eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przysucha › Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wistka - Etap I i Etap II (Nr postępowania: ZPI.271.61.2022.MM)Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wistka – Etap I i Etap II (Nr postępowania: ZPI.271.61.2022.MM)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Przysucha

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kolberga 11

1.5.2.) Miejscowość: Przysucha

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 675 22 19

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaprzysucha.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminaprzysucha.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wistka – Etap I i Etap II (Nr postępowania: ZPI.271.61.2022.MM)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5273e06-1a33-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304738

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018388/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wistka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.gminaprzysucha.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w rozdz. VIII), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie:
a) za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal na skrzynkę: :/3669smskek;
b) drogą elektroniczną na adres: inwestycje@gminaprzysucha.pl (nie dotyczy składania ofert).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub nr postępowania, tj. ZPI.271.61.2022.MM).
2) Wszystkie dokumenty przekazywane przez Wykonawcę Zamawiającemu (w tym oferta) muszą być sporządzone pod rygorem nieważności:
a) w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
b) w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub
c) w postaci elektronicznej opatrzone podpisem osobistym.
3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” lub e-mail jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
4) Zamawiający informuje, iż zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wycofania algorytmu SHA-1 w zastosowaniach związanych z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z dniem 1 lipca 2018 r. zakończył się, przewidziany w art. 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1797) okres stosowania skrótu SHA-1 w zastosowaniach dotyczących m.in. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W związku z powyższym Zamawiający rekomenduje stosowanie przez Wykonawców wyłącznie podpisów elektronicznych z wykorzystaniem algorytmu SHA-2.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha jest: Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Plac Kolberga 11, 26–400 Przysucha.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Przysucha jest Pani Paula Słowik, e-mail: inspektor@cbi24.pl, poczta tradycyjna na adres: Gmina i Miasto Przysucha, Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wistka – Etap I i Etap II.”, ZPI.271.61.2022.MM, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 1.2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.
10) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.61.2022.MM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wistka - Etap I i Etap II. Zadanie w zakresie pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Wistka – Etap I” jest współfinansowane ze środków przyznanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową (powierzchnia boiska: 1196 m2) w miejscowości Wistka, gm. Przysucha.
2) Lokalizacja inwestycji: inwestycja objęta niniejszym zamówieniem zlokalizowana jest w miejscowości Wistka, gm. Przysucha (jednostka ewidencyjna 142306_5 Przysucha – obszar wiejski), obręb 0018 Wistka, działki o nr ewid. 591, 592, 310/2.
3) Charakterystyka zakresu robót budowlanych objętych zamówieniem – Etap I:
a) usunięcie kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej (linii niskiego napięcia) z projektowanym boiskiem oraz wykonanie nowego odcinka doziemnego linii kablowej na działkach o nr ewid. 591, 592, 310/2;
b) rozbiórka istniejącego boiska o nawierzchni z betonu asfaltowego;
c) wycinka istniejących drzew i krzewów;
d) przeniesienie (demontaż i ponowny montaż) istniejącej strefy rekreacyjnej wraz z siłownią plenerową;
e) demontaż istniejącego utwardzenia z kostki betonowej oraz ponowne ułożenie istniejącej kostki betonowej przy projektowanym boisku wielofunkcyjnym;
f) przeniesienie altany;
g) budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej – w skład którego wchodzi: boisko do piłki ręcznej, boisko do tenisa ziemnego, boisko do gry w siatkówkę, boisko do koszykówki;
h) budowa chodnika komunikacyjnego oraz opaski wokół boiska z kostki betonowej;
i) wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego;
4) Charakterystyka zakresu robót budowlanych objętych zamówieniem – Etap II:
j) budowa piłkochwytów o wys. 5,0m (wzdłuż dłuższego boku) oraz 6,0m (za bramkami – wraz z 1 furtką i bramą wjazdową);
k) wykonanie elementów małej architektury, tj. ławek z oparciem (8 szt.) i koszy na śmieci (3 szt.);
l) wykonanie nawierzchni trawiastej.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SWZ (Zadanie II - Dokumenty określające przedmiot zamówienia).
6) Ewentualne użycie w SWZ przy opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w odniesieniu do określonych materiałów, urządzeń, itp. ma za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszczalne przy realizacji zamówienia. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotów za pomocą podanego standardu, dopuszczając do stosowania rozwiązania równoważne, tj. inne odpowiedniki rynkowe z zastrzeżeniem, że będą spełniać ten sam poziom technologiczny i jakościowy oraz będą posiadać wymagane odrębnymi przepisami atesty, certyfikaty, świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi aktami prawnymi. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta, znaków towarowych, patentów itp. jeżeli występują w rysunkach lub opisach w dokumentacji projektowo – budowlanej - nie są one obowiązujące dla Wykonawcy.
7) Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 1510) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2207) osób wykonujących czynności nie będące samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie w zakresie realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia, przy czym zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia.
8) Rodzaj czynności, których dotyczy obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę:
a) roboty przygotowawcze,
b) wykonanie prac ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych,
c) likwidacja placu budowy i jego uporządkowanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45223821-7 - Elementy gotowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112. ust 2 pkt 1 ustawy Pzp):
Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.
b) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112. ust 2 pkt 2 ustawy Pzp):
Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie;
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112. ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp):
Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie;
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112. ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp):
Opis warunku: w ramach tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V.3 SWZ (l.p. 1 i 2 tabeli).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych (wg zał. nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 1 robota budowlana polegająca na budowie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wartości co najmniej 150.000,00 zł wraz z załączeniem dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota została wykonana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (wg zał. nr 7 do SWZ) - co najmniej jedna osoba na stanowisku kierownika budowy - posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej jedna osoba na stanowisku kierownika budowy - posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe minimum 3 lata stażu pracy zawodowej, w tym minimum 2 lata jako kierownik budowy.
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy (wg zał. nr 1 do SWZ).
2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 2 do SWZ).
3) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 3 do SWZ).
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wg. zał. nr 4 do SWZ), składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach podmiotu trzeciego, wraz z oświadczeniem podmiotu trzeciego, składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w odpowiednim zakresie (wg. zał. nr 3 do SWZ).
5) Oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wg. zał. nr 5 do SWZ).
6) Oryginał pełnomocnictwa w wersji elektronicznej lub elektroniczna kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.
7) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie objętym przedmiotem zamówienia (wg zał. nr 8 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 3 500,00 zł. Szczegółowe informacje dot. wadium zawiera SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.
1) W takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Zamawiający będzie prowadzić korespondencję wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.
2) Warunki określone w art. 57 pkt 1 ustawy Pzp, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać samodzielnie.
3) Warunki określone w art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, w zakresie opisanym przez Zamawiającego, powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
4) Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie te podmioty.
5) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (określonych w pkt 3 - l.p. 1 tabeli), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
6) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowy konsorcjum).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany zostały opisane w §14 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną za pośrednictwem (URL): https://miniportal.uzp.gov.pl na adres ePUAP zamawiającego: EPUAP:/3669smskek

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.