eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Godów › Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Godów - budynek byłego ośrodka zdrowia w GodowieOgłoszenie z dnia 2022-08-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Godów – budynek byłego ośrodka zdrowia w Godowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Godów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258730

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 53

1.5.2.) Miejscowość: Godów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-340

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324765065

1.5.8.) Numer faksu: 324765100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@godow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.godow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Godów – budynek byłego ośrodka zdrowia w Godowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89f26d52-f849-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00295928

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024823/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Ulepszenie budynków w zakresie termomodernizacji, poprawa efektywności energetycznej, likwidacja niskiej emisji budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Godowie wraz z jego przebudową

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie realizowane ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 dla poddziałania Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-godow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
https://gminagodow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta wraz z załącznikami musi
zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy
zakupowej pod adresem: https://gmina-godow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3. Korzystanie z platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,
w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane
są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://gmina-godow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.
5. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego prze upływem wymaganego terminu.
6. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
Instrukcja korzystania z platformy:
− jeśli Wykonawca ma konto na platformie - należy się zalogować, na dole strony z postępowaniem wybrać opcję „złóż”, wyświetli
się strona umożliwiająca oddanie plików składających się na ofertę, po wybraniu wszystkich plików należy wybrać opcję „wyślij”,
prawidłowość złożenia oferty będzie potwierdzona właściwym komunikatem. Za datę złożenia oferty rozumie się datę jej wpływu na
platformę, określoną jako: „data złożenia oferty”,
− jeśli Wykonawca nie ma konta na platformie w celu jego stworzenia należy na dole strony z postępowaniem przejść do opcji
„rejestracja w bazie wykonawców”,
− jeśli Wykonawca nie ma konta na platformie i chce złożyć ofertę bez logowania na dole strony z postępowaniem należy wybrać
opcję „złóż ofertę bez logowania”, zostanie wyświetlona strona z formularzem do wprowadzenia danych, a po przejściu „dalej”
wyświetli się strona umożliwiająca dodanie oferty, po załadowaniu wszystkich plików należy wprowadzić adres e-mail, na który
zostanie wysłane potwierdzenie oraz wybrać „wyślij”. Powyższa operacja nie skutkuje przekazaniem oferty, aby Zamawiający
otrzymał ofertę należy zalogować się na pocztę i w otrzymanej wiadomości potwierdzić wysłanie oferty poprzez przycisk
„potwierdzam”. Dopiero po dokonaniu jest czynności oferta zostanie przekazana do Zamawiającego.
− szczegółowe instrukcje dla Wykonawców dotyczące zadawania pytań do postępowania, składanie ofert, wysyłania korespondencji
czy rejestracji w prowadzonym postępowaniu są dostępne na platformie pod adresem: https://gminagodow.
logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
− przesyłanie dokumentów na wezwanie Zamawiającego odbywa się na platformie za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
Zalecenia Zamawiającego odnoście podpisu oferty:
Oferta musi być złożona za pośrednictwem Platformy Przetargowej w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub osobistym:
− odnośnie do kwalifikowanego podpisu elektronicznego: w przypadku pliku .pdf zaleca się podpis formatem PAdES, dokumenty
inne niż w formie .pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES,
− odnośnie do profilu zaufanego: dostępny format podpisu .xml, plik nie może przekraczać 10 MB,
− odnośnie do podpisu osobistego: dla dokumentów w formie .pdf lub .xml zaleca się podpis wewnętrzny „otoczony”, dokumenty w
formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuję, że:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Godów danych osobowych Klientów jest Wójt Gminy Godów.
Adres Urzędu Gminy Godów: ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, tel. 32 476 50 65.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: iod@godow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego FZ- ZP.271.1.1.2022 pod nazwą: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Gminie Godów – budynek byłego ośrodka zdrowia w Godowie.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, w tym osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o jawność postępowania - między innymi art. 18, art. 74,
art.253 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej Ustawą).
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy. Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych
roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli
przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów prawa.
6. Obowiązek podania przez danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych Ustawy związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, jednak skorzystacie z tego prawa nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane profilowaniu.
11. Źródłem pochodzenia danych osób trzecich, których dane osobowe oferent przekazuje Zamawiającemu w ofertach lub innych
dokumentach w postępowaniu jest oferent. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że obowiązek stosowania przepisów
RODO spoczywa także na oferencie, co oznacza, że oferent jest zobowiązany spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w
art. 13 lub 14 RODO, w stosunku do osób trzecich, których dane osobowe oferent pozyskuje w celu przekazania ich
Zamawiającemu w ofertach lub innych dokumentach w postępowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu
o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZ-ZP.271.1.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres obejmuje termomodernizację oraz przebudowę budynku byłego ośrodka zdrowia w Godowie wraz z adaptacją budynku na cele biurowe. Budynek II kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budynek zostanie rozbudowany o taras i schody zewnętrzne. Projekt zakłada utrzymanie istniejącego układu konstrukcyjnego, wykonana zostanie nowa klatka schodowa. Na parterze wykonana zostanie sala z zapleczem szatniowo – sanitarnym oraz biuro, na poddaszu zostaną wydzielone dwa pomieszczenia biurowe oraz kotłownia/pomieszczenie gospodarcze. Zadanie obejmuje również wykonanie
nowej instalacji elektrycznej, wod – kan i centralnego ogrzewania wraz z kotłownią c.o., wentylacji grawitacyjnej oraz montaż
instalacji fotowoltaicznej składającej się z 32 modułów o mocy 310 Wp każdy, o łącznej mocy DC 9,92 kWp.
Dane charakterystyczne budynku :
– stan istniejący:
o powierzchnia zabudowy – 148,87m2,
o powierzchnia całkowita – 469,33m2,
o powierzchnia użytkowa – 388,65m2,
o kubatura – 1374,2m3.
Opis głównych elementów konstrukcyjnych stanu istniejącego:
o ławy fundamentowe – prawdopodobnie ceglane,
o ściany fundamentowe – z cegły pełnej,
o ściany nośne – z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
o stropy – żelbetowe na belkach stalowych,
o klatki schodowe – do poziomu piętra żelbetowe, na poddasze drewniana
Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie z kotłowni węglowej.
- stan projektowany:
o powierzchnia zabudowy – 156,55m2,
o powierzchnia całkowita – 491,92m2,
o powierzchnia użytkowa – 347,10m2,
o kubatura – 1425,6m3.
Podstawowe roboty budowlane:
- przebudowa klatki schodowej w celu dostosowania jej do aktualnych przepisów,
- wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji w części pomieszczeń parteru,
- podniesienie nadproży drzwiowych w celu uzyskania wysokości otworów drzwiowych,
- wydzielenie pomieszczeń poddasza,
- wymiana elementów więźby,
- uzupełnienie szczelin w istniejących przewodach wentylacyjnych,
- wyburzenia i wykonanie nowych ścianek działowych na parterze i piętrze,
- wykonanie nowych instalacji i kotłowni na poddaszu,
- roboty tynkarskie i posadzkarskie,
- docieplenie budynku,
- montaż instalacji fotowoltaicznej,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji powykonawczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45333100-1 - Instalowanie urządzeń regulacji gazu

45333200-2 - Instalowanie gazomierzy

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę 1%=1pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie):
minimum jedną robotę budowlaną, która:
- polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku o wartości minimalnej 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden
milion złotych), w zakresie której wchodziło m.in. docieplenie ścian zewnętrznych.
b. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania
zamówienia i skieruje do jego realizacji:
– budowlanej bez ograniczeń, których zakres uprawnia do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w
przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wskazanych
powyżej. Osoba wskazana przez Wykonawcę będzie pełniła funkcję kierownika budowy.
- min. jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, których zakres uprawnia do kierowania
robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do
kierowania robotami równoważne do wskazanych powyżej; Osoba wskazana przez Wykonawcę będzie pełniła funkcję
kierownika budowy.
- min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, których zakres
uprawnia do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych –
uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wskazanych powyżej; Osoba wskazana przez Wykonawcę będzie pełniła funkcję kierownika budowy.
Uwaga:
- jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w
sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego
przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku,
- jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą
wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w UZP,
- przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych przez Zamawiającego, rozumie się uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021r, poz. 2351 z późn. zm) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
(nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
- Wykonawca, może wskazać osobę z uprawnieniami będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r, poz. 220) oraz ustawa z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019r. poz. 1117)
- w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania podlegają:
1) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego
środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z
20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków
ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im
zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
2) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu
Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem
Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr
269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo
wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .;
3) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006
z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji
wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i
niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisany na listę o której
mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .
Wykluczenie, o którym mowa w rozdz. XV ust.7 następuje na okres trwania ww. okoliczności.
Dalsza część w pkt 5.11

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót
budowlanych, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych:
- wykazu robót budowlanych (składany na wezwanie), wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
Uwaga 1: Okresy wyrażone w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
Uwaga 2: Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres i wartość robót, aby można było ustalić, czy spełnia
warunek udziału w postępowaniu.
- wykazu osób (składany na wezwanie), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób
stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacjach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Pozostała treść pkt 5.6
W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych w rozdz. XV ust. 8, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, na podstawie rozdz. XV ust. 7, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
c) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
d) W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 3 do SWZ),
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 4 do SWZ),
- oświadczenie, z którego wynika, że roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonują wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt (zał. nr 7 do SWZ),
- na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani są do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale XXI SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez
Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia
lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych;
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z
instalacjami wewnętrznymi lub zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o
liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia
terminu realizacji;
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z
właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1;
5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, , przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,
6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 ust.1, może nastąpić w zakresie niezbędnym do
wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania,
Dalsza część w sekcji IX

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem platformy PZP24 https://gmina-godow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dalsza część ZMIAN UMOWY
8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia
przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany
zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową,
9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić o
ile będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po
zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z
tych przepisów;
10) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w
przypadku konieczności wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy.
3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Dalsza część z wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej SEKCJA III, 3.6)
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne:
a) dopuszczalne przegladarki internetowe:
− Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer II,Microsoft Edge,Google Chrome
31,Mozilla Firefox 26,Opera 18.
b) pozostałe wymagania techniczne:
− dostęp do sieci Internet;
− obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest- ajax;
− włączona obsługa JavaScript;
− zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
− zainstalowany Acrobat Reader;
− zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6
− Update 24 lub nowszy.
Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach:
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting,
image/ gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip,
image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/piet, image/png, application/mspowerpoint,
application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite,
application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml,
application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-mswma,
application/vnd.oasis.opendocumentspreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg,
image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku 150 MB.
Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, W którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu
oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.