eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 鏚 › Dostawa sprz皻u dydaktycznego dla Szko造 Podstawowej nr 182 w υdzi w ramach realizacji projektu "Laboratoria przysz這軼i"Og這szenie z dnia 2022-08-12

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa sprz皻u dydaktycznego dla Szko造 Podstawowej nr 182 w υdzi w ramach realizacji projektu „Laboratoria przysz這軼i”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Szko豉 Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zo鄂i"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000215864

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. ζnowa 16

1.5.2.) Miejscowo嗆:

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-103

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto 鏚

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp182.elodz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://sp182.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - inne pa雟twowe i samorz康owe osoby prawne utworzone na podstawie odr瑿nych ustaw w celu wykonywania zada publicznych

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprz皻u dydaktycznego dla Szko造 Podstawowej nr 182 w υdzi w ramach realizacji projektu „Laboratoria przysz這軼i”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-188b5968-1a1e-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00304010

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-12

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://portal.smartpzp.pl/jednostki_uml

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/jednostki_uml

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 11.6. Korzystanie z Systemu mo磧iwe jest pod warunkiem spe軟ienia przez sprz皻, z kt鏎ego korzystaj u篡tkownicy Wykonawcy nast瘼uj帷ych minimalnych wymaga technicznych i specyfiki po陰czenia:
11.6.1. posiadanie komputera o parametrach umo磧iwiaj帷ych zainstalowanie nast瘼uj帷ego oprogramowania:
11.6.1.1. w zakresie podstawowych funkcjonalno軼i – przegl康, pobieranie i za陰czanie dokument闚:
11.6.1.1.1. komputer klasy PC lub MAC, o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z system闚 operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje,
11.6.1.1.2. przegl康arka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i p騧niejsze, Google Chrome ver. 66 i p騧niejsze lub Opera w ver. 58 i p騧niejsze, Microsoft Edge ver 18 i p騧niejsze, Internet Explorer 11,
11.6.1.1.3. Lista zalecanych przegl康arek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest u篡wanie najnowszych wersji przegl康arek;

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 24.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, 瞠:
24.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szko豉 Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zo鄂i” w υdzi, ul. ζnowa 16, 91-103 鏚;
24.1.2. Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych, z kt鏎ym mo積a si kontaktowa za pomoc poczty elektronicznej: a.blazynski@cuwo.lodz.pl ;
24.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez mo磧iwo軼i negocjacji pod nazw: Dostawa sprz皻u dydaktycznego dla Szko造 Podstawowej nr 182 w υdzi w ramach realizacji projektu „Laboratoria przysz這軼i” - nr post瘼owania SP182/2/2022 Pani/Pana dane osobowe b璠 przetwarzane, poniewa jest to niezb璠ne do wype軟ienia obowi您ku prawnego ci捫帷ego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zwi您ku z przepisami ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych zwanej dalej ustaw PZP).
24.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy PZP;
24.1.5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:
- zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia,
- je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
- w przypadku zam闚ie wsp馧finansowanych ze 鈔odk闚 UE przez okres, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE) nr 1303/2013 i wynikaj帷ych z um闚 o dofinansowanie projekt闚 finansowanych ze 鈔odk闚 pochodz帷ych z UE;
- okres przechowywania wynika r闚nie z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
24.1.6. Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy PZP, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego. Konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy PZP;
24.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 24.1.8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych, prawo to mo瞠 zosta ograniczone w oparciu o art. 75 ustawy PZP, przy czym zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby wyst瘼uj帷ej z 膨daniem wskazania dodatkowych informacji, maj帷ych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia.
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo to mo瞠 zosta ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 2 oraz art. 76 ustawy PZP, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw PZP oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚;
c) na podstawie art. 18 ust.1 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2, prawo to mo瞠 zosta ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy PZP, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
24.1.9. Nie przys逝guje Pani/Panu:
a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
24.2. Jednocze郾ie Zamawiaj帷y przypomina o ci捫帷ym na Pani/Panu obowi您ku informacyjnym wynikaj帷ym z art. 13 lub art. 14 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane przekazane zostan Zamawiaj帷emu w zwi您ku z prowadzonym post瘼owaniem i kt鏎e Zamawiaj帷y po鈔ednio pozyska od wykonawcy bior帷ego udzia w post瘼owaniu, chyba 瞠 ma zastosowanie co najmniej jedno z wy陰cze, o kt鏎ych mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP182/2/2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 4

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dostawa sprz皻u dydaktycznego dla Szko造 Podstawowej nr 182 w υdzi w ramach realizacji projektu „Laboratoria przysz這軼i”

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39220000-0 - Sprz皻 kuchenny, artyku造 gospodarstwa domowego iartyku造 domowe oraz artyku造 cateringowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 18.1. Ocena ofert - w ka盥ej cz窷ci z osobna - przeprowadzona zostanie w oparciu o nw. kryteria.
18.2. Kryteria:
1) Cena oferty brutto – 60 %
2) Okres gwarancji – 40 %

Ad 1) Cena oferty brutto – waga 60%
Punktacja w kryterium „Cena oferty brutto” b璠zie wynika豉 z „Warto軼i brutto oferty”, zapisanej w pkt 4 Formularza oferty stanowi帷ym Za陰cznik nr 2 do SWZ/Umowy. Ze wszystkich warto軼i Ci z這穎nych ofert Komisja przetargowa przyjmie warto嗆 najmniejsz jako C minimum. Punktacja za cen oferty ustalona jest w spos鏏 nast瘼uj帷y:
C minimum
C = ---------------------------- x 100 punkt闚
C i
Oferta Wykonawcy w kryterium „Cena oferty brutto” mo瞠 otrzyma maksymalnie 60 pkt
(100 pkt x waga kryterium 60%).

Ad 2) Okres gwarancji – waga 40%
Punktacja w kryterium „Okres gwarancji” b璠zie wynika豉 z informacji podanej w pkt 5 Formularza oferty stanowi帷ego Za陰cznik nr 2 do SWZ/Umowy. Gwarancj nale篡 poda w miesi帷ach.
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesi璚y od dnia ko鎍owego protokolarnego odbioru przedmiotu zam闚ienia.

Oferta z gwarancj 24 miesi璚y i wi璚ej otrzyma maksymaln liczb punkt闚 – 100.
Oferta z gwarancj poni瞠j 12 miesi璚y otrzyma 0 punkt闚.
Pozosta貫 oferty zostan przeliczone wg podanego poni瞠j wzoru:

Gwarancja (G) = Gof - Gmin x 100 pkt x 40 %
Gmax - Gmin

Gdzie:
G = liczba punkt闚 oferty ocenianej
Gof = warto嗆 parametru oferty ocenianej
Gmin = sta豉 minimalna warto嗆 parametru – 12
Gmax = sta豉 optymalna warto嗆 parametru – 24.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji d逝窺zy ni 24 miesi璚y – Zamawiaj帷y do oblicze przyjmie gwarancj wynosz帷 24 miesi璚y (gwarancja jako軼i na wykonane dostawy powy瞠j 24 miesi璚y nie b璠zie dodatkowo punktowana), jednak瞠 umowa zostanie zawarta
z uwzgl璠nieniem d逝go軼i okresu gwarancji zadeklarowanej w ofercie.

Gwarancja jako軼i na wykonane dostawy kr鏒sza ni 12 miesi璚y jest niezgodna z tre軼i postanowie SWZ co oznacza, 瞠 oferta podlega odrzuceniu.

Oferta Wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji” mo瞠 otrzyma maksymalnie 40 pkt (100 pkt x waga kryterium 40%).

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jako嗆, w tym do parametry techniczne, w豉軼iwo軼i estetyczne i funkcjonalne takie jak dost瘼no嗆 dla os鏏 niepe軟osprawnych lub uwzgl璠nianie potrzeb u篡tkownik闚

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dostawa sprz皻u dydaktycznego dla Szko造 Podstawowej nr 182 w υdzi w ramach realizacji projektu „Laboratoria przysz這軼i”

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43800000-1 - Urz康zenia warsztatowe

43812000-8 - Pi造

43414000-8 - Szlifierki

44511000-5 - Narz璠zia r璚zne

42661100-8 - Urz康zenia do lutowania na mi瘯ko

38552000-9 - Mierniki elektroniczne

38413000-3 - Pirometry

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 18.1. Ocena ofert - w ka盥ej cz窷ci z osobna - przeprowadzona zostanie w oparciu o nw. kryteria.
18.2. Kryteria:
1) Cena oferty brutto – 60 %
2) Okres gwarancji – 40 %

Ad 1) Cena oferty brutto – waga 60%
Punktacja w kryterium „Cena oferty brutto” b璠zie wynika豉 z „Warto軼i brutto oferty”, zapisanej w pkt 4 Formularza oferty stanowi帷ym Za陰cznik nr 2 do SWZ/Umowy. Ze wszystkich warto軼i Ci z這穎nych ofert Komisja przetargowa przyjmie warto嗆 najmniejsz jako C minimum. Punktacja za cen oferty ustalona jest w spos鏏 nast瘼uj帷y:
C minimum
C = ---------------------------- x 100 punkt闚
C i
Oferta Wykonawcy w kryterium „Cena oferty brutto” mo瞠 otrzyma maksymalnie 60 pkt
(100 pkt x waga kryterium 60%).

Ad 2) Okres gwarancji – waga 40%
Punktacja w kryterium „Okres gwarancji” b璠zie wynika豉 z informacji podanej w pkt 5 Formularza oferty stanowi帷ego Za陰cznik nr 2 do SWZ/Umowy. Gwarancj nale篡 poda w miesi帷ach.
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesi璚y od dnia ko鎍owego protokolarnego odbioru przedmiotu zam闚ienia.

Oferta z gwarancj 24 miesi璚y i wi璚ej otrzyma maksymaln liczb punkt闚 – 100.
Oferta z gwarancj poni瞠j 12 miesi璚y otrzyma 0 punkt闚.
Pozosta貫 oferty zostan przeliczone wg podanego poni瞠j wzoru:

Gwarancja (G) = Gof - Gmin x 100 pkt x 40 %
Gmax - Gmin

Gdzie:
G = liczba punkt闚 oferty ocenianej
Gof = warto嗆 parametru oferty ocenianej
Gmin = sta豉 minimalna warto嗆 parametru – 12
Gmax = sta豉 optymalna warto嗆 parametru – 24.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji d逝窺zy ni 24 miesi璚y – Zamawiaj帷y do oblicze przyjmie gwarancj wynosz帷 24 miesi璚y (gwarancja jako軼i na wykonane dostawy powy瞠j 24 miesi璚y nie b璠zie dodatkowo punktowana), jednak瞠 umowa zostanie zawarta
z uwzgl璠nieniem d逝go軼i okresu gwarancji zadeklarowanej w ofercie.

Gwarancja jako軼i na wykonane dostawy kr鏒sza ni 12 miesi璚y jest niezgodna z tre軼i postanowie SWZ co oznacza, 瞠 oferta podlega odrzuceniu.

Oferta Wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji” mo瞠 otrzyma maksymalnie 40 pkt (100 pkt x waga kryterium 40%).

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jako嗆, w tym do parametry techniczne, w豉軼iwo軼i estetyczne i funkcjonalne takie jak dost瘼no嗆 dla os鏏 niepe軟osprawnych lub uwzgl璠nianie potrzeb u篡tkownik闚

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dostawa sprz皻u dydaktycznego dla Szko造 Podstawowej nr 182 w υdzi w ramach realizacji projektu „Laboratoria przysz這軼i”

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31711100-4 - Elektroniczne elementy sk豉dowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 18.1. Ocena ofert - w ka盥ej cz窷ci z osobna - przeprowadzona zostanie w oparciu o nw. kryteria.
18.2. Kryteria:
1) Cena oferty brutto – 60 %
2) Okres gwarancji – 40 %

Ad 1) Cena oferty brutto – waga 60%
Punktacja w kryterium „Cena oferty brutto” b璠zie wynika豉 z „Warto軼i brutto oferty”, zapisanej w pkt 4 Formularza oferty stanowi帷ym Za陰cznik nr 2 do SWZ/Umowy. Ze wszystkich warto軼i Ci z這穎nych ofert Komisja przetargowa przyjmie warto嗆 najmniejsz jako C minimum. Punktacja za cen oferty ustalona jest w spos鏏 nast瘼uj帷y:
C minimum
C = ---------------------------- x 100 punkt闚
C i
Oferta Wykonawcy w kryterium „Cena oferty brutto” mo瞠 otrzyma maksymalnie 60 pkt
(100 pkt x waga kryterium 60%).

Ad 2) Okres gwarancji – waga 40%
Punktacja w kryterium „Okres gwarancji” b璠zie wynika豉 z informacji podanej w pkt 5 Formularza oferty stanowi帷ego Za陰cznik nr 2 do SWZ/Umowy. Gwarancj nale篡 poda w miesi帷ach.
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesi璚y od dnia ko鎍owego protokolarnego odbioru przedmiotu zam闚ienia.

Oferta z gwarancj 24 miesi璚y i wi璚ej otrzyma maksymaln liczb punkt闚 – 100.
Oferta z gwarancj poni瞠j 12 miesi璚y otrzyma 0 punkt闚.
Pozosta貫 oferty zostan przeliczone wg podanego poni瞠j wzoru:

Gwarancja (G) = Gof - Gmin x 100 pkt x 40 %
Gmax - Gmin

Gdzie:
G = liczba punkt闚 oferty ocenianej
Gof = warto嗆 parametru oferty ocenianej
Gmin = sta豉 minimalna warto嗆 parametru – 12
Gmax = sta豉 optymalna warto嗆 parametru – 24.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji d逝窺zy ni 24 miesi璚y – Zamawiaj帷y do oblicze przyjmie gwarancj wynosz帷 24 miesi璚y (gwarancja jako軼i na wykonane dostawy powy瞠j 24 miesi璚y nie b璠zie dodatkowo punktowana), jednak瞠 umowa zostanie zawarta
z uwzgl璠nieniem d逝go軼i okresu gwarancji zadeklarowanej w ofercie.

Gwarancja jako軼i na wykonane dostawy kr鏒sza ni 12 miesi璚y jest niezgodna z tre軼i postanowie SWZ co oznacza, 瞠 oferta podlega odrzuceniu.

Oferta Wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji” mo瞠 otrzyma maksymalnie 40 pkt (100 pkt x waga kryterium 40%).

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jako嗆, w tym do parametry techniczne, w豉軼iwo軼i estetyczne i funkcjonalne takie jak dost瘼no嗆 dla os鏏 niepe軟osprawnych lub uwzgl璠nianie potrzeb u篡tkownik闚

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 4

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dostawa sprz皻u dydaktycznego dla Szko造 Podstawowej nr 182 w υdzi w ramach realizacji projektu „Laboratoria przysz這軼i”

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232100-5 - Drukarki iplotery

30213100-6 - Komputery przeno郾e

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

32332000-9 - Rejestratory zta鄉 magnetyczn

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

38650000-6 - Sprz皻 fotograficzny

32332100-0 - Dyktafony

32342400-6 - Sprz皻 nag豉郾iaj帷y

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 18.1. Ocena ofert - w ka盥ej cz窷ci z osobna - przeprowadzona zostanie w oparciu o nw. kryteria.
18.2. Kryteria:
1) Cena oferty brutto – 60 %
2) Okres gwarancji – 40 %

Ad 1) Cena oferty brutto – waga 60%
Punktacja w kryterium „Cena oferty brutto” b璠zie wynika豉 z „Warto軼i brutto oferty”, zapisanej w pkt 4 Formularza oferty stanowi帷ym Za陰cznik nr 2 do SWZ/Umowy. Ze wszystkich warto軼i Ci z這穎nych ofert Komisja przetargowa przyjmie warto嗆 najmniejsz jako C minimum. Punktacja za cen oferty ustalona jest w spos鏏 nast瘼uj帷y:
C minimum
C = ---------------------------- x 100 punkt闚
C i
Oferta Wykonawcy w kryterium „Cena oferty brutto” mo瞠 otrzyma maksymalnie 60 pkt
(100 pkt x waga kryterium 60%).

Ad 2) Okres gwarancji – waga 40%
Punktacja w kryterium „Okres gwarancji” b璠zie wynika豉 z informacji podanej w pkt 5 Formularza oferty stanowi帷ego Za陰cznik nr 2 do SWZ/Umowy. Gwarancj nale篡 poda w miesi帷ach.
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesi璚y od dnia ko鎍owego protokolarnego odbioru przedmiotu zam闚ienia.

Oferta z gwarancj 24 miesi璚y i wi璚ej otrzyma maksymaln liczb punkt闚 – 100.
Oferta z gwarancj poni瞠j 12 miesi璚y otrzyma 0 punkt闚.
Pozosta貫 oferty zostan przeliczone wg podanego poni瞠j wzoru:

Gwarancja (G) = Gof - Gmin x 100 pkt x 40 %
Gmax - Gmin

Gdzie:
G = liczba punkt闚 oferty ocenianej
Gof = warto嗆 parametru oferty ocenianej
Gmin = sta豉 minimalna warto嗆 parametru – 12
Gmax = sta豉 optymalna warto嗆 parametru – 24.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji d逝窺zy ni 24 miesi璚y – Zamawiaj帷y do oblicze przyjmie gwarancj wynosz帷 24 miesi璚y (gwarancja jako軼i na wykonane dostawy powy瞠j 24 miesi璚y nie b璠zie dodatkowo punktowana), jednak瞠 umowa zostanie zawarta
z uwzgl璠nieniem d逝go軼i okresu gwarancji zadeklarowanej w ofercie.

Gwarancja jako軼i na wykonane dostawy kr鏒sza ni 12 miesi璚y jest niezgodna z tre軼i postanowie SWZ co oznacza, 瞠 oferta podlega odrzuceniu.

Oferta Wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji” mo瞠 otrzyma maksymalnie 40 pkt (100 pkt x waga kryterium 40%).

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jako嗆, w tym do parametry techniczne, w豉軼iwo軼i estetyczne i funkcjonalne takie jak dost瘼no嗆 dla os鏏 niepe軟osprawnych lub uwzgl璠nianie potrzeb u篡tkownik闚

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.2. Zamawiaj帷y wzywa wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, aktualnych na dzie ich z這瞠nia. Podmiotowe 鈔odki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmuj:
9.2.1. O鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – stanowi帷e Za陰cznik nr 4 do SWZ.
9.2.2. Odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
Pozosta貫 postanowienia w tym zakresie zawiera pkt 9 SWZ.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia zawiera pkt 10 SWZ

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunk闚 ich wprowadzenia okre郵a paragraf 11 projektu umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-08-22 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: 18.1. Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem Systemu e-Us逝g SmartPZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 10:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-09-20

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

8.3. Ponadto Zamawiaj帷y, na podstawie przepis闚 art. 7.1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspierania agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „Ustaw o przeciwdzia豉niu agresji na Ukrain” wykluczy z post瘼owania:
8.3.1. Wykonawc wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotycz帷ego 鈔odk闚 ograniczaj帷ych w zwi您ku z sytuacj na Bia這rusi i udzia貫m Bia這rusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z p騧n. zm.3) zwanego dalej „rozporz康zeniem 765/2006” i w rozporz康zeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie 鈔odk闚 ograniczaj帷ych w odniesieniu do dzia豉 podwa瘸j帷ych integralno嗆 terytorialn, suwerenno嗆 i niezale積o嗆 Ukrainy lub im zagra瘸j帷ych (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z p騧n. zm.) zwanego dalej „rozporz康zeniem 269/2014” albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy W;
8.3.2. Wykonawc, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy W;
8.3.3. Wykonawc, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 „Ustawy o przeciwdzia豉niu agresji na Ukrain”.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.