eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zelów › MODERNIZACJA BUDYNKU NA POTRZEBY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBKACH" - ETAP I



Ogłoszenie z dnia 2023-07-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
MODERNIZACJA BUDYNKU NA POTRZEBY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBKACH" - ETAP I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZELÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648273

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Zelów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-425

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 6341000

1.5.8.) Numer faksu: 44 6341341

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umzelow@zelow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1bb20d64-0398-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MODERNIZACJA BUDYNKU NA POTRZEBY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBKACH" - ETAP I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1bb20d64-0398-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00306216

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042843/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sobkach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248184

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPI.271.26.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1299684,92 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. ew. nr 251, obręb 31 Sobki, gmina Zelów. Na przedmiotowej działce nr 251 w obecnym stanie zagospodarowania znajduje się budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobkach, budynek garażowy oraz budynek gospodarczy. Przy budynku OSP wykonany jest chodnik betonowy. Oprócz budynków na działce znajdują się jeszcze maszty i słupy od infrastruktury technicznej. Resztę powierzchni stanowią tereny zielone z drzewami przy granicy wschodniej i południowo-zachodniej. Całość działki jest ogrodzona. Od strony północnej wykonany jest istniejący zjazd z drogi powiatowej.
W skład infrastruktury technicznej wliczyć można:
- infrastrukturę podziemną w postaci przyłącza instalacji wodociągowej, zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z podziemnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe,
-infrastrukturę nadziemną w postaci napowietrznego, przyłącza elektroenergetycznego i napowietrznej linii telekomunikacyjnej.
Na przedmiotowej działce w ramach inwestycji planuje się rozebrać istniejący budynek OSP wraz z infrastrukturą techniczną z nim powiązaną. W jej skład wliczyć należy przyłącze wodociągowe (od rozbieranego budynku do sieci wodociągowej w obrębie przedmiotowej działki), przyłącze energetyczne jako napowietrzną linię zasilającą (wg odrębnego opracowania) oraz zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe. Dodatkowo do rozbiórki przeznacza się istniejące od strony zachodniej i północnej ogrodzenie z paneli z siatką stalową. Po wykonaniu rozbiórek przewiduje się budowę nowego budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do której należy zaliczyć przyłącze wodociągowe (wg odrębnego opracowania), zewnętrzną instalację wodociągową, zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej (wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe), kanalizacji deszczowej (wraz ze zbiornikiem na wodę deszczową), a także zewnętrzną linię zasilającą. Teren przedmiotowej działki w granicy zachodniej i południowej zostanie wydzielony za pomocą nowego ogrodzenia panelowego z bramą i furtką przy istniejącym zjeździe. Dla zapewnienia komunikacji wokół projektowanego budynku świetlicy wiejskiej oraz istniejącego budynku garażowego planuje się wykonać dojścia w postaci chodników oraz drogi wewnętrzne i plac parkingowy.
Bilans powierzchni terenu przeprowadzono dla przedmiotowej działki tj. dz. 251.

I ETAP obejmował będzie następujące prace:
- prace rozbiórkowe,
- budowę budynku w stanie surowym zamkniętym,
- wykonanie przyłączy i instalacji zewnętrznych (elektrycznych i sanitarnych),
- wykonanie krawężników, obramowań i podbudowy pod tereny utwardzone.

Materiały z rozbiórki tj. okna, brama garażowa oraz ogrodzenie należy zdeponować w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1553830,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6027000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1553830,71 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SANEL" Zaniewicz Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7690500728

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 18

7.3.4) Miejscowość: Bełchatów

7.3.5) Kod pocztowy: 97-400

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1553830,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-11 do 2023-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.