eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łuków › Zakup sprzętów i wyposażenia do pracowni projektowania graficznego ZS3 oraz pracowni ZS2 w ŁukowieOgłoszenie z dnia 2021-12-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętów i wyposażenia do pracowni projektowania graficznego ZS3 oraz pracowni ZS2 w Łukowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ŁUKOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Piłsudskiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Łuków

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: +482579822203

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@starostwolukow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatlukowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętów i wyposażenia do pracowni projektowania graficznego ZS3 oraz pracowni ZS2 w Łukowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e027464-5292-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00293890

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000504/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Wyposażenie pracowni projektowania graficznego oraz Event -men

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatlukowski.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiatlukowski.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegóły określa SWZ - Rozdział XIII SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Łukowski;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@starostwolukow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AO.0811.20.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ A Wyposażenie pracownia projektowania graficznego ZS3 - RTV

4.2.6.) Główny kod CPV: 38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

30199000-0 - Papeteria i inne wyroby

30232100-5 - Drukarki i plotery

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

42991100-0 - Maszyny introligatorskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena brutto (C) – waga kryterium 60 %;
2) Termin dostawy przedmiotu zamówienia (T) – waga kryterium 20%;
3) Przedłużona gwarancja (G) – waga kryterium 20%.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Termin dostawy przedmiotu zamówienia (T) – waga 20%

Zaoferowany przez Wykonawcę termin dostawy przedmiotu zamówienia od podpisania umowy liczony w dniach kalendarzowych Ilość punktów [T]
do 21 dni 100 pkt x waga kryterium
22-28 dni 60 pkt x waga kryterium
29-41 dni 30pkt x waga kryterium
42 dni 0 pkt x waga kryterium

Maksymalną liczbę punktów (20 pkt.) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy wynoszący do 14 dni kalendarzowych. Natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem. Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 28 dni od dnia podpisania umowy.
3) Przedłużona gwarancja (G) – waga 20%
Okres przedłużonej gwarancji ponad gwarancję producenta Ilość punktów [G]
24 m-ce i dłużej 100 pkt x waga kryterium
13-23 m-ce 60 pkt x waga kryterium
7-12 m-ce 30pkt x waga kryterium
1-6 m-cy 15pkt x waga kryterium
0 mcy 0 pkt x waga kryterium
Podstawą przyznania punktów w kryterium "przedłużona gwarancja" będzie okres gwarancji podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Maksymalną liczbę punktów (20 pkt.) otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje przedłużoną gwarancję na dostarczony sprzęt wynoszący 24 i więcej miesięcy. Natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem. Określenie gwarancji na poziomie wyższym niż 24 miesiące spowoduje przyjęcie do kryteriów oceny ofert wartości 24 miesięcznej, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty okres gwarancji deklarowany przez wykonawcę.

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: S = C + T + G gdzie:
S – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert;
C, T, G – zgodnie z definicjami jak powyżej.
Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużona gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ B Wyposażenie pracownia Event Manager – ZS2

4.2.6.) Główny kod CPV: 38653400-1 - Ekrany projekcyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

32321000-9 - Telewizyjny sprzęt projekcyjny

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena brutto (C) – waga kryterium 60 %;
2) Termin dostawy przedmiotu zamówienia (T) – waga kryterium 20%;
3) Przedłużona gwarancja (G) – waga kryterium 20%.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Termin dostawy przedmiotu zamówienia (T) – waga 20%

Zaoferowany przez Wykonawcę termin dostawy przedmiotu zamówienia od podpisania umowy liczony w dniach kalendarzowych Ilość punktów [T]
do 21 dni 100 pkt x waga kryterium
22-28 dni 60 pkt x waga kryterium
29-41 dni 30pkt x waga kryterium
42 dni 0 pkt x waga kryterium

Maksymalną liczbę punktów (20 pkt.) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy wynoszący do 14 dni kalendarzowych. Natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem. Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 28 dni od dnia podpisania umowy.
3) Przedłużona gwarancja (G) – waga 20%
Okres przedłużonej gwarancji ponad gwarancję producenta Ilość punktów [G]
24 m-ce i dłużej 100 pkt x waga kryterium
13-23 m-ce 60 pkt x waga kryterium
7-12 m-ce 30pkt x waga kryterium
1-6 m-cy 15pkt x waga kryterium
0 mcy 0 pkt x waga kryterium
Podstawą przyznania punktów w kryterium "przedłużona gwarancja" będzie okres gwarancji podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Maksymalną liczbę punktów (20 pkt.) otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje przedłużoną gwarancję na dostarczony sprzęt wynoszący 24 i więcej miesięcy. Natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem. Określenie gwarancji na poziomie wyższym niż 24 miesiące spowoduje przyjęcie do kryteriów oceny ofert wartości 24 miesięcznej, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty okres gwarancji deklarowany przez wykonawcę.

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: S = C + T + G gdzie:
S – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert;
C, T, G – zgodnie z definicjami jak powyżej.
Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużona gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ C Wyposażenie RTV pozostałe pracownie - ZS2

4.2.6.) Główny kod CPV: 39713430-6 - Odkurzacze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38310000-1 - Wagi precyzyjne

38311100-9 - Elektroniczne wagi analityczne

42999100-6 - Odkurzacze inne niż używane w gospodarstwie domowym

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena brutto (C) – waga kryterium 60 %;
2) Termin dostawy przedmiotu zamówienia (T) – waga kryterium 20%;
3) Przedłużona gwarancja (G) – waga kryterium 20%.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Termin dostawy przedmiotu zamówienia (T) – waga 20%

Zaoferowany przez Wykonawcę termin dostawy przedmiotu zamówienia od podpisania umowy liczony w dniach kalendarzowych Ilość punktów [T]
do 21 dni 100 pkt x waga kryterium
22-28 dni 60 pkt x waga kryterium
29-41 dni 30pkt x waga kryterium
42 dni 0 pkt x waga kryterium

Maksymalną liczbę punktów (20 pkt.) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy wynoszący do 14 dni kalendarzowych. Natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem. Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 28 dni od dnia podpisania umowy.
3) Przedłużona gwarancja (G) – waga 20%
Okres przedłużonej gwarancji ponad gwarancję producenta Ilość punktów [G]
24 m-ce i dłużej 100 pkt x waga kryterium
13-23 m-ce 60 pkt x waga kryterium
7-12 m-ce 30pkt x waga kryterium
1-6 m-cy 15pkt x waga kryterium
0 mcy 0 pkt x waga kryterium
Podstawą przyznania punktów w kryterium "przedłużona gwarancja" będzie okres gwarancji podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Maksymalną liczbę punktów (20 pkt.) otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje przedłużoną gwarancję na dostarczony sprzęt wynoszący 24 i więcej miesięcy. Natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem. Określenie gwarancji na poziomie wyższym niż 24 miesiące spowoduje przyjęcie do kryteriów oceny ofert wartości 24 miesięcznej, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty okres gwarancji deklarowany przez wykonawcę.

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: S = C + T + G gdzie:
S – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert;
C, T, G – zgodnie z definicjami jak powyżej.
Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużona gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ D Klimatyzacja - ZS2

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena brutto (C) – waga kryterium 60 %;
2) Termin dostawy przedmiotu zamówienia (T) – waga kryterium 20%;
3) Przedłużona gwarancja (G) – waga kryterium 20%.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Termin dostawy przedmiotu zamówienia (T) – waga 20%

Zaoferowany przez Wykonawcę termin dostawy przedmiotu zamówienia od podpisania umowy liczony w dniach kalendarzowych Ilość punktów [T]
do 21 dni 100 pkt x waga kryterium
22-28 dni 60 pkt x waga kryterium
29-41 dni 30pkt x waga kryterium
42 dni 0 pkt x waga kryterium

Maksymalną liczbę punktów (20 pkt.) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy wynoszący do 14 dni kalendarzowych. Natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem. Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 28 dni od dnia podpisania umowy.
3) Przedłużona gwarancja (G) – waga 20%
Okres przedłużonej gwarancji ponad gwarancję producenta Ilość punktów [G]
24 m-ce i dłużej 100 pkt x waga kryterium
13-23 m-ce 60 pkt x waga kryterium
7-12 m-ce 30pkt x waga kryterium
1-6 m-cy 15pkt x waga kryterium
0 mcy 0 pkt x waga kryterium
Podstawą przyznania punktów w kryterium "przedłużona gwarancja" będzie okres gwarancji podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Maksymalną liczbę punktów (20 pkt.) otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje przedłużoną gwarancję na dostarczony sprzęt wynoszący 24 i więcej miesięcy. Natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem. Określenie gwarancji na poziomie wyższym niż 24 miesiące spowoduje przyjęcie do kryteriów oceny ofert wartości 24 miesięcznej, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty okres gwarancji deklarowany przez wykonawcę.

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: S = C + T + G gdzie:
S – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert;
C, T, G – zgodnie z definicjami jak powyżej.
Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużona gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Nie przewiduje się istotnej zmiany przedmiotowej umowy, w rozumieniu art. 454 Pzp.
2. Dopuszczalna są zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:
1) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę, w sytuacji gdy:
a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 Pzp;
2) z zastrzeżeniem art. 455 ust.3 Pzp, jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę dodatkowych usług, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
3) z zastrzeżeniem art. 455 ust.3 Pzp, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
3. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa w przypadku:
a) zmiany terminu wykonania usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
4. Umowa, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
5. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.
6. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiatlukowski.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.