eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Nadzór inwestorski nad realizacją III etapu robót budowlanych i instalacyjnych w budynku ASP im. J. Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21 objętych projektem - umowa nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00Ogłoszenie z dnia 2021-10-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Nadzór inwestorski nad realizacją III etapu robót budowlanych i instalacyjnych w budynku ASP im. J. Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21 objętych projektem - umowa nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6750007570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Matejki 13

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-157

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@asp.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór inwestorski nad realizacją III etapu robót budowlanych i instalacyjnych w budynku ASP im. J. Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21 objętych projektem - umowa nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb976e65-3321-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00243620

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000104/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.27 Usługi nadzoru inwestorskiego - Smoleńsk 9 (branża budowlana, instalacji sanitarnych, elektryczna) Syrokomli 21 (branża budowlana, instalacji sanitarnych, elektryczna)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platforma zakupowa.pl/pn/asp_krakow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków
komunikacji elektronicznej:
1) Platformy zakupowej do obsługi postępowań o zamówienia publiczne, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow
2) poczty elektronicznej – adres e-mail: zp@asp.krakow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) Platformy zakupowej do obsługi postępowań o zamówienia publiczne, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow
2) poczty elektronicznej – adres e-mail: zp@asp.krakow.pl
- z zastrzeżeniem, iż oferta wraz z załącznikami, pełnomocnictwa, podmiotowe środki dowodowe oraz
zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą
powyższej Platformy. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ. Zamawiający, zgodnie z
art.67 ustawy Pzp, określa wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej, tj.: 1) Minimalne wymagania sprzętowo-aplikacyjne konieczne do
przesyłania plików za pomocą poczty elektronicznej:
a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB, procesor Intel IV
2GHz,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows, Mac Os, Linux,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Acrobat Reader.
2) Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej -
platformazakupowa.pl:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2 GB Ram, procesor Intel
Pentium IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os
x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
3) Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się
między innymi formaty plików: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx;
.csv. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf.
Szczegółowe informacje w zakresie wymagań techniczno - organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej opisano w rozdziale X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z
siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 Kraków (dalej „ASP w Krakowie”) przetwarza dane zawarte w
ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, w wymaganych dokumentach, oświadczeniach, dane znajdujące się w publicznie
dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129). Wśród tych informacji mogą pojawiać się dane, które na
gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 - z dnia 27 kwietnia 2016 r. -
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/ WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (europa.eu) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” lub „Ogólne
Rozporządzenie”, mają charakter danych osobowych. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego
Rozporządzenia, wszystkie osoby, które ubiegają się o udzielenie zamówienia / złożyły ofertę,
Zamawiający informuje, że: Administratorem Danych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 Kraków, NIP: 675-00-07-570 REGON: 000275783 Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Cel przetwarzania
danych osobowych jest związany z prowadzeniem postępowania i realizacją umowy zawieranej w
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak postępowania: BZP-3942-40/2021.
4) ) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązku prowadzenia
ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). Pana/Pani dane będą
przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym
zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem umów, które
będą przechowywane przez okres lat 10.
5)Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przekazywane będą członkom komisji przetargowych i upoważnionym pracownikom ASP w Krakowie
jak również wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których
mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną
prywatności, zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np.
podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, jak również inni administratorzy danych
osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową
lub kurierską. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia
danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa, d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym
przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. Szczegółowe obowiązki
informacyjne wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016r. zostały wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia - rozdział XXV.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie
żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP-3942-50/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno – budowlanym oraz w zakresie instalacji sanitarnych, przez ustanowionych inspektorów nadzoru budowlanego we wszystkich wymaganych prawem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego branżach oraz ścisła współpraca z Zamawiającym zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej i współudział w pozyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych umożliwiających użytkowanie i eksploatację remontowanego obiektu i wykonanych instalacji.
2. Świadczenie usług, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapewni przy pomocy zespołu inspektorów nadzoru w następujących branżach
1) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej, którego wyznacza się na Koordynatora Zespołu, zgodnie z art. 27 ustawy - Prawo budowlane,
2) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej.
3. Roboty budowlane i instalacyjne, objęte nadzorem stanowiącym przedmiot zamówienia, są wykonywane w ramach realizowanej kompleksowej termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Syrokomli 21 (etap III) objętej projektem pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21"- umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00.
4. Zamówienie realizowane jest z udziałem środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”.
5. Zakres usług obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót, realizowanych na podstawie umowy o roboty budowlane, obejmujące w swoim zakresie:
1) roboty wyburzeniowe w budynku wraz ze zmianami konstrukcyjnymi
2) wyburzenie istniejącego garażu (pom. gospodarczego),
3) okładzina konstrukcji stalowej płytami w EI 120 wraz z obudową okien połaciowych - płyta g-k p.poż. i wełna mineralna gr. 15 cm - budynek główny "A"
4) izolacja pozioma - Iniekcja budynek "A" - Roboty budowlane
5) ścianki działowe
6) remont konserwatorski wystroju
7) posadzki (częściowy zakres)
8) roboty wykończeniowe (częściowy zakres)
9) montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej (częściowy zakres)
10) wymiana i renowacja stolarki okiennej - budynek główny "A"
11) renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej - budynek główny "A"
12) wymiana pokrycia dachu - roboty budowlane pozostałe do wykonania – budynek główny "A"
13) instalacja wodno-kanalizacyjna - budynek główny "A" i budynek "B" – oficyna
14) instalacja wentylacji - budynek główny "A" i budynek "B" – oficyna
15) klimatyzacja + technologia (częściowy zakres)
16) instalacja grzewcza, ciepła technologicznego, c.w.u. (częściowy zakres)
Na ten zakres zostało ogłoszone postępowanie oznaczone numerem referencyjnym BZP-3942-46/2021, lecz jeszcze nie została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i pozostałe wymagania oraz warunki realizacji
zamówienia zostały określone w rozdziale III SWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SWZ - projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym. Całkowita wartość przewidywanych usług w wysokości 201 366,07 złotych netto, została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba sprawowania Nadzoru Inwestorskiego dla przyszłych przewidywanych robót budowlanych, w obiekcie na którym będą prowadzane prace zamówienia podstawowego. Zakres zamówień, których udzielenie przewiduje Zamawiający obejmie usługi pełnienia nadzoru Inwestorskiego w branżach, konstrukcyjno - budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych, co wynika z zakresu przewidywanych do wykonania robót budowlanych w ramach realizowanej kompleksowej termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Syrokomli 21. Przewidziane do nadzorowania będą roboty budowlano - remontowe, roboty remontowe, instalacje sanitarne oraz roboty elektryczne. Warunkiem udzielenia zamówienia z wolnej ręki na powtórzenie podobnych usług, Wykonawcy zamówienia podstawowego, jest zrealizowanie usług objętych zamówieniem podstawowym prawidłowo, z najwyższą starannością, w zgodności z umową zawartą z Zamawiającym. Zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego, jak również zostanie uzgodnione wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia (planowany okres jego realizacji wynosi 12 miesięcy).

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej (Koordynator Zespołu) w realizacji usług dla robót budowlanych w obiektach kubaturowych (kat. IX – XIX i kubatura pow. 5000 m3)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru w branży instalacji sanitarnych w realizacji usług dla robót instalacyjnych w obiektach kubaturowych (kat. IX – XIX i kubatura pow. 5000 m3)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej (Koordynator Zespołu) w realizacji usług dla robót budowlanych w obiektach zabytkowych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: 5) Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru w branży instalacji sanitarnych w realizacji usług dla robót instalacyjnych w obiektach zabytkowych

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga w zakresie potencjału
kadrowego, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywaniu zamówienia, osobami, które skieruje do realizacji zamówienia (po jednej osobie na każdą z wymienionych funkcji) tj. które będą pełniły funkcję inspektora nadzoru w następujących branżach:
a) Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej, którego zgodnie z art. 27 ustawy - Prawo budowlane, wyznacza się na Koordynatora Zespołu, posiadającej:

 uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń, uprawniające do nadzorowania i kontrolowania budowy i robót lub uprawnienia równoważne, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;
 posiada minimum 3 - letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru dla robót budowlanych bądź w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót;

b) Inspektora nadzoru w branży sanitarnej, posiadającej:

 uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w tej specjalności lub uprawnienia równoważne, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,
 posiadającą minimum 3 - letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru dla robót instalacyjnych w branży sanitarnej bądź w kierowaniu robotami instalacyjnymi jako kierownik budowy lub kierownik robót.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ.

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – o ile Wykonawca nie wskazał w złożonym wraz z ofertą oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, danych umożliwiających dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu wg załącznika nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:1) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ -
wg załącznika nr 3 do SWZ – potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
Jeżeli dotyczy – również w.w. oświadczenia
- każdego z Wykonawców spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w zakresie braku podstaw wykluczenia podwykonawcy,
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tego podmiotu oraz jego oświadczenia w zakresie potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy (jeżeli dotyczy) – proponowana treść
zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty. Zgodnie z § 13 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii - w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana
do jego reprezentowania, zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru.
4) jeśli umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty
dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do
złożenia oferty i podpisania umowy,
5) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla
ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, uprawniające do
złożenia oferty w ich imieniu. Pełnomocnictwo załączone do oferty, powinno zawierać w
szczególności:
a) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) mocodawców tj. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) osobę ustanowionego pełnomocnika
d) jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony
(zakres umocowania)
Podpisy na pełnomocnictwie muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze.
5) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (dotyczy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa
w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp),
6) oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny
skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.
2. Zamawiający będzie sprawdzać, czy nie zachodzą, wobec każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108
ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt 4),5) i 7) ustawy Pzp oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wobec powyższego, oświadczenie o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to tymczasowo
potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o
których mowa w rozdz. VII pkt 3.A ppkt 1), 2) SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidywane zmiany postanowień umowy zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do SWZ -w paragrafie 16 projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

* przez obiekt zabytkowy, (dla potrzeb niniejszego postepowania), należy rozumieć obiekty wpisane do rejestru zabytków, bądź zlokalizowane w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków lub wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Kryteria pozacenowe dotyczą doświadczenia osób dedykowanych do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru, które to doświadczenie, ma istotny wpływ na jakość wykonania zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.