eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru w ramach zadania "Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 3 Maja 61 w Sopocie" -3 częściOgłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru w ramach zadania „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 3 Maja 61 w Sopocie” –3 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA SOPOTU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 25/27

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-704

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.sopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sopot.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru w ramach zadania „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 3 Maja 61 w Sopocie” –3 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06fd725a-188a-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300053

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018211/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Nadzór inwestorski wielobranżowy nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. 3 Maja 61 w Sopocie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-06fd725a-188a-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@um.sopot.pl.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
 w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
 jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. L 119 z 04.05.2016), Zamawiający informuje, iż: Administratorem Pani/ Pana/ osoby, o której jest mowa w Umowie i związanych z wykonaniem umowy* danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sopotu z siedzibą w Sopocie przy ul. Kościuszki 25/27. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy: iod@sopot.pl telefonicznie pod numerem 58 52 13 669 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 ust. 2 uPzp.
1) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 uPzp.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
3) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych uPzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
5) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.45.IN.2022.MSt

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonych przy ul. 3 Maja 61 w Sopocie (dz. nr ewid.: 76/20, 76/29, 76/30 i 76/31, ark. mapy 35, obręb ewid. 0001 Sopot)”, z możliwością składania ofert częściowych:
część I – nadzór w branży budowlanej,
Zadanie inwestycyjne realizowane będzie na podstawie i w sposób zgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi przez Biuro Architektoniczne E.Z. BOSIACCY S.C. z siedzibą w Sopocie 81-842, ul. Krótka 3B/11, zwanym dalej „PROJEKTANTEM” oraz wymaganiami SWZ z postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych.
Wykonawca powinien, przed złożeniem oferty, zapoznać się z dokumentacją techniczną.
Dokumenty są udostępnione na stronie Urzędu Miasta Sopotu:
https://bip.sopot.pl/a,21212,budowa-budynkow-komunalnych-przy-ul-3-maja-w-sopocie.html

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 450 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 305 ust. 1 w związku z art. 214 ust. 1, pkt 7 uPzp, na poziomie 10 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
3. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki – art. 305, w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7) uPzp.
4. Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone o ile Wykonawca spełni przynajmniej następujące warunki: Wykonawca dotychczas realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością; zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego; Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) - waga 60 %

P_c=(c_n×W_1×100)/c_b
gdzie:
Pc - punkty uzyskane w kryterium „łączna cena ofertowa brutto”;
cn - najniższa spośród cen złożonych ofert;
cb - cena badanej oferty;
W1 – wskaźnik 0,6

Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) W kryterium „doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – kierownika robót – dla każdej z części odrębnie (D)”
Wykonawca może uzyskać 40 pkt.
Ocenie będzie podlegało doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – kierownika robót – dla każdej z części odrębnie.
Zamawiający oceni ilość usług na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót obejmujących swym zakresem nadzorowanie (wykonanie) robót budowlanych polegających na wykonaniu budynku mieszkalnego o powierzchni co najmniej 1.000,00 m2 każdy, zrealizowanych w okresie ostatnich 8 lat od daty złożenia oferty (z wyłączeniem usług wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale VIII, ust. 2 pkt 4).
Ocena punktowa zostanie dokonana wg zamieszczonego w formularzu ofertowym wykazu usług, o których mowa w zdaniu poprzednim.
Osoba wyznaczona wyznaczonej do realizacji zamówienia, uzyska punkty wg poniższej zasady:
nadzorowanie (wykonanie) robót budowlanych polegających na wykonaniu budynku mieszkalnego o powierzchni co najmniej 1.000,00 m2 każdy, zrealizowanych w okresie ostatnich 8 lat od daty złożenia oferty (z wyłączeniem usług wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale VIII, ust. 2 pkt 4)
punkty

1 usługa ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału 10
2 usługi ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału 20
3 usługi ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału 30
4 usługi i więcej ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału 40

Wykonawca powinien mieć na uwadze, iż przedmiotowe kryterium oceny oferty wiąże się z warunkami udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4.
Ocenie zostanie poddane wyłącznie doświadczenie wykazane ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału. Wskazanie powinno pozwolić Zamawiającemu na ocenę oferty w sposób jednoznaczny i precyzyjny. Niejednoznaczne, niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie dokumentów mających wykazać doświadczenie, obciąża Wykonawcę.

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

P = C + D
gdzie:
P – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „łączna cena ofertowa brutto”,
D – punkty uzyskane w kryterium „doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (D)”,
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – kierownika robót budowlanych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonych przy ul. 3 Maja 61 w Sopocie (dz. nr ewid.: 76/20, 76/29, 76/30 i 76/31, ark. mapy 35, obręb ewid. 0001 Sopot)”, z możliwością składania ofert częściowych:

część II – nadzór w branży sanitarnej,

Zadanie inwestycyjne realizowane będzie na podstawie i w sposób zgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi przez Biuro Architektoniczne E.Z. BOSIACCY S.C. z siedzibą w Sopocie 81-842, ul. Krótka 3B/11, zwanym dalej „PROJEKTANTEM” oraz wymaganiami SWZ z postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych.
Wykonawca powinien, przed złożeniem oferty, zapoznać się z dokumentacją techniczną.
Dokumenty są udostępnione na stronie Urzędu Miasta Sopotu:
https://bip.sopot.pl/a,21212,budowa-budynkow-komunalnych-przy-ul-3-maja-w-sopocie.html

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 450 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 305 ust. 1 w związku z art. 214 ust. 1, pkt 7 uPzp, na poziomie 10 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
3. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki – art. 305, w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7) uPzp.
4. Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone o ile Wykonawca spełni przynajmniej następujące warunki: Wykonawca dotychczas realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością; zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego; Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) - waga 60 %

P_c=(c_n×W_1×100)/c_b
gdzie:
Pc - punkty uzyskane w kryterium „łączna cena ofertowa brutto”;
cn - najniższa spośród cen złożonych ofert;
cb - cena badanej oferty;
W1 – wskaźnik 0,6

Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) W kryterium „doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – kierownika robót – dla każdej z części odrębnie (D)”
Wykonawca może uzyskać 40 pkt.
Ocenie będzie podlegało doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – kierownika robót – dla każdej z części odrębnie.
Zamawiający oceni ilość usług na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót obejmujących swym zakresem nadzorowanie (wykonanie) robót budowlanych polegających na wykonaniu budynku mieszkalnego o powierzchni co najmniej 1.000,00 m2 każdy, zrealizowanych w okresie ostatnich 8 lat od daty złożenia oferty (z wyłączeniem usług wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale VIII, ust. 2 pkt 4).
Ocena punktowa zostanie dokonana wg zamieszczonego w formularzu ofertowym wykazu usług, o których mowa w zdaniu poprzednim.
Osoba wyznaczona wyznaczonej do realizacji zamówienia, uzyska punkty wg poniższej zasady:
nadzorowanie (wykonanie) robót budowlanych polegających na wykonaniu budynku mieszkalnego o powierzchni co najmniej 1.000,00 m2 każdy, zrealizowanych w okresie ostatnich 8 lat od daty złożenia oferty (z wyłączeniem usług wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale VIII, ust. 2 pkt 4)
punkty

1 usługa ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału 10
2 usługi ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału 20
3 usługi ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału 30
4 usługi i więcej ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału 40

Wykonawca powinien mieć na uwadze, iż przedmiotowe kryterium oceny oferty wiąże się z warunkami udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4.
Ocenie zostanie poddane wyłącznie doświadczenie wykazane ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału. Wskazanie powinno pozwolić Zamawiającemu na ocenę oferty w sposób jednoznaczny i precyzyjny. Niejednoznaczne, niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie dokumentów mających wykazać doświadczenie, obciąża Wykonawcę.

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

P = C + D
gdzie:
P – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „łączna cena ofertowa brutto”,
D – punkty uzyskane w kryterium „doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (D)”,
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – kierownika robót sanitarnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonych przy ul. 3 Maja 61 w Sopocie (dz. nr ewid.: 76/20, 76/29, 76/30 i 76/31, ark. mapy 35, obręb ewid. 0001 Sopot)”, z możliwością składania ofert częściowych:

część III – nadzór w branży elektrycznej.

Zadanie inwestycyjne realizowane będzie na podstawie i w sposób zgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi przez Biuro Architektoniczne E.Z. BOSIACCY S.C. z siedzibą w Sopocie 81-842, ul. Krótka 3B/11, zwanym dalej „PROJEKTANTEM” oraz wymaganiami SWZ z postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych.
Wykonawca powinien, przed złożeniem oferty, zapoznać się z dokumentacją techniczną.
Dokumenty są udostępnione na stronie Urzędu Miasta Sopotu:
https://bip.sopot.pl/a,21212,budowa-budynkow-komunalnych-przy-ul-3-maja-w-sopocie.html

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 450 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 305 ust. 1 w związku z art. 214 ust. 1, pkt 7 uPzp, na poziomie 10 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
3. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki – art. 305, w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7) uPzp.
4. Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone o ile Wykonawca spełni przynajmniej następujące warunki: Wykonawca dotychczas realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością; zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego; Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) - waga 60 %

P_c=(c_n×W_1×100)/c_b
gdzie:
Pc - punkty uzyskane w kryterium „łączna cena ofertowa brutto”;
cn - najniższa spośród cen złożonych ofert;
cb - cena badanej oferty;
W1 – wskaźnik 0,6

Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) W kryterium „doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – kierownika robót – dla każdej z części odrębnie (D)”
Wykonawca może uzyskać 40 pkt.
Ocenie będzie podlegało doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – kierownika robót – dla każdej z części odrębnie.
Zamawiający oceni ilość usług na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót obejmujących swym zakresem nadzorowanie (wykonanie) robót budowlanych polegających na wykonaniu budynku mieszkalnego o powierzchni co najmniej 1.000,00 m2 każdy, zrealizowanych w okresie ostatnich 8 lat od daty złożenia oferty (z wyłączeniem usług wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale VIII, ust. 2 pkt 4).
Ocena punktowa zostanie dokonana wg zamieszczonego w formularzu ofertowym wykazu usług, o których mowa w zdaniu poprzednim.
Osoba wyznaczona wyznaczonej do realizacji zamówienia, uzyska punkty wg poniższej zasady:
nadzorowanie (wykonanie) robót budowlanych polegających na wykonaniu budynku mieszkalnego o powierzchni co najmniej 1.000,00 m2 każdy, zrealizowanych w okresie ostatnich 8 lat od daty złożenia oferty (z wyłączeniem usług wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale VIII, ust. 2 pkt 4)
punkty

1 usługa ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału 10
2 usługi ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału 20
3 usługi ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału 30
4 usługi i więcej ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału 40

Wykonawca powinien mieć na uwadze, iż przedmiotowe kryterium oceny oferty wiąże się z warunkami udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4.
Ocenie zostanie poddane wyłącznie doświadczenie wykazane ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału. Wskazanie powinno pozwolić Zamawiającemu na ocenę oferty w sposób jednoznaczny i precyzyjny. Niejednoznaczne, niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie dokumentów mających wykazać doświadczenie, obciąża Wykonawcę.

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

P = C + D
gdzie:
P – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „łączna cena ofertowa brutto”,
D – punkty uzyskane w kryterium „doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (D)”,
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – kierownika robót elektrycznych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej:
I. 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), w przypadku nadzoru branży budowlanej
II. 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) dla nadzoru branż sanitarnej i elektrycznej (lub równowartości w innej walucie wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień składania ofert).

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
 dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj.:
Część I – nadzór w branży budowlanej
Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą:
 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 doświadczenie, nabyte w okresie ostatnich 5 lat od daty złożenia oferty, na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w realizacji co najmniej 2 umów, obejmujących zakresem nadzorowanie (wykonanie) robót budowlanych polegających na wykonaniu budynku mieszkalnego o powierzchni co najmniej 1.000,00 m2 każdy.
Część II – nadzór w branży sanitarnej
Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą:
 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 doświadczenie, nabyte w okresie ostatnich 5 lat od daty złożenia oferty, na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót w realizacji co najmniej 2 umów, obejmujących zakresem nadzorowanie (wykonanie) robót budowlanych polegających na wykonaniu budynku mieszkalnego o powierzchni co najmniej 1.000,00 m2 każdy.
Część III – nadzór w branży elektrycznej i teletechnicznej
Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą:
 uprawienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 doświadczenie, nabyte w okresie ostatnich 5 lat od daty złożenia oferty, na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót w realizacji co najmniej 2 umów obejmujących swym zakresem nadzorowanie (wykonanie) robót budowlanych polegających na wykonaniu budynku mieszkalnego o powierzchni co najmniej 1.000,00 m2 każdy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia mniejszych powierzchni w celu osiągnięcia pożądanej wielkości.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
2) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania złożonym wraz z ofertą – załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dy
2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
3) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania złożonym wraz z ofertą – załącznik nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż Strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:
a) powstała konieczność wprowadzenia zmian, wynikających z zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
c) zmiany dotyczącą poprawy jakości świadczonej usługi pod warunkiem zachowania dotychczasowego wynagrodzenia,
d) jeżeli wystąpi uzasadniona obiektywna okoliczność zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia wykonania przedmiotu umowy
e) jeżeli nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.
4. Strony umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.