eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobczyce › 安iadczenie us逝g dowozu i odwozu dzieci i m這dzie篡 szkolnej w komunikacji regularnej ...w okresie od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r.Og這szenie z dnia 2022-08-04


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g dowozu i odwozu dzieci i m這dzie篡 szkolnej w komunikacji regularnej ...w okresie od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzi podmiot, kt鏎emu powierzono przeprowadzenie post瘼owania

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Dobczyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555424

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Rynek 26

1.5.2.) Miejscowo嗆: Dobczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-410

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugim@dobczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.dobczyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Centrum Us逝g wsp鏊nych

1.11.) Dane podmiotu, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy przeprowadzenie post瘼owania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadz帷ego post瘼owanie: Gmina Dobczyce

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 351555424

Adres podmiotu prowadz帷ego post瘼owanie:

1.11.3.) Ulica: Rynek 26

1.11.4.) Miejscowo嗆: Dobczyce

1.11.5.) Kod pocztowy: 32-210

1.11.6.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: ugim@dobczyce.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.dobczyce.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g dowozu i odwozu dzieci i m這dzie篡 szkolnej w komunikacji regularnej ...w okresie od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-1a927741-13e8-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00292642

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-04

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://www.dobczyce.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Zawarto w SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „Rozporz康zenie” informujemy, 瞠:

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobczyce z siedzib w Dobczycach, Rynek 26.
Pozosta豉 tre嗆 w SWZ, w tym w ppu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.26.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 安iadczenie us逝g dowozu i odwozu dzieci i m這dzie篡 szkolnej w komunikacji regularnej na podstawie bilet闚 miesi璚znych do i z plac闚ek o鈍iatowych na terenie Gminy Dobczyce w okresie od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r.
Pe軟a tre嗆 w swz

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 60112000-6 - Us逝gi wzakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zast瘼czego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

2. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku w powy窺zym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠 瞠;
a) posiada w豉軼iwe, co do dzia豉lno軼i i zakresu terytorialnego, uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego os鏏, zgodnie z ustaw z dnia 06.09.2001 r. o Transporcie drogowym (. Dz. U z 2019 roku poz. 2140, z p騧n. zm.).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠;
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn ubezpieczenia nie mniej ni 200 000,00 PLN.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠;
a) dysponuje nast瘼uj帷ym wyposa瞠niem w celu wykonania zam闚ienia publicznego co najmniej:
Co najmniej 4 autobusy lub busy w dobrym stanie technicznym, spe軟iaj帷e, w tym:
- pojazd 1: minimum 50 miejsc siedz帷ych, rok produkcji nie wcze郾iej ni 2002,
- pojazd 2: minimum 55 miejsc siedz帷ych, rok produkcji nie wcze郾iej ni 2002,
- pojazd 3: minimum 55 miejsc siedz帷ych, rok produkcji nie wcze郾iej ni 2002,
- pojazd 4: minimum 55 miejsc siedz帷ych, rok produkcji nie wcze郾iej ni 2002.

3. Zamawiaj帷y mo瞠 na ka盥ym etapie post瘼owania, uzna, 瞠 Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno軼i, je瞠li posiadanie przez wykonawc sprzecznych interes闚, w szczeg鏊no軼i zaanga穎wanie zasob闚 technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi瞝zi璚ia gospodarcze wykonawcy mo瞠 mie negatywny wp造w na realizacj zam闚ienia.
4. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, warunek zostanie spe軟iony, je郵i wymagane do鈍iadczenie b璠zie posiada co najmniej jeden z konsorcjant闚, kt鏎y b璠zie realizowa t cz窷 zam闚ienia, z kt鏎 wi捫e si obowi您ek posiadania opisanego do鈍iadczenia.
Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy w odniesieniu do warunk闚, kt鏎e zosta造 opisane w ust. 2 - zgodnie z Za陰cznikiem nr 4 do SWZ, oraz o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 2) dokument potwierdzaj帷y posiadane uprawnienia do wykonywania transportu drogowego os鏏;
3) dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn okre郵on przez zamawiaj帷ego.
4) wykaz wyposa瞠nia zak豉du dost瘼nego wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Do oferty Wykonawca zobowi您any jest do陰czy aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania (zgodnie z form sk豉danej oferty)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
4. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

Pe軟a tre嗆 w swz

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z pzp i ppu

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-08-12 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 09:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-09-10

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zamawiaj帷ym jest Gmina Dobczyce - Centrum Us逝g Wsp鏊nych Gminy Dobczyce, Rynek 21, 32-410 Dobczyce. Wojew鏚ztwo ma這polskie. NIP: 681-10-04-443. Telefon: 12 37-21-778, faks 12 27-12-993 w imieniu i na rzecz kt鏎ego post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu Zamawiaj帷y powierzy przeprowadzenie post瘼owania Gmina Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce, NIP: 681-10-04-443, REGON: 351555424, Telefon: 12 37-21-703, e-mail: ugim@dobczyce.pl strona internetowa: www.dobczyce.pl. Umow w sprawie zam闚ienia zawrze Zamawiaj帷y.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.