eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW EDUKACYJNYCH WRAZ Z JEGO MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DLA POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROGRAMU "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"Ogłoszenie z dnia 2021-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW EDUKACYJNYCH WRAZ Z JEGO MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DLA POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROGRAMU "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384045769

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nanicka 22

1.5.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 586721715; 587386300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs3@zs3.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: osemka.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Szkoła

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW EDUKACYJNYCH WRAZ Z JEGO MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DLA POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROGRAMU "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-926a1b19-5130-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00292803

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-926a1b19-5130-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiający a Wykonawcami
odbywać się będzie drogą elektroniczną przy użyciu:
• miniPortalu https://epuap.gov.pl , oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/
1.1 Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres
poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: e-mail:
zs3@zs3.edu.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP, tym
samym ma dostęp do formularzy: złożenia ofert jej zmiany i wycofania oraz do formularza do
komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
cyfrowych odwzorowań dokumentów, jak również informacji przekazywanych przy ich użyciu zawarte
są w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca akceptuje warunki korzystania z miniPortalu,
określone w odnośny Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia,
zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazania tych dokumentów
oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie
dostarczenia wiadomości zawierającej dokument I informacja z serwera Zamawiającego.
7. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załącznik do oferty), cyfrowych odwzorowań
dokumentów oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mniPortal (Formularz do
komunikacji). W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem tak Zamawiający jak i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia nadanego w Biuletynie zamówień publicznych (BZP).
Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, adres e-mail:
zs3@zs3.edu.pl
8. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania
dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako
załączniki.
9. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz
informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).
10. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu
komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wejherowie ul. Nanicka 22, 84-200 Wejherowo, e-mail : zs3@zs3.edu.pl
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wejherowie, to: ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, telefon: 58 677 71 37, e-mail: iod@um.wejherowo.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,pn
DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW EDUKACYJNYCH WRAZ Z JEGO MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DLA POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROGRAMU „ LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”
prowadzonym w trybie podstawowym art. 275.ust 1
2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSP2.271.02.2021. DC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i artykułów edukacyjnych wraz z jego montażem i uruchomieniem dla potrzeb Zamawiającego. Przedmiotowe zamówienie jest elementem projektu realizowanego przez Zamawiającego pn. ,,Laboratoria Przyszłości", współfinansowanego ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczonego na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej
infrastruktury we współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został zawarty w Formularzu Cenowym, który stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

19730000-2 - Włókna sztuczne

30213100-6 - Komputery przenośne

30232100-5 - Drukarki i plotery

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31710000-6 - Sprzęt elektroniczny

31712110-4 - Elektroniczne układy scalone i mikromoduły

32332100-0 - Dyktafony

32341000-5 - Mikrofony

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

37520000-9 - Zabawki

38510000-3 - Mikroskopy

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

42661000-7 - Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i artykułów edukacyjnych wraz z jego montażem i uruchomieniem dla potrzeb Zamawiającego. Przedmiotowe zamówienie jest elementem projektu realizowanego przez Zamawiającego pn. ,,Laboratoria Przyszłości", współfinansowanego ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczonego na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej
infrastruktury we współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został zawarty w Formularzu Cenowym, który stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231000-7 - Ekrany i konsole komputerowe

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

39160000-1 - Meble szkolne

48520000-9 - Pakiety oprogramowania multimedialnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i artykułów edukacyjnych wraz z jego montażem i uruchomieniem dla potrzeb Zamawiającego. Przedmiotowe zamówienie jest elementem projektu realizowanego przez Zamawiającego pn. ,,Laboratoria Przyszłości", współfinansowanego ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczonego na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej
infrastruktury we współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został zawarty w Formularzu Cenowym, który stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22470000-5 - Instrukcje

30232140-7 - Plotery

33141623-3 - Zestawy pierwszej pomocy

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

37520000-9 - Zabawki

39560000-5 - Różne wyroby włókiennicze

42715000-1 - Maszyny do szycia

42718000-2 - Włókiennicze maszyny wykańczalnicze

42994230-1 - Laminatory

44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach zawartych w niniejszej SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki
dotyczące udziału w postępowaniu w zakresie:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje w tym
zakresie żadnych wymagań.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże
że posiada dokument (aktualna polisa lub inny dokument) potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak 100000 zł

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oferta składa się z:
a. Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ. Gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego wzoru, w treści oferty należy zamieścić informacje wymagane w Formularzu oferty;
b. Formularzy cenowych stanowiących Załączniki Nr 1, 2 i 3 do SWZ- obejmujących swoją treścią odpowiednio Zadanie którego oferta dotyczy .
c. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
d. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt.7.c - pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
e. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
f. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku Nr 5 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z tych wykonawców osobno.
g. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór zwarty jest w Załączniku Nr 3 do SWZ. h. Parafowany Wzór Umowy stanowiący Załącznik Nr 6 do SWZ.
2. Oferta, Formularz Cenowy oraz Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale opatrzone podpisem elektronicznym.
3. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz.
4. Zaleca się, aby oferta miała ponumerowane strony.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. z 2020r., poz. 1076 z późn.zm) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową.
b) Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą jak 100000,00 zł (dokument musi być ważny na dzień składania ofert).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zaliczka
1. Zamawiający przewiduje możliwość jednorazowej wypłaty zaliczki w wysokości 60% wynagrodzenia brutto określonego w Ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2, w terminie do 29 grudnia 2021 roku.
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie zaliczki w formie gwarancji bankowej albo gwarancji ubezpieczeniowej. Oryginał dokumentu stwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu najpóźniej do dnia 21 grudnia 2021r. Zamawiający dokona zapłaty zaliczki tylko w przypadku prawidłowego ustanowienia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia, o którym mowa powyżej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający, zgodnie z art. 449 ustawy Pzp, przed zawarciem umowy wymaga wniesienia, wg zasad określonych w art. 450 ustawy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy.
2. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz musi być wystawione na Zamawiającego tj. Nabywca – Gmina Miasta Wejherowa 1,84-200 Wejherowo. Odbiorca Szkoła Podstawowa nr 6 Wejherowo UL. Śmiechowska 36 ,84-200 Wejherowo
3. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania.
4. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela).
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy PZP.
6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank . Nr konta 79 1160 2202 0000 0001 0171 8432 z podaniem tytułu: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW EDUKACYJNYCH WRAZ Z JEGO MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DLA POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROGRAMU „ LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI Znak sprawy ZSP2.271.02.2021.DC.
8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób:
1) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2) do 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji. 10. Przez należycie wykonane należy rozumieć zatwierdzenie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zaliczka
1. Zamawiający przewiduje możliwość jednorazowej wypłaty zaliczki w wysokości 60% wynagrodzenia brutto określonego w Ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2, w terminie do 29 grudnia 2021 roku.
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie zaliczki w formie gwarancji bankowej albo gwarancji ubezpieczeniowej. Oryginał dokumentu stwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu najpóźniej do dnia 21 grudnia
2021r. Zamawiający dokona zapłaty zaliczki tylko w przypadku prawidłowego ustanowienia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia, o którym mowa powyżej.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych w wytycznych horyzontalnych.
2. W szczególności Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian:
a) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra oraz prawa lokalnego dopuszcza się zmianę terminu wykonania Umowy adekwatną do wprowadzonych zmian;
b) przedłużenie terminu wykonania zamówienia będzie możliwe o czas przestoju spowodowany bezpośrednim wpływem na brak możliwości realizowania dostaw lub usług obowiązującego na terytorium RP stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego lub utrudnień będących ich wynikiem - o czas przestoju, który może trwać nie dużej niż do czasu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego;
c) zmiany rodzaju sprzętu w stosunku do sprzętu określonego w Załączniku Nr 1,2 i 3 do umowy w przypadku zaprzestania produkcji lub dystrybucji tego modelu sprzętu, pod warunkiem wydania sprzętu o parametrach lepszych lub co najmniej nie gorszych niż określone w umowie, w tym Załączniku nr 1 do umowy.
3. W związku ze wskazanymi w ust. 2 okolicznościami, które mogą skutkować możliwością zmiany umowy, w tym wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze stron umowy, w terminie do 30 dnia od dnia zaistnienia powyższych okoliczności, może wystąpić na piśmie do drugiej strony o dokonanie zmiany umowy, w tym odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. Wniosek strony o zmianę umowy powinien zawierać uzasadnienie. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku druga Strona zobowiązana jest udzielić odpowiedzi na powyższy wniosek. Brak odpowiedzi w powyższym terminie uznaje się za niewyrażenie zgody na zmianę umowy.
4. W przypadku wystąpienia przez Wykonawcę o zmianę wynagrodzenia podstawą dokonania odpowiednich zmian wynagrodzenia będzie przedstawiona Zamawiającemu przez Wykonawcę kalkulacja kosztów Wykonawcy przedstawiająca wpływ zmiany przepisów na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji.
5. Przed podjęciem decyzji o zmianie wysokości wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji kalkulacji, o której mowa w ust. 3. Weryfikacji kalkulacji może dokonać osoba trzecia, działająca na zlecenie Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-09 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagania zgodnie z SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.