eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › UTRZYMANIE I PROWADZENIE STAŁEJ KONSERWACJI URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH, SYGNALIZACJI OSTRZEGAWCZYCH ORAZ URZĄDZEŃ SYSTEMU TRISTAR (...)Ogłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
UTRZYMANIE I PROWADZENIE STAŁEJ KONSERWACJI URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH, SYGNALIZACJI OSTRZEGAWCZYCH ORAZ URZĄDZEŃ SYSTEMU TRISTAR (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA SOPOTU

1.3.) Oddział zamawiającego: w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 930

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-704

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdiz.sopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdiz.sopot.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

UTRZYMANIE I PROWADZENIE STAŁEJ KONSERWACJI URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH, SYGNALIZACJI OSTRZEGAWCZYCH ORAZ URZĄDZEŃ SYSTEMU TRISTAR (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-746f20d4-537d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297358

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004800/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Utrzymanie sygnalizacji świetlnej od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z SWZ , https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, adres Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, adres mail: sekretariat@zdiz.sopot.pl, tel.: +48 58 551 72 61.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@zdiz.sopot.pl;/ adres do korespondencji: Al Niepodległości 930, 81 – 861 Sopot.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 33/NZ/2021/AT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie i prowadzenie stałej konserwacji urządzeń sygnalizacji świetlnych, sygnalizacji ostrzegawczych oraz urządzeń systemu TRISTAR wraz z instalacjami kablowymi na terenie miasta Sopotu oraz bieżące usuwanie awarii tych urządzeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232200-2 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50230000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do wysokości nie wyższej niż wartości zamówienia podstawowego zgodnie z szacowaniem wartości zamówienia . Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone o ile Wykonawca spełni przynajmniej następujące warunki: Wykonawca dotychczas realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością; zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego; Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy; strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
• „Cena ofertowa brutto” – C
• „Czas przystąpienia do usunięcia awarii, wykonania naprawy” - T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do usunięcia awarii, wykonania naprawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność techniczna lub zawodowa

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w art. 108 ust. 1 p.z.p; oraz
w art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., tj.:
a) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) – wykonał, bądź wykonuje, minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, zapewniających pełną sprawność techniczną następujących urządzeń sygnalizacji świetlnych przez okres minimum 12 miesięcy: co najmniej 12 sygnalizacji świetlnych w ramach jednej umowy, w tym co najmniej 5 sygnalizacji świetlnych obsługiwanych przez sterowniki MSR 2002 z modułem TRENDS-Kernel.
B) Dysponuje bądź będzie dysponować:
 pomieszczeniem magazynowo – warsztatowo – biurowym oraz placem o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2. Pomieszczenie magazynowo – warsztatowo – biurowe winno znajdować się w odległości nie większej niż 20 km od granic administracyjnych miasta Sopotu (odległość mierzona wg wskazania licznika samochodu), wyposażone w środki łączności: telefon z wyświetlaczem numeru, faks, e-mail, z dostępem do komputera umożliwiającego obsługę oprogramowania systemu TRISTAR, wyposażone w łącze internetowe o przepustowości co najmniej 4 mb/s. Pomieszczenie to musi być zamknięte i zadaszone o powierzchni umożliwiającej: składowanie materiałów eksploatacyjnych (sterowniki sygnalizacyjne, kable, latarnie itp.), wykonywanie napraw i wykonywanie prób.
 sprzętem w ilościach zapewniających realizację zamówienia tj. co najmniej:
 1 samojezdny podnośnik balkonowy zapewniający pracę na wysokości minimum 10 m,
 2 samochody przystosowane do obsługi technicznej urządzeń sygnalizacji świetlnej i pracy w pasie drogowym (pogotowie sygnalizacji). Samochody powinny być oznakowane opisem: Pogotowie Sygnalizacji i światłami ostrzegawczymi,
 2 auta oznaczone opisem: Pogotowie Sygnalizacji i światłami ostrzegawczymi przystosowane do obsługi technicznej urządzeń sygnalizacji,
 1 komputer typu laptop z zainstalowanym oprogramowaniem narzędziowym do programowania i obsługi sterowników MSR-2002.
C) Skieruje do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby posługujące się biegle w mowie i piśmie językiem polskim:
 minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej;
 minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
 minimum dwie osoby posiadające uprawnienie eksploatacji E (grupa 1) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV itd.
 minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia dozoru (grupa 1) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV itd.
 minimum dwie osoby posiadające autoryzację producenta/dostawcy do eksploatacji, bieżącej obsługi oraz napraw modułów, sterowników zainstalowanych na terenie Sopotu tj. MSR 2002
 minimum jedną osobę posiadającą umiejętność obsługi oprogramowania MSR SMIS, CROSSIM, Terminal 2002, VTNET, CROSSIG, VISSIM.
 minimum jedną osobą posiadającą certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.Wykonawca może wykazać mniejszą liczbę osób posiadającą łącznie wymagane uprawnienia
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują Wykaz usług zgodnie z załącznik nr 4 do SWZ , Wykaz osób załącznik nr 5 do SWZ;4)Wykazu sprzętu w ilościach zapewniających realizację zamówienia -załącznik nr 6 do SWZ, szczegółowe informacje zawarte w rozdz.X SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 11 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie przewidzianym w SWZ zal. nr 7 Istotne postanowienia umowy. Strony przewidują zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK), o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1342), na zasadach i w sposób określony w ust. 5-15, jeżeli zmiany te będą miały wpływ ma koszty wykonywania umowy przez Wykonawcę.
e) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia z uwagi na rezygnację zakresu z wykonania niektórych czynności konserwacyjnych na urządzeniach sygnalizacji świetlnych, ostrzegawczych i urządzeniach systemu TRISTAR będących przedmiotem umowy. Uzasadnione przypadki to w szczególności: 1) Wyłączenia z eksploatacji urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń systemu TRISTAR w szczególności spowodowane realizacją zadań inwestycyjnych 2)Wyłączenia z eksploatacji: uszkodzonych, skradzionych itp. urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń systemu TRISTAR.
f) W przypadku wykonania usług zamiennych o wartości tych usług, biorąc pod uwagę stawki określone przez Wykonawcę w ofercie, a w przypadku gdy nie obejmują one danego zakresu, stosowane będą metody szacowania, o których mowa w § 5 Umowy.
Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na następujących zasadach:
a) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego dalej zwaną „Waloryzacją” odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku, braku dostępu poprzez nieobowiązywanie publikowanego wskaźnika lub gdy przestał być dostępny, zastosowanie będą miały inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS,
b) strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia wyłączenie w przypadku, gdy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zmieni się co najmniej o +/- 3%,
c) maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego w związku z waloryzacją wynosi 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Projektu Umowy,
d) obliczenie wysokości kwot do zapłaty Wykonawcy nastąpi wg wzoru: Kz=Kp*W/100 gdzie:
Kz – kwota waloryzacji, Kp – kwota do zwaloryzowania, W – wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych,
e) żądanie zmiany może zostać złożone drugiej stronie nie wcześniej, niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
f) zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie od pierwszego pełnego miesiąca w którym limit +/- 3% zostanie osiągnięty, z zastrzeżeniem lit. e) powyżej,
g) waloryzacji podlegać będzie wyłączenie wynagrodzenie Wykonawcy za usługi pozostałe do wykonania w okresie podlegającym waloryzacji oraz za usługi wykonane w terminie zakończenia prac,
h) waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za usługi podobne,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
• „Cena ofertowa brutto” – C
• „Czas przystąpienia do usunięcia awarii, wykonania naprawy” - T

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.