eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › 36/22 - Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-BiałejOgłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
36/22 – Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070621590

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Armii Krajowej 101

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-316

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 338102160/65/77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@hospital.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.hospital.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

36/22 – Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a53f6cf6-131d-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293505

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023479/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.19 Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://hospital.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://hospital.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Dodatkowy środek komunikacji
elektronicznej - poczta elektroniczna
przetargi@hospital.com.pl(maksymalny rozmiar plików 10 MB) – za wyjątkiem przekazywania
ofert.2.Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Bożena Wiewióra i
Przemysław Lofek. 3. Korzystanie przez Wykonawcę z Platformy Przetargowej Szpitala
Wojewódzkiego w
Bielsku-Białej jest bezpłatne.4.Informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych
danych, kodowania oraz oznaczania czasu przekazania danych przy użyciu Platformy Przetargowej
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej: https://hospital.logintrade.net/.1)Do połączenia używany
jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL.
Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca
posiadający kontona Platformie Przetargowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej: ma dostęp do
możliwości złożenia, zmiany,wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie
pytań do treści swz oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.2)Wymagania
techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej:a) Rekomendowane przeglądarki internetowe:• Internet Explorer 8,
Internet Explorer9,Internet Explorer 10, Internet Explorer 11;• Google Chrome 31;• Mozilla Firefox 26;•Opera18.b)Pozostałe
wymagania techniczne:• dostęp do sieci Internet;• zainstalowana wtyczka flash -
flashplayer- dotyczy kupca;• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest –
ajax;•włączona obsługa JavaScript;•zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500
KB/s;•zainstalowany AcrobatReader;•zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE
Runtime Environment 6Update 24 lub nowszy.3)Wymagane formaty przesyłanych danych: .doc, .docx,
.xlsx, .xls, .rtf, .odt. .pdf. Zaleca się aby formularz cenowy został przesłany w formacie: .doc, .docx,
.xlsx, .xls z możliwością edytowania. 4)Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: Czas
zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w
którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania
opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w
wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym
na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu
w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas
przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.5. W
przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych
informacji,
przekazuje je w wydzielonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Zawiera
tajemnicę przedsiębiorstwa”.6.Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w swz w Rozdziale VIII ust. 3
pkt 1 musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.7.Pozostałe informację określa Rozdział X swz.8.W sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania korespondencji elektronicznej mają przepisy rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 r.poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała; tel.: +48 33 810 01 43, fax.: +48 33 810 21 01, e-mail: przetargi@hospital.com.pl
2. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu
Wojewódzkim w Bielsku-Białej: tel.: +48 33 810 22 37, e-mail: iod@hospital.com.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pod nazwą: „36/22 – Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej”;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
nie krócej jednak niż okres obowiązywania umowy, upływ terminu gwarancji określonego w umowie, okres trwałości
projektu/programu;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
9. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych przed upływem okresu 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 36/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, dostawa odzieży roboczej dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej , wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, spełniających parametry jakościowe określone w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18110000-3 - Odzież branżowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:
Lp. Kryteria Waga Metoda oceny
1. Cena 60% Najniższa zaoferowana cena oferty
cena oferty badanej x 100 x 60%
2. Termin usunięcia wady lub usterki w okresie gwarancji jakości 40% Liczba punktów oferty badanej przyznanych zgodnie z metodą określoną w ust. 2
40 x 100 x 40%
2. Metoda oceny w kryterium „Termin usunięcia wady lub usterki w okresie gwarancji jakości”:
1) Termin usunięcia wady lub usterki w okresie gwarancji jakości do 7 dni roboczych – 40 punktów,
2) Termin usunięcia wady lub usterki w okresie gwarancji jakości do 14 dni roboczych – 20 punktów,
3) Termin usunięcia wady lub usterki w okresie gwarancji jakości do 20 dni roboczych – 0 punktów,
licząc od daty przekazania Wykonawcy reklamowanego wyrobu, przy czym dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów według wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów,
C – punkty przyznane w kryterium „Cena”
T – punkty przyznane w kryterium „Termin usunięcia wady lub usterki w okresie gwarancji jakości”.
4. Wyniki obliczeń zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie obowiązujących zasad matematycznych.
5. Ocena ofert, przy kryteriach określonych w ust. 1, odbywać się będzie osobno dla każdej z części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usunięcia wady lub usterki w okresie gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, dostawa obuwia roboczego dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej , wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, spełniających parametry jakościowe określone w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18830000-6 - Obuwie ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:
Lp. Kryteria Waga Metoda oceny
1. Cena 60% Najniższa zaoferowana cena oferty
cena oferty badanej x 100 x 60%
2. Termin usunięcia wady lub usterki w okresie gwarancji jakości 40% Liczba punktów oferty badanej przyznanych zgodnie z metodą określoną w ust. 2
40 x 100 x 40%
2. Metoda oceny w kryterium „Termin usunięcia wady lub usterki w okresie gwarancji jakości”:
1) Termin usunięcia wady lub usterki w okresie gwarancji jakości do 7 dni roboczych – 40 punktów,
2) Termin usunięcia wady lub usterki w okresie gwarancji jakości do 14 dni roboczych – 20 punktów,
3) Termin usunięcia wady lub usterki w okresie gwarancji jakości do 20 dni roboczych – 0 punktów,
licząc od daty przekazania Wykonawcy reklamowanego wyrobu, przy czym dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów według wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów,
C – punkty przyznane w kryterium „Cena”
T – punkty przyznane w kryterium „Termin usunięcia wady lub usterki w okresie gwarancji jakości”.
4. Wyniki obliczeń zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie obowiązujących zasad matematycznych.
5. Ocena ofert, przy kryteriach określonych w ust. 1, odbywać się będzie osobno dla każdej z części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usunięcia wady lub usterki w okresie gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, dostawa obuwia operacyjnego dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej , wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, spełniających parametry jakościowe określone w Załączniku Nr 2 do swz, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18830000-6 - Obuwie ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:
Lp. Kryteria Waga Metoda oceny
1. Cena 60% Najniższa zaoferowana cena oferty
cena oferty badanej x 100 x 60%
2. Termin usunięcia wady lub usterki w okresie gwarancji jakości 40% Liczba punktów oferty badanej przyznanych zgodnie z metodą określoną w ust. 2
40 x 100 x 40%
2. Metoda oceny w kryterium „Termin usunięcia wady lub usterki w okresie gwarancji jakości”:
1) Termin usunięcia wady lub usterki w okresie gwarancji jakości do 7 dni roboczych – 40 punktów,
2) Termin usunięcia wady lub usterki w okresie gwarancji jakości do 14 dni roboczych – 20 punktów,
3) Termin usunięcia wady lub usterki w okresie gwarancji jakości do 20 dni roboczych – 0 punktów,
licząc od daty przekazania Wykonawcy reklamowanego wyrobu, przy czym dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów według wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów,
C – punkty przyznane w kryterium „Cena”
T – punkty przyznane w kryterium „Termin usunięcia wady lub usterki w okresie gwarancji jakości”.
4. Wyniki obliczeń zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie obowiązujących zasad matematycznych.
5. Ocena ofert, przy kryteriach określonych w ust. 1, odbywać się będzie osobno dla każdej z części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usunięcia wady lub usterki w okresie gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej określone w ust. 2.
2. Określenie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej podmiotowych środków dowodowych złożonych przez Wykonawcę, według formuły „spełnia – nie spełnia”, w następujący sposób: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli:
1) w odniesieniu do Części 1: w okresie ostatnich 3 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże należyte wykonanie dwóch dostaw odzieży roboczej;
2) w odniesieniu do Części 2: w okresie ostatnich 3 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże należyte wykonanie dwóch dostaw obuwia roboczego;
3) w odniesieniu do Części 3: w okresie ostatnich 3 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże należyte wykonanie dwóch dostaw obuwia roboczego lub operacyjnego.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie
Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w
Rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 swz, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego w Rozdziale VII swz ust. 1 swz.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podmiotowe środki
dowodowe wymienione w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
3. Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów, podmiotowe środki dowodowe wymienione w ust. 1 dotyczące tych podmiotów,
potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentu rejestrowego – Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, chyba że pełnomocnictwo dla tej osoby zostało złożone wraz z ofertą, obejmuje
swym zakresem umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w zakresie
składania podmiotowych środków dowodowych i jest aktualne. Postanowienia ust. 4 stosuje się
odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby na takich zasadach

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Wykaz, o którym mowa powyżej musi potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego w 5.4.
2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentu rejestrowego – Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, chyba że pełnomocnictwo dla tej osoby zostało złożone
wraz z ofertą, obejmuje swym zakresem umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w zakresie
składania podmiotowych środków dowodowych i jest aktualne. Postanowienia ust. 2 stosuje się
odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby na takich zasadach.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) dokumenty (katalog, folder lub tym podobne) zawierające parametry jakościowe oferowanego towaru określone w Załączniku Nr 2 do swz dla każdej z oferowanych części zamówienia. Zaleca się, aby w/w dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego były odpowiednio oznaczone, tj. Wykonawcy powinni oznaczyć plik/dokument, której części zamówienia oraz której pozycji Formularza cenowego on dotyczy;
2) w odniesieniu do Części 1: wzornik kolorów tkaniny, z której zostanie uszyta odzież;
3) w odniesieniu do Części 1: karta technologiczna dla tkaniny, z której zostanie uszyta odzież wydana przez producenta tej tkaniny;
4) w odniesieniu do Części 1: certyfikat zgodności z normą OECO-TEX dla tkaniny, z której zostanie uszyta odzież.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) dokumenty (katalog, folder lub tym podobne) zawierające parametry jakościowe oferowanego towaru określone w Załączniku Nr 2 do swz dla każdej z oferowanych części zamówienia. Zaleca się, aby w/w dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego były odpowiednio oznaczone, tj. Wykonawcy powinni oznaczyć plik/dokument, której części zamówienia oraz której pozycji Formularza cenowego on dotyczy;
2) w odniesieniu do Części 1: wzornik kolorów tkaniny, z której zostanie uszyta odzież;
3) w odniesieniu do Części 1: karta technologiczna dla tkaniny, z której zostanie uszyta odzież wydana przez producenta tej tkaniny;
4) w odniesieniu do Części 1: certyfikat zgodności z normą OECO-TEX dla tkaniny, z której zostanie uszyta odzież.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykaz dokumentów stanowiących ofertę:
1) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący kartę tytułową oferty, dostarczony Wykonawcom wraz z swz (Załącznik Nr 1 do swz)
2) Wypełniony Załącznik Nr 2 do swz zawierający obliczenie oferowanej ceny oraz termin wykonania zamówienia.
Wykaz oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą:1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w
zakresiewskazanym w Rozdziale VII swz ust. 1 i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w Rozdziale VI swz złożone na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do swz.a) w
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.b) Wykonawca, który
polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.2.
Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o
którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w
szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentu rejestrowego – Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Postanowienia pkt 3 stosuje się
odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Pełnomocnik Konsorcjum, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przekaże Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy działającego w formie spółki cywilnej, Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przekaże Zamawiającemu kopię umowy spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik Nr 4 do swz, w § 8.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://hospital.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia publicznego dla każdej części zamówienia: do dnia 30 listopada 2023r., z zastrzeżeniem postanowień w ust. 2.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia dla każdej części zamówienia, w terminie określonym w ust. 1 w niżej wymienionych etapach:
1) I etap – w terminie do dnia 31 października 2022 roku w rodzajach i ilościach określonych w Załączniku Nr 2 do swz dla każdej części zamówienia;
2) II etap – w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku w rodzajach i ilościach określonych w Załączniku Nr 2 do swz dla każdej części zamówienia;
3) III etap – w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku w rodzajach i ilościach określonych w Załączniku Nr 2 do swz dla każdej części zamówienia;
4) IV etap – w terminie do dnia 31 marca 2023 roku w rodzajach i ilościach określonych w Załączniku Nr 2 do swz dla każdej części zamówienia;
5) V etap – w terminie do dnia 30 listopada 2023 roku w rodzajach i ilościach określonych w Załączniku Nr 2 do swz dla każdej części zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.