eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgliniec › Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Węgliniec oraz dzieci z oddziału "0" do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie biletów miesięcznychOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Węgliniec oraz dzieci z oddziału „0” do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie biletów miesięcznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Węgliniec

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821411

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Sikorskiego 3

1.4.2.) Miejscowość: Węgliniec

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-940

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wegliniec@wegliniec.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegliniec.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303476

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00296294/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.1. Zamawiający przewiduje fakultatywne przesłanki wykluczenia

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Fakultatywne podstawy wykluczenia

Przed zmianą:

Po zmianie:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
Warunek w odniesieniu do uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną na dzień składania ofert licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób obejmującej co najmniej obszar powiatu zgorzeleckiego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.).
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi do których realizacji te uprawnienia są wymagane (ar. 117 ust. 2 Pzp).
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300. 000, 00 zł .
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku określonego w pkt 1.2 dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej
warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, zostanie uznany za spełniony, jeśli:
1) Wykonawca wykaże 1 usługę wykonaną, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaną, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana lub jest wykonywana, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę zrealizowaną przez nieprzerwany okres 10 miesięcy w jednym roku szkolnym zbiorowego przewozu uczniów do szkół podstawowych i/ lub przedszkoli wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów o wartości nie mniejszej niż 300. 000, 00 zł brutto .
Poświadczenia (referencje) nie są wymagane, jeśli wykonawca świadczył usługi spełniające powyższe wymagania na rzecz Zamawiającego.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. (art. 117 ust 3 Pzp)
UWAGA! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług o którym mowa powyżej dotyczy usług w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu usług, tzn. w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio nie uczestniczył.
Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonywanego zakresu prac lub zwróci się bezpośrednio do podmiotu na rzecz którego wykazany zakres prac został wykonany, o przedstawienie informacji lub dokumentów istotnych dla oceny spełnienia warunków.
Zamawiający zgodnie z art.117 ust 4 ustawy Pzp wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dołączenia do oferty oświadczenia, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik 5 do SWZ.
2) Wykonawca wykaże, że dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego zasobami wraz z informacją o podstawie do ich dysponowania wg poniższej specyfikacji:
• 6 autobusów z aktualnymi badaniami technicznymi, w tym;
- 1 autobus z minimum 48 miejscami siedzącymi dla pasażerów
- 1 autobusy z minimum 69 miejscami siedzącymi dla pasażerów
- 1 autobus z minimum 19 miejscami siedzącymi dla pasażerów
- 3 autobusy z minimum 28 miejscami siedzącymi dla pasażerów
W/w pojazdy muszą spełniać klasę emisji spalin wg europejskiego standardu minimum EURO 4
3) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, wg poniższego wykazu:
a) 6 kierowców posiadających wymagane kwalifikacje do prowadzenia autobusów,
b) 6 opiekunów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Ocena spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.3 pkt. 3) dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 1.2 SWZ.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku określonego w pkt 1.3 pkt. 2) i 3) dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia został wskazany w Rozdziale X SWZ.
5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
Warunek w odniesieniu do uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną na dzień składania ofert licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób obejmującej co najmniej obszar powiatu zgorzeleckiego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.).
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi do których realizacji te uprawnienia są wymagane (ar. 117 ust. 2 Pzp).
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300. 000, 00 zł .
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku określonego w pkt 1.2 dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej
warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, zostanie uznany za spełniony, jeśli:
1) Wykonawca wykaże 1 usługę wykonaną, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaną, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana lub jest wykonywana, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę zrealizowaną przez nieprzerwany okres 10 miesięcy w jednym roku szkolnym zbiorowego przewozu uczniów do szkół podstawowych i/ lub przedszkoli wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów o wartości nie mniejszej niż 300. 000, 00 zł brutto .
Poświadczenia (referencje) nie są wymagane, jeśli wykonawca świadczył usługi spełniające powyższe wymagania na rzecz Zamawiającego.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. (art. 117 ust 3 Pzp)
UWAGA! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług o którym mowa powyżej dotyczy usług w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu usług, tzn. w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio nie uczestniczył.
Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonywanego zakresu prac lub zwróci się bezpośrednio do podmiotu na rzecz którego wykazany zakres prac został wykonany, o przedstawienie informacji lub dokumentów istotnych dla oceny spełnienia warunków.
Zamawiający zgodnie z art.117 ust 4 ustawy Pzp wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dołączenia do oferty oświadczenia, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik 5 do SWZ.
2) Wykonawca wykaże, że dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego zasobami wraz z informacją o podstawie do ich dysponowania wg poniższej specyfikacji:
• 7 autobusów z aktualnymi badaniami technicznymi, w tym;
- 2 autobusy z minimum 48 miejscami siedzącymi dla pasażerów
- 1 autobus z minimum 19 miejscami siedzącymi dla pasażerów
- 4 autobusy z minimum 28 miejscami siedzącymi dla pasażerów
3) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, wg poniższego wykazu:
a) 6 kierowców posiadających wymagane kwalifikacje do prowadzenia autobusów,
b) 6 opiekunów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Ocena spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.3 pkt. 3) dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 1.2 SWZ.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku określonego w pkt 1.3 pkt. 2) i 3) dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia został wskazany w Rozdziale X SWZ.
5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-08-16 09:00

Po zmianie:
2022-08-17 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-08-16 09:30

Po zmianie:
2022-08-17 09:30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.