eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stara Bircza › Naprawa zjazdów ze szlaków zrywkowych,naprawa dojazdów na składy drewna oraz naprawa szlaków zrywkowych.Ogłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Naprawa zjazdów ze szlaków zrywkowych,naprawa dojazdów na składy drewna oraz naprawa szlaków zrywkowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO BIRCZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650502296

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 99

1.5.2.) Miejscowość: Stara Bircza

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-740

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bircza@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bircza.krosno.lasy.gov.pl/web/bircza

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa zjazdów ze szlaków zrywkowych,naprawa dojazdów na składy drewna oraz naprawa szlaków zrywkowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dadd8b86-1709-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297970

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00260715/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Naprawa szlaków zrywkowych, zjazdów ze szlaków zrywkowych na składy drewna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dadd8b86-1709-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus - platformazakupowa.pl (dalej: „Platforma”): https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza lub przy użyciu poczty elektronicznej: bircza@krosno.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.
Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące w szczególności logowania, składania ofert, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje, w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” oraz w Regulaminie korzystania z Platformy, dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), stosownie do wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Bircza z siedzibą w Starej Birczy. Przedstawicielem administratora jest: Nadleśniczy – Zbigniew Kopczak.
2. Z administratorem można skontaktować się: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Bircza, telefonicznie pod numerem 16 655 22 280, za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem: bircza@krosno.lasy.gov.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część zamówienia nr 1: Naprawa szlaku zrywkowego w Leśnictwie Jasienica oddz. 96i, oddz. 86 b
Naprawa szlaku zrywkowego w Leśnictwie Jasienica oddz. 96i
Na wyjeździe ze szlaku należy ułożyć płyty drogowe 300x100x15 na łącznej powierzchni 117 m2. Ze względu na ukształtowanie terenu niezbędne jest wykonanie robót ziemnych na składzie w ilości ok. 200 m3 z przemieszczaniem mas ziemnych na odległość do 30 m z plantowaniem terenu oraz wykonaniem rowu odcinającego.
Naprawa szlaku zrywkowego w Leśnictwie Jasienica oddz. 86b
Przejazd przez bród należy umocnić płytami drogowymi 300x100x15 w ilości 10 szt. Naprawa obejmuje odtworzenie rowu oraz roboty ziemne na dojeździe długości 30 mb.
Szczegółowy zakres robót wraz z ich ilością opisano w przedmiarze.

2) Część zamówienia nr 1: Naprawa zjazdu ze szlaku zrywkowego w Leśnictwie Sierakośce oddz. 26b, naprawa szlaku zrywkowego w Leśnictwie Sierakośce oddz. 26c
Naprawa zjazdu ze szlaku zrywkowego w Leśnictwie Sierakośce oddz. 26b
Na wyjeździe ze szlaku należy ułożyć płyty drogowe 300x100x15 na łącznej powierzchni 141 m2 oraz wykonać przepust z rury HDPE ø40 cm na długości 15 m wraz z zabezpieczeniem wlotu i wylotu elementami betonowymi prefabrykowanymi. Przestrzeń między płytami a nawierzchnią drogi należy uzupełnić masą mineralno – asfaltową lub równoważną. Ze względu na ukształtowanie terenu niezbędne jest wyprofilowanie powierzchni składu około 5 arów wraz z wykarczowaniem pni.
Naprawa szlaku zrywkowego w Leśnictwie Sierakośce oddz. 26c
Należy wyprofilować i zagęścić powierzchnię szlaku, ściąć nierówności w celu nadania odpowiednich spadków poprzecznych jednostronnych, (od 2 do 3 %) i podłużnych zgodnie z ukształtowaniem terenu, niezbędnych do prawidłowego odprowadzenia wód opadowych na długości 350 mb wykonaniem dylowanki długości 6 mb i przejazdem przez bród w ilości 10 szt. z płyt drogowych 300x100x15, w tym jedna sztuka płyty wbudowana prostopadle do brodu jako zabezpieczenie.
Szczegółowy zakres robót wraz z ich ilością opisano w przedmiarze.

3) Część zamówienia nr 1: Naprawa szlaku zrywkowego w Leśnictwie Posada Rybotycka oddz. 47z , oddz. 58g , oddz. 76a
Naprawa szlaku zrywkowego w Leśnictwie Posada Rybotycka oddz. 47z
Należy wykonać sączek z drewna odpadowego oraz ułożyć rurę HDPE ø80 cm długości 6 m z zabezpieczeniem wlotu i wylotu drewnem odpadowym pozyskanym na miejscu.
Naprawa szlaku zrywkowego w Leśnictwie Posada Rybotycka oddz. 58g
Należy wykonać dwa przejazdy przez bród płytami drogowymi 300x100x15 w ilości 8 szt., w tym jedna sztuka płyty wbudowana prostopadle do brodu jako zabezpieczenie.
Naprawa szlaku zrywkowego w Leśnictwie Posada Rybotycka oddz. 76a
Należy rozebrać istniejący sączek i ułożyć rury HDPE ø60 cm na długości 6 m wraz z zabezpieczeniem wlotu i wylotu drewnem odpadowym, wykonaniem dylowanki długości
5 mb wraz z robotami ziemnymi w ilości ok.50 m3 .
Szczegółowy zakres robót wraz z ich ilością opisano w przedmiarze.

4) Część zamówienia nr 1: Naprawa zjazdu ze szlaku zrywkowego w Leśnictwie Leszczyny oddz. 124b
Naprawa zjazdu ze szlaku zrywkowego w Leśnictwie Leszczyny oddz. 124b
Na zjeździe należy ułożyć płyty drogowe 300x100x15 na łącznej powierzchni 123 m2 w celu poszerzenia zjazdu należy rozebrać ściankę czołową, dołożyć rury żelbetowe ø60 cm długości 4 m i zabezpieczyć przepust ścianką prefabrykowaną. Przestrzeń między płytami a nawierzchnią drogi należy uzupełnić masą mineralno – asfaltową lub równoważną. W celu odprowadzenia wody spływającej ze szlaku należy wykonać sączek poprzeczny z drewna odpadowego oraz rów odprowadzający długości ok. 100 m.
Szczegółowy zakres robót wraz z ich ilością opisano w przedmiarze.

5) Część zamówienia nr 1: Naprawa zjazdu ze szlaku zrywkowego w Leśnictwie Dobrzanka oddz. 252Apx
Naprawa zjazdu ze szlaku zrywkowego w Leśnictwie Dobrzanka oddz. 252Apx
Na zjeździe należy rozebrać istniejące płyty drogowe i ponownie je ułożyć w nowym śladzie zjazdu na łącznej powierzchni 114 m2. W celu poszerzenia zjazdu należy rozebrać uszkodzoną ściankę czołową żelbetową, dołożyć rury żelbetowe ø60 długości 2 m i zabezpieczyć przepust ścianką prefabrykowaną. Ze względu na ukształtowanie terenu niezbędne jest wykonanie robót ziemnych na składzie w ilości ok. 75 m3 z przemieszczeniem masy ziemnych na odległość do 30 m z plantowaniem terenu, usunięciem humusu. Miejsce po rozbiórce płyt, uzupełnić kruszywem naturalnym.
Szczegółowy zakres robót wraz z ich ilością opisano w przedmiarze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77200000-2 - Usługi leśnictwa

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

44171000-9 - Płyty (budowlane)

44163100-1 - Rury

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – o wartości do 50% szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków atmosferycznych, wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie
następującymi kryteriami:
– Cena – 60%
– Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6) Część zamówienia nr 2: Naprawa zjazdu ze szlaku zrywkowego w Leśnictwie Trójca
oddz. 48hx
Naprawa zjazdu ze szlaku zrywkowego w Leśnictwie Trójca oddz. 48hx
Na wyjeździe ze szlaku wzdłuż drogi, należy ułożyć płyty drogowe 300x100x15 na łącznej
powierzchni 108 m2. Przestrzeń między płytami a nawierzchnią drogi należy uzupełnić
masą mineralno – asfaltową lub równoważną. Przed ułożeniem płyt należy usunąć humus
oraz wykonać nasyp z gruntu dowiezionego w ilości ok.170 m3 .
Szczegółowy zakres robót wraz z ich ilością opisano w przedmiarze.
7) Część zamówienia nr 2: Naprawa szlaku zrywkowego w Leśnictwie Jamna oddz. 66a,
64b, 76r, naprawa zjazdu ze szlaku zrywkowego w Leśnictwie Jamna oddz.78cx
Naprawa szlaku zrywkowego w Leśnictwie Jamna oddz. 66a
Należy wyprofilować i zagęścić powierzchnię szlaku, ściąć nierówności w celu nadania
odpowiednich spadków poprzecznych jednostronnych (od 2 do 3%) i podłużnych zgodnie
z ukształtowaniem terenu, niezbędnych do prawidłowego odprowadzenia wód
opadowych z nawierzchni szlaku oraz zabezpieczenia nawierzchni szlaku przed napływem
wód opadowych z istniejących stoków na długości około 1000 mb wraz z wykonaniem
dwóch sączków z drewna odpadowego.
Naprawa szlaku zrywkowego w Leśnictwie Jamna oddz. 64b
Przejazd przez bród (w dwóch lokalizacjach) należy umocnić płytami drogowymi
300x100x15 w ilości 10 sztuk, w tym jedna sztuka płyty wbudowana prostopadle do
brodu jako zabezpieczenie. Naprawa obejmuje usunięcie humusu oraz roboty ziemne na
dojazdach po 15 mb.
Naprawa szlaku zrywkowego w Leśnictwie Jamna oddz. 76r
Przejazd przez bród należy umocnić płytami drogowymi 300x100x15 w ilości 10 sztuk, w
tym jedna sztuka płyty wbudowana prostopadle do brodu jako zabezpieczenie. Naprawa
obejmuje usunięcie humusu oraz roboty ziemne na dojazdach po 15 mb.
Naprawa zjazdu ze szlaku zrywkowego w Leśnictwie Jamna oddz. 78cx
Na wyjeździe ze szlaku należy ułożyć płyty drogowe 300x100x15 na łącznej powierzchni
96 m2 oraz wykonać przepust z rury HDPE ø40 cm na długości 9 m wraz z
zabezpieczeniem wlotu i wylotu elementami betonowymi prefabrykowanymi. Przestrzeń
między płytami a nawierzchnią drogi należy uzupełnić masą mineralno – asfaltową lub
równoważną. Ze względu na ukształtowanie terenu niezbędne jest wyprofilowanie
powierzchni składu około 4 arów wraz z odmuleniem rowu przydrożnego.
– 6 –
Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza
Tel.: +48 16 652-22-80, fax: +48 16 652-22-81, e-mail: bircza@krosno.lasy.gov.pl www.krosno.lasy.gov.pl/bircza
Nadleśnictwo Bircza
Szczegółowy zakres robót wraz z ich ilością opisano w przedmiarze.
8) Część zamówienia nr 2: Naprawa szlaku zrywkowego w Leśnictwie Wojtkówka oddz.
109c
Naprawa zjazdu ze szlaku zrywkowego w Leśnictwie Wojtkówka oddz. 109c
Należy wyprofilować i zagęścić powierzchnię szlaku, ściąć nierówności w celu nadania
odpowiednich spadków poprzecznych jednostronnych, dwustronnych (od 2 do 3 %) i
podłużnych zgodnie z ukształtowaniem terenu, niezbędnych do prawidłowego
odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni na długości 800 mb wraz z karczowaniem
pni, wykonanie sączków w ilości 8 sztuk. Naprawa obejmuje wykonanie robót ziemnych z
przemieszczeniem na stoku w ilości około 875 m3.
Szczegółowy zakres robót wraz z ich ilością opisano w przedmiarze.
Po zakończeniu prac teren uporządkować.
9) Część zamówienia nr 2: Naprawa szlaku zrywkowego w Leśnictwie Trzcianiec oddz.
213a, oddz.238a oraz oddz. 221a.
Naprawa szlaku zrywkowego w Leśnictwie Trzcianiec oddz. 213a
Należy wyprofilować i zagęścić powierzchnię szlaku, ściąć nierówności w celu nadania
odpowiednich spadków poprzecznych jednostronnych, dwustronnych (od 2 do 3 %) i
podłużnych zgodnie z ukształtowaniem terenu, niezbędnych do prawidłowego
odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni na długości 1000 mb.
Naprawa szlaku zrywkowego w Leśnictwie Trzcianiec oddz. 238a
Należy wyprofilować i zagęścić powierzchnię szlaku, ściąć nierówności w celu nadania
odpowiednich spadków poprzecznych jednostronnych, dwustronnych (od 2 do 3 %) i
podłużnych zgodnie z ukształtowaniem terenu, niezbędnych do prawidłowego
odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni na długości 100 mb. Ułożyć rurę HDPE
ø60 cm o długości 6 m wraz z zabezpieczeniem wlotu i wylotu drewnem odpadowym.
Naprawa szlaku zrywkowego w Leśnictwie Trzcianiec oddz. 221a
Należy wyprofilować i zagęścić powierzchnię szlaku, ściąć nierówności w celu nadania
odpowiednich spadków poprzecznych jednostronnych, dwustronnych (od 2 do 3 %) i
podłużnych zgodnie z ukształtowaniem terenu, niezbędnych do prawidłowego
odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni na długości 2000 mb. Ułożyć rurę HDPE
ø60 cm o długości 6 m wraz z zabezpieczeniem wlotu i wylotu drewnem odpadowym,
wykonaniem dwóch sączków, karczowaniem pni i odkrzaczaniem na pow. 20 arów. Należy
wykonać rów odwadniający na długości około 300 mb.
Szczegółowy zakres robót wraz z ich ilością opisano w przedmiarze.
10)Część zamówienia nr 2: Naprawa zjazdu ze szlaku zrywkowego w Leśnictwie
Jureczkowa oddz. 201h
Naprawa zjazdu ze szlaku zrywkowego w Leśnictwie Jureczkowa oddz. 201h
– 7 –
Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza
Tel.: +48 16 652-22-80, fax: +48 16 652-22-81, e-mail: bircza@krosno.lasy.gov.pl www.krosno.lasy.gov.pl/bircza
Nadleśnictwo Bircza
Na zjeździe należy ułożyć płyty drogowe 300x100x15 na łącznej powierzchni 108 m2.
Przestrzeń między płytami a nawierzchnią drogi należy uzupełnić masą mineralnoasfaltową
lub równoważną. W celu poszerzenia zjazdu należy rozebrać ściankę czołową,
dołożyć rurę HDPE ø50 długości 3 m i ponownie zabezpieczyć przepust ścianką z
rozbiórki.
Szczegółowy zakres robót wraz z ich ilością opisano w przedmiarze.
Po zakończeniu prac teren uporządkować.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77200000-2 - Usługi leśnictwa

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

44171000-9 - Płyty (budowlane)

44163100-1 - Rury

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – o wartości do 50% szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków atmosferycznych, wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku wymienionych poniżej okoliczności:
1) spowodowanych warunkami zewnętrznymi, w szczególności:
a. klęskami żywiołowymi, w tym w szczególności epidemią wirusa Sars-Cov-2, warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od naturalnych (np. ponadprzeciętne opady deszczu lub śniegu, długotrwała susza, zjawiska nietypowe dla danej strefy klimatycznej);
2) spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:
a. odnalezieniem niewypałów i niewybuchów,
b. stwierdzeniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np. kategorie gruntu);
3) będących następstwem zdarzeń leżących po stronie Zamawiającego, takich jak w szczególności:
a. wstrzymaniem robót przez Zamawiającego,
b. koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
4) będących następstwem działania organów administracji, w szczególności takich jak np.:
a. odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
b. wstrzymaniem robót budowlanych przez organy nadzoru;
5) stanowiących inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac takie jak np. błędy oraz niedopatrzenia powstałe w wyniku działalności człowieka, których skutki mogą doprowadzić do znacznej modyfikacji pierwotnych założeń projektu.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1)-5) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, stosowanie do okresu trwania tych okoliczności oraz skutków, które te okoliczności wywołały.
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
1) zmiany technologiczne, w szczególności:
a. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
b. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np. kategorie gruntu) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
c. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa
Zmiany wskazywane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.
Każda ze wskazywanych w lit. a – c zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony.
3. Pozostałe zmiany:
1) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę.
2) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do formalności, jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę, którego ofertę wybrano, w celu zawarcia umowy (w formie pisemnej, pod rygorem nieważności) należą:
1) wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów, lub wyciągów z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę wymagane będzie pełnomocnictwo;
2) wyliczenie kwoty oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przy czym jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz, będzie zobowiązany wcześniej uzgodnić treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z Zamawiającym, celem zapewnienia zgodności tego dokumentu z wymogami określonymi w ustawie Pzp. Zamawiający zastrzega możliwość uznania przedłożonej formy zabezpieczenia za nieodpowiadającą jego wymogom, a jeżeli Wykonawca nie uzupełni dokumentu zabezpieczenia zgodnie z wymogami Zamawiającego, Zamawiający będzie mógł uznać, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy;
3) przedstawienie Zamawiającemu dokumentów poświadczających posiadanie przez wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i uprawnień - dotyczy osoby pełniącej funkcję kierownika budowy;
4) dostarczenie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy regulującej współpracę podmiotów składających wspólną ofertę – dotyczy Wykonawców, którzy wspólnie uzyskali zamówienie;
5) przedłożenie Zamawiającemu umów o pracę osób wykonujących czynności związane z zamówieniem. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników/zleceniobiorców, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, a także informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
6) przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 10 do SWZ) na sumę gwarancyjną w wysokości minimum:
na część zamówienia nr 1: 64 100,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące sto zł).
na część zamówienia nr 2: 59 950,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt zł)
7) w przypadku wygrania przetargu Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę – tzw. konsorcjum (list intencyjny), zawierający, co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres realizacji robót budowlanych;
8) przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy, jaką Wykonawca zamierza zawrzeć z podwykonawcą celem jej akceptacji – jeżeli Wykonawca wskazał w ofercie, że część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy;
9) przedłożenie Zamawiającemu dokumentów wskazanych w § 4 ust. 2 pkt 2 Umowy, stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ (wzoru umowy) oraz oświadczenie dotyczące osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zatrudnionych na postawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 655, ze zm.).
Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.