eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › zakup systemu parkingowego w 60 równych ratach wraz z serwisem utrzymaniowym - powtórkaOgłoszenie z dnia 2022-09-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
zakup systemu parkingowego w 60 równych ratach wraz z serwisem utrzymaniowym - powtórka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010669853

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bursztynowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-749

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mssw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mssw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mssw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

zakup systemu parkingowego w 60 równych ratach wraz z serwisem utrzymaniowym - powtórka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cad21cab-17aa-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00331629

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297347/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D - 24/P/22’

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. zakup systemu parkingowego w 60 równych ratach wraz z serwisem utrzymaniowym
2. Dla systemu można wykorzystać w miarę możliwości kanalizację teletechniczną ze studzienką przy portierni. Dostawa, montaż, podłączenie, uruchomienie stanowiska obsługi i zarządzania z kasą manualną. Dostawa i montaż serwera wraz z licencjonowanym oprogramowaniem dla obsługi stanowisk systemu parkingowego. Dostawa akcesoriów dla uruchomienia systemu parkingowego. Roboty instalacyjne, szkolenie i uruchomienie systemu.
System musi współpracować z systemem PPOŻ. Szpitala.
Fizyczna obecność serwisu - do 2 godzin od zawiadomienia o awarii systemu parkingowego.
3. Szczegółowe omówienie przewidzianych do montażu systemów dla obsługi parkingu
System parkingowy powinien składać się z:
3.1 Linia wjazdowa 4 szt. czyli terminal wjazdowy, pętle indukcyjne, szybki szlaban
3.2 Linia wyjazdowa 3 szt. czyli terminal wyjazdowy, pętle indukcyjne, szybki szlaban.
3.3 Kasa automatyczna 2 szt. w której kierowcy mogą zapłacić za parking.
3.4 Serwer sytemu zarządzający oraz przechowujący dane.
3.5 Komputer operatora z kasą manualną.
3.6 Interkomy cyfrowe (wjazd, wyjazd).
3.7 Monitoring i kamery do rejestracji zdarzeń przy szlabanach.
4. Cechy i funkcje systemu parkingowego:
Terminal wjazdowy 4 szt:
• Obudowa z aluminium lub stali nierdzewnej malowana proszkowo
• Drzwi terminala zabezpieczone zamkiem z podwójnym ryglowaniem
• Urządzenie przystosowane do pracy na zewnątrz w temp. otoczenia -25/+50
• Frontpanel zabezpieczony szkłem hartowanym grubości min. 3,5 mm.
• Drukarka biletów z kodem kreskowym (druk z rolki) zapas biletów min. 2 000 szt.
• Wbudowany czytnik kart abonamentowych
• Wbudowany interkom do łączności z obsługą parkingu
• Grzałka i wentylator dla zapewnienia optymalnych warunków
• Wbudowany, podświetlany wyświetlacz komunikatów o przekątnej min. 7” i jasności minimum 1000 cd/m2
• Komunikaty dla użytkownika w minimum 2 językach (polski, angielski)
• Czujnik ilości papieru w drukarce
• Elektroniczne zarządzanie szlabanem
• Wbudowany detektor obecności pojazdu
• Szybki szlaban parkingowy z czasem otwarcia nie dłuższym niż 2 sekundy
• Pętla indukcyjna aktywacyjna
• Pętla indukcyjna zamykająca szlaban po przejechaniu
• Jeden ze wskazanych terminali musi być wyposażony w system SOS do automatycznego otwarcia na dźwięk syreny karetki
Kolor RAL: do uzgodnienia
Terminal wyjazdowy – 3 szt:
• Obudowa z aluminium lub stali nierdzewnej malowana proszkowo
• Drzwi terminala zabezpieczone zamkiem z podwójnym ryglowaniem
• Urządzenie przystosowane do pracy na zewnątrz w temp. otoczenia -25/+50
• Frontpanel zabezpieczony szkłem hartowanym grubości min. 3,5 mm.
• Skaner kodów kreskowych
• Wbudowany interkom VoIP do łączności z obsługą parkingu
• Grzałka i wentylator dla zapewnienia optymalnych warunków
• Wbudowany, podświetlany wyświetlacz komunikatów o przekątnej min. 7” i jasności minimum 1000 cd/m2
• Komunikaty dla użytkownika w minimum 2 językach (polski, angielski)
• Elektroniczne zarządzanie szlabanem
• Wbudowany detektor obecności pojazdu
• Szybki szlaban parkingowy z czasem otwarcia nie dłuższym niż 2 sekundy
• Pętla indukcyjna aktywacyjna
• Pętla indukcyjna zamykająca szlaban po przejechaniu
Kolor RAL : do uzgodnienia
Terminal wjazdowy do strefy wewnętrznej.
• Słupek parkingowy z czytnikiem abonamentów oraz interkom
• Pętla indukcyjna aktywacyjna
• Szybki szlaban parkingowy z czasem otwarcia nie dłuższym niż 2 sekundy
• Pętla indukcyjna zamykająca szlaban po przejechaniu
Kolor RAL: do uzgodnienia
Terminal wyjazdowy ze strefy wewnętrznej.
• Słupek parkingowy z czytnikiem abonamentów oraz interkom
• Pętla indukcyjna aktywacyjna
• Szybki szlaban parkingowy z czasem otwarcia nie dłuższym niż 2 sekundy
• Pętla indukcyjna zamykająca szlaban po przejechaniu
• Połączenie z istniejącą bramą automatyczną
Kolor RAL : do uzgodnienia
5. Podstawowe parametry techniczne szlabanu
• Obudowa z aluminium lub stali ocynkowanej, malowana proszkowo
• Ramię aluminiowe malowane na biało z gumą ochronną u dołu ramienia oraz naklejkami
• Ramię szlabanu podświetlane LED R/G z funkcją semafora
• Wbudowana elektronika sterująca
• Czas otwarcia szlabanu nie dłuższy niż 2 sekundy
• Intensywność pracy min 5 000 cykli na dobę
• MCBF minimum 1 000 000 cykli
• Szlaban powinien mieć możliwość awaryjnego opuszczania i podnoszenia np. przy zaniku zasilania
• Sterowanie pracą szlabanu z terminali parkingowych i serwera parkingowego
Kolor RAL: do uzgodnienia
6. Minimalne parametry techniczne kasy automatycznej
• Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo
• Akceptor monet z wydawaniem reszty,
Metoda płatności monetami: 50 gr.1 zł. 2 zł. 5 zł.
• Akceptor banknotów
• Terminal płatności kartą, zbliżeniowo oraz Blik
• Wyświetlacz dotykowy min. 15”
• Obsługa w dwóch językach zdefiniowanych przez użytkownika
• Interkom audio klasy
• Czytnik kart zbliżeniowych
• Czytnik kodów z możliwością odczytu biletu papierowego
Termiczna drukarka potwierdzeń do wydawania zagubionego biletu
• Wentylacja i ogrzewanie zarządzane elektronicznie
• Pojemnik na monety z zapadką i zamkiem o pojemności 4 litrów
• Drzwi kasy zabezpieczone zamkiem z trzypunktowym ryglem
• Oświetlenie serwisowe wnętrza
Kolor RAL: do uzgodnienia
Ważne! W związku z tym, że użytkownicy bardzo często wkładają do szczelin w kasie różne przedmioty np. karty płatnicze, monety czy inne przedmioty, nie dopuszcza się kasy z tzw. „połykaczem biletów”. Bilet musi być skanowany bez wkładania go do kasy.
7. Serwer parkingowy z funkcją kasy parkingowej.
• Zestaw serwerowy z systemem operacyjnym Windows oraz oprogramowaniem parkingowym wraz z niezbędnymi licencjami
• Monitor, myszka, klawiatura
• Czytnik administracyjny kart abonamentowych
• Drukarka fiskalna oraz terminal do przyjmowania płatności kartą płatniczą oraz blikiem
• Centralka do łączności z terminalami oraz kasą automatyczną
8. System kamer identyfikujących tablice rejestracyjne.
Z systemem parkingowym, na każdym wjeździe i wyjeździe zintegrowane będą kamery systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych. System będzie umożliwiał klientom uprawnionym do korzystania z parkingu wjazd i wyjazd bez użycia kart i biletów (przy założeniu poprawnego odczytu tablic rejestracyjnych). Klienci rotacyjni dostaną bilety z wydrukowanym na nich numerem rejestracyjnym. Po poprawnym rozliczeniu biletu w kasie automatycznej bilet nie będzie potrzebny do wyjazdu z parkingu(przy założeniu poprawnego odczytu tablic rejestracyjnych).
9. System rabatowy
Rabatowanie biletów powinno odbywać się w punkcie kontrolnym z kasą ręczną lub w dowolnym miejscu obiektu wyposażonym w komputer z dostępem do sieci wewnętrznej połączonej z systemem parkingowym.

Rabatowanie na stanowisku kontrolnym odbywa się poprzez program rabatujący. Dotychczasowy bilet będzie rabatowany w systemie poprzez skanowanie lub podanie nr rejestracyjnego pojazdu.
Oferent musi zapewnić gwarancję oraz autoryzowaną obsługę serwisową przez okres min. 60 miesięcy. Autoryzowany serwis musi znajdować się nie dalej niż 100 km od lokalizacji zakupionego systemu parkingowego, a czas reakcji na awarię nie może przekroczyć 2 godzin.

II. Płatność za ww. system parkingowy będzie w 60 comiesięcznych ratach z możliwością wcześniejszej spłaty.
III. Warunki serwisowania sprzętu. Wykonawca musi posiadać na terenie Polski autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - potwierdzony stosownym dokumentem.
1. Wymagany minimalny okres pełnej gwarancji na sprzęt - 36 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.
2. Przedłużenie okresu gwarancji - o pełny okres niesprawności dostarczonego systemu.
3. W przypadku awarii, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usunięcia usterki w ciągu max. …. dni, licząc od przyjęcia zgłoszenia.
4. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu (użytkownikowi), nieograniczony dostęp telefoniczny lub faksowy lub elektroniczny przez 24 godziny możliwość zgłoszenia awarii.
5. W przypadku 3 - krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca zobowiązany jest wymienić ten element lub podzespół na nowy
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić 24 - miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części w okresie gwarancyjnym i minimum 12 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części w okresie pogwarancyjnym.
7. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzanie bezpłatnych przeglądów w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, potwierdzonymi stosownymi wpisami w paszport urządzenia.
8. Nieprzekraczający termin realizacji zamówienia – max do jednego miesiąca od dnia podpisania umowy
9. Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do siwz jest integralną część niniejszej dokumentacji i
zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych –wymaga złożenia ofert po odbyciu wizji lokalnej. Mając na uwadze powyższe przed terminem złożenia oferty do niniejszego postępowania zostanie zorganizowana wizja lokalna celem uzyskania wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający uważa ją za niezbędną dla kompleksowego sporządzenia ofert. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający określa termin wizji lokalnej na dzień 12.08.2022r. o godz. 10:00. Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy, który nie odbędzie wizji lokalne zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych .

4.5.3.) Główny kod CPV: 34996300-8 - Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przewidzianą na realizację zamówienia. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert zamieści na stronie prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi 567.000,00 zł brutto, informację z otwarcia ofert zamieścił również na stronie prowadzonego postępowania. Wartość najkorzystniejszej oferty: Car Flow System Sp. z o. o., przekracza o 97.200,00 zł brutto od kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć przewidzianej na realizację zamówienia kwoty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.