eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW EDUKACYJNYCH WRAZ Z JEGO MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DLA POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROGRAMU "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"Ogłoszenie z dnia 2021-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW EDUKACYJNYCH WRAZ Z JEGO MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DLA POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROGRAMU "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384045769

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Nanicka 22

1.4.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.4.7.) Numer telefonu: 586721715; 587386300

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zs3@zs3.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: osemka.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Szkoła

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00294293

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00292803/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Przed zmianą:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający, zgodnie z art. 449 ustawy Pzp, przed zawarciem umowy wymaga wniesienia, wg zasad określonych w art. 450 ustawy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy.
2. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz musi być wystawione na Zamawiającego tj. Nabywca – Gmina Miasta Wejherowa 1,84-200 Wejherowo. Odbiorca Szkoła Podstawowa nr 6 Wejherowo UL. Śmiechowska 36 ,84-200 Wejherowo
3. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania.
4. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela).
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy PZP.
6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank . Nr konta 79 1160 2202 0000 0001 0171 8432 z podaniem tytułu: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW EDUKACYJNYCH WRAZ Z JEGO MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DLA POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROGRAMU „ LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI Znak sprawy ZSP2.271.02.2021.DC.
8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób:
1) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2) do 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji. 10. Przez należycie wykonane należy rozumieć zatwierdzenie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

Po zmianie:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający, zgodnie z art. 449 ustawy Pzp, przed zawarciem umowy wymaga wniesienia, wg zasad określonych w art. 450 ustawy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy.
2. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz musi być wystawione na Zamawiającego tj. Nabywca – Gmina Miasta Wejherowa 1,84-200 Wejherowo. Odbiorca Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Nanicka 22 84-200 Wejherowo.
3. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania.
4. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela).
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy PZP.
6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank . Nr konta 79 1160 2202 0000 0001 0171 8432 z podaniem tytułu: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW EDUKACYJNYCH WRAZ Z JEGO MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DLA POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROGRAMU „ LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI Znak sprawy ZSP2.271.02.2021.DC.
8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób:
1) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2) do 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji. 10. Przez należycie wykonane należy rozumieć zatwierdzenie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.