eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wolsztyn › Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy WolsztynOgłoszenie z dnia 2022-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wolsztyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOLSZTYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770706

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Wolsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@wolsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wolsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wolsztyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c21e0c04-e005-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00188809

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024542/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wolsztyn, w tym: 1/ Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowo, 2/ Rewitalizacja terenów pokolejowych w Wolsztynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.wolsztyn.pl/m,115,przetargi.html?page=1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- platformy miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/;
- ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Urząd Miejski, Wolsztyn) https://epuap.gov.pl/wps/portal;
- poczty elektronicznej e-mail: um@wolsztyn.pl, inwestycje@wolsztyn.pl
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.wolsztyn.pl/m,115,przetargi.html?page=1
Na tej stronie udostępniona będzie SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Daniel Tomiak – inwestycje@wolsztyn.pl
- w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych: Dorota Bakies- Mikołajewska –inwestycje@wolsztyn.pl
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
- formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
- formularza do komunikacji.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na który prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal- ePUAP. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ.
W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
-specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2;
-format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;
-oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy;
-integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
-Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0;
-Mozilla Firefox od wersji 15;
-Google Chrome od wersji 20;
-Microsoft Edge.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na platformie miniPortal oraz zawarty został w załączniku nr 7 do SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administrator danych osobowych: Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, um@wolsztyn.pl, 68 347 74 500; 347 74 503.
2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@wolsztyn.pl
3. Cele przetwarzania | podstawa prawna | czas przechowywania:
a) Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego | art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
b) Archiwizacja danych | art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach | okres przechowywania: zgodnie z art. 78 ustawy PZP przez okres 4 lat.
c) Realizacja umowy z wybranym oferentem | art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której dane dotyczą przez okres trwania umowy | 5 lat od zakończenia umowy.
d) Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej w przypadku wybranego oferenta | art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku dochodowym, ustawą o podatku od towarów i usług | czas przechowywania 6 lat
4. Odbiorcy danych:
a) osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy z dnia 11 września 2019r – Prawo zamówień Publicznych; Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (szczególnej kategorii danych) ;
b) podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia;
5. Przysługujące Pani/Panu prawa
a) Prawo żądania dostępu do danych - (zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 75 ustawy PZP);
b) Prawo żądania sprostowania danych - (zgodnie z art. 19.2 i art. 76 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);
c) Prawo żądania usunięcia danych;
d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania - (zgodnie z art. 19.3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania);
e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki, 2 00-193 Warszawa;
6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
-obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
-obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których mowa w art 19 ust. 2 i 3 Pzp, tj.:
- skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą,
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowo wraz z budową kanalizacji deszczowej

Zadanie nr 1 obejmuje w szczególności:
W zakres przedmiotowego zadania wchodzi przebudowa drogi gminnej nr 569028P w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni i zatoki autobusowej (pow. ca 4204 m2); budowa chodników (pow. ok.1260 m2), kanalizacji deszczowej wraz z wpustami (na dł. 715 m); przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych (pow. ok. 550 m2). Długość przebudowywanej drogi – 656,03 m, szerokość jezdni 6,0m. Nawierzchnia jezdni oraz zatoki autobusowej z betonu asfaltowego AC 11S. Nawierzchnia chodników oraz zjazdów z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego przez Starostę Wolsztyńskiego – decyzja nr 512/2019 z dnia 03.07.2019 r. sprawa nr AB.6740.391.2019

Opis przedmiotu zamówienia – zadania nr 1- i jego zakres został określony w następujących dokumentach:
a) przedmiarach robót (kosztorysy ofertowy) – stanowiących załącznik nr 8.1 do SWZ,
b) projektowanych postanowieniach umowy – stanowiących załącznik nr 5.1 do SWZ,
c) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – stanowiących zał. nr 10.1 do SWZ,
d) dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 9.1 do SWZ, w skład której wchodzą następujące opracowania:
- Projekt budowlany – tom I Projekt zagospodarowania terenu. Przebudowa drogi gminnej nr 569028P w m. Adamowo.
- Projekt budowlany – tom II Projekt architektoniczno – budowlany. Przebudowa drogi gminnej nr 569028P w m. Adamowo.
- Projekt stałej organizacji ruchu.
- Opinia geotechniczna.
- Projekt wykonawczy – branża drogowa: Przebudowa drogi gminnej nr 569028P w m. Adamowo. Projekt wykonawczy – kanalizacja deszczowa: Przebudowa drogi gminnej nr 569028P w m. Adamowo.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
- Cena (C) - 60%
- Okres gwarancji (G) - 40%
2. Łączna ocena punktowa (K) obliczona – odrębnie dla obu zadań - zostanie wg wzoru: K = C + G
3. Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.
4. Oferty oceniane będą punktowo.
5. Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty.
6. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2: Rewitalizacja terenów pokolejowych w Wolsztynie – etap II

Opis zakresu zadania nr 2:
Zadanie nr 2 obejmuje w szczególności:
- budowę miejsc postojowych wraz z jezdnią manewrową (nawierzchnia bitumiczna, ok. 2350 m2) i chodnikiem (nawierzchnia z płyt betonowych, ok. 2500 m2)
- przebudowę drogi wewnętrznej z włączeniem do drogi wojewódzkiej (nawierzchnia bitumiczna, ok. 920 m2), z budową sieci kanalizacji deszczowej (ok. 280 m) i budową miejsc postojowych
- budowę oświetlenia drogowego (ok. 665 m)
- rewitalizację rampy (ok. 950 m2)

Zamawiający informuje, iż przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego – decyzja nr 45/Z/20 z dnia 16.06.2020 r. znak IR-V.7840.3.99.2019.11

Opis przedmiotu zamówienia – zadania nr 2 i jego zakres został określony w następujących dokumentach:
a) dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 9.2 do SWZ, w skład której wchodzą następujące opracowania:
- Projekt Budowlany: PROJEKT ZINTERGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO Z WIELOFUNKCYJNYM DWORCEM AUTOBUSOWYM W WOLSZTYNIE –II ETAP OBEJMUJĄCY BUDOWĘ MIEJSC POSTOJOWYCH DLA PODRÓŻNYCH WRAZ Z DROGĄ MANEWROWĄ ORAZ BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – KANALIZACJI DESZCZOWEJ, OŚWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWĄ DROGI WEWNĘTRZNEJ
- Projekt wykonawczy: PROJEKT ZINTERGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO Z WIELOFUNKCYJNYM DWORCEM AUTOBUSOWYM W WOLSZTYNIE –II ETAP OBEJMUJĄCY BUDOWĘ MIEJSC POSTOJOWYCH DLA PODRÓŻNYCH WRAZ Z DROGĄ MANEWROWĄ ORAZ BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – KANALIZACJI DESZCZOWEJ, OŚWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWĄ DROGI WEWNĘTRZNEJ I WYKONANIE PRZEBUDOWY UL. DWORCOWEJ WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 305, UL. FABRYCZNA
b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – stanowiących zał. nr 10.2 do SWZ,
c) przedmiarach robót – stanowiących załącznik nr 8 do SWZ – w zakresie dotyczącym technologii i opisu robót, ilości robót wykazane w przedmiarze są wartościami szacunkowymi:
• branża drogowa,
• branża sanitarna,
• branża elektryczna.
d) projektowanych postanowieniach umowy – stanowiących załącznik nr 5.2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
- Cena (C) - 60%
- Okres gwarancji (G) - 40%
2. Łączna ocena punktowa (K) obliczona – odrębnie dla obu zadań - zostanie wg wzoru: K = C + G
3. Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.
4. Oferty oceniane będą punktowo.
5. Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty.
6. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu:
1. WARUNKI DOTYCZĄCE ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2. WARUNKI DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3. WARUNKI DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:
1) w przypadku gdy wykonawca składa ofertę jedynie w zakresie zadania nr 1
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy 00/100 PLN) potwierdzonym informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
2) w przypadku gdy wykonawca składa ofertę jedynie w zakresie zadania nr 2
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN (dwa miliony 00/100 PLN), potwierdzonym informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
3) w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę jednocześnie w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 2
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 3.500.000,00 PLN, (trzy miliony pięćset tysięcy 00/100 PLN), potwierdzonym informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek -opisany odpowiednio w podpunktach 1), 2), 3) zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie lub Wykonawcy będą łącznie posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na określoną w odpowiednia w podpunktach 1), 2), 3) kwotę .

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

4. WARUNKI DOTYCZACE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
a) doświadczenie Wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
a1) w przypadku gdy wykonawca składa ofertę jedynie w zakresie zadania nr 1 - 2 zadania polegające na budowie lub przebudowie drogi w technologii nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, o powierzchni min. 2500 m2 - każde z zadań.
a2) w przypadku gdy wykonawca składa ofertę jedynie w zakresie zadania nr 2 - 2 zadania polegające na budowie lub przebudowie drogi lub parkingów w technologii nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, o powierzchni min. 2500 m2 - każde z zadań.
a3) w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę jednocześnie w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 2 - 2 zadania polegające na budowie lub przebudowie drogi w technologii nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, o powierzchni min. 2500 m2 dla każdego z zadań.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek -opisany odpowiednio w podpunktach a1), a2), a3) – nie będzie oceniany będzie łącznie, co oznacza, że co najmniej jeden z wykonawców zobowiązany jest wykazać ww. warunek udziału.

Uwagi:
uwaga1) Pod pojęciem „budowa”, „przebudowa”, rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)
uwaga2). Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonywanych robót spełniających wymagania przedmiotowego punktu, które Wykonawca wykonywał w ramach innych wielozakresowych zadań.
uwaga3) W przypadku jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami - wykaz robot budowlanych potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu winien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył;
uwaga4). W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

b) kwalifikacje zawodowe kadry technicznej
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponować osobami posiadającym opisane poniżej uprawnienia budowlane, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
b1) w przypadku gdy wykonawca składa ofertę jedynie w zakresie zadania nr 1
- osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika budowy winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w specjalności drogowej lub równoważne im, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych – min. 1 osoba;
- osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika robót branży sanitarnej winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub równoważne im, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych – min. 1 osoba;
b2) w przypadku gdy wykonawca składa ofertę jedynie w zakresie zadania nr 2 lub jednocześnie w zakresie Zadania Nr 1 i zadania nr 2:
- osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika budowy winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w specjalności drogowej lub równoważne im, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych – min. 1 osoba;
- osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika robót branży sanitarnej winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub równoważne im, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych – min. 1 osoba;
- osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika robót branży elektrycznej winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne im, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych – min. 1 osoba.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli chociaż jeden z Wykonawców będzie dysponował osobami wskazanymi w SWZ lub Wykonawcy będą wspólnie dysponowali tymi osobami.

Uwaga: W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220).

5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz robót budowlanych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4.1. do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4.2. do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu;

UWAGI:
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ :
1. Oferta winna być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ,
Dla zadania nr 1: Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowo wraz z budową kanalizacji deszczowej - Ofertę stanowi również Kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 8.1 do SWZ.
Dla zadania nr 2: Rewitalizacja terenów pokolejowych w Wolsztynie – etap II – Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego na etapie składania ofert.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie wskazanym w rozdziale II punkt 7 i 8 SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II pkt 9.2 SWZ.
3. Samooczyszczenie (jeśli dotyczy) – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
4. Pełnomocnictwo:
• gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
• w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -w przypadku gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunków, o którym mowa w Rozdziale II pkt 7 SWZ, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
6. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).
8. Oryginał dokumentu wadium, a w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający, działając zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:
- w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 – 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
- w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 – 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
- w przypadku składania oferty na zadania nr 1 i nr 2 – 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część, może wnieść wadium osobno dla każdej części, jak i łącznie w sposób umożliwiający zamawiającemu jednoznaczną identyfikację części, której wadium dotyczy.
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). Wadium wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego: Santander Bank Polska S.A., Oddział w Wolsztynie nr 40 1090 1607 0000 0000 6000 5544 : w tytule przelewu powołując się na nazwę postępowania. Dokonanie przelewu oznacza transakcję bezgotówkową z rachunku na rachunek.
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być GMINA WOLSZTYN.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.2 rozdziału II SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający stosownie do treści art. 442 ust.1 ustawy PZP przewiduje udzielenie jednorazowej zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% wartości brutto umowy (cenny brutto).
Zasady udzielenia zaliczki, w tym formę zabezpieczenia zaliczki, wysokość zabezpieczenia, sposób wniesienia i zwrot zabezpieczenia określono w § 16 Postanowieniach Umowy o roboty budowlanej stanowiącej odpowiednio załącznik nr 5.1 do SWZ (dla zadania nr 1 ) i nr 5.2 do SWZ (dla zadania nr 2).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 pzp oraz wskazanym w Postanowieniach Umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
Szczegółowe przesłanki zmian umowy zostały określone we wzorze umowy, przy czym z uwagi ograniczenia ilości znaków
nie ma możliwości ich zawarcia w ogłoszeniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-17 08:15

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-17 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.