eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wierzchowo › Wykonanie remontu instalacji przyzywowo - domofonowej w 5 oddziałach mieszkalnych I - VI w Zakładzie Karnym w Wierzchowie.Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie remontu instalacji przyzywowo - domofonowej
w 5 oddziałach mieszkalnych I – VI w Zakładzie Karnym w Wierzchowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W WIERZCHOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000601969

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 8

1.5.2.) Miejscowość: Wierzchowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-530

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 943400752

1.5.8.) Numer faksu: 943400707

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dkw_wierzchowo@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-wierzchowo

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontu instalacji przyzywowo - domofonowej
w 5 oddziałach mieszkalnych I – VI w Zakładzie Karnym w Wierzchowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf663031-1970-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303990

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00095681/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 wykonanie remontu instalacji przyzywowo - domofonowej w 5 oddziałach mieszkalnych I – VI w Zakładzie Karnym w Wierzchowie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zkwierzchowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zkwierzchowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem portalu e-Usług SmartPZP wynosi 100 MB. Za pośrednictwem portalu e-Usług SmartPZP można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
12. Zamawiający dopuszcza następujące formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB wformatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/zkwierzchowo

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Karny, ul. Szkolna 8, 78-530 Wierzchowo, e-mail: wierzchowo@sw.gov.pl, Tel. (094) 34 00 700 Fax. (094) 34 00 707
• inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Krnym w Wierzchowie jest Pan Paweł Szewczyk, e-mail: pawel.szewczyk@sw.gov.pl, tel. (094) 34 00 765;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o numerze DKW.2232.4.2021, którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy konserw mięsnych na potrzeby własne oraz jednostek Okręgu Koszalińskiego;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKW.2232.2.2022.RB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W skład planowanego zamierzenia wchodzi n/w zakres prac:
Oddział I:
• wykucie przewodów istniejącej instalacji domofonowej na odcinku 3 m w pomieszczeniu oddziałowego,
• instalacja szafki teletechnicznej 12U w pomieszczeniu oddziałowego, wprowadzenie przewodów do szafy.
• zatynkowanie bruzdy i pomalowanie ściany,
• instalacja w szafie teletechnicznej serwera interkomowego wraz z wyposażeniem dla 32 cel, świetlicy i siłowni,
• instalacja w celach paneli domofonowych wraz z kasetą podtynkową,
• podłączenie przewodów do istniejącej instalacji domofonowej, do panelu interkomowego, podłączenie kasownika i lampki sygnalizacyjnej wykorzystywanej przy obecnym systemie domofonowym,
• konfiguracja i uruchomienie serwera,
• instalacja interkomu nabiurkowego w pomieszczeniu oddziałowego z wykorzystaniem istniejących tras kablowych,
• instalacja interkomu nabiurkowego w pomieszczeniu wychowawcy z wykorzystaniem istniejących tras kablowych.

Oddział II:
• wykucie przewodów istniejącej instalacji domofonowej na odcinku 3 m w pomieszczeniu oddziałowego,
• instalacja szafki teletechnicznej 12U w pomieszczeniu oddziałowego, wprowadzenie przewodów do szafy.
• zatynkowanie bruzdy i pomalowanie ściany,
• instalacja w szafie teletechnicznej serwera interkomowego wraz z wyposażeniem dla 33 cel, świetlicy i siłowni,
• instalacja w celach paneli domofonowych wraz z kasetą podtynkową,
• podłączenie przewodów do istniejącej instalacji domofonowej do panelu interkomowego, podłączenie kasownika i lampki sygnalizacyjnej wykorzystywanej przy obecnym systemie domofonowym,
• konfiguracja i uruchomienie serwera,
• instalacja interkomu nabiurkowego w pomieszczeniu oddziałowego z wykorzystaniem istniejących tras kablowych,
• instalacja interkomu nabiurkowego w pomieszczeniu wychowawcy z wykorzystaniem istniejących tras kablowych.
Oddział III:
• instalacja interkomu nabiurkowego w pomieszczeniu wychowawcy z wykorzystaniem istniejących tras kablowych.
Oddział IV:
• instalacja w szafie teletechnicznej serwera interkomowego wraz z wyposażeniem dla 33 cel, świetlicy i siłowni,
• doprowadzenie przewodów instalacyjnych z szafki teletechnicznej zainstalowanej w pomieszczeniu oddziałowego do cel. Wykorzystanie istniejących tras kablowych (podwieszone koryto BAKS). Od koryta BAKS do celi należy zainstalować koryto kablowe 17*25 na odcinku 0,5 m oraz wykorzystać elementy istniejącej instalacji (rurka PCV umieszczona w ścianie), Do cel umieszczonych po lewej stronie oddziału należy w celu doprowadzenia przewodów instalacyjnych do cel należy zainstalować koryta 25*40 na odcinkach od belek poprzecznych tras kablowych (koryta BAKS) do puszek istniejącej sieci przyzywowej.
• instalacja kasety podtynkowej z kasownikiem przed celą i lampki sygnalizacyjnej na drzwiami (wymiana lampki sygnalizacyjnej, wykorzystanie istniejących przewodów),
• instalacja w celach paneli domofonowych wraz z kasetą podtynkową, podłączenie przewodów do przewodów instalacyjnych,
• konfiguracja i uruchomienie serwera,
• instalacja interkomu nabiurkowego w pomieszczeniu oddziałowego z wykorzystaniem istniejących tras kablowych,
• instalacja interkomu nabiurkowego w pomieszczeniu wychowawcy z wykorzystaniem istniejących tras kablowych.
Oddział V:
• Doposażenie serwera interkomowego zainstalowanego w szafie teletechnicznej wyposażenia dla 11 cel,
• doprowadzenie przewodów instalacyjnych z szafki teletechnicznej zainstalowanej w pomieszczeniu oddziałowego do cel. Wykorzystanie istniejących tras kablowych (podwieszone koryto BAKS). Od koryta BAKS do celi należy zainstalować koryto kablowe 17*25 na odcinku 1 m oraz wykorzystać elementy istniejącej instalacji (rurka PCV umieszczona w ścianie),
• instalacja kasety podtynkowej z kasownikiem przed celą i lampki sygnalizacyjnej nad drzwiami (wymiana lampki sygnalizacyjnej, wykorzystanie istniejących przewodów),
• instalacja w celach paneli domofonowych wraz z kasetą podtynkową,
• konfiguracja i uruchomienie serwera,
• instalacja interkomu nabiurkowego w pomieszczeniu oddziałowego z wykorzystaniem istniejących tras kablowych,
• instalacja interkomu nabiurkowego w pomieszczeniu wychowawcy z wykorzystaniem istniejących tras kablowych.
Oddział VI:
• instalacja w szafie teletechnicznej serwera interkomowego wraz z wyposażeniem dla 8 cel i 3 sal terapeutycznych,
• doprowadzenie przewodów instalacyjnych z szafki teletechnicznej zainstalowanej w pomieszczeniu oddziałowego do skrzynek podłączeniowych zainstalowanych na korytarzu oddziału. Wykorzystanie istniejących przewodów umieszczonych w skrzynkach podłączeniowych do podłączenia paneli domofonowych, lampek sygnalizacyjnych i kasowników,
• instalacja w celach i salach terapeutycznych paneli domofonowych wraz z kasetą podtynkową,
• podłączenie przewodów do istniejącej instalacji domofonowej do panelu interkomowego, podłączenie kasownika i lampki sygnalizacyjnej wykorzystywanej przy obecnym systemie domofonowym,
• konfiguracja i uruchomienie serwera,
• instalacja interkomu nabiurkowego w pomieszczeniu oddziałowego z wykorzystaniem istniejących tras kablowych,
• instalacja interkomu nabiurkowego w pomieszczeniu wychowawcy z wykorzystaniem istniejących tras kablowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: spełnia nie spełnia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do swz;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do swz;
2. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
3. Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń stanowiących załączniki nr 3 i 4 do swz.
4. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w ust. 3 będzie dokonana na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów według formuły „spełnia/nie spełnia”.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
10. Stosownie do postanowień art. 59 ustawy Pzp, jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: portal e-usług smartPZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.