eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włoszczowa › Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w sezonie zimowym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-08-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego
w sezonie zimowym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 299944054

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jędrzejowska 81

1.5.2.) Miejscowość: Włoszczowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 29-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413941023

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpwloszczowa.zamowienia@onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie i administrowanie drogami w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania , budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego
w sezonie zimowym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1e8196e-1d33-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003386/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu Włoszczowskiego w sezonie zimowym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_wloszczowa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) Platformy zakupowej który dostępny jest pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_wloszczowa,
2) Zamawiający dopuszcza awaryjnie komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej, dostępnej pod adresem: zdpwloszczowa.zamowienia@onet.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie, o jakim mowa w Rozdziale 15 ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO", informuję, że:
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa;
· inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych we Włoszczowie jest Pan Sylwester Cieśla, kontakt: iod@czi24.pl, telefon (41) 300-55-99*;
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZDP.DZ.2610.13.2022.HS pn: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w sezonie zimowym 2022/2023” prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanym dalej „ustawa Pzp";
· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): · nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.DZ.2610.13.2022.HS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 1 – „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych pługopiaskarką”

Wymagania sprzętowe:
- nośnik do piaskarki i pługa, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie - 1 szt.,
- piaskarka o pojemności zasobnika min 4 m3 - 1 szt.,
- pług średni jednostronny - 1 szt.
Pług odśnieżny powinien być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz gumę dociskową w dobrym stanie technicznym.
Całość sprzętu zabezpiecza Wykonawca.
Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg będzie się odbywało dwoma rodzajami akcji:

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 Ustawy PZP.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 2 – „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych pługopiaskarką i ładowarką”
Wymagania sprzętowe:
 nośniki do piaskarek i pługów, sprawne technicznie, z napędem na minimum dwie osie - 2 szt.,
 piaskarka o pojemności zasobnika min 4 m3 - 2 szt.,
 pług średni jednostronny - 2 szt.
 ładowarka (samojezdna o pojemności łyżki załadunku powyżej 0,2 m3 ) - 1 szt.
Pługi odśnieżne powinny być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz gumę dociskową w dobrym stanie technicznym.
Całość sprzętu zabezpiecza Wykonawca.
1. Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg będzie się odbywało dwoma rodzajami akcji:

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 3 – „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych pługopiaskarką oraz zapewnienie placu składowego na terenie gminy Radków lub Moskorzew do składowania mieszanki piaskowo-solnej wraz z załadunkiem na piaskarki”
Wymagania sprzętowe:
 nośniki do piaskarek i pługi, sprawne technicznie, z napędem na minimum dwie osie - 3 szt.,
 piaskarka o pojemności zasobnika min 4 m3 - 3 szt.,
 pług średni jednostronny - 3 szt.
- ładowarka wraz z obsługą – 1 szt.
- plac składowy do składowania mieszanki piaskowo-solnej
Pługi odśnieżne powinny być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz gumę dociskową w dobrym stanie technicznym.
Całość sprzętu zabezpiecza Wykonawca. Wykonawca musi dysponować miejscem do składowania materiałów do zwalczania śliskości tj. mieszanki piaskowo-solnej.
1. Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg będzie się odbywało dwoma rodzajami akcji:

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4: „Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego równiarką”
Wymagania sprzętowe:
− równiarka o mocy min. 250KM z pługiem czołowym dwustronnym

Świadczenie usługi odbywać się będzie na terenie całego powiatu Włoszczowskiego i nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach.


Zakładana ilość pracy:
− odśnieżanie: 70 mth,

Powyższa wielkość stanowi podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość motogodzin zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i mniejsza, a także usługa może nie być zrealizowana wcale, co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5: „Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego ładowarką typu FADROMA”
Wymagania sprzętowe:
− ładowarka ciężka typu „FADROMA” o pojemności łyżki min. 2,5 m3.

Świadczenie usługi odbywać się będzie na terenie całego powiatu Włoszczowskiego i nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach.
Zakładana ilość pracy:
− odśnieżanie: 70 mth,

Powyższa wielkość stanowi podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość motogodzin zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i mniejsza, a także usługa może nie być zrealizowana wcale, co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 6: „Odśnieżanie dróg powiatowych ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym”
Wymagania sprzętowe:
− ciągnik rolniczy o mocy min. 120 KM z pługiem lemieszowym

Świadczenie usługi odbywać się będzie na terenie całego powiatu Włoszczowskiego i nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach.
Zakładana ilość pracy:
− odśnieżanie: 40 mth,

Powyższa wielkość stanowi podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość motogodzin zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i mniejsza, a także usługa może nie być zrealizowana wcale, co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

DLA ZADAŃ 1-6, wykonawca SPEŁNI WARUNEK ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ, jeżeli wykaże że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył), co najmniej jedna usługę związaną z ze świadczeniem usług w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych przez jeden sezon zimowy, na sieci dróg o długości minimum 15 km.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:

1) BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, ZGODNIE ZE WZOREM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ;

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

c) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w lit. b):

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, lub

- jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

DOKUMENTY/OŚWIADCZENIA, o których mowa w lit. c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
a) wykazu dostaw lub usług wykonanych (zakończonych), w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku określonego w rozdziale II pkt 5.2.1) niniejszej SWZ.
Wzór wykazu znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR .. DO SWZ - „WYKAZ USŁUG”.

Dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

W przypadku, gdy zamawiający (Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie) jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w „Wykazie usług” zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy usługi te zostały wykonane należycie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ;

2) wypełniony kosztorys ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzorów stanowiących
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ;

3) wypełnione oświadczenie własne wykonawcy (w przypadku gdy wykonawca polega na
zdolnościach innych podmiotów, również oświadczenia tych podmiotów) z wykorzystaniem
wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ;

4) wypełnione oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
z art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych z
wykorzystaniem wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ;

5) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, w przypadku gdy wykonawca polega na
zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu;

6) pełnomocnictwo, o ile ofertę składa pełnomocnik;

7) w przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie muszą przedstawiać osobnego dokumentu
zawierającego pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do reprezentacji spółki wynika z dołączonej
do oferty umowy spółki cywilnej lub uchwały wspólników podjętej w trybie art. 866 k.c.;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy lub w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 455 ustawy PZP. W szczególności:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych zmuszających do prowadzenia akcji zimowego utrzymani dróg ponad termin określony w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, przy zastrzeżeniu, iż termin realizacji zamówienia ulegnie przedłużeniu nie więcej niż o czas trwania przyczyny powodującej konieczność jego zmiany.

2) dopuszczalna jest zmiana planowanej ilości świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, których w momencie wszczęcia postępowania Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, w wyniku których Zamawiający zmuszony będzie zwiększyć ilość planowanych kilometrów / godzin / załadunków / motogodzin wykonywania usługi;

3) dopuszczalna jest zmiana szacunkowej wartości umowy, o ile zaistniały okoliczności opisane w § 12 ust. 2 pkt. 2) niniejszej umowy.

4) dopuszczalna jest zmiana stawki podatku od towarów i usług - strony ustalają protokolarnie wartość prac wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do usług wykonanych po dniu zmiany stawki podatku VAT;

5) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana adresu siedziby);

6) dopuszczalna jest zmiana Wykonawcy – w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy;

7) dopuszczalna jest zmiana danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur, oraz ich
księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.

3. Umotywowany wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy w zakresie określonym niniejszym paragrafem winien być zgłoszony Zamawiającemu co najmniej 7 dni przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy.
4. Zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić także w przypadku:
- zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wynikających z ustawy z dnia 2 marca
2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.).
- przedłużenia przez władze państwowe obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu na inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa.
5. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać propozycje terminu wykonania, opis okoliczności
faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, informacje, oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające, że opisane przez Stronę okoliczności będące podstawą proponowanej zmiany Umowy, mają
wpływ na należyte wykonanie Umowy, uzasadniające dokonanie jej zmiany.
6. Strona wnioskująca o zmianę Umowy zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe
okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnych warunków jest niemożliwe.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przez Platformę zakupową pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_wloszczowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-31 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.