eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgliniec › Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Węgliniec oraz dzieci z oddziału "0" do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie biletów miesięcznychOgłoszenie z dnia 2022-08-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Węgliniec oraz dzieci z oddziału „0” do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie biletów miesięcznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Węgliniec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sikorskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Węgliniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-940

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wegliniec@wegliniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegliniec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Węgliniec oraz dzieci z oddziału „0” do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie biletów miesięcznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afb3a9e2-0679-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00296294

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021264/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Węgliniec oraz dzieci z oddziału „0”do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie biletów miesięcznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.wegliniec.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej wegliniec@wegliniec.pl 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. 3. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.6.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania naminiPortalu.8.Jeżeli przepisy prawa wymagają by dokumenty przekazywane zamawiającemu, były opatrzone podpisem, wówczas dopuszcza się ich podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy bądź inne uprawnione/upoważnione osoby.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XXV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XXV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZI.271.32.2022.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dowozów i odwozów uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Węgliniec oraz dowozy i odwozy dzieci z oddziału „0” do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu jak również sprawowanie opieki nad dziećmi podczas przewozów przez osobę pełnoletnią.
2. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie zgodnie z Planem dziennych przewozów stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.
3. Przewóz powinien odbywać się na podstawie imiennych biletów miesięcznych. Liczba uczniów dojeżdżających z poszczególnych miejscowości do szkół na terenie Gminy oraz Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu, uprawnionych do biletów miesięcznych zawarta jest w Planie dziennych przewozów stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312110-3 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty środowiskowe

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
Warunek w odniesieniu do uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną na dzień składania ofert licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób obejmującej co najmniej obszar powiatu zgorzeleckiego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.).
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi do których realizacji te uprawnienia są wymagane (ar. 117 ust. 2 Pzp).
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300. 000, 00 zł .
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku określonego w pkt 1.2 dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej
warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, zostanie uznany za spełniony, jeśli:
1) Wykonawca wykaże 1 usługę wykonaną, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaną, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana lub jest wykonywana, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę zrealizowaną przez nieprzerwany okres 10 miesięcy w jednym roku szkolnym zbiorowego przewozu uczniów do szkół podstawowych i/ lub przedszkoli wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów o wartości nie mniejszej niż 300. 000, 00 zł brutto .
Poświadczenia (referencje) nie są wymagane, jeśli wykonawca świadczył usługi spełniające powyższe wymagania na rzecz Zamawiającego.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. (art. 117 ust 3 Pzp)
UWAGA! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług o którym mowa powyżej dotyczy usług w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu usług, tzn. w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio nie uczestniczył.
Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonywanego zakresu prac lub zwróci się bezpośrednio do podmiotu na rzecz którego wykazany zakres prac został wykonany, o przedstawienie informacji lub dokumentów istotnych dla oceny spełnienia warunków.
Zamawiający zgodnie z art.117 ust 4 ustawy Pzp wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dołączenia do oferty oświadczenia, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik 5 do SWZ.
2) Wykonawca wykaże, że dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego zasobami wraz z informacją o podstawie do ich dysponowania wg poniższej specyfikacji:
• 6 autobusów z aktualnymi badaniami technicznymi, w tym;
- 1 autobus z minimum 48 miejscami siedzącymi dla pasażerów
- 1 autobusy z minimum 69 miejscami siedzącymi dla pasażerów
- 1 autobus z minimum 19 miejscami siedzącymi dla pasażerów
- 3 autobusy z minimum 28 miejscami siedzącymi dla pasażerów
W/w pojazdy muszą spełniać klasę emisji spalin wg europejskiego standardu minimum EURO 4
3) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, wg poniższego wykazu:
a) 6 kierowców posiadających wymagane kwalifikacje do prowadzenia autobusów,
b) 6 opiekunów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Ocena spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.3 pkt. 3) dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 1.2 SWZ.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku określonego w pkt 1.3 pkt. 2) i 3) dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia został wskazany w Rozdziale X SWZ.
5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 - 3) niniejszego rozdziału pod rygorem nieważności należy złożyć jako dokument elektroniczny lub jeżeli dokument został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia dokonuje – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
1) aktualną na dzień składania ofert licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób obejmującej co najmniej obszar powiatu zgorzeleckiego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym;
2) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 300.00,00 zł;
3) wykaz wykonanych usług, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ
4) wykaz środków transportu dostępnych Wykonawcy usług wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 8 do SWZ
5) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usług, kierowców autobusów wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz informacji o podstawie dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 9 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
1.2. Informacje zawarte w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego rozdziału stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.3. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, (jeżeli dotyczy) Wykonawca wraz z oświadczeniem o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego rozdziału, przedstawia także:
a) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie ze wzorem ww. oświadczeń (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp).
b) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
1.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(jeżeli dotyczy):
a) Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego rozdziału składa każdy z Wykonawców jako oświadczenie własne. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp);
b) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają ci poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
1.5. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do złożenia oferty (o ile dotyczy):
a) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2 ustawy Pzp);
b) W przypadku podpisania oferty w imieniu Wykonawcy przez pełnomocnika.
1.6. Wypełniony formularz oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania oferty w wysokości 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy zł i 00/ 100).
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu – jedynie w formie przelewu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 41 8382 0001 2600 0648 3000 0070, z zaznaczeniem „Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Węgliniec oraz dzieci z oddziału „0”do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie biletów miesięcznych”, kopię przelewu (wpłaty) proszę dołączyć do oferty.
UWAGA: Termin wniesienia wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert ( tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako o stateczny termin składania ofert).
4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Węgliniec
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)
6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą (30 dni) licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale XIII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe informacje zawiera zał nr 2 projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.