eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Konserwacja sygnalizacji świetlnych w mieście Biłgoraju w 2022r.Ogłoszenie z dnia 2021-12-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Konserwacja sygnalizacji świetlnych w mieście Biłgoraju w 2022r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohdana Dobrzańskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-262

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: (84) 638 6639

1.5.8.) Numer faksu: (84) 638 6639

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.zamosc@zdw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.zdw-lublin.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Utrzymanie dróg

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja sygnalizacji świetlnych w mieście Biłgoraju w 2022r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ccad7bfd-5277-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00335816

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00293819/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: R8.ST.372.26.2021.z.c.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 741449,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 17877,08 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia :

Usługi konserwacji sygnalizacji świetlnych w mieście Biłgoraju w 2022r. ( II)

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną w sposób gwarantujący należytą jakość.
DW nr 835 w Biłgoraju
a) skrzyż. ulic Jana Pawła II – Krzeszowska
b) ulica Jana Pawła II – przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
Do obowiązków wykonawcy w ramach świadczonej usługi należy :
1. Na bieżąco :
a) sprawdzanie 2 razy dziennie sprawności działania sygnalizacji,
b) naprawa i regulacja sygnalizatorów akustycznych,
c) wymiana bezpieczników, żarówek, wkładów LED, soczewek, daszków, listew zaciskowych
d) mycie soczewek
e) wymiana żarówek i wkładów LED na wysięgnikach przy użyciu podnośnika pozyskanego na koszt wykonawcy
2. Prowadzenie dziennika eksploatacji sygnalizacji zgodnie z „ szczegółowe warunki techniczne znaków i sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania ” – załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. / Dz. U. z 2003 nr 220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami /.
3. Powiadamianie RDW w Zamościu tel. (084) 638 66 39 i KPP w Biłgoraju tel.(084)686 8260 o awariach i przerwach w pracy sygnalizacji z wpisem do dziennika eksploatacji sygnalizacji.
4. Uruchomienie sygnalizacji.
Po przerwie w pracy uruchomienie sygnalizacji powinno być poprzedzone nadawaniem sygnału żółtego migającego przez co najmniej jedną dobę. Uruchomienie sygnalizacji powinno odbywać się po godzinach szczytu komunikacyjnego. Stwierdzone nieprawidłowości wpływające na bezpieczeństwo ruchu powinny być natychmiast usunięte, pozostałe w ciągu 7 dni. Stan techniczny urządzeń sygnalizacji oraz warunki eksploatacji powinny być oceniane na podstawie wyników oględzin dokonywanych co najmniej raz w ciągu doby.

5. Oględziny codzienne w zakresie:
- sprawność zainstalowanych źródeł światła i poprawność realizowanych programów sygnalizacji,
- stan widocznych części przewodów oraz osprzętu,
- stan ochrony przeciwporażeniowej,
- stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń,
- stan czystości latarni sygnalizacyjnych i soczewek,
- usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i niezwłoczne ich usunięcie, w razie potrzeby wykonać zabiegi konserwacyjne,
- wpisanie w dzienniku eksploatacji sygnalizacji stwierdzonych i usuniętych usterek.

6. Wykonanie raz do roku przeglądu urządzeń sygnalizacji :
- szczegółowe oględziny,
- badania stanu technicznego,
- sprawdzenie urządzeń sterowania,
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- sprawdzenie stanu komór sygnalizacyjnych, masztów, sterownika i szaf zasilających,
- wymianę zużytych elementów, czynności konserwacyjne i naprawy zapewniające lepszą pracę urządzeń,
- sprawdzenie i naprawa powłok malarskich,
- wyniki przeglądu i zakres wykonanych prac należy odnotować w dzienniku eksploatacji sygnalizacji.

7. Co najmniej raz na trzy miesiące należy:
- dokręcić wkręty w listwach zaciskowych na tylnej ścianie szafy,
- dokręcić wkręty listew zaciskowych w komorach sygnalizacyjnych,
- dokręcić żarówki w komorach sygnalizacyjnych, sprawdzić zamocowanie wkładów LED
- sprawdzić szczelność zamontowanego osprzętu.

8. W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub niebezpieczeństwa porażenia oraz na polecenie policji należy sygnalizacje przełączyć na „żółte migające" lub wyłączyć „na ciemno”. Powinno to być odnotowane w dzienniku eksploatacji sygnalizacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50232200-2 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35424,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 26400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo - Usługowa KANIA Kania Krzysztof

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9221167039

7.3.3) Ulica: Jacnia 71

7.3.4) Miejscowość: Adamów

7.3.5) Kod pocztowy: 22-442

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 26400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.