eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zblewo › Kompleksowa dostawa (sprzedaż z usługą dystrybucji) energii elektrycznej dla Gminy Zblewo i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa (sprzedaż z usługą dystrybucji) energii elektrycznej dla Gminy Zblewo i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZBLEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 40

1.5.2.) Miejscowość: Zblewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-210

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zblewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa (sprzedaż z usługą dystrybucji) energii elektrycznej dla Gminy Zblewo i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb77d47e-1a2a-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304381

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040253/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Kompleksowa dostawa (sprzedaż z usługą dystrybucji) energii elektrycznej dla Gminy Zblewo i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywać się będzie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania
zplatformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści
SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy
użyciuplatformazakupowa.pl znajdują się w zakładce "Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Wyłącznie w sytuacjach
awaryjnych z wyjątkiem składania ofert zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną poprzez
email:zamowieniapubliczne@zblewo.pl lub gmina@zblewo.pl. Adres strony internetowej do
komunikacji to:https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zalecenia: 1. Rozszerzenia plików
wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z
załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.2.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf 3. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje
wykorzystanie jednego z rozszerzeń:3.1. .zip 3.2. .7Z 4. Wśród rozszerzeń powszechnych a
niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 5. Zamawiający zwraca uwagę na
ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi
maksymalnie10MB,orazna ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej
do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 6. W przypadku stosowania przez
wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 6.1. ze względu na niskie ryzyko naruszenia
integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości przekonwertowanie plików
składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym w formacie PAdES.6.2. pliki w innych formatach niż pdf zaleca się opatrzyć podpisem
w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem
przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.6.3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania
pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami
podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
8.Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 9. Osobą składającą ofertę
powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.10. Ofertę należy przygotować z należytą
starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem
odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24
godziny przed terminem składania ofert.11. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o
rozszerzeniu .zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
12.Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne
będzie z koniecznością odrzuceniaoferty.13. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o
udzielenie zamówieniapublicznego:13.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin"
oraz uznaje go zawiążący,13.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej
podlinkiem:https://drive.google.eom/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76IZVKPbkyD/view
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania zplatformazakupowa.pl. 15. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie , w pkt. 7.9 SWZ określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz.UE.L Nr 119/1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zblewo, w imieniu której działa Wójt
Gminy Zblewo wykonujący prawem określone obowiązki przy pomocy Urzędu Gminy w Zblewie.
Kontakt: ul. Główna 40, 83-210 Zblewo, e-mail: gmina@zblewo.pl, tel. 58 588 43 81.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji w związku z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2019.2020 ze zm.), dalej „Ustawą Pzp” oraz art. 5-6 Ustawy z 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020.164 ze zm.)
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych:
a) będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18, art. 74, art.. 253 i art. 260 Ustawy Pzp
- ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych osobowych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to
uzasadnione ochroną prywatności zgodnie
z art. 18 ust. 5 Ustawy Pzp,
b) będą upoważnieni pracownicy Administratora Danych Osobowych,
c) mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w tym w ramach dostępu do
informacji publicznej) oraz podwykonawcy związani z Administratorem Danych umowami powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie według
kategorii archiwalnej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z Ustawy Pzp.
6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane
osobowe mogą być przekazywane do państw poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa
w art. 18 ust. 5 Ustawy Pzp.
8) Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe zebrane w postępowaniu o
udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
9) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *** - zgłoszenie
żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
została zawarta w pkt. 31 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
została zawarta w pkt. 31 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO.271.29.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej
(sprzedaż z usługą dystrybucji) do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ – opis
przedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do
31.12.2023 r. wynosi: 1 346 979 kWh (zamówienie planowane).
4.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące
realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży
energii elektrycznej – Załącznik nr 2 do SWZ.
4.3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy
przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
4.4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie umowy zawartej przez Zamawiającego
z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) – dane OSD zawarte są w
Załączniku nr 1 do SWZ. Sprzedawcą rezerwowym jest: Energa – Operator S.A.
4.5. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych
postanowieniach umowy sprzedaży stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. Wykonanie czynności
wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii
elektrycznej, zwanej dalej Umową. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu
Wykonawcy pełnomocnictwa do:
4.5.1. Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy
sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii
elektrycznej.
4.5.2. Złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej
(sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy
dystrybucyjnej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy kompleksowej (sprzedaż energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej w
trybie zgodnego porozumienia stron dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w
załączniku nr 1 do umowy oraz nowych punktów poboru, zgodnie z harmonogramem
wypowiadania umów zawartym w załączniku nr 1 do umowy (Załącznik nr 1 do SWZ).
4.5.3. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, w tym przez złożenie Operatorowi
Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującego
zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy zawierać będzie
m.in. bezwarunkową zgodę na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowy na czas
nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy
zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na
warunkach obowiązującej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia
usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe.
Powołane oświadczenie zawierać będzie także zobowiązanie o przestrzeganiu przez
mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do
terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za
usługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty,
którym pełnomocnictwo zostanie przedłożone, przyjmują do wiadomości że pełnomocnik nie
udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i składanego oświadczenia nie
można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił.
4.5.4. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii
elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy dotyczy
punktów poboru zamieszczonych w załączniku nr 1 do umowy (Załącznik
nr 1 do SWZ).
4.5.5. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zgłoszeniem Sprzedawcy dla nowych punktów poboru energii
elektrycznej, na które Zamawiający otrzymał od OSD numer umowy o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej.
4.6. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami
energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1 SWZ
zawarte są na czas określony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w
kolumnie o nazwie „Okres obowiązywania umowy/ okres wypowiedzenia”.
4.7. W Załączniku nr 1 SWZ informacyjnie wskazano aktualne parametry (grupa taryfowa/moce
umowne), które mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy energii elektrycznej.
4.8. W toku realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub
zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii w zakresie: zwiększenia do 20%, zmniejszenia do
30%, względem zużycia energii elektrycznej wskazanej w pkt 4.1 SWZ. Zaistnienie okoliczności,
o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia
należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości energii
elektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zakres i
zasady dokonania zmian:
4.8.1. zmniejszenie ilości energii elektrycznej wynikające ze zużycia energii wg bieżących
odczytów z licznika, które będzie różne od ilości energii elektrycznej wskazanej w pkt 4.1. SWZ,
odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia energii elektrycznej na
wystawianych fakturach,
4.8.2. zwiększenie ilości energii elektrycznej wynikające ze zużycia energii wg bieżących
odczytów z licznika, które będzie różne od ilości energii elektrycznej wskazanej w pkt 4.1 SWZ,
odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia energii elektrycznej na
wystawianych fakturach,
4.8.3. zwiększenie/zmniejszenie (dodanie/odjęcie) ilości PPE–wymaga złożenia przez
Zamawiającego jednostronnego oświadczenia woli. Zmiana ilości PPE wynikać może w
szczególności z likwidacji PPE, powstania/nabycia nowego PPE, zmiany właściwości
technicznych PPE, podwójnego fakturowania w szczególności w przypadku świadczenia usługi
sprzedaży energii elektrycznej na danym PPE przez innego sprzedawcę, zmiany stanu
prawnego lub technicznego PPE, zmiany w zakresie nabywcy, odbiorcy, płatnika w
szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem, przy którym znajduje
się dane PPE, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających
przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu poboru przez
Zamawiającego. 4.9. Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania Umowy do zmiany grup taryfowych,
mocy umownej dla poszczególnych PPE określonych w załączniku nr 1 do Umowy (załącznik nr
1 do SWZ) po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, zwanym dalej OSD. Zmiany w Umowie następować
będą na pisemne zgłoszenie Zamawiającego do Wykonawcy począwszy od dokonania zmiany
przez OSD. Powyższe zmiany będą przeprowadzone na zasadach określonych w taryfie
operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedniego dla Zamawiającego i będą dotyczyły, w
szczególności zapewnienia danemu obiektowi poprawnego funkcjonowania (zgodne z jego
przeznaczeniem) i/lub obniżenie kosztów na usłudze dystrybucji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65300000-6 - Przesył energii elektrycznej i podobne usługi

09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu w zakresie:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunku w tym
zakresie,
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
a) wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
b) w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie warunek z ppkt a) zostanie
spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i
zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane,
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
4. zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia, których mowa w Rozdziale 7 Zamawiający
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w Rozdziale 6 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych
środków dowodowych: koncesji do wykonywania działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym,
wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. – Prawo energetyczne.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Kompletna oferta zawiera:
1.1. Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ,
1.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w
zakresie wskazanym w Rozdziale 6 i 7 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, 1.3. Pełnomocnictwo lub inny
dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych. Warunek ten dotyczy również
odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści
jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Umocowanie wymagane jest na
każdym etapie prowadzonego postępowania,
1.4. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) - w celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wykonawca może wskazać w ofercie adresy
internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których zamawiający będzie mógł
pobrać dokumenty wymienione w ppkt 1.4.),
1.5. Oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do
SWZ (jeżeli dotyczy),
1.6. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w.:
2.1. zaświadczenia, o którym mowa w pkt 9.2.3. SWZ - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona, ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
– dokument/-ty powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2.2. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 9.10.1. SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w
części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy.Dokumenty powinny być wystawione analogicznie jak dla dokumentów
wymienionych w ppkt
9.10.1. SWZ
2.3. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 Pzp, mających siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia pkt 9.10. SWZ
stosuje się odpowiednio.
3. 3. Pełna informacja o wymaganych oświadczeniach oraz dokumentach zawarta jest w SWZ w
Dziale 9.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez
zamawiającego.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.2. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale 6 powinni spełniać łącznie wszyscy
Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisu w pkt 6.1.2. lit b).
5. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy
(oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie
zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie:
1.1 zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 kWh wyłącznie w przypadku
ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę
wynikającą ze zmiany tej stawki,
1.2) zmiany ceny jednostkowej za 1 kWh brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku
VAT, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki,
1.3 zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, prawnych itp.), których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - zmiany te mogą spowodować zmianę ilości
punktów PPE, grupy taryfowej lub wartości zawartej Umowy,
1.4 zmian spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, przy
czym przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie o charakterze przypadkowym lub
naturalnym, ale zawsze o charakterze zewnętrznym w stosunku do człowieka, zdarzenie
niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, zdarzenie, którego skutkom nie można
zapobiec, w szczególności działania sił przyrody (np. powodzie, trzęsienia ziemi, huragany),
zaburzenia życia zbiorowego (działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, strajk, epidemie), akty
władzy państwowej (akty władzy ustawodawczej lub administracyjnej, które czynią niemożliwym
wykonanie danego zobowiązania) – zmiany te mogą spowodować zmianę ilości punktów PPE,
grupy taryfowej lub wartości zawartej Umowy,
1.5 zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych
odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy,
wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym regulacji prawnych,
na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - zmiany te mogą spowodować zmianę ilości punktów
PPE, grupy taryfowej lub wartości zawartej Umowy.
2. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w
Umowie dotyczących wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
2.1 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę – o wartość wynikającą z tych zmian na zasadach
opisanych w umowie,
2.2 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – o wartość wynikającą z
tych zmian na zasadach opisanych w umowie,
2.3 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) o pracowniczych
planach kapitałowych – o wartość wynikającą z tych zmian na zasadach opisanych w umowie,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie określone jako nieistotne:
3.1. zmiany miejsca realizacji umowy pod warunkiem, że nowa lokalizacja będzie spełniała
wymagania określone w SWZ,
3.2. zmiany danych teleadresowych stron umowy lub innych danych zawartych w rejestrach
publicznych.
Szczegółowy zakres zmian zawarto w zał. nr 2 do SWZ - tj. projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt
2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp", oraz aktów wykonawczych do ustawy.
3.1.1. Prowadzenie procedury w przypadku fakultatywnych negocjacji:
1) Zamawiający przeprowadzi negocjacje z wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu oferty w
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
2) Zamawiający informuje, że negocjacje treści ofert:
 nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ,
 dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie
w ramach kryteriów oceny ofert.
3) Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny
ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
4) Podczas negocjacji ofert Zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich wykonawców. Prowadzone negocjacje
mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych
związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
5) Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym wykonawcom przewagę nad innymi
wykonawcami.
6) Po zakończeniu negocjacji, Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w
odpowiedzi na ogłoszenie nie zostały odrzucone o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert
dodatkowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.