eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › zakup systemu parkingowego w 60 równych ratach wraz z serwisem utrzymaniowym - powtórkaOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
zakup systemu parkingowego w 60 równych ratach wraz z serwisem utrzymaniowym - powtórka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010669853

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bursztynowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-749

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mssw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mssw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

zakup systemu parkingowego w 60 równych ratach wraz z serwisem utrzymaniowym - powtórka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cad21cab-17aa-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297347

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mssw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy znajdującej się pod adresem: https://mssw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce „pytania i odpowiedzi”

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: .1 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
6.2komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram,
procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
6.3 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsłgująca TLS 1.2., najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
6.4 włączona obsługa JavaScript;
6.5 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, adres: ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mssw.pl;
3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) - w odniesieniu do postępowań poniżej progów unijnych oraz na podstawie art. 129 ww. ustawy w odniesieniu do postępowań powyżej progów unijnych;
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D - 24/P/22’

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. zakup systemu parkingowego w 60 równych ratach wraz z serwisem utrzymaniowym
2. Dla systemu można wykorzystać w miarę możliwości kanalizację teletechniczną ze studzienką przy portierni. Dostawa, montaż, podłączenie, uruchomienie stanowiska obsługi i zarządzania z kasą manualną. Dostawa i montaż serwera wraz z licencjonowanym oprogramowaniem dla obsługi stanowisk systemu parkingowego. Dostawa akcesoriów dla uruchomienia systemu parkingowego. Roboty instalacyjne, szkolenie i uruchomienie systemu.
System musi współpracować z systemem PPOŻ. Szpitala.
Fizyczna obecność serwisu - do 2 godzin od zawiadomienia o awarii systemu parkingowego.
3. Szczegółowe omówienie przewidzianych do montażu systemów dla obsługi parkingu
System parkingowy powinien składać się z:
3.1 Linia wjazdowa 4 szt. czyli terminal wjazdowy, pętle indukcyjne, szybki szlaban
3.2 Linia wyjazdowa 3 szt. czyli terminal wyjazdowy, pętle indukcyjne, szybki szlaban.
3.3 Kasa automatyczna 2 szt. w której kierowcy mogą zapłacić za parking.
3.4 Serwer sytemu zarządzający oraz przechowujący dane.
3.5 Komputer operatora z kasą manualną.
3.6 Interkomy cyfrowe (wjazd, wyjazd).
3.7 Monitoring i kamery do rejestracji zdarzeń przy szlabanach.
4. Cechy i funkcje systemu parkingowego:
Terminal wjazdowy 4 szt:
• Obudowa z aluminium lub stali nierdzewnej malowana proszkowo
• Drzwi terminala zabezpieczone zamkiem z podwójnym ryglowaniem
• Urządzenie przystosowane do pracy na zewnątrz w temp. otoczenia -25/+50
• Frontpanel zabezpieczony szkłem hartowanym grubości min. 3,5 mm.
• Drukarka biletów z kodem kreskowym (druk z rolki) zapas biletów min. 2 000 szt.
• Wbudowany czytnik kart abonamentowych
• Wbudowany interkom do łączności z obsługą parkingu
• Grzałka i wentylator dla zapewnienia optymalnych warunków
• Wbudowany, podświetlany wyświetlacz komunikatów o przekątnej min. 7” i jasności minimum 1000 cd/m2
• Komunikaty dla użytkownika w minimum 2 językach (polski, angielski)
• Czujnik ilości papieru w drukarce
• Elektroniczne zarządzanie szlabanem
• Wbudowany detektor obecności pojazdu
• Szybki szlaban parkingowy z czasem otwarcia nie dłuższym niż 2 sekundy
• Pętla indukcyjna aktywacyjna
• Pętla indukcyjna zamykająca szlaban po przejechaniu
• Jeden ze wskazanych terminali musi być wyposażony w system SOS do automatycznego otwarcia na dźwięk syreny karetki
Kolor RAL: do uzgodnienia
Terminal wyjazdowy – 3 szt:
• Obudowa z aluminium lub stali nierdzewnej malowana proszkowo
• Drzwi terminala zabezpieczone zamkiem z podwójnym ryglowaniem
• Urządzenie przystosowane do pracy na zewnątrz w temp. otoczenia -25/+50
• Frontpanel zabezpieczony szkłem hartowanym grubości min. 3,5 mm.
• Skaner kodów kreskowych
• Wbudowany interkom VoIP do łączności z obsługą parkingu
• Grzałka i wentylator dla zapewnienia optymalnych warunków
• Wbudowany, podświetlany wyświetlacz komunikatów o przekątnej min. 7” i jasności minimum 1000 cd/m2
• Komunikaty dla użytkownika w minimum 2 językach (polski, angielski)
• Elektroniczne zarządzanie szlabanem
• Wbudowany detektor obecności pojazdu
• Szybki szlaban parkingowy z czasem otwarcia nie dłuższym niż 2 sekundy
• Pętla indukcyjna aktywacyjna
• Pętla indukcyjna zamykająca szlaban po przejechaniu
Kolor RAL : do uzgodnienia
Terminal wjazdowy do strefy wewnętrznej.
• Słupek parkingowy z czytnikiem abonamentów oraz interkom
• Pętla indukcyjna aktywacyjna
• Szybki szlaban parkingowy z czasem otwarcia nie dłuższym niż 2 sekundy
• Pętla indukcyjna zamykająca szlaban po przejechaniu
Kolor RAL: do uzgodnienia
Terminal wyjazdowy ze strefy wewnętrznej.
• Słupek parkingowy z czytnikiem abonamentów oraz interkom
• Pętla indukcyjna aktywacyjna
• Szybki szlaban parkingowy z czasem otwarcia nie dłuższym niż 2 sekundy
• Pętla indukcyjna zamykająca szlaban po przejechaniu
• Połączenie z istniejącą bramą automatyczną
Kolor RAL : do uzgodnienia
5. Podstawowe parametry techniczne szlabanu
• Obudowa z aluminium lub stali ocynkowanej, malowana proszkowo
• Ramię aluminiowe malowane na biało z gumą ochronną u dołu ramienia oraz naklejkami
• Ramię szlabanu podświetlane LED R/G z funkcją semafora
• Wbudowana elektronika sterująca
• Czas otwarcia szlabanu nie dłuższy niż 2 sekundy
• Intensywność pracy min 5 000 cykli na dobę
• MCBF minimum 1 000 000 cykli
• Szlaban powinien mieć możliwość awaryjnego opuszczania i podnoszenia np. przy zaniku zasilania
• Sterowanie pracą szlabanu z terminali parkingowych i serwera parkingowego
Kolor RAL: do uzgodnienia
6. Minimalne parametry techniczne kasy automatycznej
• Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo
• Akceptor monet z wydawaniem reszty,
Metoda płatności monetami: 50 gr.1 zł. 2 zł. 5 zł.
• Akceptor banknotów
• Terminal płatności kartą, zbliżeniowo oraz Blik
• Wyświetlacz dotykowy min. 15”
• Obsługa w dwóch językach zdefiniowanych przez użytkownika
• Interkom audio klasy
• Czytnik kart zbliżeniowych
• Czytnik kodów z możliwością odczytu biletu papierowego
Termiczna drukarka potwierdzeń do wydawania zagubionego biletu
• Wentylacja i ogrzewanie zarządzane elektronicznie
• Pojemnik na monety z zapadką i zamkiem o pojemności 4 litrów
• Drzwi kasy zabezpieczone zamkiem z trzypunktowym ryglem
• Oświetlenie serwisowe wnętrza
Kolor RAL: do uzgodnienia
Ważne! W związku z tym, że użytkownicy bardzo często wkładają do szczelin w kasie różne przedmioty np. karty płatnicze, monety czy inne przedmioty, nie dopuszcza się kasy z tzw. „połykaczem biletów”. Bilet musi być skanowany bez wkładania go do kasy.
7. Serwer parkingowy z funkcją kasy parkingowej.
• Zestaw serwerowy z systemem operacyjnym Windows oraz oprogramowaniem parkingowym wraz z niezbędnymi licencjami
• Monitor, myszka, klawiatura
• Czytnik administracyjny kart abonamentowych
• Drukarka fiskalna oraz terminal do przyjmowania płatności kartą płatniczą oraz blikiem
• Centralka do łączności z terminalami oraz kasą automatyczną
8. System kamer identyfikujących tablice rejestracyjne.
Z systemem parkingowym, na każdym wjeździe i wyjeździe zintegrowane będą kamery systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych. System będzie umożliwiał klientom uprawnionym do korzystania z parkingu wjazd i wyjazd bez użycia kart i biletów (przy założeniu poprawnego odczytu tablic rejestracyjnych). Klienci rotacyjni dostaną bilety z wydrukowanym na nich numerem rejestracyjnym. Po poprawnym rozliczeniu biletu w kasie automatycznej bilet nie będzie potrzebny do wyjazdu z parkingu(przy założeniu poprawnego odczytu tablic rejestracyjnych).
9. System rabatowy
Rabatowanie biletów powinno odbywać się w punkcie kontrolnym z kasą ręczną lub w dowolnym miejscu obiektu wyposażonym w komputer z dostępem do sieci wewnętrznej połączonej z systemem parkingowym.

Rabatowanie na stanowisku kontrolnym odbywa się poprzez program rabatujący. Dotychczasowy bilet będzie rabatowany w systemie poprzez skanowanie lub podanie nr rejestracyjnego pojazdu.
Oferent musi zapewnić gwarancję oraz autoryzowaną obsługę serwisową przez okres min. 60 miesięcy. Autoryzowany serwis musi znajdować się nie dalej niż 100 km od lokalizacji zakupionego systemu parkingowego, a czas reakcji na awarię nie może przekroczyć 2 godzin.

II. Płatność za ww. system parkingowy będzie w 60 comiesięcznych ratach z możliwością wcześniejszej spłaty.
III. Warunki serwisowania sprzętu. Wykonawca musi posiadać na terenie Polski autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - potwierdzony stosownym dokumentem.
1. Wymagany minimalny okres pełnej gwarancji na sprzęt - 36 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.
2. Przedłużenie okresu gwarancji - o pełny okres niesprawności dostarczonego systemu.
3. W przypadku awarii, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usunięcia usterki w ciągu max. …. dni, licząc od przyjęcia zgłoszenia.
4. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu (użytkownikowi), nieograniczony dostęp telefoniczny lub faksowy lub elektroniczny przez 24 godziny możliwość zgłoszenia awarii.
5. W przypadku 3 - krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca zobowiązany jest wymienić ten element lub podzespół na nowy
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić 24 - miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części w okresie gwarancyjnym i minimum 12 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części w okresie pogwarancyjnym.
7. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzanie bezpłatnych przeglądów w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, potwierdzonymi stosownymi wpisami w paszport urządzenia.
8. Nieprzekraczający termin realizacji zamówienia – max do jednego miesiąca od dnia podpisania umowy
9. Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do siwz jest integralną część niniejszej dokumentacji i
zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych –wymaga złożenia ofert po odbyciu wizji lokalnej. Mając na uwadze powyższe przed terminem złożenia oferty do niniejszego postępowania zostanie zorganizowana wizja lokalna celem uzyskania wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający uważa ją za niezbędną dla kompleksowego sporządzenia ofert. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający określa termin wizji lokalnej na dzień 12.08.2022r. o godz. 10:00. Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy, który nie odbędzie wizji lokalne zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych .

4.2.6.) Główny kod CPV: 34996300-8 - Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji serwisu

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas naprawy

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Ad. 2.4. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże, że wykonał:
a) należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 usługę polegającą na:

dostawie i montaży systemu parkingowego i wartości minimum 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto).

Spełnienie warunków posiadania zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający będzie oceniał:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą spełnia / nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.4 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda dokumentów:
- Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy p.z.p. nie jest obowiązany do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, jeżeli:
- Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, (adres internetowy należy wskazać w Oświadczeniu, o których mowa w rozdziale V pkt. 1 ppkt 1.2).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków
dowodowych:
- wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.5. Etykiety - szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem elementów: prospekty, foldery, ulotki, materiały informacyjne w języku polskim potwierdzające parametry określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IV SWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.2.
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.2.
1.6. Pełnomocnictwa - jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.
1.7. Inne oświadczenia niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikającej z SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne spełnienie tego warunku dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w niniejszym przepisie oraz w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy. Wprowadzenie powyższej zmiany wymaga podpisania aneksu za zgodą obydwu Stron.
2. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:
2.1 Zmiana stron umowy.
2.2 Zmiana banków lub numerów kont bankowych stron.
2.3 Zmiana stawek podatku VAT.
2.4 Zmiana warunków płatności - w tym zmiana ilości rat, możliwość wcześniejszej spłaty.
2.5 Możliwości wcześniejszej spłaty rat bez dodatkowych opłat.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.