eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › "Wykonanie i montaż systemu ogrzewania z wykorzystaniem powietrznych pomp ciepła oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej dla budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Porcelanowej 21 w Katowicach"Ogłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Wykonanie i montaż systemu ogrzewania z wykorzystaniem powietrznych pomp ciepła oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej dla budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Porcelanowej 21 w Katowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.)

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240612757

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wandy 6

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-322

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 350 00 75

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kisa.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowickieinwestycje.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie i montaż systemu ogrzewania z wykorzystaniem powietrznych pomp ciepła oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej dla budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Porcelanowej 21 w Katowicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bbb47e51-187d-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302974

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy e-Zamawiający (zwanej dalej „Platformą”) dostępnej pod adresem https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/ oraz poczty zamowienia@kisa.katowice.pl. W korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia w BZP lub nr referencyjnym postępowania.
2. Ogólne zasady korzystania z Platformy
• Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
• Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl.
• Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
• Rejestracja Wykonawcy trwa max. do 2 dni roboczych. Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie elektronicznej.
Wykonawca z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod nr tel. podanym w ww. potwierdzeniu.
• Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. W niniejszym postępowaniu Wykonawca składa ofertę poprzez Platformę w zakładce „OFERTY”, wybierając polecenie „dodaj dokument".
• Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między nimi, odbywa się za pośrednictwem Platformy.
• Wniosek dotyczący wyjaśnienia treści SWZ Wykonawca przesyła za pośrednictwem Platformy poprzez opcję „zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”.
3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie, natomiast w przypadku wykorzystania poczty elektronicznej za datę przekazania przyjmuje się potwierdzenie dostarczenia wiadomości (wraz z załącznikami) otrzymane z serwera pocztowego zamawiającego. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych zawiera pkt.XIII. 4 SWZ.
5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami zawiera pkt.XIII.5 SWZ.
6. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
• Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
• Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
• Włączona obsługa JavaScript;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
7. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
8. W przypadku wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z Platformą Zakupową, tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz.9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) zostały określone w pkt. XXV
SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KISA/TP/06/I/2022_INSTALACJA_CIEPLNA_I_FOTOWOLTAICZNA_PORCELANOWA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia - Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznej:
1) Przedmiotem zamówienia jest dobór, wykonanie, montaż, przyłączenie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej dla budynku biurowego przy ul. Porcelanowej 21 w Katowicach.
Celem inwestycji jest produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne.
2) Zakres zamówienia obejmuje:
- dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy pomiędzy 12 a 15 kW;
- dostawę i montaż inwerterów (falowników), wymienników płytowych, modułów solarnych;
- dostawę i montaż okablowania;
- wykonanie zabezpieczeń;
- przeprowadzenie rozruchu instalacji i sprawdzenie poprawności jej działania;
- kontrole, próby, umocnienie i regulacja instalacji;
- inne niewyszczególnione prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całej instalacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45320000-6 - Roboty izolacyjne

51112000-0 - Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1. cena 90%
2.Okres udzielonej gwarancji 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia – Wykonanie i montaż systemu ogrzewania z wykorzystaniem powietrznych pomp ciepła:
1) Przedmiotem zamówienia jest dobór, wykonanie, montaż, przyłączenie i uruchomienie systemu powietrznych pomp ciepła wraz ze wspomagającym układ kotłem elektrycznym, zasilających istniejącą instalację ogrzewczą dla budynku biurowego przy ul. Porcelanowej 21 w Katowicach.
Celem inwestycji jest powstanie nowego własnego źródła ciepła dla zasilania istniejącej instalacji grzewczej wewnątrz budynku biurowego.
2) Zakres zamówienia obejmuje:
- dobór systemu urządzeń pomp ciepła o łącznej mocy min. 110 kW umożliwiających wytworzenie i dostarczanie ciepła do budynku;
- dostawę i montaż kotła elektrycznego o mocy 24 kW;
- dostawę i montaż zbiorników buforowych, naczyń wzbiorczych;
- dostawę i montaż armatury odcinającej, zaworów bezpieczeństwa oraz układu pomiarowego;
- dostawę i montaż okablowania;
- wykonanie zabezpieczeń;
- przeprowadzenie rozruchu instalacji i sprawdzenie poprawności jej działania;
- kontrole, próby, umocnienie i regulacja instalacji;
- inne niewyszczególnione prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całej instalacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

42511100-2 - Wymienniki ciepła

39370000-6 - Instalacje wodne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1. cena 90%
2.Okres udzielonej gwarancji 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli wobec Wykonawcy zachodzi obowiązek dokonania wpisu do takiego rejestru;

2) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

Część 1 zamówienia
• co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 10 kW;

Część 2 zamówienia
• co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji co najmniej dwóch pomp ciepła o łącznej mocy cieplnej instalacji min. 70 kW.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniane będzie ich łączne doświadczenie.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną,
w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

b) dysponuje bądź będzie dysponować:

Część 1 zamówienia
Kierownikiem robót posiadającym:
• Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Część 2 zamówienia
Kierownikiem robót posiadającym:
• Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W przypadku, gdy osoba wskazana do pełnienia ww. funkcji nie posługuje się biegle językiem polskim, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na czas obowiązywania Umowy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał osobowy.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust.1 pkt.2), w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt.1) uPzp, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Każdy wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie wg zał. nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków. W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni wykonawcy, w zakresie wskazanym w zał. nr 7 do SWZ.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składania oświadczenia dotyczącego tych podwykonawców.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 274 ust. 1 uPzp zostanie wezwany do złożenia podmiotowych śr. dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) wykaz robót budowlanych zgodnie z pkt. XI.7.1) SWZ,
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zgodnie z pkt. XI.7.2) SWZ .

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące oświadczenia lub dokumenty:
1) Oświadczenia wymienione w pkt. XI. 1 SWZ;
2) Oświadczenia wymienione w pkt. XI. 2-3 SWZ – jeżeli dotyczy;
3) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. XI.4 SWZ – jeżeli dotyczy;
4) Pełnomocnictwo lub inny dokument w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym, do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku gdy pełnomocnictwo lub inny dokument zostało wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz.
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym, do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Część 1 zamówienia: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Część 2 zamówienia: 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
1) określenie celu gospodarczego,
2) oznaczenie czasu trwania współpracy, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
3) określenie lidera,
4) określenie zakresu rzeczowego zamówienia realizowanego przez każdego z wykonawców,
5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu terminu gwarancji i rękojmi,
6) określenie odpowiedzialności solidarnej wykonawców względem Zamawiającego,
7) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany dotyczące postanowień zawartej umowy w zakresie określonym w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy - załącznik 4A do SWZ (dla części 1 zamówienia)/4B (dla części 2 zamówienia) do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy w zakładce „OFERTY”, poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy, z tym że opracowanie dokumentacji projektowej należy wykonać w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (Część 1 i 2 zamówienia).
2. Niezależnie od podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt.IX.1. SWZ, zamawiający zgodnie z art.7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej jako: „Ustawa”), wykluczy z udziału w postępowaniu:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 [Rozporządzenie Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.] i rozporządzeniu 269/2014 [Rozporządzenie Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r.] albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy,
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 [Rozporządzenie Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.] i rozporządzeniu 269/2014 [Rozporządzenie Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r.] albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy,
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 [Rozporządzenie Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.] i rozporządzeniu 269/2014 [Rozporządzenie Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r.] albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.
Wykluczenie następuje na okres wyżej oznaczonych okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na wyżej wskazanej podstawie, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt a) PZP w zw. z art. 7 ust. 3 Ustawy.
Ocena braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w oparciu o przesłankę, o której mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy, odbywać się będzie na podstawie informacji dostępnych w publicznych rejestrach, w tym w szczególności KRS/CEIDG oraz Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.