eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zamiennej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zespołu trzech budynków (...)Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zamiennej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Budowa zespołu trzech budynków (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego , Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890630878

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Głowackiego, 39a

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@tbs-swidnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs-swidnica.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zamiennej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Budowa zespołu trzech budynków (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60ae0ef3-1a02-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303293

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00291723/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opracowanie projektu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Parkowej w Strzegomiu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umswidnica.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umswidnica.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Instrukcja korzystania z Platformy:
1) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;
2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych).
3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika, tj. adresu e-mail oraz hasła, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;
4) w zakładce „Załączniki organizatora” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania (SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
5) Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.
6. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego:
a) odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
b) odnośnie podpisu osobistego:
- dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
c) odnośnie podpisu zaufanego:
- wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”.
7. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w najnowszej wersji: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Głowackiego 39a, 58-100 Świdnica, tel. 74/8569022, 74/8525532
- inspektorem ochrony danych osobowych jest Mateusz Szenbek, 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 281/721.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zamiennej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Parkowej
w Strzegomiu, nr P-1/VIII-22 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), dalej „ustawa PZP”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P-1/VIII/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 250000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zamiennej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Parkowej w Strzegomiu w podziale na dwa etapy realizacji:
- I etap: budynki B2 i B3 wraz z zagospodarowaniem terenu,
- II etap: budynek B1;

W zakres prac projektowych wchodzi wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, tj.:
1. dokumentacja projektowa:
(zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 XII 2021 Ministra rozwoju i technologii
z 20 grudnia 2021 r., poz. 2454, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego):
1) projekt budowlany ZAMIENNY w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych (zgodnie z Prawem budowlanym art. 34 ust.3);
a) projekt zagospodarowania działki lub terenu – (ZAMIENNY ), (sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii)
b) projekt architektoniczno-budowlany – (ZAMIENNY)

2) projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych (zgodnie z Prawem budowlanym art. 34 ust. 3);
c) projekt techniczny – (NOWY)

3) projekt wykonawczy – (NOWY) w zakresie, o którym mowa w § 5 ww. rozporządzenia;
4) przedmiar robót – (NOWY) w zakresie, o którym mowa w § 6 ww. rozporządzenia.


2. Kosztorys inwestorski i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – (NOWE).
3. Uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę.

Dokumentacja musi uwzględniać poniższe zagadnienia:
a) wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP
w budynku powstałym w ramach przedsięwzięcia, wyrażona i obliczona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 497) nie przekracza 52 kWh/(m2 x rok)
b) projekt powinien zostać skoordynowany z odrębnym opracowaniem - koncepcją projektu zaopatrywania obiektów w źródło ciepła (zleconym osobno przez Zamawiającego: koncepcja + STWiOR + kosztorysy) tj.:
- wentylacja mechaniczna wyciągowa z kompensacją przez nawiewniki okienne;
- instalacja dystrybucji i górnego źródła ciepła (maty kapilarne lub podłogówka);
- maszynownia i dolne źródło pompy ciepła;
c) projekt pierwotny winien być zweryfikowany pod kątem funkcjonalności pomieszczeń oraz zagospodarowania terenu;

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej,

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2. 1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
1.2.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
1.2.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

1.2.4 Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje czterema osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia, w szczególności:
- projektantem w specjalności architektonicznej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która wykonała co najmniej jedną dokumentację projektową, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego branży architektonicznej dla zadania inwestycyjnego – obiektu użyteczności publicznej, usługowego lub budynku wielorodzinnego;
- projektantem branży konstrukcyjno – budowlanej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, która wykonała co najmniej jedną dokumentację projektową, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego branży konstrukcyjno– budowlanej dla zadania inwestycyjnego – obiektu użyteczności publicznej, usługowego lub budynku wielorodzinnego;
- projektantem branży instalacyjnej- osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która wykonała co najmniej jedną dokumentację projektową, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego w zakresie instalacji wentylacji dla zadania inwestycyjnego – obiektu użyteczności publicznej, usługowego lub budynku wielorodzinnego;
- projektantem branży elektroenergetycznej – osoba posiadająca uprawnienia do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która wykonała co najmniej jedną dokumentację projektową, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego w zakresie instalacji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego – obiektu użyteczności publicznej, usługowego lub budynku wielorodzinnego;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji w zakresie branż.
Z przedstawionych osób funkcję projektanta wiodącego pełnić będzie projektant w specjalności architektonicznej.
Przez dokumentację projektową należy rozumieć, iż jest to opracowanie, zbiór dokumentów i projektów, podlegający prawnemu zatwierdzeniu, przedstawiający plany inwestycji budowlanej w formie i zakresie określonym w odpowiednim rozporządzeniu,[1] stanowiący część dokumentacji budowy, którego zawartość określa ustawa Prawo budowlane.
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2021 poz. 2351) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 220, z późn. zm.) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.
minimalne doświadczenie (*):
- minimum 5 lata doświadczenia wszystkich projektantów w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
- wykształcenie wyższe.
(*)Przez doświadczenie należy rozumieć okres pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w zakresie projektowania, liczony od daty uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń
w odpowiedniej specjalności (należy podać lata, a w przypadku niepełnych lat - pełne miesiące
i pełne lata).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
6.1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia lub posiada ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 7, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postepowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej
6.2.wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za prace projektowe, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ);
7. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

8. Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia:
1.1.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ,
1.2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane
w Formularzu Ofertowym.
3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Ponadto do oferty należy dołączyć:
4.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
4.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego1991 r. - Prawo
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł PLN (słownie: dwa tysiące złotych)
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……………. - do dnia …………….",
d) odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
f) sposób przesłania żądania zapłaty, z podaniem adresu poczty elektronicznej, na który zostanie przesłane wezwanie żądania zapłaty oraz terminu na dostarczenie żądania nie później niż do 3 dni po upływie terminu ważności wadium (forma pisemna lub forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności).
5. Wierzytelność z tytułu gwarancji/poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.
6. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie
z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
7. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP oddział w Świdnicy nr 24 1020 5138 0000 9202 0008 7924, z dopiskiem na przelewie:
„Wadium w postępowaniu nr P-1/VIII/22 na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zamiennej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Parkowej w Strzegomiu.”
8. Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego,
o którym mowa w ust. 8, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia
i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
9. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywanie natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca zobowiązany jest tak opisać tytuł przelewu, aby wynikało z niego, kto wpłaca wadium i jakiego przetargu dotyczy wpłata.
10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ustawy PZP.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w X ust.1 pkt 1.1. i 1.2. SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy dopuszczalna będzie
w granicach wyznaczonych w art. 455 ustawy PZP oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
w następujących przypadkach, gdy nastąpi zmiana:
a. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
c. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadzane są gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Zastosowanie ma tryb przewidziany ust. 4 – 10.
3. Nie stanowi zmian umowy w rozumieniu art. 455 ustawy PZP:

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umswidnica.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.