eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Konserwacja sygnalizacji świetlnych w mieście Biłgoraju w 2022r.Ogłoszenie z dnia 2021-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Konserwacja sygnalizacji świetlnych w mieście Biłgoraju w 2022r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohdana Dobrzańskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-262

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: (84) 638 6639

1.5.8.) Numer faksu: (84) 638 6639

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.zamosc@zdw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Utrzymanie dróg

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja sygnalizacji świetlnych w mieście Biłgoraju w 2022r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ccad7bfd-5277-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00293819

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zdw-lublin.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. W przypadku jeżeli wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej ( tj. opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym ) Zamawiający rekomenduje podpisywanie oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów tzw. podpisem wewnętrznym, znajdującym się wewnątrz pliku podpisywanego (np. podpis w formacie PAdES, używany do podpisywania plików w PDF). To oznacza, że tak podpisany dokument jest przekazywany Zamawiającemu jako jeden plik.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
 z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl*
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Usługi konserwacji sygnalizacji świetlnych w mieście Biłgoraju w 2022r.

prowadzonym trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp
.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: R8.ST.372.26.2021.z.c.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 741449,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 17877,08 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia :

Usługi konserwacji sygnalizacji świetlnych w mieście Biłgoraju w 2022r. ( II)

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną w sposób gwarantujący należytą jakość.
DW nr 835 w Biłgoraju
a) skrzyż. ulic Jana Pawła II – Krzeszowska
b) ulica Jana Pawła II – przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
Do obowiązków wykonawcy w ramach świadczonej usługi należy :
1. Na bieżąco :
a) sprawdzanie 2 razy dziennie sprawności działania sygnalizacji,
b) naprawa i regulacja sygnalizatorów akustycznych,
c) wymiana bezpieczników, żarówek, wkładów LED, soczewek, daszków, listew zaciskowych
d) mycie soczewek
e) wymiana żarówek i wkładów LED na wysięgnikach przy użyciu podnośnika pozyskanego na koszt wykonawcy
2. Prowadzenie dziennika eksploatacji sygnalizacji zgodnie z „ szczegółowe warunki techniczne znaków i sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania ” – załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. / Dz. U. z 2003 nr 220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami /.
3. Powiadamianie RDW w Zamościu tel. (084) 638 66 39 i KPP w Biłgoraju tel.(084)686 8260 o awariach i przerwach w pracy sygnalizacji z wpisem do dziennika eksploatacji sygnalizacji.
4. Uruchomienie sygnalizacji.
Po przerwie w pracy uruchomienie sygnalizacji powinno być poprzedzone nadawaniem sygnału żółtego migającego przez co najmniej jedną dobę. Uruchomienie sygnalizacji powinno odbywać się po godzinach szczytu komunikacyjnego. Stwierdzone nieprawidłowości wpływające na bezpieczeństwo ruchu powinny być natychmiast usunięte, pozostałe w ciągu 7 dni. Stan techniczny urządzeń sygnalizacji oraz warunki eksploatacji powinny być oceniane na podstawie wyników oględzin dokonywanych co najmniej raz w ciągu doby.

5. Oględziny codzienne w zakresie:
- sprawność zainstalowanych źródeł światła i poprawność realizowanych programów sygnalizacji,
- stan widocznych części przewodów oraz osprzętu,
- stan ochrony przeciwporażeniowej,
- stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń,
- stan czystości latarni sygnalizacyjnych i soczewek,
- usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i niezwłoczne ich usunięcie, w razie potrzeby wykonać zabiegi konserwacyjne,
- wpisanie w dzienniku eksploatacji sygnalizacji stwierdzonych i usuniętych usterek.

6. Wykonanie raz do roku przeglądu urządzeń sygnalizacji :
- szczegółowe oględziny,
- badania stanu technicznego,
- sprawdzenie urządzeń sterowania,
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- sprawdzenie stanu komór sygnalizacyjnych, masztów, sterownika i szaf zasilających,
- wymianę zużytych elementów, czynności konserwacyjne i naprawy zapewniające lepszą pracę urządzeń,
- sprawdzenie i naprawa powłok malarskich,
- wyniki przeglądu i zakres wykonanych prac należy odnotować w dzienniku eksploatacji sygnalizacji.

7. Co najmniej raz na trzy miesiące należy:
- dokręcić wkręty w listwach zaciskowych na tylnej ścianie szafy,
- dokręcić wkręty listew zaciskowych w komorach sygnalizacyjnych,
- dokręcić żarówki w komorach sygnalizacyjnych, sprawdzić zamocowanie wkładów LED
- sprawdzić szczelność zamontowanego osprzętu.

8. W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub niebezpieczeństwa porażenia oraz na polecenie policji należy sygnalizacje przełączyć na „żółte migające" lub wyłączyć „na ciemno”. Powinno to być odnotowane w dzienniku eksploatacji sygnalizacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232200-2 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące :
1) zdolności technicznej lub zawodowej
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału polegającego na dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym w oparciu o załącznik „Wykaz osób ”. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował (wraz z podstawą dysponowania) stosownie do oferowanego zakresu zamówienia - osobą posiadającą aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji „ E

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące :
1) zdolności technicznej lub zawodowej
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału polegającego na dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym w oparciu o załącznik „Wykaz osób ”. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował (wraz z podstawą dysponowania) stosownie do oferowanego zakresu zamówienia - osobą posiadającą aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji „ E

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: - 200,00 zł, (słownie złotych : dwieście 00/100zł )
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 97, ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310,836 i 1572).
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDW
w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730 z adnotacją „Wadium do postępowania: Usługi konserwacji sygnalizacji świetlnych w mieście Biłgoraju w 2022r.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.
4. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt b)-d) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 lit b)-d), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej poprzez Platformę.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w pkt VIII.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na
a) Zmianie uległy stawki podatku VAT, w tym przypadku wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian - zmianie podlega wysokość należnego podatku VAT oraz kwota brutto wynagrodzenia.
b) Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
c) Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
d) Powierzeniu podwykonawcy realizacji części zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy.
e) Zmianach redakcyjnych Umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana danych stron ujawnionych• w rejestrach publicznych oraz zmiany dotyczące wskazania stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-09 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu 22-400 zamość ul. Stefana Batorego 2 - platforma zakupowa https://zdw-lublin.logintrade.net 2

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-09 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.