eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Nadzór inwestorski nad realizacją III etapu robót budowlanych i instalacyjnych w budynku ASP im. J. Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21 objętych projektem - umowa nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00Ogłoszenie z dnia 2021-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Nadzór inwestorski nad realizacją III etapu robót budowlanych i instalacyjnych w budynku ASP im. J. Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21 objętych projektem - umowa nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6750007570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Matejki 13

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-157

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@asp.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.krakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platforma zakupowa.pl/pn/asp_krakow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór inwestorski nad realizacją III etapu robót budowlanych i instalacyjnych w budynku ASP im. J. Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21 objętych projektem - umowa nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb976e65-3321-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299680

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000104/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.27 Usługi nadzoru inwestorskiego - Smoleńsk 9 (branża budowlana, instalacji sanitarnych, elektryczna) Syrokomli 21 (branża budowlana, instalacji sanitarnych, elektryczna)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00243620/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP-3942-50/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 96009,24 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno – budowlanym oraz w zakresie instalacji sanitarnych, przez ustanowionych inspektorów nadzoru budowlanego we wszystkich wymaganych prawem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego branżach oraz ścisła współpraca z Zamawiającym zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej i współudział w pozyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych umożliwiających użytkowanie i eksploatację remontowanego obiektu i wykonanych instalacji.
2. Świadczenie usług, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapewni przy pomocy zespołu inspektorów nadzoru w następujących branżach
1) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej, którego wyznacza się na Koordynatora Zespołu, zgodnie z art. 27 ustawy - Prawo budowlane,
2) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej.
3. Roboty budowlane i instalacyjne, objęte nadzorem stanowiącym przedmiot zamówienia, są wykonywane w ramach realizowanej kompleksowej termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Syrokomli 21 (etap III) objętej projektem pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21"- umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00.
4. Zamówienie realizowane jest z udziałem środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”.
5. Zakres usług obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót, realizowanych na podstawie umowy o roboty budowlane, obejmujące w swoim zakresie:
1) roboty wyburzeniowe w budynku wraz ze zmianami konstrukcyjnymi
2) wyburzenie istniejącego garażu (pom. gospodarczego),
3) okładzina konstrukcji stalowej płytami w EI 120 wraz z obudową okien połaciowych - płyta g-k p.poż. i wełna mineralna gr. 15 cm - budynek główny "A"
4) izolacja pozioma - Iniekcja budynek "A" - Roboty budowlane
5) ścianki działowe
6) remont konserwatorski wystroju
7) posadzki (częściowy zakres)
8) roboty wykończeniowe (częściowy zakres)
9) montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej (częściowy zakres)
10) wymiana i renowacja stolarki okiennej - budynek główny "A"
11) renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej - budynek główny "A"
12) wymiana pokrycia dachu - roboty budowlane pozostałe do wykonania – budynek główny "A"
13) instalacja wodno-kanalizacyjna - budynek główny "A" i budynek "B" – oficyna
14) instalacja wentylacji - budynek główny "A" i budynek "B" – oficyna
15) klimatyzacja + technologia (częściowy zakres)
16) instalacja grzewcza, ciepła technologicznego, c.w.u. (częściowy zakres)
Na ten zakres zostało ogłoszone postępowanie oznaczone numerem referencyjnym BZP-3942-46/2021, lecz jeszcze nie została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i pozostałe wymagania oraz warunki realizacji
zamówienia zostały określone w rozdziale III SWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SWZ - projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 75276,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 147600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 83640,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA BUDOWLANA JACH ARTUR CHABROWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5741024841

7.3.3) Ulica: ul. Dębowa 77A lok.7

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-109

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 83640,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.