eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wolsztyn › Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy WolsztynOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wolsztyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOLSZTYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770706

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Wolsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@wolsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wolsztyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.wolsztyn.pl/m,115,przetargi.html?page=1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wolsztyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c21e0c04-e005-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299104

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024542/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wolsztyn, w tym: 1/ Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowo, 2/ Rewitalizacja terenów pokolejowych w Wolsztynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00188809/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5320000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowo wraz z budową kanalizacji deszczowej

Zadanie nr 1 obejmuje w szczególności:
W zakres przedmiotowego zadania wchodzi przebudowa drogi gminnej nr 569028P w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni i zatoki autobusowej (pow. ca 4204 m2); budowa chodników (pow. ok.1260 m2), kanalizacji deszczowej wraz z wpustami (na dł. 715 m); przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych (pow. ok. 550 m2). Długość przebudowywanej drogi – 656,03 m, szerokość jezdni 6,0m. Nawierzchnia jezdni oraz zatoki autobusowej z betonu asfaltowego AC 11S. Nawierzchnia chodników oraz zjazdów z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego przez Starostę Wolsztyńskiego – decyzja nr 512/2019 z dnia 03.07.2019 r. sprawa nr AB.6740.391.2019

Opis przedmiotu zamówienia – zadania nr 1- i jego zakres został określony w następujących dokumentach:
a) przedmiarach robót (kosztorysy ofertowy) – stanowiących załącznik nr 8.1 do SWZ,
b) projektowanych postanowieniach umowy – stanowiących załącznik nr 5.1 do SWZ,
c) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – stanowiących zał. nr 10.1 do SWZ,
d) dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 9.1 do SWZ, w skład której wchodzą następujące opracowania:
- Projekt budowlany – tom I Projekt zagospodarowania terenu. Przebudowa drogi gminnej nr 569028P w m. Adamowo.
- Projekt budowlany – tom II Projekt architektoniczno – budowlany. Przebudowa drogi gminnej nr 569028P w m. Adamowo.
- Projekt stałej organizacji ruchu.
- Opinia geotechniczna.
- Projekt wykonawczy – branża drogowa: Przebudowa drogi gminnej nr 569028P w m. Adamowo. Projekt wykonawczy – kanalizacja deszczowa: Przebudowa drogi gminnej nr 569028P w m. Adamowo.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.5.5.) Wartość części: 2405000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2: Rewitalizacja terenów pokolejowych w Wolsztynie – etap II

Opis zakresu zadania nr 2:
Zadanie nr 2 obejmuje w szczególności:
- budowę miejsc postojowych wraz z jezdnią manewrową (nawierzchnia bitumiczna, ok. 2350 m2) i chodnikiem (nawierzchnia z płyt betonowych, ok. 2500 m2)
- przebudowę drogi wewnętrznej z włączeniem do drogi wojewódzkiej (nawierzchnia bitumiczna, ok. 920 m2), z budową sieci kanalizacji deszczowej (ok. 280 m) i budową miejsc postojowych
- budowę oświetlenia drogowego (ok. 665 m)
- rewitalizację rampy (ok. 950 m2)

Zamawiający informuje, iż przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego – decyzja nr 45/Z/20 z dnia 16.06.2020 r. znak IR-V.7840.3.99.2019.11

Opis przedmiotu zamówienia – zadania nr 2 i jego zakres został określony w następujących dokumentach:
a) dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 9.2 do SWZ, w skład której wchodzą następujące opracowania:
- Projekt Budowlany: PROJEKT ZINTERGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO Z WIELOFUNKCYJNYM DWORCEM AUTOBUSOWYM W WOLSZTYNIE –II ETAP OBEJMUJĄCY BUDOWĘ MIEJSC POSTOJOWYCH DLA PODRÓŻNYCH WRAZ Z DROGĄ MANEWROWĄ ORAZ BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – KANALIZACJI DESZCZOWEJ, OŚWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWĄ DROGI WEWNĘTRZNEJ
- Projekt wykonawczy: PROJEKT ZINTERGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO Z WIELOFUNKCYJNYM DWORCEM AUTOBUSOWYM W WOLSZTYNIE –II ETAP OBEJMUJĄCY BUDOWĘ MIEJSC POSTOJOWYCH DLA PODRÓŻNYCH WRAZ Z DROGĄ MANEWROWĄ ORAZ BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – KANALIZACJI DESZCZOWEJ, OŚWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWĄ DROGI WEWNĘTRZNEJ I WYKONANIE PRZEBUDOWY UL. DWORCOWEJ WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 305, UL. FABRYCZNA
b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – stanowiących zał. nr 10.2 do SWZ,
c) przedmiarach robót – stanowiących załącznik nr 8 do SWZ – w zakresie dotyczącym technologii i opisu robót, ilości robót wykazane w przedmiarze są wartościami szacunkowymi:
• branża drogowa,
• branża sanitarna,
• branża elektryczna.
d) projektowanych postanowieniach umowy – stanowiących załącznik nr 5.2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

4.5.5.) Wartość części: 2915000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3996250,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3996250,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3996250,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INFRAKOM KOŚCIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6981838791

7.3.3) Ulica: Feliksa Nowowiejskiego 4

7.3.4) Miejscowość: Kościan

7.3.5) Kod pocztowy: 64-000

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3996250,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Brak ofert.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.