eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa materiałów z nadrukiem na potrzeby jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (drugi etap)Ogłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa materiałów z nadrukiem na potrzeby jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (drugi etap)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320588161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Piastów 17

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-310

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zut.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Nauka i edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów z nadrukiem na potrzeby jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (drugi etap)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e360d9b-38cf-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00295011

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00031656/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi druku na nośnikach papierowych i innych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00252343/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/MRiD/IIB/2021/P

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 78042,36 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa różnych kalendarzy na rok 2022.
2. Rodzaje materiałów (nośniki, rzeczy, przedmioty) do objęcia nadrukiem w ramach Zadania, treść która ma być wydrukowana na danym nośniku, jak też określenie minimalnych, oczekiwanych przez Zamawiającego, właściwości i innych cech jakościowych nadruku
i poszczególnych materiałów, na których ma być wykonany, a także wymagane ilości, w jakich wydrukowane materiały powinny być zaoferowane w wykonaniu Zadania, a także miejsce ich dostarczenia Zamawiającemu oraz ewentualne inne dodatkowe oczekiwania od Wykonawcy świadczenia do wykonania w ramach Zadania podaje SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 22900000-9 - Różne druki

4.5.5.) Wartość części: 37471,87 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa wizytówek, różnych gadżetów i innego rodzaju materiałów reklamowych na potrzeby Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
2. Rodzaje materiałów (nośniki, rzeczy, przedmioty) do objęcia nadrukiem w ramach Zadania, treść która ma być wydrukowana na danym nośniku, jak też określenie minimalnych, oczekiwanych przez Zamawiającego, właściwości i innych cech jakościowych nadruku
i poszczególnych materiałów, na których ma być wykonany, a także wymagane ilości, w jakich wydrukowane materiały powinny być zaoferowane w wykonaniu Zadania, a także miejsce ich dostarczenia Zamawiającemu oraz ewentualne inne dodatkowe oczekiwania od Wykonawcy świadczenia do wykonania w ramach Zadania podaje SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 18691,05 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa ulotek, druków, różnych gadżetów i innych materiałów reklamowych na potrzeby Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. (druk) teczek do dyplomów, dyplomów indywidualnych, listowników, zaproszeń oraz materiałów reklamowych na potrzeby Działu ds. Studenckich
2. Rodzaje materiałów (nośniki, rzeczy, przedmioty) do objęcia nadrukiem w ramach Zadania, treść która ma być wydrukowana na danym nośniku, jak też określenie minimalnych, oczekiwanych przez Zamawiającego, właściwości i innych cech jakościowych nadruku
i poszczególnych materiałów, na których ma być wykonany, a także wymagane ilości, w jakich wydrukowane materiały powinny być zaoferowane w wykonaniu Zadania, a także miejsce ich dostarczenia Zamawiającemu oraz ewentualne inne dodatkowe oczekiwania od Wykonawcy świadczenia do wykonania w ramach Zadania podaje SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 19779,44 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa (druk) materiałów konferencyjnych i dyplomów konkursowych na potrzeby Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
2. Rodzaje materiałów (nośniki, rzeczy, przedmioty) do objęcia nadrukiem w ramach Zadania, treść która ma być wydrukowana na danym nośniku, jak też określenie minimalnych, oczekiwanych przez Zamawiającego, właściwości i innych cech jakościowych nadruku
i poszczególnych materiałów, na których ma być wykonany, a także wymagane ilości, w jakich wydrukowane materiały powinny być zaoferowane w wykonaniu Zadania, a także miejsce ich dostarczenia Zamawiającemu oraz ewentualne inne dodatkowe oczekiwania od Wykonawcy świadczenia do wykonania w ramach Zadania podaje SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 22900000-9 - Różne druki

4.5.5.) Wartość części: 2100 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 60998,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 91551,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 60998,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zapol Sobczyk Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 810061291

7.3.3) Ulica: Al. Piastów 42

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-062

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 60998,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18010,89 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22479,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18010,89 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STUDIO SIEDEM ZÓŁTOWSKI Grzegorz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6792556413

7.3.3) Ulica: Myślenicka 186

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-698

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18010,89 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1960,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3146,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1960,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WT PRINT Tomasz Walburg

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8511209260

7.3.3) Ulica: Generała Stanisława Maczka 42/1

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-050

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1960,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.