eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › Przebudowa drogi powiatowej nr 2127 L Siedliska-Marysin-Izdebno w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni na odcinku długości około 650 m.Ogłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 2127 L Siedliska-Marysin-Izdebno w zakresie odnowy bitumicznej
nawierzchni jezdni na odcinku długości około 650 m.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Świdnicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019460

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 13

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@powiatswidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiatswidnik.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2127 L Siedliska-Marysin-Izdebno w zakresie odnowy bitumicznej
nawierzchni jezdni na odcinku długości około 650 m.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7eb6f0af-17d3-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298424

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatswidnik

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatswidnik

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na „platformazakupowa.pl”, tj.:
6.6.1 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
6.6.2 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
6.6.3 zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
6.6.4 włączona obsługa JavaScript,
6.6.5 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6.6.6 Szyfrowanie na „platformazakupowa.pl” odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
SZCZEGÓŁY W ROZDZ. 6 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a. Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z
prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie jest Powiat Świdnicki w Świdniku reprezentowany przez
Zarząd Powiatu w Świdniku, Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): g. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach a i b.
h. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WID.272.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2127 L Siedliska-Marysin-Izdebno w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni na odcinku długości około 650 m.”.
3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, polegających na odnowie nawierzchni asfaltowej jezdni drogi powiatowej nr 2127 L w miejscowości Izdebno na odcinku o długości 600 m.
3.3 Cel inwestycji:
- odtworzenie właściwości jezdnych nawierzchni drogowej,
- poprawa warunków odwonienia poprzez korektę wysokościową zdeformowanej nawierzchni,
- poprawa warunków ruchu drogowego.
3.4. Roboty budowlane i towarzyszące wchodzące w zakres przebudowy obejmują:
- geodezyjne wytyczenie punktów charakterystycznych trasy,
- mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy – usunięcie warstwy humusu w zakresie projektowanych robót,
- mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową,
- wykonanie I w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego – śr. 4 cm,
- sfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na połączeniu z istniejącą jezdnią
- wykonanie II w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego – śr. 4 cm,
- wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego – 4 cm,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod pobocza ulepszone kruszywem,
- wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie – gr. 15 cm,
- wykonanie regulacji wysokościowej zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie,
- plantowanie terenu – dowiązanie do terenów przyległych
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych.
3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:
a) projekt techniczny,
b) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB),
c) przedmiar robót.
3.6. Oznakowanie obszaru i miejsca prowadzonych robót należy do Wykonawcy.
3.7. Wykonawca w czasie trwania robót przejmuje odpowiedzialność za stan oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny również za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Podczas prowadzenia robót nie dopuszcza się całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu pojazdów (z wyjątkiem wykonywania bitumicznej warstwy ścieralnej)Wykonawca w czasie trwania robót przejmuje odpowiedzialność za stan oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny również za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Podczas prowadzenia robót nie dopuszcza się całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu pojazdów (z wyjątkiem wykonywania bitumicznej warstwy ścieralnej)
3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania zgodnie z art. 257 Ustawy PZP.
3.9. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres zadeklarowany w ofercie. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, przedłużając okres minimalny o dodatkowe 12 albo maksymalnie o 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SWZ). Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi. Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej.
3.10. Wskazane jest aby Wykonawca dokonał sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 14.2 Łączna liczba punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.
PO = PC + PG
Gdzie
PO – suma punktów przyznanych danej ofercie
PC – punkty w kryterium Cena
PG – punkty w kryterium Okres gwarancji i rękojmi

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentuje należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane które polegały na budowie, przebudowie lub rozbudowie dróg każda o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł. Przez wartość 1 roboty budowlanej Zamawiający rozumie roboty budowlane wykonane w ramach 1 umowy (1 zadania inwestycyjnego). Przez wartość 1 roboty budowlanej Zamawiający rozumie roboty budowlane w ramach 1 umowy (1 zadania inwestycyjnego).
W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden ze wspólników konsorcjum samodzielnie posiada wymagane doświadczenie (nie dopuszcza się sumowania potencjału wspólników w zakresie doświadczenia). Podobnie w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w zakresie doświadczenia), podmiot ten musi samodzielnie posiadać doświadczenie opisane powyżej.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
- co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujących kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, o minimalnym doświadczeniu 1 roku ma stanowisku kierownika budowy;
Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy musi posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.: 1333 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (jt. Dz.U. z 2020, poz. 220 z późn.zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 273 ust 1 Ustawy PZP oraz z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r., W postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, może zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 lub 4–6, żądać oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz może dotyczyć tylko robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych.
2) wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona
spowodowana: 1) warunkami atmosferycznymi – w których przez okres co najmniej 3 dni niemożliwe jest prowadzenie robót
bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologia lub zasadami wiedzy technicznej,
2) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3) siłą wyższą w
rozumieniu aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego, 4) niemożliwością wykonywania prac ze względu na ograniczenia i
nakazy spowodowane epidemią koronawirusa, zakażeniem COVID-19 co najmniej jednego pracownika realizującego
umowę lub kwarantanną co najmniej dwóch pracowników realizujących umowę, 5) wydłużeniem minimalnych określonych
przepisami terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji przez Wykonawcę i Zamawiającego, pomimo
dopełnieniaprzez Wykonawcę i Zamawiającego należytej staranności, 6) przestojami i opóźnieniami zawinionymi przez
Zamawiającego. 2. informacja o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 musi być przekazana
Zamawiającemu na piśmie, a w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 dodatkowo potwierdzona przez inspektora
nadzoru. 3. W przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych wyżej wymienionymi okolicznościami, strony ustalą nowe
terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi
uzasadnionej przerwy lub przestoju. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie przedmiotu umowy
lub zmiany wynagrodzenia w przypadkach:1) gdy wykonanie całego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn prawnych,
finansowych, organizacyjnych lub społecznych niezależnych od Wykonawcy, 2) stwierdzenia przez Zamawiającego
konieczności rezygnacji z wykonania części przedmiotu zamówienia,
3) konieczności wykonania robót dodatkowych określonych w § 3 ust. 12 na zasadach określonych w § 3 ust. 13 i 14, 4)
ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) odpowiednio poprzez podwyższenie lub obniżenie
wynagrodzenia brutto z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione, 5) w sytuacjach określonych w pkt 1 i 2
rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w sposób analogiczny, jak wskazano w § 18 ust. 8.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatswidnik

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

14.1 Kryteriami oceny ofert są:
1. Oferowana cena – 60%
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru :

Najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie
PC= ------------------------------------------------------------------------ x 60
Cena badanej oferty

gdzie: PC – liczba punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto

2. Okres gwarancji i rękojmi – 40%
W powyższym kryterium punktowany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji i rękojmi . Oferty będą oceniane według następującego wzoru:
PG = liczba punktów za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

Długość oferowanej gwarancji i rękojmi Liczba pkt
Gwarancja i rękojmia minimalna: tj. 36 miesięcy 0 pkt
Wydłużenie o 12 miesięcy 20 pkt
Wydłużenie o 24 miesiące 40 pkt
z wyłączeniem gwarancji na materiał powierzony (kostka brukowa)

Oferty z gwarancją i rękojmią krótszą od minimalnej zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu gwarancji i rękojmi zamawiający przyjmie minimalny wymagany okres. Podanie w ofercie dłuższego niż 60 miesięcy okresu gwarancji i rękojmi nie spowoduje przyznania wykonawcy więcej niż 40 pkt w tym kryterium, ale do umowy zostanie wpisana gwarancja i rękojmia zgodna ze złożoną ofertą.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.