eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nisko › Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Remont drogi gminnej ul. Pogoń w msc. Nowosielec wraz z remontem mostu na rzece BarcówkaOgłoszenie z dnia 2022-08-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Remont drogi gminnej ul. Pogoń w msc. Nowosielec wraz z remontem mostu na rzece Barcówka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nisko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409442

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 14

1.5.2.) Miejscowość: Nisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nisko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nisko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Remont drogi gminnej ul. Pogoń w msc. Nowosielec wraz z remontem mostu na rzece Barcówka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-567a48b4-12f7-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00289009

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
przetargi@nisko.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu. 2)Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej w formacie danych *.doc, *docx, *pdf i , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy składania ofert i wniosków wskazanych w ust.2 Rozdziału IX SWZ): 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w ust.2 Rozdziału IX SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie: a) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED nlub ID postępowania), lub 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej email pod adresem przetargi@nisko.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): o przetwarzaniu danych osobowych -Rozdział XXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): o przetwarzaniu danych osobowych -Rozdział XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.46.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Pogoń w msc. Nowosielec wraz z budową przepustu drogowego na rzece Barcówka. Zakres drogowy:
1) Dokumentacja obejmuje zaprojektowanie w msc. Nowosielec, na obszarze zaznaczonym na mapie poglądowej drogi gminnej oznaczonej na mapie poglądowej – Załącznik nr 9 do SWZ (łączna przybliżona długość 30m) o następujących parametrach dla projektowanej drogi:
a) Klasa techniczna – D
b) Kategoria ruchu – KR1
c) Liczba pasów ruchu – 1
d) Szerokość pasa ruchu – 3,50m lub wg odrębnych przepisów
e) Szerokość dwustronnego pobocza z kruszywa – 2x0,75m lub wg odrębnych przepisów
f) Przepust na rzece Barcówa – konstrukcja, długość i szerokość dopasowana do drogi gminnej i dostosowana do przejazdu przez przepust samochodami ciężarowymi o nacisku osi 115kN (dokumentacja obejmować ma zakresem wyburzenie istniejącego obiektu mostowego w ciągu ul. Pogoń i w jego miejscu zaprojektowanie przepustu drogowego) oraz do przepływu wody.
 Niezależnie od przedstawionych w w/w koncepcji rozwiązań – wszystkie elementy dróg zaprojektować należy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 W ciągu przedmiotowej drogi zaprojektować należy również kanalizację teletechniczną lub uzyskać odstępstwo.
 Dokumentacja winna spełniać wymagania zawarte w obowiązujących przepisach prawnych w tym zakresie. Występujące kolizje projektowanej drogi z urządzeniami infrastruktury technicznej należy rozwiązać przez zaprojektowanie niezbędnych przekładek/przebudowy/zabezpieczenia infrastruktury w uzgodnieniu z zarządcami sieci (jeżeli takie występują).
 Zakres obejmuje również uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji, umów i warunków w celu posiadania prawa do dysponowania gruntem przez Zamawiającego na cele budowlane, jak również uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i warunków do realizacji Dokumentacji.
2) Wymagania ogólne dla dokumentacji projektowej – skład dokumentacji projektowej:
Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, opracowań prawnych oraz formalnych:
a) Projektu Budowlanego (PB) wg aktualnych przepisów – PZT+PAB.
b) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego Pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.
c) Projektu Technicznego (PT) wg aktualnych przepisów.
d) Dokumentacji Przetargowej (DP).
e) Kosztorysów inwestorskich i Przedmiarów Robót.
f) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).
g) Projekt stałej organizacji ruchu – w przypadku zmiany organizacji ruchu.
h) Opracowanie odpowiedzi na pytania i modyfikację opracowań projektowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację dróg.
i) Pełnienie nadzoru autorskiego w ramach oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej.
3) Szata graficzna:
Wykonawca wykona opracowania projektowe w odpowiednim formacie w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:
a) Zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści.
b) Część opisowa będzie pisana na komputerze, za pomocą edytora kompatybilnego z MS Word.
c) Ilość arkuszy rysunkowych, będzie ograniczana do niezbędnego minimum.
d) Całość dokumentacji będzie oprawiana w sztywną oprawę i opatrzona spisem treści.
e) Rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej.
f) Całą dokumentację należy wykonać w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na CD (części opisowe w formacie pdf i doc, części rysunkowe w pdf i dwg, przedmiary i kosztorysy w pdf i xls).
4) Kolejność wykonania opracowań:
a) Wykonanie opracowań projektowych w ramach projektu budowlanego jako projekt koncepcyjny i następnie uzyskanie akceptacji Zamawiającego w trakcie opracowywania dla przyjętych rozwiązań.
b) Uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii , pozwoleń i zezwoleń.
c) Przygotowanie kompletnych wniosków i uzyskanie stosownych decyzji i zezwoleń w imieniu Zamawiającego.
d) Przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami do Zamawiającego, w tym decyzji środowiskowej, pozwolenia wodno-prawnego i potwierdzenia złożonego kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót.
5) Uzyskanie decyzji /wykonanie zgłoszenia:
a) Wykonawca złoży do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej kompletny wniosek o wydanie Pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wniosek z potwierdzeniem wpływu, złożony do właściwego organu administracji, o wydanie Pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, wraz z obowiązującymi załącznikami do wniosku oraz kompletem dokumentacji zgodnie z zakresem rzeczowym.
c) W przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosowanych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez ten organ.
d) Po otrzymaniu niezbędnych decyzji należy przekazać je dla Zamawiającego wraz z klauzulą ostateczności lub z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
e) Za zgodność przedmiaru z projektem, odpowiada Projektant w razie zapytań oferentów w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego na realizację robót, Projektant jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku w ciągu 24 godzin,
f) Wszelkie opłaty za pozyskiwanie decyzji, uzgodnień, opinii oraz innych niewymienionych ponosi Wykonawca.
g) Przekazanie i odbiór Dokumentacji odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego i oświadczenia Wykonawcy o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3. Sposób wykonania Dokumentacji:
1) Dokumentacja winna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach. Ponadto zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia.
2) Dokumentacja winna zostać sprawdzona i podpisana przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia w zakresie wykonania przedmiotu umowy.
3) W projektach wykonawczych Projektant ujmie wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót w tym przygotowawcze i tymczasowe.
4) Dokumentacja posiadać będzie zaświadczenia o przynależności projektantów do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
5) Wszelkie opłaty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, w tym pozyskaniem map, ponosi Projektant, który będzie upoważniony do występowania do niezbędnych instytucji w imieniu Zamawiającego, w tym do zgłoszenia budowy.
6) Projektant otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie po złożeniu kompletnej dokumentacji oraz po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub jeżeli nie jest wymagane to po uzyskaniu braku sprzeciwu zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Szczegółowy opis znajduje się w projekcie umowy. – Załącznik nr 6 do SWZ.
4. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie również do:
1) opracowania odpowiedzi na pytania i modyfikacji opracowań projektowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót objętych wykonaną Dokumentacją,
2) opracowania odpowiedzi na pytania wykonawców realizujących roboty na podstawie wykonanej Dokumentacji oraz modyfikacji opracowań projektowych na etapie wykonywania robót budowlanych, gdy będzie to konieczne i niezbędne do prawidłowej realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o wykonaną Dokumentację
3) pełnienia nadzoru autorskiego w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., art.20 ust.1 pkt 4 ppkt a i ppkt b (t.j. Dz.U. 2020r. poz.1333 z późn.zm.) przy czym koszty sprawowania nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie oferty. Projektant zobowiązany jest sprawować nadzór autorski osobiście lub realizowany poprzez projektantów odpowiadających branżami poszczególnym branżom projektowym, występującym w dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji. Nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z postępu robót. Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia wszystkich robót objętych Dokumentacją projektową.
5. Zamawiający informuje, że nie wprowadza wymogu odbycia wizji lokalnej.
6. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia.
7. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art.96 ust.2 pkt 2 Pzp
8. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 1) Kryterium: Cena - waga 60% 2) Kryterium: Termin płatności – waga 40% 2. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 3. Po dokonaniu oceny oferty, punkty zostaną zsumowane. Tak uzyskana ocena za kryteria stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbą punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
Brak podstaw wykluczenia:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust.4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszka nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
7. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.108 ust.1 oraz art.109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ
2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Rozdziale VI SWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ
3) Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, przedstawia wraz ze swoim oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1) i 2) także Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby – Załącznik nr 2 do SWZ i Załącznik nr 3 do SWZ.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1) i 2) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.– Załącznik nr 2 do SWZ i Załącznik nr 3 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art.117 ust.4 ustawy Pzp z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy.- Załącznik nr 7 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadkach i na warunkach określonych w §13 w projekcie umowy. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.