eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grajewo › Dostawa oprogramowania eUsług oraz sprzętu wraz z usługą wdrożenia dla Miasta Grajewa w ramach projektu Cyfrowa GminaOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oprogramowania eUsług oraz sprzętu wraz z usługą wdrożenia dla Miasta Grajewa w ramach projektu Cyfrowa Gmina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO GRAJEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669714

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strażacka 6A

1.5.2.) Miejscowość: Grajewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 86 273 0 802

1.5.8.) Numer faksu: +48 86 273 0 803

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@um.grajewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oprogramowania eUsług oraz sprzętu wraz z usługą wdrożenia dla Miasta Grajewa w ramach projektu Cyfrowa Gmina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-551e19d6-17c7-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298115

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025421/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oprogramowania e-usług oraz sprzętu wraz z usługą wdrożenia dla Miasta Grajewo w ramach projektu "CYFROWA GMINA"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.um.grajewo.pl , https://um-grajewo.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://um-grajewo.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej tj. Platformy Przetargowej Miasta Grajewo: https://um-grajewo.logintrade.net/. Do połączenia używany jest
szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność
transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Miasta Grajewo: ma
dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ
oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
2. Oferty oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest
jego prawidłowe złożenie na Platformie Przetargowej dostępnej pod adresem https://umgrajewo.
logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym
postępowaniem. Oferty oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Miasta Grajewo:
a) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
- Google Chrome 31,
- Mozilla Firefox 26,
- Opera 18.
b) pozostałe wymagania techniczne:
- dostęp do sieci Internet,
- zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca,
- obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax,
- włączona obsługa JavaScript,
- zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,
- zainstalowany Acrobat Reader,
- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment, 6 Update 24 lub nowszy.
4. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting,
image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex,
application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext,
image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel,
application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp,
video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad,
application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg
5. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas
przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku
wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej,
wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje
Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie
Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO znajdują się w Rozdziale XXIII SWZ - Klauzula informacyjna RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PŚ.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 503471 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania dla Miasta Grajewo w ramach projektu Cyfrowa Gmina wraz z usługą wdrożenia i szkolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ. Skrócony wykaz zamawianego sprzętu i usług wraz z ilościami:
1.1. Modernizacja zintegrowanego systemu dziedzinowego – ePodatki 1
1.2. Platforma do zarządzania konsultacjami społecznymi, ankietami i konkursami 1
1.3. Platforma sygnalisty w samorządzie 1
1.4. Platforma do prezentacji budżetu samorządu 1
1.5. Platforma do zarządzania zgłoszeniami 1
2.1. Serwer wirtualizacyjny 2
2.2. Macierz 1
2.3. Oprogramowanie wirtualizacyjne (licencja) 1
2.4. Przełącznik sieciowy LAN 4
2.5. Router brzegowy 1
2.6. UTM – rozbudowa 1
2.7. Stacje robocze - Laptop 1 4
2.8. Stacje robocze - Laptop 2 1
2.9. Monitor do stacji dokującej – Laptop 2 1
2.10. Stacje robocze – Komputer AiO 19
2.11. Skaner 4
2.12. Drukarka kodów kreskowych 1
2.13. Konsola KVM 1
2.14. Licencja – Antywirus 100
2.15. Licencja – zarzadzanie infrastrukturą i bezpieczeństwem IT 1
2.16. Zapewnienie bezpiecznego logowania do domeny – Licencje serwera domeny 1
2.17. Zapewnienie bezpiecznego logowania do domeny - karty chipowe z czytnikami do logowania do domeny (zestaw) 1
2.18. Usługa wdrożenia domeny 1
2.19. Licencja bazy danych (zestaw) 1
2.20. Usługa backupu danych w rozwiązaniu chmurowym 1
2.21. Szkolenia - cyberbezpieczeństwa 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48422000-2 - Zestawy pakietów oprogramowania

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72211000-7 - Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XVIII SWZ.

Do porównania i punktacji złożonych ofert będzie przyjmowana cena brutto Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, których oferty nie zostały odrzucone, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów uzyskaną zgodnie z podanymi powyżej
zasadami. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
W = C + G + U
gdzie:
W – ocena końcowa oferty – to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
G - ilość punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie”
U – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Użycie dla systemu e-Usług bazy danych bez limitu połączeń, bez limitu użytkowników, bez limitu liczby uruchomionych serwerów, bez limitu procesorów i RAM-u serwera na którym uruchamiana będzie baza danych”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Użycie dla systemu e-Usług bazy danych bez limitu połączeń, bez limitu użytkowników, bez limitu liczby uruchomionych serwerów, bez limitu procesorów i RAM-u serwera na którym uruchamiana będzie baza danych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności technicznej lub zawodowej.
1.1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował minimum dwa zamówienia polegające na wdrożeniu Systemu Dziedzinowego (tzn. system teleinformatyczny, który jest wykorzystywany przez instytucję publiczną do realizacji zadania publicznego), o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) każde.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców zrealizował dwa zamówienia w wyżej opisanym zakresie.
1.2. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował minimum dwa zamówienia polegające na szkoleniu co najmniej 15 użytkowników z systemów objętych wdrożeniem.
1.3. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia w tym:
1.3.1. Kierownik / Koordynator Zespołu Wykonawcy, posiadający wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, potwierdzone udziałem w co najmniej 2 projektach dotyczących wdrożeń Systemów dziedzinowych o wartości min. 150.000,00 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) każdy.
1.3.2. Analityk posiadający wykształcenie wyższe oraz wiedzę i doświadczenie w planowaniu wdrażania systemów informatycznych oraz uczestniczył w realizacji co najmniej 2 projektów o wartości min. 100.000,00 zł brutto (sto tysięcy złotych) każdy – w zakresie wdrożenia systemu dziedzinowego.
1.3.3. Programista posiadający doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań Systemów dziedzinowych, tj. udział w minimum 2 projektach w ramach których przeprowadzono wdrożenie systemów dziedzinowych, każdy projekt na kwotę minimum 100 000 zł brutto (sto tysięcy złotych). Wskazana osoba musi uczestniczyć w procesie tworzenia oprogramowania oraz w procesie utrzymania systemów w okresie pełnienia serwisu przez Wykonawcę.
1.3.4. Wykładowca posiadający minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie szkoleń użytkowników zaoferowanego systemu dziedzinowego (tj. prowadzenia szkolenia specjalistyczne w zakresie systemów dziedzinowych z zakresu postępowania) w liczbie co najmniej 2 szkoleń dla jednostek administracji publicznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
a) spełnia warunki udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
b) nie podlega wykluczeniu - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasadach określonych przepisem art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie zdolności technicznych i zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej, składa także oświadczenia tych podmiotów.

3. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie (w trybie art. 58 ustawy Pzp), oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia każdego z wykonawców oraz potwierdzić łączne spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca złoży wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy) – szczegółowy opis warunku zawiera rozdział VI SWZ; wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca złoży wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy) – szczegółowy opis warunku zawiera rozdział VI SWZ.; wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Do oferty składanej przed podmioty występujące wspólnie stosuje się przepisy art. 58 ustawy Pzp

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w następujących okolicznościach:
1) w przypadku zmiany odpowiednich przepisów prawa opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra oraz prawa lokalnego, dopuszcza się zmianę terminu i zakresu (zgodnie ze zmianą stanu prawnego) wykonania przedmiotu Umowy adekwatną do wprowadzonych zmian,
2) zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności i przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w następujących przypadkach:
a) wystąpienia konieczności wykonania dostaw lub usług dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, których realizacja uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym,
b) wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez właściwe organy administracji publicznej, bądź orzeczeniem sądu,
c) wystąpienia działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
d) wystąpienia konieczności uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń właściwych podmiotów oraz organów administracji publicznej,
e) w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków dostaw materiałów, urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia (np. niedostępność materiałów na rynku, zakończenie lub wstrzymanie (przestój) ich produkcji), o ile okoliczności te uniemożliwiają realizacji przedmiotu zamówienia.
We wszystkich przypadkach określonych w punktach od lit. a) do e), termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż czas trwania okoliczności oraz nie dłużej niż do terminu końcowego wynikającego z Umowy o powierzenie grantu o numerze 3407/1/2021.
3) w przypadku zakończenia wytwarzania Oprogramowania lub danego modelu sprzętu objętego Umową lub wycofania ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu produktu zastępczego o parametrach spełniających wymagania minimalne określone w SWZ,
4) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego Oprogramowania lub urządzenia Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SWZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub wykonawcę w związku z ujawnieniem wad,
5) w przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji Oprogramowania lub nowego modelu sprzętu, Zamawiający dopuszcza zmianę wersji Oprogramowania lub modelu sprzętu pod warunkiem, że nowa wersja lub model spełnia wymagania minimalne określone w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy Przetargowej dostępnej pod adresem https://um-grajewo.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.