eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa wyrobów medycznych określonych w 2 pakietach.Ogłoszenie z dnia 2023-07-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wyrobów medycznych określonych w 2 pakietach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288490

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Płocka 26

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-138

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48224312312

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.jaroszewska@igichp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.igichp.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://igichp.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyrobów medycznych określonych w 2 pakietach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6dee326-0512-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00303516

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251279

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AP.26.58.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 821422,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 1: Strzykawki, przyrządy do pobierania lub wstrzykiwania płynów, igły, pokrowice na mediastinoskop, zestawy do znieczuleń, skalepel, noże chrurgiczne, worki do podawania leków, koreczki, złącza i kaniule:
/1. Strzykawki dwuczęściowe jednorazowe 2 ml. op. 800 /2. Strzykawki dwuczęściowe jednorazowe 5 ml. op.2 000 /3. Strzykawki dwuczęsciowe jednorazowe 10 ml. op. 2 000 /4. Strzykawki dwucześciowe jednorazowe 20 ml. op. 1 000 /5. Strzykawki trzyczesciowe jednorazowe 5 ml. op. 10 /6. Strzykawki trzyczesciowe jednorazowe 10 ml. op. 10 /7. Strzykawki trzyczesciwe jednorazowe 20 ml. op. 10 /8.Strzykawki cewnikowe 50 ml. szt. 340 /9. Strzykawki cewnikowe 100 ml czytelnie skalowana co 2 ml z cyfrą tłoczoną co 10 cm, rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki z gumową uszczelką, szczelna, przezroczysta, z dodatkowym łącznikiem luer, dokładna dwustronna skala, symbol firmy, jałowa z widoczną datą ważności na pojedynczym opakowaniu, zatyczka osłaniajaca końcówkę strzykawki szt. 1 500 /10.Strzykawka do żywienia o poj. 60 ml z końcówką EnFit szt. 1 500 /11. Strzykawki jednorazowe tuberkulinowe poj. 1 ml op. 5 /12. Strzykawka do insuliny 1ml U-40 op. 20 /13. Strzykawka do insuliny 1 ml U-100 op. 20 /14. Przyrząd sterylny do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do/z fiolek i butelek szt. 25000 /15.Przyrząd do pobierania płynów dożylnych z butelek. szt. 1600 /
Igły iniekcyjne jednorazowe : / 16. 0, 5 = 25 G op. 600 /17. 0, 6 = 23 G op. 100 /18. 0, 7 = 22 G op. 200 /19. 0, 8 = 21 G op. 400 /20. 0, 9 = 20 G op. 400 /21. 1, 1 = 19 G op. 500 /22. 1, 2 = 18 G op. 2 000 /23. Igła tępa do pobierania leków z fiolek op. 20 /24. Igła do podawania insuliny szt. 7000 /25. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem quinckie. szt. 50 /26. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem quinckie. szt. 300 /27. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem quinckie. szt. 300 /28. Igła do nakłuwania membran silikonowych portów szt. 30 /29. Igła do pobierania leków, z otworem bocznym op. 20
/30. Igła typu Tuohy lub równoważna. szt. 50 /31. Zamknięty system bezigłowy szt. 2000 /32.Pokrowiec na kamerę typu DCI firmy Karl Storz będącą na wyposażeniu IGiChP. szt. 1 200 /33. Zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego. kpl. 300 /34. Ostrza chirurgiczne op. 200 /35. Ostrza chirurgiczne op. 5 /36. Worek do żywienia pozajelitowego szt. 100 /37. System do bezpiecznego mieszania leków szt. 100 /38. Koreczki luer lock-kombi do zamykania światła kaniuli op. 3 000 /39. Złącze przejściowe typu luer op. 10 /40. Złącze przejściowe ENLock op. 10 /41. Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym FloSwitch. szt.700 /42. Rampa 5-kranikowa przeznaczona do prowadzenia infuzji wieloma lekami. szt. 50 /43. Zastawka bezzwrotna z obiema końcówkami luer-lock, zabezpieczonymi koreczkami. op. 3 /44. Uchwyt do ramp wielokranikowych, przetworników i skali do OCŻ szt. 5

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141310-6 - Strzykawki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

33141320-9 - Igły medyczne

33141321-6 - Igły do znieczulania

33140000-3 - Materiały medyczne

33141300-3 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

33141411-4 - Skalpele i noże chirurgiczne

33141624-0 - Zestawy do podawania leków

33141220-8 - Kaniula

4.5.5.) Wartość części: 268873,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 2: Cewniki i przdłużacze tlenowe, taśmy chirurgiczne, zbiorniki do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny, końcówki do odsysania, przyrządy do przetaczania krwi i płynów, przyrządy do endoskopii: /1. Cewnik Foley'a szt. 1000 /2. Cewnik Foley'a, szt. 50 /3. Cewnik Foley'a, szt. 800 /4. Cewnik Foley'a, szt. 50 /5. Cewnik Foley'a, szt. 30 /6. Cewnik Tiemann'a, szt. 8000 /7. Cewnik Pezzer'a, szt. 100 /8. Cewnik do podawania tlenu przez nos, szt. 100 /9. Cewnik do podawania tlenu przez nos, szt. 10 000 /10. Cewnik do podawania tlenu przez nos, szt. 1 000 /11. Cewnik do podawania tlenu przez nos, szt. 1 000 /12. Cewnik do podawania tlenu przez nos, szt. 7 000 /13. Przedłużacz dren tlenowy o dł. 210 cm, szt. 800 /14. Przedłużacz dren tlenowy o dł. 420 szt. 500 /15. Przedłużacz dren tlenowy o dł. 760 cm, szt. 500 /16. Taśmy chirurgiczne retrakcyjne, op. 40 /17. Butla do zestawu Redona, szt. 500 /18. Dren Redona, szt. 150 /19. Kanka typu Yankauer'a, szt. 2 000 /20. Dren medyczny do odsysania, szt. 2 000 /21. Dren medyczny do odsysania, szt. 5 000 /22. Zestaw do odsysania pola operacyjnego, szt. 300 /Dren do drenażu klatki piersiowej z PCV: Rozmiary: /23. 20 F/50cm, szt. 30 /24. 24 F/50cm, szt. 150 /25.28 F/50cm, szt. 1200 /26. 32 F/50cm, szt. 450/ Dren z trokarem ostrym typu trójgraniec: /27. 16 F/27cm, szt. 50 /28.20 F/42cm, szt. 100 /29. 24 F/42cm, szt. 120 /30. 28 F/42cm, szt. 120 /31. 32 F/42cm, szt. 40 /32. Aparat do infuzji krwi i przeparatów krwiopochodnych, szt. 1 500 /33. Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych IS, szt. 100 000 /34.Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych IS, szt. 30 000 /35. Aparat do infuzji leków światłoczułych IS, szt. 1 000 /36. Aparat do infuzji, szt. 35 000 /37. Aparat do infuzji, szt.12 000 /38. Aparat do infuzji, kpl. 2 000 /39.Zgłębnik gastrostomijny typu G-tube z portem do żywienia typu ENFit, szt. 20 /40. Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii zakładany techniką 'pull", szt. 40 /41. Zgłębnik poliuretanowy do żywienia ze złączem ENFit, szt. 150 /42. Zestaw z workiem, szt. 20.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141200-2 - Cewniki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141120-7 - Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe

33141600-6 - Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

33141640-8 - Dreny

33141620-2 - Zestawy medyczne

33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

4.5.5.) Wartość części: 552549,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 290155,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 290155,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 290155,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bialmed Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 849-00-00-039

7.3.3) Ulica: ul. Kazimierzowska 46/48/35

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-546

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 290155,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 573995,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 573995,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 573995,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bialmed Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 849-00-00-039

7.3.3) Ulica: ul. Kazimierzowska 46/48/35

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-546

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 573995,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.