eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jabłonka › Dowóz uczn. z terenu Gminy Jabłonka do Katolickiej Szk. Podst. , Szkoły Specj. Przysp. do Pracy, Branż. Szk. I St. Specj. SPSK w Czerwiennem oraz SP Specj. Nr 9 w Nowym Targu w roku szk. 2022/2023.Ogłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz uczn. z terenu Gminy Jabłonka do Katolickiej Szk. Podst. , Szkoły Specj. Przysp. do Pracy, Branż. Szk. I St. Specj. SPSK w Czerwiennem oraz SP Specj. Nr 9 w Nowym Targu w roku szk. 2022/2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492902313

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3-go Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Jabłonka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-480

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182511130

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@cuwjablonka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuwjablonka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://cuwjablonka.pl/zamowienia-publiczne/15-ogloszenia-o-zamowieniu/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna obsługiwanych jednostek oświatowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczn. z terenu Gminy Jabłonka do Katolickiej Szk. Podst. , Szkoły Specj. Przysp. do Pracy, Branż. Szk. I St. Specj. SPSK w Czerwiennem oraz SP Specj. Nr 9 w Nowym Targu w roku szk. 2022/2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3bbfa2cd-035d-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300889

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016868/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowóz uczn. z terenu Gminy Jabłonka do Katolickiej Szk. Podst. , Szkoły Specj. Przysp. do Pracy, Branż. Szk. I St. Specj. SPSK w Czerwiennem oraz SP Specj. Nr 9 w Nowym Targu w roku szk. 2022/2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00255445/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CUW.26.5.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 288425,93 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1. Część nr 1 „Dowóz uczniów z terenu Gminy Jabłonka do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK, Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej SPSK w Czerwiennem w roku szkolnym 2022/2023”.
Wykaz przystanków:
a) Lipnica Mała 536a i 259,448
b) Zubrzyca Górna Zimna Dziura okolice domu 168
c) Zubrzyca Dolna 140
d) Orawka 115
e) Jabłonka „Za Górą” okolice ul. Uroczej, ul. Ks. F. Machaja 36, ul. Energetyków 27
f) przedostatni przystanek Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Bosko
i Technikum im. św. Stanisława Biskupa i Męczennika Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
w Czarnym Dunajcu (adres szkoły34-470 Czarny Dunajec ul. Kmietowicza 2) z oddziałem integracyjnym w Czarnym Dunajcu
g) przystanek ostatni – Katolicka Szkoła Podstawowa w Czerwiennem SPSK, Szkoła Specjalna Przysposabiającej do Pracy SPSK w Czerwiennem oraz Branżowa Szkoły I Stopnia Specjalnej SPSK w Czerwiennem (Adres szkół 34-407 Czerwienne 245)
h) do wykonania 2 kursy dziennie (1- rano, 1- popołudniu)
i) 1 kurs około 73 km, szacunkowa ilość kilometrów dowozów w dniach nauki szkolnej – ok 146 km/dziennie x 186 dni = 27156,00 km
j/ przewóz 12 uczniów (w tym 2 dzieci na wózkach inwalidzkich (rozłożonych). Pojazd do przewozu winien być wyposażony dodatkowo w urządzenie umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu (platforma najazdowa) oraz mocowanie dla wózka na czas trwania przewozu) + 1 opiekun; wg harmonogramu zajęć lekcyjnych
k/ dowóz uczniów na godz. 9.00, powrót między godz. 13.00-16.00 – zgodnie z harmonogramem zajęć lekcyjnych.
Usługi przewozowe należy wykonywać zgodnie z ustalonym harmonogramem dostosowanym do planu nauczania danej placówki oświatowej.
3. Dni dowozów w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022 roku do 23 czerwca 2023 roku – 186 dni przy czym gwarantowana ilość dni w których będzie świadczona usługa dowozu/odwozu, wynosi 93 dni.
4. Dzienną liczbę przejechanych kilometrów w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia ustal się na około 146 km na trasie Jabłonka – Czerwienne oraz 56 km na trasie Jabłonka – Nowy Targ. Liczba kilometrów, o której mowa wyżej może ulec zmianie ze względu na zmianę przebiegu trasy w przypadku zgłoszenia (bądź rezygnacji) przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci do dowozu.
5. Długości tras przewozu liczone są od przystanków początkowych. Koszty dojazdu Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia trasy i zjazdu po zakończeniu dowozu nie mogą obciążać Zamawiającego.
6. W przypadku wystąpienia silnych opadów śniegu lub innych zjawisk atmosferycznych uniemożliwiających dojazd, w porozumieniu z Zamawiającym oraz Dyrektorem szkoły mogą nastąpić przesunięcia godzin dowozu i odwozu dzieci.
7. W przypadku remontów, awarii, uszkodzeń mostów, dróg lub innych obiektów czego skutkiem będzie zmiana lub konieczność zmiany trasy przewozowych (w tym także wydłużenie trasy lub skrócenie trasy ze względu na zmianę ilości dowożonych dzieci), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy i należnego (tak zwiększenia jak i zmniejszenia) wynagrodzenia na podstawie ceny ofertowej Wykonawcy za 1 km.
8. Podana liczba uczniów ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia (może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu).
9. Opcja zwiększenia ilości dowożonych dzieci będzie miała zastosowanie w przypadku zgłoszenia przez rodziców/opiekunów prawnych nowych dzieci do dowozu.
10. Wykonawca zobowiązany jest wielkość pojazdu dostosować do uwarunkowań przedmiotowej usługi.
11. Cena oferty powinna uwzględniać koszt dojazdu do miejsca rozpoczęcia wykonywania usługi.
12. Wskazano przystanki najdalsze – dzieci zabierane są na odcinkach pomiędzy przystankami.
13. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w taki sposób, aby czas przebywania uczniów w podróży był jak najkrótszy, a nadto winien uwzględnić to, aby przewożeniu uczniowie mogli punktualnie rozpocząć zajęcia lekcyjne i bez zbędnego oczekiwania na nie, a nadto aby po ich zakończeniu byli odwożeni bez zbędnego oczekiwania. Usługi przewozowe będą odbywać się najkrótszą trasą z domu do szkoły i po skończonych zajęciach lekcyjnych ze szkoły do domu.
14. Świadczenie usług przewozowych polegających na dowozie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej musi być wykonywane pojazdami specjalistycznymi dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich. Dostosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz ich oznaczenie musi być zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Pojazdy, którymi przewożone będą dzieci muszą być w pełni sprawne technicznie, dostosowane do ilości przewożonych dzieci i posiadającymi świadectwo dopuszczenia do ruchu – wydane zgodnie z Prawem o ruchu drogowym. Pojazdy mają być oznaczone zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.). Każdy pojazd ma posiadać ubezpieczenie OC i NNW, ma być utrzymany w czystości, sprawny technicznie. W zimie każdy pojazd ma być ogrzewany, odśnieżony, a wejścia do niego oczyszczone z ewentualnego oblodzenia, tak by były one bezpieczne.
15. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu lub w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub policję niesprawności pojazdu, która zagraża bezpieczeństwu osób przewożonych Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego do dalszej realizacji zamówienia. Pojazd zastępczy winien być podstawiony w czasie zgodnym z czasem podanym przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. W przypadku przekroczenia tego terminu Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne za nie przestrzeganie warunków umowy.
16. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w gotowości pojazd zastępczy, który może zostać użyty w przypadku wystąpienia awarii innego pojazdu, którym świadczona jest usługa dowozu.
17. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępną na stronie internetowej Zamawiającego.
18. Przewóz uczniów do placówek szkolnych odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z 2002 r. z późn. zm.) z wyłączeniem przerw świątecznych i innych dni wolnych od zajęć wynikających z organizacji roku szkolnego. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić transport również w dni, w które uczniowie będą odrabiali inne dni zwolnione z nauki szkolnej.
19. Dowóz będzie się odbywał w dni robocze wynikające z zajęć szkolnych
20. Dowóz nie będzie realizowany w czasie ferii. Zaś w dni wolne od zajęć dydaktycznych dowóz będzie organizowany na życzenie rodziców (np. sprawdzianów, egzaminów oraz w inne dodatkowe wolne dni od zajęć szkolnych, itp.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 173055,56 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.2. Część nr 2 „Dowóz ucznia z terenu Gminy Jabłonka do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 w Nowym Targu w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu w roku szkolnym 2022/2023.

Wykaz przystanków:
a/ Jabłonka, ul. Potokowa
b/przystanek ostatni Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9 w Nowym Targu w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu (adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85)
c) do wykonania 2 kursy dziennie (1- rano, 1- popołudniu)
d) 1 kurs około 28 km, szacunkowa ilość kilometrów dowozów w dniach nauki szkolnej – ok 56 km/dziennie x 186 dni = 10 416,00 km
e/ przewóz 1 ucznia + 1 opiekun
f/ dowóz ucznia na godz. 8.00, powrót między godz. 13.00-16.00 – zgodnie z harmonogramem zajęć lekcyjnych.
Usługi przewozowe należy wykonywać zgodnie z ustalonym harmonogramem dostosowanym do planu nauczania danej placówki oświatowej.
UWAGA: Wykonawca zapewni przewóz opiekunowi podczas przejazdu (tam i z powrotem) na trasie Nowy Targ – Jabłonka oraz Jabłonka - Nowy Targ.

3. Dni dowozów w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022 roku do 23 czerwca 2023 roku – 186 dni przy czym gwarantowana ilość dni w których będzie świadczona usługa dowozu/odwozu, wynosi 93 dni.
4. Dzienną liczbę przejechanych kilometrów w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia ustal się na około 146 km na trasie Jabłonka – Czerwienne oraz 56 km na trasie Jabłonka – Nowy Targ. Liczba kilometrów, o której mowa wyżej może ulec zmianie ze względu na zmianę przebiegu trasy w przypadku zgłoszenia (bądź rezygnacji) przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci do dowozu.
5. Długości tras przewozu liczone są od przystanków początkowych. Koszty dojazdu Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia trasy i zjazdu po zakończeniu dowozu nie mogą obciążać Zamawiającego.
6. W przypadku wystąpienia silnych opadów śniegu lub innych zjawisk atmosferycznych uniemożliwiających dojazd, w porozumieniu z Zamawiającym oraz Dyrektorem szkoły mogą nastąpić przesunięcia godzin dowozu i odwozu dzieci.
7. W przypadku remontów, awarii, uszkodzeń mostów, dróg lub innych obiektów czego skutkiem będzie zmiana lub konieczność zmiany trasy przewozowych (w tym także wydłużenie trasy lub skrócenie trasy ze względu na zmianę ilości dowożonych dzieci), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy i należnego (tak zwiększenia jak i zmniejszenia) wynagrodzenia na podstawie ceny ofertowej Wykonawcy za 1 km.
8. Podana liczba uczniów ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia (może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu).
9. Opcja zwiększenia ilości dowożonych dzieci będzie miała zastosowanie w przypadku zgłoszenia przez rodziców/opiekunów prawnych nowych dzieci do dowozu.
10. Wykonawca zobowiązany jest wielkość pojazdu dostosować do uwarunkowań przedmiotowej usługi.
11. Cena oferty powinna uwzględniać koszt dojazdu do miejsca rozpoczęcia wykonywania usługi.
12. Wskazano przystanki najdalsze – dzieci zabierane są na odcinkach pomiędzy przystankami.
13. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w taki sposób, aby czas przebywania uczniów w podróży był jak najkrótszy, a nadto winien uwzględnić to, aby przewożeniu uczniowie mogli punktualnie rozpocząć zajęcia lekcyjne i bez zbędnego oczekiwania na nie, a nadto aby po ich zakończeniu byli odwożeni bez zbędnego oczekiwania. Usługi przewozowe będą odbywać się najkrótszą trasą z domu do szkoły i po skończonych zajęciach lekcyjnych ze szkoły do domu.
14. Świadczenie usług przewozowych polegających na dowozie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej musi być wykonywane pojazdami specjalistycznymi dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich. Dostosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz ich oznaczenie musi być zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Pojazdy, którymi przewożone będą dzieci muszą być w pełni sprawne technicznie, dostosowane do ilości przewożonych dzieci i posiadającymi świadectwo dopuszczenia do ruchu – wydane zgodnie z Prawem o ruchu drogowym. Pojazdy mają być oznaczone zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.). Każdy pojazd ma posiadać ubezpieczenie OC i NNW, ma być utrzymany w czystości, sprawny technicznie. W zimie każdy pojazd ma być ogrzewany, odśnieżony, a wejścia do niego oczyszczone z ewentualnego oblodzenia, tak by były one bezpieczne.
15. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu lub w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub policję niesprawności pojazdu, która zagraża bezpieczeństwu osób przewożonych Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego do dalszej realizacji zamówienia. Pojazd zastępczy winien być podstawiony w czasie zgodnym z czasem podanym przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. W przypadku przekroczenia tego terminu Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne za nie przestrzeganie warunków umowy.
16. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w gotowości pojazd zastępczy, który może zostać użyty w przypadku wystąpienia awarii innego pojazdu, którym świadczona jest usługa dowozu.
17. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępną na stronie internetowej Zamawiającego.
18. Przewóz uczniów do placówek szkolnych odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z 2002 r. z późn. zm.) z wyłączeniem przerw świątecznych i innych dni wolnych od zajęć wynikających z organizacji roku szkolnego. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić transport również w dni, w które uczniowie będą odrabiali inne dni zwolnione z nauki szkolnej.
19. Dowóz będzie się odbywał w dni robocze wynikające z zajęć szkolnych
20. Dowóz nie będzie realizowany w czasie ferii. Zaś w dni wolne od zajęć dydaktycznych dowóz będzie organizowany na życzenie rodziców (np. sprawdzianów, egzaminów oraz w inne dodatkowe wolne dni od zajęć szkolnych, itp.).
21. CPV
przedmiot główny:
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
przedmioty dodatkowe:
60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 115370,37 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 117313,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 117313,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 117313,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA PRZEWOZOWA „JANKARA” JANINA WNĘK,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7351695764

7.3.4) Miejscowość: Lipnica Wielka

7.3.5) Kod pocztowy: 34-483

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 117313,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 186 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 78744,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 78744,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 78744,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA PRZEWOZOWA „JANKARA” JANINA WNĘK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7351695764

7.3.4) Miejscowość: Lipnica Wielka 136

7.3.5) Kod pocztowy: 34-483

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 78744,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 186 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin rozpoczęcia realizacji świadczenia usługi: od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych w roku 2022 , tj. 01.09.2022r.
Termin zakończenia realizacji świadczenia usługi: do dnia zakończenia zajęć szkolnych w roku 2023, tj. 23.06.2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.