eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › UTRZYMANIE I PROWADZENIE STAŁEJ KONSERWACJI URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH, SYGNALIZACJI OSTRZEGAWCZYCH ORAZ URZĄDZEŃ SYSTEMU TRISTAR (...)Ogłoszenie z dnia 2021-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
UTRZYMANIE I PROWADZENIE STAŁEJ KONSERWACJI URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH, SYGNALIZACJI OSTRZEGAWCZYCH ORAZ URZĄDZEŃ SYSTEMU TRISTAR (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA SOPOTU

1.2.) Oddział zamawiającego: w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675563

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Al. Niepodległości 930

1.4.2.) Miejscowość: Sopot

1.4.3.) Kod pocztowy: 81-704

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdiz.sopot.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdiz.sopot.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00301636

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00297358/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) – wykonał, bądź wykonuje, minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, zapewniających pełną sprawność techniczną następujących urządzeń sygnalizacji świetlnych przez okres minimum 12 miesięcy: co najmniej 12 sygnalizacji świetlnych w ramach jednej umowy, w tym co najmniej 5 sygnalizacji świetlnych obsługiwanych przez sterowniki MSR 2002 z modułem TRENDS-Kernel.
B) Dysponuje bądź będzie dysponować:
 pomieszczeniem magazynowo – warsztatowo – biurowym oraz placem o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2. Pomieszczenie magazynowo – warsztatowo – biurowe winno znajdować się w odległości nie większej niż 20 km od granic administracyjnych miasta Sopotu (odległość mierzona wg wskazania licznika samochodu), wyposażone w środki łączności: telefon z wyświetlaczem numeru, faks, e-mail, z dostępem do komputera umożliwiającego obsługę oprogramowania systemu TRISTAR, wyposażone w łącze internetowe o przepustowości co najmniej 4 mb/s. Pomieszczenie to musi być zamknięte i zadaszone o powierzchni umożliwiającej: składowanie materiałów eksploatacyjnych (sterowniki sygnalizacyjne, kable, latarnie itp.), wykonywanie napraw i wykonywanie prób.
 sprzętem w ilościach zapewniających realizację zamówienia tj. co najmniej:
 1 samojezdny podnośnik balkonowy zapewniający pracę na wysokości minimum 10 m,
 2 samochody przystosowane do obsługi technicznej urządzeń sygnalizacji świetlnej i pracy w pasie drogowym (pogotowie sygnalizacji). Samochody powinny być oznakowane opisem: Pogotowie Sygnalizacji i światłami ostrzegawczymi,
 2 auta oznaczone opisem: Pogotowie Sygnalizacji i światłami ostrzegawczymi przystosowane do obsługi technicznej urządzeń sygnalizacji,
 1 komputer typu laptop z zainstalowanym oprogramowaniem narzędziowym do programowania i obsługi sterowników MSR-2002.
C) Skieruje do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby posługujące się biegle w mowie i piśmie językiem polskim:
 minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej;
 minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
 minimum dwie osoby posiadające uprawnienie eksploatacji E (grupa 1) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV itd.
 minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia dozoru (grupa 1) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV itd.
 minimum dwie osoby posiadające autoryzację producenta/dostawcy do eksploatacji, bieżącej obsługi oraz napraw modułów, sterowników zainstalowanych na terenie Sopotu tj. MSR 2002
 minimum jedną osobę posiadającą umiejętność obsługi oprogramowania MSR SMIS, CROSSIM, Terminal 2002, VTNET, CROSSIG, VISSIM.
 minimum jedną osobą posiadającą certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.Wykonawca może wykazać mniejszą liczbę osób posiadającą łącznie wymagane uprawnienia
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują Wykaz usług zgodnie z załącznik nr 4 do SWZ , Wykaz osób załącznik nr 5 do SWZ;4)Wykazu sprzętu w ilościach zapewniających realizację zamówienia -załącznik nr 6 do SWZ, szczegółowe informacje zawarte w rozdz.X SWZ.

Po zmianie:
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) – wykonał, bądź wykonuje, minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, zapewniających pełną sprawność techniczną następujących urządzeń sygnalizacji świetlnych przez okres minimum 12 miesięcy: co najmniej 12 sygnalizacji świetlnych w ramach jednej umowy, w tym co najmniej 5 sygnalizacji świetlnych obsługiwanych przez sterowniki MSR 2002 z modułem TRENDS-Kernel.
B) Dysponuje bądź będzie dysponować:
 pomieszczeniem magazynowo – warsztatowo – biurowym oraz placem o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2. Pomieszczenie magazynowo – warsztatowo – biurowe winno znajdować się w odległości nie większej niż 40 km od granic administracyjnych miasta Sopotu (odległość mierzona wg wskazania licznika samochodu), wyposażone w środki łączności: telefon z wyświetlaczem numeru, faks, e-mail, z dostępem do komputera umożliwiającego obsługę oprogramowania systemu TRISTAR, wyposażone w łącze internetowe o przepustowości co najmniej 4 mb/s. Pomieszczenie to musi być zamknięte i zadaszone o powierzchni umożliwiającej: składowanie materiałów eksploatacyjnych (sterowniki sygnalizacyjne, kable, latarnie itp.), wykonywanie napraw i wykonywanie prób.
 sprzętem w ilościach zapewniających realizację zamówienia tj. co najmniej:
 1 samojezdny podnośnik balkonowy zapewniający pracę na wysokości minimum 10 m,
 2 samochody przystosowane do obsługi technicznej urządzeń sygnalizacji świetlnej i pracy w pasie drogowym (pogotowie sygnalizacji). Samochody powinny być oznakowane opisem: Pogotowie Sygnalizacji i światłami ostrzegawczymi,
 2 auta oznaczone opisem: Pogotowie Sygnalizacji i światłami ostrzegawczymi przystosowane do obsługi technicznej urządzeń sygnalizacji,
 1 komputer typu laptop z zainstalowanym oprogramowaniem narzędziowym do programowania i obsługi sterowników MSR-2002.
C) Skieruje do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby posługujące się biegle w mowie i piśmie językiem polskim:
 minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej;
 minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
 minimum dwie osoby posiadające uprawnienie eksploatacji E (grupa 1) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV itd.
 minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia dozoru (grupa 1) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV itd.
 minimum dwie osoby posiadające autoryzację producenta/dostawcy do eksploatacji, bieżącej obsługi oraz napraw modułów, sterowników zainstalowanych na terenie Sopotu tj. MSR 2002
 minimum jedną osobę posiadającą umiejętność obsługi oprogramowania MSR SMIS, CROSSIM, Terminal 2002, VTNET, CROSSIG, VISSIM.
 minimum jedną osobą posiadającą certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.Wykonawca może wykazać mniejszą liczbę osób posiadającą łącznie wymagane uprawnienia
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują Wykaz usług zgodnie z załącznik nr 4 do SWZ , Wykaz osób załącznik nr 5 do SWZ;4)Wykazu sprzętu w ilościach zapewniających realizację zamówienia -załącznik nr 6 do SWZ, szczegółowe informacje zawarte w rozdz.X SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-12-10 12:00

Po zmianie:
2021-12-13 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-12-10 12:00

Po zmianie:
2021-12-13 13:30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.