eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grajewo › Dostawa oprogramowania eUsług oraz sprzętu wraz z usługą wdrożenia dla Miasta Grajewa w ramach projektu Cyfrowa GminaOgłoszenie z dnia 2022-08-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oprogramowania eUsług oraz sprzętu wraz z usługą wdrożenia dla Miasta Grajewa w ramach projektu Cyfrowa Gmina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO GRAJEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669714

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strażacka 6A

1.5.2.) Miejscowość: Grajewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 86 273 0 802

1.5.8.) Numer faksu: +48 86 273 0 803

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@um.grajewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.um.grajewo.pl , https://um-grajewo.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oprogramowania eUsług oraz sprzętu wraz z usługą wdrożenia dla Miasta Grajewa w ramach projektu Cyfrowa Gmina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-551e19d6-17c7-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312539

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025421/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oprogramowania e-usług oraz sprzętu wraz z usługą wdrożenia dla Miasta Grajewo w ramach projektu "CYFROWA GMINA"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298115/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PŚ.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 503471 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania dla Miasta Grajewo w ramach projektu Cyfrowa Gmina wraz z usługą wdrożenia i szkolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ. Skrócony wykaz zamawianego sprzętu i usług wraz z ilościami:
1.1. Modernizacja zintegrowanego systemu dziedzinowego – ePodatki 1
1.2. Platforma do zarządzania konsultacjami społecznymi, ankietami i konkursami 1
1.3. Platforma sygnalisty w samorządzie 1
1.4. Platforma do prezentacji budżetu samorządu 1
1.5. Platforma do zarządzania zgłoszeniami 1
2.1. Serwer wirtualizacyjny 2
2.2. Macierz 1
2.3. Oprogramowanie wirtualizacyjne (licencja) 1
2.4. Przełącznik sieciowy LAN 4
2.5. Router brzegowy 1
2.6. UTM – rozbudowa 1
2.7. Stacje robocze - Laptop 1 4
2.8. Stacje robocze - Laptop 2 1
2.9. Monitor do stacji dokującej – Laptop 2 1
2.10. Stacje robocze – Komputer AiO 19
2.11. Skaner 4
2.12. Drukarka kodów kreskowych 1
2.13. Konsola KVM 1
2.14. Licencja – Antywirus 100
2.15. Licencja – zarzadzanie infrastrukturą i bezpieczeństwem IT 1
2.16. Zapewnienie bezpiecznego logowania do domeny – Licencje serwera domeny 1
2.17. Zapewnienie bezpiecznego logowania do domeny - karty chipowe z czytnikami do logowania do domeny (zestaw) 1
2.18. Usługa wdrożenia domeny 1
2.19. Licencja bazy danych (zestaw) 1
2.20. Usługa backupu danych w rozwiązaniu chmurowym 1
2.21. Szkolenia - cyberbezpieczeństwa 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48422000-2 - Zestawy pakietów oprogramowania

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72211000-7 - Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 888675,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 888675,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.