eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa wyrobów medycznych określonych w 2 pakietach.Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyrobów medycznych określonych w 2 pakietach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288490

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Płocka 26

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-138

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48224312312

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.jaroszewska@igichp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.igichp.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyrobów medycznych określonych w 2 pakietach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6dee326-0512-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251279

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://igichp.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą środka komunikacji elektronicznej, tj. platformy do elektronicznej obsługi zamówień
publicznych Zamawiającego dostępnej pod adresem: ttps://igichp.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie przetargowej. Wykonawca posiadający konto na platformie przetargowej e-Zamawiający (Marketplanet) pod adresem: https://igichp.ezamawiajacy.pl ma możliwość do
złożenia, wycofania oferty, a także dostęp do funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały na stronie internetowej https://igichp.ezamawiajacy.pl w zakładce „baza wiedzy". W postępowaniu należy używać kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AP.26.58.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 1: Strzykawki, przyrządy do pobierania lub wstrzykiwania płynów, igły, pokrowice na mediastinoskop, zestawy do znieczuleń, skalepel, noże chrurgiczne, worki do podawania leków, koreczki, złącza i kaniule:
/1. Strzykawki dwuczęściowe jednorazowe 2 ml. op. 800 /2. Strzykawki dwuczęściowe jednorazowe 5 ml. op.2 000 /3. Strzykawki dwuczęsciowe jednorazowe 10 ml. op. 2 000 /4. Strzykawki dwucześciowe jednorazowe 20 ml. op. 1 000 /5. Strzykawki trzyczesciowe jednorazowe 5 ml. op. 10 /6. Strzykawki trzyczesciowe jednorazowe 10 ml. op. 10 /7. Strzykawki trzyczesciwe jednorazowe 20 ml. op. 10 /8.Strzykawki cewnikowe 50 ml. szt. 340 /9. Strzykawki cewnikowe 100 ml czytelnie skalowana co 2 ml z cyfrą tłoczoną co 10 cm, rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki z gumową uszczelką, szczelna, przezroczysta, z dodatkowym łącznikiem luer, dokładna dwustronna skala, symbol firmy, jałowa z widoczną datą ważności na pojedynczym opakowaniu, zatyczka osłaniajaca końcówkę strzykawki szt. 1 500 /10.Strzykawka do żywienia o poj. 60 ml z końcówką EnFit szt. 1 500 /11. Strzykawki jednorazowe tuberkulinowe poj. 1 ml op. 5 /12. Strzykawka do insuliny 1ml U-40 op. 20 /13. Strzykawka do insuliny 1 ml U-100 op. 20 /14. Przyrząd sterylny do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do/z fiolek i butelek szt. 25000 /15.Przyrząd do pobierania płynów dożylnych z butelek. szt. 1600 /
Igły iniekcyjne jednorazowe : / 16. 0, 5 = 25 G op. 600 /17. 0, 6 = 23 G op. 100 /18. 0, 7 = 22 G op. 200 /19. 0, 8 = 21 G op. 400 /20. 0, 9 = 20 G op. 400 /21. 1, 1 = 19 G op. 500 /22. 1, 2 = 18 G op. 2 000 /23. Igła tępa do pobierania leków z fiolek op. 20 /24. Igła do podawania insuliny szt. 7000 /25. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem quinckie. szt. 50 /26. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem quinckie. szt. 300 /27. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem quinckie. szt. 300 /28. Igła do nakłuwania membran silikonowych portów szt. 30 /29. Igła do pobierania leków, z otworem bocznym op. 20
/30. Igła typu Tuohy lub równoważna. szt. 50 /31. Zamknięty system bezigłowy szt. 2000 /32.Pokrowiec na kamerę typu DCI firmy Karl Storz będącą na wyposażeniu IGiChP. szt. 1 200 /33. Zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego. kpl. 300 /34. Ostrza chirurgiczne op. 200 /35. Ostrza chirurgiczne op. 5 /36. Worek do żywienia pozajelitowego szt. 100 /37. System do bezpiecznego mieszania leków szt. 100 /38. Koreczki luer lock-kombi do zamykania światła kaniuli op. 3 000 /39. Złącze przejściowe typu luer op. 10 /40. Złącze przejściowe ENLock op. 10 /41. Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym FloSwitch. szt.700 /42. Rampa 5-kranikowa przeznaczona do prowadzenia infuzji wieloma lekami. szt. 50 /43. Zastawka bezzwrotna z obiema końcówkami luer-lock, zabezpieczonymi koreczkami. op. 3 /44. Uchwyt do ramp wielokranikowych, przetworników i skali do OCŻ szt. 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141310-6 - Strzykawki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

33141320-9 - Igły medyczne

33141321-6 - Igły do znieczulania

33140000-3 - Materiały medyczne

33141300-3 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

33141411-4 - Skalpele i noże chirurgiczne

33141624-0 - Zestawy do podawania leków

33141220-8 - Kaniula

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 2: Cewniki i przdłużacze tlenowe, taśmy chirurgiczne, zbiorniki do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny, końcówki do odsysania, przyrządy do przetaczania krwi i płynów, przyrządy do endoskopii: /1. Cewnik Foley'a szt. 1000 /2. Cewnik Foley'a, szt. 50 /3. Cewnik Foley'a, szt. 800 /4. Cewnik Foley'a, szt. 50 /5. Cewnik Foley'a, szt. 30 /6. Cewnik Tiemann'a, szt. 8000 /7. Cewnik Pezzer'a, szt. 100 /8. Cewnik do podawania tlenu przez nos, szt. 100 /9. Cewnik do podawania tlenu przez nos, szt. 10 000 /10. Cewnik do podawania tlenu przez nos, szt. 1 000 /11. Cewnik do podawania tlenu przez nos, szt. 1 000 /12. Cewnik do podawania tlenu przez nos, szt. 7 000 /13. Przedłużacz dren tlenowy o dł. 210 cm, szt. 800 /14. Przedłużacz dren tlenowy o dł. 420 szt. 500 /15. Przedłużacz dren tlenowy o dł. 760 cm, szt. 500 /16. Taśmy chirurgiczne retrakcyjne, op. 40 /17. Butla do zestawu Redona, szt. 500 /18. Dren Redona, szt. 150 /19. Kanka typu Yankauer'a, szt. 2 000 /20. Dren medyczny do odsysania, szt. 2 000 /21. Dren medyczny do odsysania, szt. 5 000 /22. Zestaw do odsysania pola operacyjnego, szt. 300 /Dren do drenażu klatki piersiowej z PCV: Rozmiary: /23. 20 F/50cm, szt. 30 /24. 24 F/50cm, szt. 150 /25.28 F/50cm, szt. 1200 /26. 32 F/50cm, szt. 450/ Dren z trokarem ostrym typu trójgraniec: /27. 16 F/27cm, szt. 50 /28.20 F/42cm, szt. 100 /29. 24 F/42cm, szt. 120 /30. 28 F/42cm, szt. 120 /31. 32 F/42cm, szt. 40 /32. Aparat do infuzji krwi i przeparatów krwiopochodnych, szt. 1 500 /33. Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych IS, szt. 100 000 /34.Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych IS, szt. 30 000 /35. Aparat do infuzji leków światłoczułych IS, szt. 1 000 /36. Aparat do infuzji, szt. 35 000 /37. Aparat do infuzji, szt.12 000 /38. Aparat do infuzji, kpl. 2 000 /39.Zgłębnik gastrostomijny typu G-tube z portem do żywienia typu ENFit, szt. 20 /40. Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii zakładany techniką 'pull", szt. 40 /41. Zgłębnik poliuretanowy do żywienia ze złączem ENFit, szt. 150 /42. Zestaw z workiem, szt. 20.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141200-2 - Cewniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141120-7 - Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe

33141600-6 - Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

33141640-8 - Dreny

33141620-2 - Zestawy medyczne

33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zostały określone w rozdziale XIII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają dokonywanie zmian zawartej umowy w okolicznościach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust.
2 – 4 z dnia 11 września 2019 r. Prawa zamówień publicznych. Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku:
1) zmiany danych stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), które wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej Strony;
2) tymczasowego dostarczania towaru w jednostkowych opakowaniach o innej ilości sztuk w opakowaniu niż określona
w ofercie Wykonawcy w przypadku braku dostępności na rynku towaru w zaoferowanej wielkości opakowania;
3) zmiany na nowy towar równoważny po cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie w przypadku braku oferowanego towaru (zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu). Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w razie zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany stosownymi dokumentami. Po przeprowadzeniu negocjacji i ustaleniu charakteru zmiany Strony zawrą pisemny aneks do umowy. W przypadku gdy w okresie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o braku oferowanego towaru nie osiągną pisemnego porozumienia co do warunków dostarczania nowego, równoważnego towaru umowa ulega rozwiązaniu w tej części z ostatnim dniem tego terminu;
4) stałego, czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości obniżenia cen jednostkowych towaru na podstawie rabatów (upustów, itp.) udzielonych przez Wykonawcę. W przypadku stałego obniżenia ceny strony zawrą pisemny aneks do umowy. W przypadku czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości towaru obniżenia ceny zmiana taka nie będzie wymagać sporządzenia pisemnego aneksu do umowy pod warunkiem, że udzielenie rabatu przez Wykonawcę będzie uwidocznione na fakturze Wykonawcy przynajmniej poprzez zawarcie informacji o wysokości rabatu. Potwierdzeniem takiej zmiany (przyjęciem rabatu) ze strony Zamawiającego będzie w takim przypadku zapłata faktury. W przypadku, gdy Wykonawca nie umieści na fakturze informacji o wysokości rabatu konieczne będzie zawarcie pisemnego aneksu do umowy;
5) wydłużenie okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy do czasu jego wyczerpania.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian rodzajowo-ilościowych w granicach 25% w ramach asortymentu i cen jednostkowych przedmiot umowy i w granicach łącznej wartości brutto umowy, z powodu nie możliwej do przewidzenia liczby pacjentów i procedur medycznych, na co Wykonawca Wyraża zgodę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej pod adresem: https://igichp.ezamawiajacy.pl w zakładce „ OFERTY".

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.