eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno Odrza雟kie › 安iadczenie zdrowotne na rzecz os鏏 zatrzymanych - PSG 安ieckoOg這szenie z dnia 2023-07-07


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Us逝gi
安iadczenie zdrowotne na rzecz os鏏 zatrzymanych - PSG 安iecko

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: NADODRZA垶KI ODDZIA STRA玆 GRANICZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970598756

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Poprzeczna 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Krosno Odrza雟kie

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-600

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonog鏎ski

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 68 358 20 81

1.5.8.) Numer faksu: +48 68 358 27 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nadodrzanski.zamowienia@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://bip.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://portal.smartpzp.pl/noosg

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - organ w豉dzy publicznej - organ administracji rz康owej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Porz康ek i bezpiecze雟two publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie zdrowotne na rzecz os鏏 zatrzymanych - PSG 安iecko

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-01633536-0380-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00294869

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-07-07

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00141705/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.4 Zakup us逝g medycznych dla zatrzymanych - PSG 安iecko.

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Krajowy Fundusz Azylu, Migracji i Integracji: Projekt 3/9 - 2018/BK-FAMI "Infrastruktura i procedury azylowe- cz窷 II" oraz 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrot闚 przymusowych cudzoziemc闚 - cz窷 II"

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00250073

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: 12/2023

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.3.) ㄠczna warto嗆 poszczeg鏊nych cz窷ci zam闚ienia: 576376,00 PLN

4.3.1) Warto嗆 zam闚ienia stanowi帷ego przedmiot tego post瘼owania (bez VAT): 72000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g zdrowotnych w zakresie bada lekarskich w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej os鏏 przebywaj帷ych w Strze穎nym O鈔odku dla Cudzoziemc闚. Zakres us逝g zdrowotnych realizowany b璠zie w wymiarze 12 godzin tygodniowo (pomi璠zy godz. 9.00 a godz. 19.00) w dzie roboczy. Umo磧iwia si realizacj us逝g w ci庵u trzech dni roboczych
(z rozbiciem po 4 godziny ka盥ego dnia). Ilo嗆 godzin pracy lekarza w danym dniu mo瞠 ulec zmniejszeniu lub zwi瘯szeniu, z uwagi na rzeczywiste zapotrzebowanie Zamawiaj帷ego w danym dniu.
Badania lekarskie b璠 obejmowa造: 1) badania lekarskie w stanach pogorszenia zdrowia, 2) badania lekarskie okre郵aj帷e
zdolno嗆 osoby zatrzymanej/ przebywaj帷ej w strze穎nym o鈔odku dla cudzoziemc闚 do osadzenia lub konwojowania, 3)
badanie lekarskie os鏏 sk豉daj帷ych wniosek o ochron mi璠zynarodow, 4) okresowe przegl康y lekarskie os鏏
przebywaj帷ych w strze穎nym o鈔odku dla cudzoziemc闚, 5) kierowanie os鏏 przebywaj帷ych w strze穎nym o鈔odku dla
cudzoziemc闚 na badania specjalistyczne, diagnostyczne, laboratoryjne, leczenie szpitalne.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 85121000-3 - Us逝gi medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85121100-4 - Og鏊ne us逝gi lekarskie

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 63763,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 63763,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 63763,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: 字edni przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Niepubliczny Zak豉d Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w S逝bicach Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5981618971

7.3.3) Ulica: Nadodrza雟ka 6

7.3.4) Miejscowo嗆: S逝bice

7.3.5) Kod pocztowy: 69-100

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-28

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 63763,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

8.4.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.