eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › ZAKUP I DOSTAWY MIĘSA ORAZ WĘDLIN W 2022 R.Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP I DOSTAWY MIĘSA ORAZ WĘDLIN W 2022 R.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281385396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatkowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 21wog@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://21wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP I DOSTAWY MIĘSA ORAZ WĘDLIN W 2022 R.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f49ea1cc-1953-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303428

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00072520/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 ZAKUP I DOSTAWA MIĘSA

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym
z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup
i dostawy mięsa oraz wędlin w 2022 r.” nr postępowania 24/SZP/2022;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21WOG-SZP.2712.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy mięsa oraz wędlin w 2022 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1,2a i 4 do SWZ.
ILOŚCI MINIMALNE
Lp. Wyszczególnienie
przedmiotu zamówienia J.m. Miejsca dostaw
Razem
(4+5+6+7)
Grupa Zabezpieczenia
21 WOG Elbląg,
ul. Łęczycka 10-12 Grupa Zabezpieczenia
21 WOG Braniewo,
ul. Sikorskiego 41 Grupa Zabezpieczenia
21 WOG Bartoszyce,
ul. Wojska Polskiego 4 Grupa Zabezpieczenia
21 WOG Morąg,
Al. Wojska Polskiego 16
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Antrykot wołowy b/k kręg. kg 20 20 20 20 80
2. Wołowina ekstra kg 20 20 20 20 80
3. Polędwica wieprzowa kg 25 25 25 25 100
4. Wołowina zrazowa b/k kg 25 25 25 25 100
5. Karkówka wieprzowa b/k kg 90 90 90 90 360
6. Łopatka wieprzowa b/k kg 90 90 90 90 360
7. Schab wieprzowy b/k kg 85 85 85 85 340
8. Boczek surowy b/k kg 25 25 25 25 100
9. Żeberka wieprzowe kg 45 45 45 45 180
10. Szynka wieprzowa b/k kg 50 50 50 50 200
11. Mięso wieprzowe od szynki b/k drobne kg 50 50 50 50 200
12. Golonka wieprzowa z/k kg 10 10 10 10 40
13. Wątroba wieprzowa kg 17 17 17 17 68
14. Pasztetowa kg 20 20 20 20 80
15. Salceson włoski kg 15 15 15 15 60
16. Salceson ozorkowy kg 15 15 15 15 60
17. Kaszanka z kaszy gryczanej kg 20 20 20 20 80
18. Kiełbasa salami kg 20 20 20 20 80
19. Kiełbasa myśliwska kg 20 20 20 20 80
20. Kiełbasa jałowcowa kg 20 20 20 20 80
21. Kiełbasa parówkowa kg 25 25 25 25 100
22. Parówki z szynki kg 25 25 25 25 100
23. Mortadela kg 20 20 20 20 80
24. Kiełbasa biała parzona kg 25 25 25 25 100
25. Kiełbasa podlaska kg 25 25 25 25 100
26. Kiełbasa wiejska kg 20 20 20 20 80
27. Kiełbasa śląska kg 25 25 25 25 100
28. Kiełbasa toruńska kg 25 25 25 25 100
29. Kiełbasa zwyczajna kg 40 40 40 40 160
30. Kiełbasa krakowska parzona kg 20 20 20 20 80
31. Kiełbasa szynkowa wieprzowa kg 25 25 25 25 100
32. Kiełbasa krakowska sucha kg 20 20 20 20 80
33. Kiełbasa żywiecka kg 20 20 20 20 80
34. Kabanosy kg 25 25 25 25 100
35. Baleron kg 20 20 20 20 80
36. Salami kg 20 20 20 20 80
37. Polędwica wieprzowa wędzona kg 20 20 20 20 80
38. Szynka wieprzowa wędzona kg 20 20 20 20 80
39. Szynka wieprzowa gotowana kg 25 25 25 25 100
40. Szynka wieprzowa konserwowa kg 25 25 25 25 100
41. Boczek wędzony parzony b/k kg 20 20 20 20 80
42. Rolada z boczku kg 20 20 20 20 80
43. Pasztet wieprzowy pieczony kg 20 20 20 20 80
44. Golonka wieprzowa kg 20 20 20 20 80
45. Ogonówka kg 20 20 20 20 80
46. Schab pieczony kg 20 20 20 20 80
47. Flaki wołowe krojone blanszowane kg 10 10 10 10 40

ILOŚCI MAKSYMALNE
Lp. Wyszczególnienie
przedmiotu zamówienia J.m. Miejsca dostaw
Razem
(4+5+6+7)
Grupa Zabezpieczenia
21 WOG Elbląg,
ul. Łęczycka 10-12 Grupa Zabezpieczenia
21 WOG Braniewo,
ul. Sikorskiego 41 Grupa Zabezpieczenia
21 WOG Bartoszyce,
ul. Wojska Polskiego 4 Grupa Zabezpieczenia
21 WOG Morąg,
Al. Wojska Polskiego 16
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Antrykot wołowy b/k kręg. kg 60 60 60 60 240
2. Wołowina ekstra kg 60 60 60 60 240
3. Polędwica wieprzowa kg 75 75 75 75 300
4. Wołowina zrazowa b/k kg 75 75 75 75 300
5. Karkówka wieprzowa b/k kg 270 270 270 270 1080
6. Łopatka wieprzowa b/k kg 270 270 270 270 1080
7. Schab wieprzowy b/k kg 255 255 255 255 1020
8. Boczek surowy b/k kg 75 75 75 75 300
9. Żeberka wieprzowe kg 135 135 135 135 540
10. Szynka wieprzowa b/k kg 150 150 150 150 600
11. Mięso wieprzowe od szynki b/k drobne kg 150 150 150 150 600
12. Golonka wieprzowa z/k kg 30 30 30 30 120
13. Wątroba wieprzowa kg 51 51 51 51 204
14. Pasztetowa kg 60 60 60 60 240
15. Salceson włoski kg 45 45 45 45 180
16. Salceson ozorkowy kg 45 45 45 45 180
17. Kaszanka z kaszy gryczanej kg 60 60 60 60 240
18. Kiełbasa salami kg 60 60 60 60 240
19. Kiełbasa myśliwska kg 60 60 60 60 240
20. Kiełbasa jałowcowa kg 60 60 60 60 240
21. Kiełbasa parówkowa kg 75 75 75 75 300
22. Parówki z szynki kg 75 75 75 75 300
23. Mortadela kg 60 60 60 60 240
24. Kiełbasa biała parzona kg 75 75 75 75 300
25. Kiełbasa podlaska kg 75 75 75 75 300
26. Kiełbasa wiejska kg 60 60 60 60 240
27. Kiełbasa śląska kg 75 75 75 75 300
28. Kiełbasa toruńska kg 75 75 75 75 300
29. Kiełbasa zwyczajna kg 120 120 120 120 480
30. Kiełbasa krakowska parzona kg 60 60 60 60 240
31. Kiełbasa szynkowa wieprzowa kg 75 75 75 75 300
32. Kiełbasa krakowska sucha kg 60 60 60 60 240
33. Kiełbasa żywiecka kg 60 60 60 60 240
34. Kabanosy kg 75 75 75 75 300
35. Baleron kg 60 60 60 60 240
36. Salami kg 60 60 60 60 240
37. Polędwica wieprzowa wędzona kg 60 60 60 60 240
38. Szynka wieprzowa wędzona kg 60 60 60 60 240
39. Szynka wieprzowa gotowana kg 75 75 75 75 300
40. Szynka wieprzowa konserwowa kg 75 75 75 75 300
41. Boczek wędzony parzony b/k kg 60 60 60 60 240
42. Rolada z boczku kg 60 60 60 60 240
43. Pasztet wieprzowy pieczony kg 60 60 60 60 240
44. Golonka wieprzowa kg 60 60 60 60 240
45. Ogonówka kg 60 60 60 60 240
46. Schab pieczony kg 60 60 60 60 240
47. Flaki wołowe krojone blanszowane kg 30 30 30 30 120

Zamówienie realizowane będzie z wykorzystaniem prawa opcji. Szczegółowe ilości maksymalne zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Formularzu Cenowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15111100-0 - Wołowina

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15113000-3 - Wieprzowina

15114000-0 - Podroby

15131130-5 - Wędliny

15131134-3 - Kaszanka i inne wędliny krwiste

15131210-0 - Szynka wędzona

15131000-5 - Konserwy i przetwory z mięsa

15131200-7 - Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane

15131310-1 - Pasztety

15131120-2 - Produkty wędliniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie realizowane będzie z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu
tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SWZ. Jeżeli dla pozycji
asortymentowej ilości minimalne i maksymalne stanowią taką samą wielkość oznacza to, że dla
danej pozycji asortymentowej Zamawiający nie stosuje prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty dla ilości minimalnych- 60%
2) Przyjęty do realizacji wariant dostaw - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
K1 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych”
K2 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Przyjęty do realizacji wariant dostaw”

3. W kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych” zostanie zastosowany wzór:
najniższa oferowana cena brutto dla ilości minimalnych
Liczba punktów = --------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto dla ilości minimalnych oferty badanej
W kryterium „Przyjęty do realizacji wariant dostaw” oferta uzyska:
• 0 pkt za WARIANT I – dostawy w każdy wtorek i czwartek(w przypadku, gdy
w ww. dzień wypada dzień świąteczny dostawa w poprzednim dniu roboczym)
• 20 pkt za WARIANT II – dostawy w każdy wtorek, czwartek i piątek
(w przypadku, gdy w ww. dzień wypada dzień świąteczny dostawa w poprzednim dniu roboczym)
• 40 pkt za WARIANT III – dostawy w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek
i piątek (w przypadku, gdy w ww. dzień wypada dzień świąteczny dostawa
w poprzednim dniu roboczym)

Wykonawca spośród przedstawionych wariantów wybiera jeden wariant dostaw i stosowną informację zaznacza w tabeli (odpowiednio do części zamówienia) w pkt 4 formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ).

UWAGA:
1) Za dzień roboczy Zamawiający przyjmuje dni od poniedziałku do piątku
2) W przypadku braku zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego przyjętego do realizacji wariantu dostaw, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował WARIANT I, w związku z tym otrzyma 0 pkt.
3) Zaznaczenie więcej niż jednej rubryki spowoduje odrzucenie oferty;
4) Dostawy do magazynów Zamawiającego w godz. 8:00-13:30, w piątek 8:00-12:00.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjęty do realizacji wariant dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy mięsa oraz wędlin w 2022 r. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1,2a i 4 do SWZ.

ILOŚCI MINIMALNE

Lp. Wyszczególnienie
przedmiotu zamówienia J.m. Miejsca dostaw
Razem
(4+5+6+7)
Grupa Zabezpieczenia
21 WOG Elbląg,
ul. Królewiecka 130
ul. Łęczycka 10-12 Grupa Zabezpieczenia
21 WOG Braniewo,
ul. Sikorskiego 41 Grupa Zabezpieczenia
21 WOG Bartoszyce,
ul. Wojska Polskiego 4 Grupa Zabezpieczenia
21 WOG Morąg,
Al. Wojska Polskiego 16
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Noga z kurczaka mrożona kg 20 20 20 20 80
2. Noga z kurczaka kg 50 50 50 50 200
3. Filet z piersi kurczaka mrożony kg 20 20 20 20 80
4. Filet z piersi kurczaka kg 50 50 50 50 200
5. Filet z piersi indyka mrożony kg 20 20 20 20 80
6. Filet z piersi indyka kg 40 40 40 40 160
7. Filet z piersi kaczki kg 5 5 5 5 20
8. Skrzydełka z kurczaka kg 30 30 30 30 120
9. Wątroba z kurczaka kg 30 30 30 30 120
10. Żołądki kurczaka kg 30 30 30 30 120
11. Kabanosy drobiowe kg 25 25 25 25 100
12. Kiełbasa szynkowa drobiowa kg 30 30 30 30 120
13. Parówki z fileta z kurczaka kg 30 30 30 30 120
14. Szynka drobiowa kg 25 25 25 25 100
15. Szynka z indyka kg 30 30 30 30 120
16. Mortadela drobiowa kg 30 30 30 30 120


ILOŚCI MAKSYMALNE
Lp. Wyszczególnienie
przedmiotu zamówienia J.m. Miejsca dostaw
Razem
(4+5+6+7)
Grupa Zabezpieczenia
21 WOG Elbląg,
ul. Królewiecka 130
ul. Łęczycka 10-12 Grupa Zabezpieczenia 21 WOG Braniewo,
ul. Sikorskiego 41 Grupa Zabezpieczenia 21 WOG Bartoszyce,
ul. Wojska Polskiego 4 Grupa Zabezpieczenia 21 WOG Morąg,
Al. Wojska Polskiego 16
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Noga z kurczaka mrożona kg 60 60 60 60 240
2. Noga z kurczaka kg 150 150 150 150 600
3. Filet z piersi kurczaka mrożony kg 60 60 60 60 240
4. Filet z piersi kurczaka kg 150 150 150 150 600
5. Filet z piersi indyka mrożony kg 60 60 60 60 240
6. Filet z piersi indyka kg 120 120 120 120 480
7. Filet z piersi kaczki kg 15 15 15 15 60
8. Skrzydełka z kurczaka kg 90 90 90 90 360
9. Wątroba z kurczaka kg 90 90 90 90 360
10. Żołądki kurczaka kg 90 90 90 90 360
11. Kabanosy drobiowe kg 75 75 75 75 300
12. Kiełbasa szynkowa drobiowa kg 90 90 90 90 360
13. Parówki z fileta z kurczaka kg 90 90 90 90 360
14. Szynka drobiowa kg 75 75 75 75 300
15. Szynka z indyka kg 90 90 90 90 360
16. Mortadela drobiowa kg 90 90 90 90 360

Zamówienie realizowane będzie z wykorzystaniem prawa opcji. Szczegółowe ilości maksymalne zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Formularzu Cenowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15114000-0 - Podroby

15112300-9 - Wątróbki drobiowe

15131135-0 - Wędliny drobiowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie realizowane będzie z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu
tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SWZ. Jeżeli dla pozycji
asortymentowej ilość minimalna i maksymalna stanowią taką samą wielkość oznacza to, że dla
danej pozycji asortymentowej Zamawiający nie stosuje prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty dla ilości minimalnych- 60%
2) Przyjęty do realizacji wariant dostaw - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
K1 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych”
K2 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Przyjęty do realizacji wariant dostaw”

3. W kryterium „Cena brutto oferty dla ilości minimalnych” zostanie zastosowany wzór:
najniższa oferowana cena brutto dla ilości minimalnych
Liczba punktów = --------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto dla ilości minimalnych oferty badanej
W kryterium „Przyjęty do realizacji wariant dostaw” oferta uzyska:
• 0 pkt za WARIANT I – dostawy w każdy wtorek i czwartek(w przypadku, gdy
w ww. dzień wypada dzień świąteczny dostawa w poprzednim dniu roboczym)
• 20 pkt za WARIANT II – dostawy w każdy wtorek, czwartek i piątek
(w przypadku, gdy w ww. dzień wypada dzień świąteczny dostawa w poprzednim dniu roboczym)
• 40 pkt za WARIANT III – dostawy w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek
i piątek (w przypadku, gdy w ww. dzień wypada dzień świąteczny dostawa
w poprzednim dniu roboczym)

Wykonawca spośród przedstawionych wariantów wybiera jeden wariant dostaw i stosowną informację zaznacza w tabeli (odpowiednio do części zamówienia) w pkt 4 formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ).

UWAGA:
1) Za dzień roboczy Zamawiający przyjmuje dni od poniedziałku do piątku
2) W przypadku braku zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego przyjętego do realizacji wariantu dostaw, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował WARIANT I, w związku z tym otrzyma 0 pkt.
3) Zaznaczenie więcej niż jednej rubryki spowoduje odrzucenie oferty;
4) Dostawy do magazynów Zamawiającego w godz. 8:00-13:30, w piątek 8:00-12:00.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjęty do realizacji wariant dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji
lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie, jeśli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych w szczególności rejestrów publicznych;
2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony odpowiednio jak w
terminie wskazanym w ust. 1 pkt 2).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W przypadku, jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie rozwiązań równoważnych,
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą środków dowodowych, jakimi Wykonawca
udowodni, że oferowane rozwiązanie jest równoważne rozwiązaniom opisanym w SWZ.
Zamawiający nie ogranicza rodzaju tych środków dowodowych. W szczególności mogą to być
wybrane przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa
w art. 104, 105 i 106 ustawy Pzp, w tym określonych w Rozdziale IV ust. 5 SWZ.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający nie ogranicza rodzaju przedmiotowych środków dowodowych. W szczególności
mogą to być wybrane przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa
w art. 104, 105 i 106 ustawy Pzp, w tym określonych w Rozdziale IV ust. 5 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
a) dla części zamówienia nr 1 – 1 700,00 PLN;
b) dla części zamówienia nr 2 – 500,00 PLN.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp potwierdzającego brak podstaw wykluczenia na
podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 4), 5), 7) ustawy Pzp - składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy dotyczące:
1) zmiany ilości i częstotliwości dostaw w stosunku do wcześniej złożonych zamówień w przypadkach, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
(w szczególności zmiany stanów osobowych, restrukturyzacji Sił Zbrojnych, zmiany obowiązujących aktów prawnych w zakresie uprawnień do wyżywienia żołnierzy). Wartością końcową umowy będzie wówczas wartość faktycznie zrealizowanych dostaw, z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie może być mniejsza od kwoty określonej w § 2 ust. 4 i nie przekroczy kwoty określonej w § 2 ust. 2 (odpowiednio od części zamówienia).
2) zmiany w ilości środków spożywczych dostarczanych do wskazanego miejsca odbioru (zmniejszenie lub zwiększenie), zmianę danego środka spożywczego dla wskazanego miejsca odbioru na inny, który nie był przewidziany dla tego miejsca, lecz jest objęty umową. O zmianie tej Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem podając zakres zmian, a Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia powyższego do realizacji. Jeżeli wystąpi znaczna liczba zmian – nie później niż do 10 każdego następnego miesiąca Zamawiający dokona analizy realizacji umowy w związku ze zmianami i opracuje w tym zakresie aneks do umowy.
3) zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT.
4) zmiana sposobu spełniania świadczeń w sytuacji, gdy nastąpi zmiana przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia.
5) wystąpi konieczność zmiany umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/21wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagany termin wykonania zamówienia:
• dla części zamówienia nr 1 – od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r.;
• dla części zamówienia nr 2 – od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r.;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.