eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › "Opracowanie projektu i budowa parkingu przy ul. Krótkiej w miejscowości Żelków - Kolonia (s)"Ogłoszenie z dnia 2023-07-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Opracowanie projektu i budowa parkingu przy ul. Krótkiej w miejscowości Żelków – Kolonia (s)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Siedlce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582552

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Asłanowicza 10

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 25 63 277 31 w. 56

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.gochnio@gminasiedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-siedlce

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminasiedlce.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie projektu i budowa parkingu przy ul. Krótkiej w miejscowości Żelków – Kolonia (s)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cba52c5a-004f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00295962

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033048/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Opracowanie projektu i budowa parkingu przy ul. Krótkiej w miejscowości Żelków-Kolonia (s) – budowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243641

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OZF.271.41.2023.JGG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 372885,54 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 64572,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych utwardzenia części działki
nr ew. 269/19 na długości 68 m w miejscowości Żelków – Kolonia, gm. Siedlce.
2. Zakres robót obejmuje:
1) roboty pomiarowe oraz roboty ziemne,
2) wykonanie nawierzchni utwardzenia o powierzchni 224,4 m² z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie betonowej C8/10 gr. 20 cm, i warstwie kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm.
3) ustawienie krawężników betonowych o łącznej długości 72 m na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem C12/15.
4) pozostałe roboty: regulacja studni uzbrojenia podziemnego.
3. Szczegółowy zakres zamówienia zgodny z:
1) Szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
2) Przedmiarem robót opisującym przedmiot zamówienia, stanowiącymi załączniki do specyfikacji warunków zamówienia.
Dodatkowe informacje w Rozdziale III SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47990,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47990,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47990,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DAN-SPEC Daniel Hawryluk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON:389385955

7.3.3) Ulica: ul. Spacerowa 20

7.3.4) Miejscowość: Żabokliki

7.3.5) Kod pocztowy: 08-110

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 47990,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.