eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno Odrza雟kie › 安iadczenie zdrowotne na rzecz os鏏 zatrzymanych - PSG 安ieckoOg這szenie z dnia 2023-06-06


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie zdrowotne na rzecz os鏏 zatrzymanych - PSG 安iecko

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: NADODRZA垶KI ODDZIA STRA玆 GRANICZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970598756

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Poprzeczna 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Krosno Odrza雟kie

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-600

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonog鏎ski

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 68 358 20 81

1.5.8.) Numer faksu: +48 68 358 27 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nadodrzanski.zamowienia@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://bip.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - organ w豉dzy publicznej - organ administracji rz康owej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Porz康ek i bezpiecze雟two publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie zdrowotne na rzecz os鏏 zatrzymanych - PSG 安iecko

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-01633536-0380-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00250073

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-06-06

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00141705/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.4 Zakup us逝g medycznych dla zatrzymanych - PSG 安iecko.

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Krajowy Fundusz Azylu, Migracji i Integracji: Projekt 4/9 - 2018/BK-FAMI "Organizowanie powrot闚 przymusowych cudzoziemc闚 - cz窷 II" oraz 4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrot闚 przymusowych cudzoziemc闚 - cz窷 II"

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://portal.smartpzp.pl/noosg

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/noosg

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej zosta造 opisane w rozdziale X Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia. Korzystanie z Systemu
mo磧iwe jest pod warunkiem spe軟ienia przez sprz皻, z kt鏎ego korzystaj Wykonawcy nast瘼uj帷ych minimalnych wymaga
technicznych i specyfiki po陰czenia:- posiadanie komputera o parametrach umo磧iwiaj帷ych zainstalowanie nast瘼uj帷ego
oprogramowania: • w
zakresie podstawowych funkcjonalno軼i – przegl康, pobieranie i za陰czanie dokument闚: a) przegl康arka internetowa Mozilla
Firefox ver. 65 i p騧niejsze, Google Chrome ver. 66 i p騧niejsze lub Opera w ver. 58 i p騧niejsze, Microsoft Edge ver 18 i p騧niejsze,
Internet Explorer 11, b) lista zalecanych przegl康arek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest
u篡wanie najnowszych wersji przegl康arek, c) system operacyjny Windows 7 i p騧niejsze, • w zakresie sk豉dania podpisu
kwalifikowanego: a) zainstalowane 鈔odowisko Java w wersji min. 1.8 (jre) b) w przypadku przegl康arek Opera, Chrome i Firefox
nale篡 doinstalowa dodatek do przegl康arki Szafir SDK Web, c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym. Pozosta貫
wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
u篡ciu zosta造 opisane w Regulaminie korzystania z us逝g Systemu (Regulamin Portalu e-Us逝g) dost瘼nym z poziomu modu逝 E
learning dla wszystkich u篡tkownik闚 Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawc闚. Maksymalny rozmiar
pojedynczych plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy do: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 100 MB. Za po鈔ednictwem Systemu mo積a przes豉 wiele pojedynczych plik闚 lub plik skompresowany do
archiwum (ZIP) zawieraj帷y wiele pojedynczych plik闚.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zamawiaj帷y informuje, i administratorem danych osobowych jest Komendant
Nadodrza雟kiego Oddzia逝 Stra篡 Granicznej w Kro郾ie Odrza雟kim, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrza雟kie. Administrator
wyznaczy Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Naczelnik Wydzia逝 Ochrony Informacji NoOSG, z kt鏎ym w sprawach
dotycz帷ych przetwarzania danych osobowych mo積a skontaktowa si za po鈔ednictwem poczty elektronicznej pod adresem email:
iod.woi.noosg@strazgraniczna.pl.
2. Zamawiaj帷y przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego w spos鏏
gwarantuj帷y zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiaj帷y udost瘼nia dane osobowe, o kt鏎ych mowa w art. 10 RODO w celu umo磧iwienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony
prawnej, o kt鏎ych mowa w dziale IX PZP, do up造wu terminu do ich wniesienia.
4. Dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z prowadzeniem niniejszego
post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz jego rozstrzygni璚iem, jak r闚nie, po wybraniu Wykonawcy – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego oraz jej realizacji, a tak瞠
udokumentowania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia i jego archiwizacji.
5. Odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym dokumentacja post瘼owania zostanie udost瘼niona w oparciu o
przepisy ustawy PZP.
6. Dane osobowe pozyskane w zwi您ku z prowadzeniem niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego b璠
przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego.
7. Niezale積ie od postanowie pkt 6. powy瞠j, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, dane osobowe
b璠 przetwarzane do up造wu okresu przedawnienia roszcze wynikaj帷ych z umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
8. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotycz帷e danych osobowych nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany.
9. Osoba, kt鏎ej dotycz pozyskane w zwi您ku z prowadzeniem niniejszego post瘼owania dane osobowe, ma prawo:
1) dost瘼u do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym Zamawiaj帷y mo瞠 膨da wskazania dodatkowych
informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego;2) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub
uzupe軟ienia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 16 RODO, nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie
zam闚ienia publicznego, ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i
protoko逝 oraz jego za陰cznik闚;
3) do 膨dania od Zamawiaj帷ego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem
przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego; prawo to
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, i przetwarzanie jej danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
10. Obowi您ek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach PZP, zwi您anym z udzia貫m w
post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych okre郵a PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, kt鏎ej dane osobowe zosta造 pozyskane przez Zamawiaj帷ego w zwi您ku z
prowadzeniem niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego nie przys逝guje:
1) prawo do usuni璚ia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO,
3) okre郵one w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, 瞠 podstaw prawn
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 12/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g zdrowotnych w zakresie bada lekarskich w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej os鏏 przebywaj帷ych w Strze穎nym O鈔odku dla Cudzoziemc闚. Zakres us逝g zdrowotnych realizowany b璠zie w wymiarze 12 godzin tygodniowo (pomi璠zy godz. 9.00 a godz. 19.00) w dzie roboczy. Umo磧iwia si realizacj us逝g w ci庵u trzech dni roboczych
(z rozbiciem po 4 godziny ka盥ego dnia). Ilo嗆 godzin pracy lekarza w danym dniu mo瞠 ulec zmniejszeniu lub zwi瘯szeniu, z uwagi na rzeczywiste zapotrzebowanie Zamawiaj帷ego w danym dniu.
Badania lekarskie b璠 obejmowa造: 1) badania lekarskie w stanach pogorszenia zdrowia, 2) badania lekarskie okre郵aj帷e
zdolno嗆 osoby zatrzymanej/ przebywaj帷ej w strze穎nym o鈔odku dla cudzoziemc闚 do osadzenia lub konwojowania, 3)
badanie lekarskie os鏏 sk豉daj帷ych wniosek o ochron mi璠zynarodow, 4) okresowe przegl康y lekarskie os鏏
przebywaj帷ych w strze穎nym o鈔odku dla cudzoziemc闚, 5) kierowanie os鏏 przebywaj帷ych w strze穎nym o鈔odku dla
cudzoziemc闚 na badania specjalistyczne, diagnostyczne, laboratoryjne, leczenie szpitalne.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 85121000-3 - Us逝gi medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121100-4 - Og鏊ne us逝gi lekarskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

W ramach zam闚ienia obj皻ego prawem opcji Zamawiaj帷y przewiduje zwi瘯szenie maksymalnie do 20 % warto軼i pierwotnej umowy. Przedmiotem Opcji b璠 us逝gi opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawc w Ofercie). Zamawiaj帷y nie jest zobowi您any do zlecenia us逝g obj皻ych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s逝篡 roszczenie o ich zlecenie.
Warunki skorzystania z prawa opcji:
1) skorzystanie z prawa opcji nast徙i w przypadku wyczerpania zam闚ienia podstawowego i zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiaj帷ego w zakresie przedmiotu zam闚ienia w okresie trwania niniejszej umowy bez dodatkowego o鈍iadczenia;
2) prawo opcji realizowane b璠zie na takich samych warunkach, jak zam闚ienie podstawowe;
3) Zamawiaj帷y ma prawo skorzysta z prawa opcji w czasie trwania umowy;
4) Wykonawca zobowi您any jest do realizacji zam闚ienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i we wzorze umowy. Do obliczenia warto軼i us逝gi w ramach prawa opcji b璠zie stawka brutto za 1 godzin pracy lekarza oraz warto嗆 brutto dla zam闚ienia podstawowego wskazana w ofercie Wykonawcy.
5) skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporz康zenia aneksu do umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy ocenie i wyborze ofert Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa kryterium:
Cena „C”. Za najkorzystniejsz ofert uznana zostanie oferta Wykonawcy, kt鏎a uzyska najwi瘯sz liczb punkt闚 w w/w kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie wymaga od Wykonawc闚 przed這瞠nia przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

W terminie sk豉dania ofert okre郵onym w SWZ Wykonawca zobowi您any jest z這篡 Zamawiaj帷emu Ofert zawieraj帷:
1) formularz oferty (za陰cznik nr 1 do SWZ) sporz康zony pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
2) o鈍iadczenie, sporz康zone zgodnie ze wzorem - za. nr 2 do SWZ, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/os鏏 upowa積ionych do reprezentacji podmiotu sk豉daj帷ego o鈍iadczenie, z這穎ne przez:
- Wykonawc,
- Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia,
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru w celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Uwaga! Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia dokument闚, o kt鏎ych mowa w zdaniu poprzednim, je瞠li Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚 w za陰cznikach do SWZ,
4) pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, osoby dzia豉j帷ej w imieniu wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, je瞠li w imieniu Wykonawcy, Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia - dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokument闚, o kt鏎ych mowa w SWZ, sporz康zone w spos鏏 okre郵ony w Rozdziale IX SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku oferty Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty nale篡 wskaza firmy (nazwy) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie
zam闚ienia;
2) oferta musi by podpisana w taki spos鏏, by wi您a豉 prawnie wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o
udzielenie zam闚ienia. Osoba podpisuj帷a ofert musi posiada umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynika z tre軼i pe軟omocnictwa za陰czonego do oferty – tre嗆 pe軟omocnictwa powinna dok豉dnie okre郵a zakres
umocowania;
3) o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (za陰cznik nr 2 do
SWZ) sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia. O鈍iadczenia Wykonawc闚
wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie
zam闚ienia, o kt鏎ych mowa wy瞠j powinny zosta z這穎ne wraz z ofert pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej
(tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. 畝den z Wykonawc闚 wsp鏊nie
ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia nie mo瞠 podlega wykluczeniu z post瘼owania.
4) wszyscy Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia b璠 ponosi odpowiedzialno嗆 solidarn za
wykonanie umowy;5) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia wyznacz spo鈔鏚 siebie Wykonawc kieruj帷ego (lidera),
upowa積ionego do zaci庵ania zobowi您a, otrzymywania polece oraz instrukcji dla i w imieniu ka盥ego, jak te dla
wszystkich partner闚;
6) Zamawiaj帷y mo瞠 w ramach odpowiedzialno軼i solidarnej 膨da wykonania umowy w ca這軼i przez lidera lub od
wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia 陰cznie lub ka盥ego z osobna.
W przypadku Wykonawc闚 wykonuj帷ych dzia豉lno嗆 w formie sp馧ki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawc闚
wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum) stosuje si odpowiednio.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany lub uzupe軟ienia umowy wymagaj zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i.
Strony dopuszczaj mo磧iwo嗆 zmiany postanowie zawartej umowy w sytuacjach:
1) w zakresie zmiany danych wynikaj帷ych z przekszta販e podmiot闚 po stronie Wykonawcy skutkuj帷ych nast瘼stwem
prawnym pod tytu貫m og鏊nym, a tak瞠 zmiany adresu, nazwy, os鏏 reprezentuj帷ych Wykonawc;
2) zmiany ceny badania w przypadku zmiany ceny urz璠owej lub wprowadzenia ceny urz璠owej;
3) zmiany terminu (okresu) albo wielko軼i (zakresu) umowy, w szczeg鏊no軼i ze wzgl璠u na zmiany organizacyjne w
strukturze Zamawiaj帷ego polegaj帷e na zmianie ilo軼i jednostek obj皻ych przedmiotow umow lub konieczno軼i
przeprowadzenia bada uprzednio nieprzewidzianych, a wymaganych na podstawie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa lub
zmiany tych przepis闚;
4) zmiany miejsca wykonywania bada.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-16 08:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem Platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/noosg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 08:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej to sk豉da dokumenty
lub o鈍iadczenia wskazane w IX Rozdziale SWZ.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia
wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy PZP wyklucza si:
1) wykonawc oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i
rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o
zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i jest podmiot wymieniony w wykazach
okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk
dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list
rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.