eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jabłonka › Dowóz uczn. z terenu Gminy Jabłonka do Katolickiej Szk. Podst. , Szkoły Specj. Przysp. do Pracy, Branż. Szk. I St. Specj. SPSK w Czerwiennem oraz SP Specj. Nr 9 w Nowym Targu w roku szk. 2022/2023.Ogłoszenie z dnia 2022-07-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczn. z terenu Gminy Jabłonka do Katolickiej Szk. Podst. , Szkoły Specj. Przysp. do Pracy, Branż. Szk. I St. Specj. SPSK w Czerwiennem oraz SP Specj. Nr 9 w Nowym Targu w roku szk. 2022/2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492902313

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3-go Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Jabłonka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-480

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182511130

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@cuwjablonka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuwjablonka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna obsługiwanych jednostek oświatowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczn. z terenu Gminy Jabłonka do Katolickiej Szk. Podst. , Szkoły Specj. Przysp. do Pracy, Branż. Szk. I St. Specj. SPSK w Czerwiennem oraz SP Specj. Nr 9 w Nowym Targu w roku szk. 2022/2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3bbfa2cd-035d-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00255445

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016868/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowóz uczn. z terenu Gminy Jabłonka do Katolickiej Szk. Podst. , Szkoły Specj. Przysp. do Pracy, Branż. Szk. I St. Specj. SPSK w Czerwiennem oraz SP Specj. Nr 9 w Nowym Targu w roku szk. 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cuwjablonka.pl/zamowienia-publiczne/15-ogloszenia-o-zamowieniu/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy
zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:
•miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/,
•ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal Kontakt za pośrednictwem
systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać "Centrum Usług Wspólnych").Elektroniczna
skrzynka podawcza/Identyfikatoradresata:/CUWJablonka/domyslna
• poczty elektronicznej: biuro@jablonka.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na platformie ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na platformie ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
1.4 Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu(https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
1.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
1.6 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
1.7 Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.
1.8 Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik nr 8 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce, ul. 3 – go Maja 1, 34 – 480 Jabłonka;
• Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych kontakt: e-mail: iod_cuw@jablonka.pl, telefon 18/2611153;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr CUW.26.5.2.2022 „Dowóz uczniów z terenu Gminy Jabłonka do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK, Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej SPSK w Czerwiennem oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 w Nowym Targu w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu w roku szkolnym 2022/2023”.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 76 ust. ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub dłuższym, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.26.5.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1. Część nr 1 „Dowóz uczniów z terenu Gminy Jabłonka do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK, Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej SPSK w Czerwiennem w roku szkolnym 2022/2023”.
Wykaz przystanków:
a) Lipnica Mała 536a i 259,448
b) Zubrzyca Górna Zimna Dziura okolice domu 168
c) Zubrzyca Dolna 140
d) Orawka 115
e) Jabłonka „Za Górą” okolice ul. Uroczej, ul. Ks. F. Machaja 36, ul. Energetyków 27
f) przedostatni przystanek Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Bosko
i Technikum im. św. Stanisława Biskupa i Męczennika Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
w Czarnym Dunajcu (adres szkoły34-470 Czarny Dunajec ul. Kmietowicza 2) z oddziałem integracyjnym w Czarnym Dunajcu
g) przystanek ostatni – Katolicka Szkoła Podstawowa w Czerwiennem SPSK, Szkoła Specjalna Przysposabiającej do Pracy SPSK w Czerwiennem oraz Branżowa Szkoły I Stopnia Specjalnej SPSK w Czerwiennem (Adres szkół 34-407 Czerwienne 245)
h) do wykonania 2 kursy dziennie (1- rano, 1- popołudniu)
i) 1 kurs około 73 km, szacunkowa ilość kilometrów dowozów w dniach nauki szkolnej – ok 146 km/dziennie x 186 dni = 27156,00 km
j/ przewóz 12 uczniów (w tym 2 dzieci na wózkach inwalidzkich (rozłożonych). Pojazd do przewozu winien być wyposażony dodatkowo w urządzenie umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu (platforma najazdowa) oraz mocowanie dla wózka na czas trwania przewozu) + 1 opiekun; wg harmonogramu zajęć lekcyjnych
k/ dowóz uczniów na godz. 9.00, powrót między godz. 13.00-16.00 – zgodnie z harmonogramem zajęć lekcyjnych.
Usługi przewozowe należy wykonywać zgodnie z ustalonym harmonogramem dostosowanym do planu nauczania danej placówki oświatowej.
3. Dni dowozów w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022 roku do 23 czerwca 2023 roku – 186 dni przy czym gwarantowana ilość dni w których będzie świadczona usługa dowozu/odwozu, wynosi 93 dni.
4. Dzienną liczbę przejechanych kilometrów w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia ustal się na około 146 km na trasie Jabłonka – Czerwienne oraz 56 km na trasie Jabłonka – Nowy Targ. Liczba kilometrów, o której mowa wyżej może ulec zmianie ze względu na zmianę przebiegu trasy w przypadku zgłoszenia (bądź rezygnacji) przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci do dowozu.
5. Długości tras przewozu liczone są od przystanków początkowych. Koszty dojazdu Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia trasy i zjazdu po zakończeniu dowozu nie mogą obciążać Zamawiającego.
6. W przypadku wystąpienia silnych opadów śniegu lub innych zjawisk atmosferycznych uniemożliwiających dojazd, w porozumieniu z Zamawiającym oraz Dyrektorem szkoły mogą nastąpić przesunięcia godzin dowozu i odwozu dzieci.
7. W przypadku remontów, awarii, uszkodzeń mostów, dróg lub innych obiektów czego skutkiem będzie zmiana lub konieczność zmiany trasy przewozowych (w tym także wydłużenie trasy lub skrócenie trasy ze względu na zmianę ilości dowożonych dzieci), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy i należnego (tak zwiększenia jak i zmniejszenia) wynagrodzenia na podstawie ceny ofertowej Wykonawcy za 1 km.
8. Podana liczba uczniów ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia (może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu).
9. Opcja zwiększenia ilości dowożonych dzieci będzie miała zastosowanie w przypadku zgłoszenia przez rodziców/opiekunów prawnych nowych dzieci do dowozu.
10. Wykonawca zobowiązany jest wielkość pojazdu dostosować do uwarunkowań przedmiotowej usługi.
11. Cena oferty powinna uwzględniać koszt dojazdu do miejsca rozpoczęcia wykonywania usługi.
12. Wskazano przystanki najdalsze – dzieci zabierane są na odcinkach pomiędzy przystankami.
13. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w taki sposób, aby czas przebywania uczniów w podróży był jak najkrótszy, a nadto winien uwzględnić to, aby przewożeniu uczniowie mogli punktualnie rozpocząć zajęcia lekcyjne i bez zbędnego oczekiwania na nie, a nadto aby po ich zakończeniu byli odwożeni bez zbędnego oczekiwania. Usługi przewozowe będą odbywać się najkrótszą trasą z domu do szkoły i po skończonych zajęciach lekcyjnych ze szkoły do domu.
14. Świadczenie usług przewozowych polegających na dowozie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej musi być wykonywane pojazdami specjalistycznymi dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich. Dostosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz ich oznaczenie musi być zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Pojazdy, którymi przewożone będą dzieci muszą być w pełni sprawne technicznie, dostosowane do ilości przewożonych dzieci i posiadającymi świadectwo dopuszczenia do ruchu – wydane zgodnie z Prawem o ruchu drogowym. Pojazdy mają być oznaczone zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.). Każdy pojazd ma posiadać ubezpieczenie OC i NNW, ma być utrzymany w czystości, sprawny technicznie. W zimie każdy pojazd ma być ogrzewany, odśnieżony, a wejścia do niego oczyszczone z ewentualnego oblodzenia, tak by były one bezpieczne.
15. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu lub w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub policję niesprawności pojazdu, która zagraża bezpieczeństwu osób przewożonych Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego do dalszej realizacji zamówienia. Pojazd zastępczy winien być podstawiony w czasie zgodnym z czasem podanym przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. W przypadku przekroczenia tego terminu Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne za nie przestrzeganie warunków umowy.
16. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w gotowości pojazd zastępczy, który może zostać użyty w przypadku wystąpienia awarii innego pojazdu, którym świadczona jest usługa dowozu.
17. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępną na stronie internetowej Zamawiającego.
18. Przewóz uczniów do placówek szkolnych odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z 2002 r. z późn. zm.) z wyłączeniem przerw świątecznych i innych dni wolnych od zajęć wynikających z organizacji roku szkolnego. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić transport również w dni, w które uczniowie będą odrabiali inne dni zwolnione z nauki szkolnej.
19. Dowóz będzie się odbywał w dni robocze wynikające z zajęć szkolnych
20. Dowóz nie będzie realizowany w czasie ferii. Zaś w dni wolne od zajęć dydaktycznych dowóz będzie organizowany na życzenie rodziców (np. sprawdzianów, egzaminów oraz w inne dodatkowe wolne dni od zajęć szkolnych, itp.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 186 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się
następującymi kryteriami:
a) Kryterium „cena” (Kc) – 60 pkt
b) Kryterium „czas podstawienia pojazdu zastępczego” (Kpz) – 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.2. Część nr 2 „Dowóz ucznia z terenu Gminy Jabłonka do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 w Nowym Targu w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu w roku szkolnym 2022/2023.

Wykaz przystanków:
a/ Jabłonka, ul. Potokowa
b/przystanek ostatni Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9 w Nowym Targu w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu (adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85)
c) do wykonania 2 kursy dziennie (1- rano, 1- popołudniu)
d) 1 kurs około 28 km, szacunkowa ilość kilometrów dowozów w dniach nauki szkolnej – ok 56 km/dziennie x 186 dni = 10 416,00 km
e/ przewóz 1 ucznia + 1 opiekun
f/ dowóz ucznia na godz. 8.00, powrót między godz. 13.00-16.00 – zgodnie z harmonogramem zajęć lekcyjnych.
Usługi przewozowe należy wykonywać zgodnie z ustalonym harmonogramem dostosowanym do planu nauczania danej placówki oświatowej.
UWAGA: Wykonawca zapewni przewóz opiekunowi podczas przejazdu (tam i z powrotem) na trasie Nowy Targ – Jabłonka oraz Jabłonka - Nowy Targ.

3. Dni dowozów w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022 roku do 23 czerwca 2023 roku – 186 dni przy czym gwarantowana ilość dni w których będzie świadczona usługa dowozu/odwozu, wynosi 93 dni.
4. Dzienną liczbę przejechanych kilometrów w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia ustal się na około 146 km na trasie Jabłonka – Czerwienne oraz 56 km na trasie Jabłonka – Nowy Targ. Liczba kilometrów, o której mowa wyżej może ulec zmianie ze względu na zmianę przebiegu trasy w przypadku zgłoszenia (bądź rezygnacji) przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci do dowozu.
5. Długości tras przewozu liczone są od przystanków początkowych. Koszty dojazdu Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia trasy i zjazdu po zakończeniu dowozu nie mogą obciążać Zamawiającego.
6. W przypadku wystąpienia silnych opadów śniegu lub innych zjawisk atmosferycznych uniemożliwiających dojazd, w porozumieniu z Zamawiającym oraz Dyrektorem szkoły mogą nastąpić przesunięcia godzin dowozu i odwozu dzieci.
7. W przypadku remontów, awarii, uszkodzeń mostów, dróg lub innych obiektów czego skutkiem będzie zmiana lub konieczność zmiany trasy przewozowych (w tym także wydłużenie trasy lub skrócenie trasy ze względu na zmianę ilości dowożonych dzieci), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy i należnego (tak zwiększenia jak i zmniejszenia) wynagrodzenia na podstawie ceny ofertowej Wykonawcy za 1 km.
8. Podana liczba uczniów ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia (może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu).
9. Opcja zwiększenia ilości dowożonych dzieci będzie miała zastosowanie w przypadku zgłoszenia przez rodziców/opiekunów prawnych nowych dzieci do dowozu.
10. Wykonawca zobowiązany jest wielkość pojazdu dostosować do uwarunkowań przedmiotowej usługi.
11. Cena oferty powinna uwzględniać koszt dojazdu do miejsca rozpoczęcia wykonywania usługi.
12. Wskazano przystanki najdalsze – dzieci zabierane są na odcinkach pomiędzy przystankami.
13. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w taki sposób, aby czas przebywania uczniów w podróży był jak najkrótszy, a nadto winien uwzględnić to, aby przewożeniu uczniowie mogli punktualnie rozpocząć zajęcia lekcyjne i bez zbędnego oczekiwania na nie, a nadto aby po ich zakończeniu byli odwożeni bez zbędnego oczekiwania. Usługi przewozowe będą odbywać się najkrótszą trasą z domu do szkoły i po skończonych zajęciach lekcyjnych ze szkoły do domu.
14. Świadczenie usług przewozowych polegających na dowozie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej musi być wykonywane pojazdami specjalistycznymi dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich. Dostosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz ich oznaczenie musi być zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Pojazdy, którymi przewożone będą dzieci muszą być w pełni sprawne technicznie, dostosowane do ilości przewożonych dzieci i posiadającymi świadectwo dopuszczenia do ruchu – wydane zgodnie z Prawem o ruchu drogowym. Pojazdy mają być oznaczone zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.). Każdy pojazd ma posiadać ubezpieczenie OC i NNW, ma być utrzymany w czystości, sprawny technicznie. W zimie każdy pojazd ma być ogrzewany, odśnieżony, a wejścia do niego oczyszczone z ewentualnego oblodzenia, tak by były one bezpieczne.
15. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu lub w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub policję niesprawności pojazdu, która zagraża bezpieczeństwu osób przewożonych Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego do dalszej realizacji zamówienia. Pojazd zastępczy winien być podstawiony w czasie zgodnym z czasem podanym przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. W przypadku przekroczenia tego terminu Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne za nie przestrzeganie warunków umowy.
16. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w gotowości pojazd zastępczy, który może zostać użyty w przypadku wystąpienia awarii innego pojazdu, którym świadczona jest usługa dowozu.
17. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępną na stronie internetowej Zamawiającego.
18. Przewóz uczniów do placówek szkolnych odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z 2002 r. z późn. zm.) z wyłączeniem przerw świątecznych i innych dni wolnych od zajęć wynikających z organizacji roku szkolnego. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić transport również w dni, w które uczniowie będą odrabiali inne dni zwolnione z nauki szkolnej.
19. Dowóz będzie się odbywał w dni robocze wynikające z zajęć szkolnych
20. Dowóz nie będzie realizowany w czasie ferii. Zaś w dni wolne od zajęć dydaktycznych dowóz będzie organizowany na życzenie rodziców (np. sprawdzianów, egzaminów oraz w inne dodatkowe wolne dni od zajęć szkolnych, itp.).
21. CPV
przedmiot główny:
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
przedmioty dodatkowe:
60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 186 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się
następującymi kryteriami:
a) Kryterium „cena” (Kc) – 60 pkt
b) Kryterium „czas podstawienia pojazdu zastępczego” (Kpz) – 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów -
Opis spełnienia warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada:
- aktualną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
Informacje dodatkowe:
- Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownych zezwoleń, pozwoleń, zgód, zgłoszeń,
koncesji, licencji itp. zwanych dalej „zezwoleniami” przez cały okres trwania umowy oraz ich
okazywania Zamawiającemu na każde jego wezwanie. W przypadku, gdy którekolwiek z
dotychczasowych zezwoleń wygasło lub zostało cofnięte w okresie obowiązywania niniejszej
umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nowe zezwolenie w tym zakresie, nie później
niż w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego.
- Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej
jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i realizuje roboty
budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W przypadku gdy, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może żądać odpowiedniego zezwolenia, licencji,
koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do
świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3.1. 1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
- chyba że Wykonawca w Formularzu Oferty lub oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego, poprzez bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych;
Dotyczy również wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych
środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. (art. 274 ust. 1 ustawy Pzp):
2.1. Odpowiedniego zezwolenia, licencji koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, a także dokumentu potwierdzającego status członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej
organizacji jest niezbędne do świadczenia usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten/dokumenty te składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY
- którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
2. OŚWIADCZENIE WSTĘPNE (art. 125 ust 1 ustawy Pzp),
- załącznik nr 2 do SWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale 13 ust. 2 SWZ
- załącznik nr 3 do SWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale 14 ust. 1 i Rozdziale 15 ust 1 SWZ.
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik.
3. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
- wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4. OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZELENIE ZAMÓWIENIA (konsorcjum, spółka
cywilna itp.)
- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
Uwaga: Oświadczenie ma być złożone wraz z ofertą (jeżeli dotyczy). Oświadczenie ma być podpisane przez każdego z wykonawców występujących wspólnie.
5. PEŁNOMOCNICTWA
Mają być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy):
a) w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy
b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- pełnomocnictwo może być sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
5.1 Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 3.1 niniejszego Rozdziału SWZ powinny być złożone przez każdego
wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie 5.2 W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 stawy Pzp,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
5.3 Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
- patrz: pkt. 3.4 ppkt b) SWZ.
Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do SWZ)
musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający
ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Ustanowienie
przedmiotowego Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub
dokumenty) zawierający ustanowienie
Pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Do dokumentu (lub
dokumentów) zawierającego ustanowienie Pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca
pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania wykonawców w chwili udzielania pełnomocnictwa (co można
wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie
art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, ze
zm.) albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie
Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2020.2296). Elektroniczna kopia
pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniana przez upełnomocnionego.
5.4 Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) Dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik
wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
5.5 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale 24 ust. 3 pkt 3.2 SWZ, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu,
składa oświadczenia wskazane w Rozdziale 24 ust 3, pkt. 3.1. SWZ zawierające informacje dotyczące tych podmiotów.
5.6 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5.7 Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie Pełnomocnika tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia , zawiera Wzór umowy (z załącznikami), który stanowi załącznik nr 7 do SWZ (paragraf 15 Projektu Umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-25 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-25 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin rozpoczęcia realizacji świadczenia usługi: od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych w roku 2022 , tj. 01.09.2022r.
Termin zakończenia realizacji świadczenia usługi: do dnia zakończenia zajęć szkolnych w roku 2023, tj. 23.06.2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.