eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hajnówka › "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przyrodniczego nad przebudową dróg dojazdowych do pól na obiekcie scaleniowym "Tarnopol", gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie", odcinki 1, 9, cz.3"Ogłoszenie z dnia 2022-08-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przyrodniczego nad przebudową dróg dojazdowych do pól na obiekcie scaleniowym "Tarnopol", gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie", odcinki 1, 9, cz.3"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Hajnowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleksego Zina

1.5.2.) Miejscowość: Hajnówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 856823047

1.5.8.) Numer faksu: 856824220

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wpietruczuk@powiat.hajnowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przyrodniczego nad przebudową dróg dojazdowych do pól na obiekcie scaleniowym "Tarnopol", gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie", odcinki 1, 9, cz.3"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0026e07e-1243-11ed-8c68-c68bc3dc99bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00287560

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009174/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przebudową dróg dojazdowych do pól na obiekcie scaleniowym "Tarnopol", gm. Narewka pow. hajnowski, woj. podlaskie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie 4 Inwestycje w środki trwałe. Poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.powiat.hajnowka.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz za pomocą ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres skrzynki ePUAP Starostwa Powiatowego: 23f0tg2rlj)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz za pomocą ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres skrzynki ePUAP Starostwa Powiatowego: 23f0tg2rlj)
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP, udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) oraz email: wpietruczuk@powiat.hajnowka.pl. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym postępowania. (ID postępowania OA.272.70.2022)
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Wykonawca zobowiązany jest składać wszystkie dokumenty (oferty oraz oświadczenia) pod rygorem nieważności opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz. 2415).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.powiat.hajnowka.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski, 17-200 Hajnówka ul. A. Zina 1.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych: inspektor danych osobowych Violetta Miniuk, adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) nr OA.272.70.2022 pn.:„Pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru przyrodniczego nad przebudową dróg dojazdowych do pól na obiekcie scaleniowym "Tarnopol", gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie", odcinki 1, 9, cz.3"
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej „ ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz.67).
6. Obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani /Pana dotyczących
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OA.272.70.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 81300,81 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przebudową dróg dojazdowych do pól na obiekcie scaleniowym "Tarnopol" gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie, odcinki 1, 9, cz. 30,,.

2. Zamówienie obejmuje pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej oraz branż niezbędnych do wykonania niniejszego zadania.

3. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji prac zagospodarowania poscaleniowego
w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do pól na obiekcie scaleniowym "Tarnopol", gm. Narewka:

3.1 przebudowa drogi gminnej (odcinek 1) położonej na działce nr geod. 1006
w obrębie Tarnopol, gmina Narewka, w lok. 0+000,00 – 0+890,79 km. Droga o długości 890,79 m.,

3.2 przebudowa drogi gminnej (odcinek 9) położonej na działce nr geod. 1232
w obrębie Tarnopol, gmina Narewka, w lok. 0+000,00 – 0+384,23 km. Droga o długości 384,23 m.,

3.3 przebudowa części drogi gminnej (cz. odcinka 3) położonej na działkach nr
geod. 1209 i 1242 w obrębie Tarnopol, gmina Narewka, w lok. 0+000,00 – 0+214,23 km oraz w lokalizacji 0+939,82 - 1+133,23. Odcinek drogi o długości 420 m.,

3.4 Zadanie obejmuje przebudowę dróg o nawierzchni żwirowej, o łącznej długości
1 695,02 m.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego:

1.
2.
3.
4.
5.
5.1. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i należytą starannością
5.2. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do przybycia niezwłocznie, tj. w ciągu 1 doby od powiadomienia na każde uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Zamawiającego lub Wykonawcy prac zagospodarowania poscaleniowego (zwanego dalej Wykonawcą prac) objętych nadzorem, również podczas kontroli prac w terenie przez Zamawiającego.
5.3. Inspektor Nadzoru nie będzie żądać zwrotu kosztów dojazdu na teren prac.
5.4. Przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie.
5.5. Wydawanie poleceń Wykonawcy prac należy również utożsamiać z wydawaniem poleceń powołanemu przez Wykonawcę prac kierownika robót.
5.6. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.
5.7. Kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem inwestycji.
5.8. Koordynowanie, na budowie, robót realizowanych przez Wykonawców poszczególnych kontraktów.
5.9. Administrowanie i zarządzanie robotami będącymi przedmiotem umowy na wykonanie robót budowlanych, w zakresie wynikającym z warunków zawartych w tej umowie.
5.10. Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji.
5.11. Monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów je określających, w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki fizyczne, jak i finansowe;
5.12. Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi;
5.13. Nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń;
5.14. Zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót.
5.15. Rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy.
5.16. Przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postępowania sadowego (ekspertyzy itp.).
5.17. Zachowanie poufności informacji.
5.18. Reprezentowanie Zamawiającego - Inwestora na terenie prac zagospodarowania poscaleniowego przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, w szczególności z projektem wykonawczym zagospodarowania poscaleniowego, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami prawa, w zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy o roboty budowlane z Wykonawcą prac,
5.19. Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z Wykonawcą prac i dokumentacją projektową, w tym również specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
5.20. Rozstrzyganie w porozumieniu z Wykonawcą prac i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji zamówienia,
5.21. Opiniowanie wniosków Wykonawcy prac w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym zmiany materiałów, urządzeń i technologii,
5.22. Udzielenie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji prac objętych nadzorem, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót),
5.23. Nadzór nad przeprowadzeniem badań próbek składu i stopnia zagęszczenia oraz grubości samej nawierzchni z kruszywa łamanego - 3 próbki (lub 4 próbki w przypadku braku nawierzchni bitumicznej) oraz próbki grubości warstwy bitumicznej - 1 próbka, wykonanych dróg poscaleniowych na koszt Nadzoru. Badanie próbek musi wykonać niezależne Laboratorium Drogowe – wybór należy uzgodnić z Zamawiającym,
5.24. Wydawanie Wykonawcy prac poleceń, w formie pisemnej oraz potwierdzonych przez Wykonawcę, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych,
5.25. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
5.26. Żądanie od Wykonawcy prac dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową,
5.27. W razie zaistnienia robót dodatkowych niezwłocznego zgłoszenia na piśmie konieczności wykonania tych robót wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, dokonanie uzgodnień z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbędnej dokumentacji na prace dodatkowe,
5.28. Potwierdzenie wykonanych prac objętych nadzorem przez Wykonawcę prac, przygotowania w porozumieniu z Wykonawcą prac zestawienia wybudowanej infrastruktury (długości, szerokości, powierzchni, szt., itp.),
5.29. Bieżąca kontroli ilości i terminowości realizacji zadania w szczególności w zakresie dotrzymywania terminu zakończenia prac oraz podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji
5.30. Systematyczne informowanie Zamawiającego o stanie zaawansowania prac objętym nadzorem o ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji zadania z określeniem ich przyczyn oraz nieuzasadnionym opuszczeniem terenu prac przez Wykonawcę prac. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich pracach wykonywanych przez nie zgłoszonych podwykonawców umowy z Wykonawcą prac zagospodarowania poscaleniowego,
5.31. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego związanych z realizacją nadzorowanych zadań,
5.32. Udział w odbiorach częściowych: robót zanikających i ulegających zakryciu i końcowym odbiorze robót objętych nadzorem i przyjmowania od Wykonawcy prac wszelkich dokumentów wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia kompletności dokumentów),
5.33. Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, potwierdzenia faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad także na żądanie Zamawiającego, kontrolowania rozliczeń budowy,
5.34. Nadzór nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy prac koniecznych do odbioru,
5.35. Uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych (1 raz w roku) na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenia usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Cena brutto” – C;
2) „Ilość kontaktów ……….. – K

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium
Waga [%]
Liczba punktów
Sposób oceny wg wzoru
Cena brutto
60%
60
Cena brutto najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto badanej oferty
Kontakty inspektora nadzoru z Wykonawcą
40%
40
Minimalna wymagana ilość kontaktów z Wykonawcą – 3 kontakty
w miesiącu, które zostaną zapisane w comiesięcznych sprawozdaniach sporządzonych dla Zamawiającego.

Zamawiający przyzna punkty wg następującego klucza :
- w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 3 kontaktów w miesiącu – 10 pkt ,
- w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 4 kontaktów w miesiącu – 20 pkt ,
- w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 5 kontaktów w miesiącu – 40 pkt ,
łącznie jednak nie więcej niż 40 pkt.


*Wskazane w tabeli informacje w zakresie ilości kontaktów inspektora należy zamieścić w odpowiedniej pozycji formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ oraz potwierdzić w sposób tam wskazany.
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
S = C + K
gdzie:
S – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena brutto”,
K – punkty uzyskane w kryterium „Ilość kontaktów”
Ocena punktowa w kryterium „cena brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.

4. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kontakty inspektora nadzoru z Wykonawcą

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że prowadząc działalność gospodarczą lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli taki wpis jest wymagany przepisami;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że jest:
- UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ związanej z rodzajem wykonywanej działalności zawodowej w wysokości nie mniejszej niż 10 000,00zł.
3) zdolności technicznej lub zawodowej tzn.:
a) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedno zamówienie na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – (załącznik Nr 5 do SWZ)
b) odnośnie posiadania wiedzy i doświadczenia:

Inspektor nadzoru robót drogowych winien:
- posiadać uprawnienia drogowe do kierowania robotami bez ograniczeń, czyli uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej umożliwiające sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, pozwalające na sprawowanie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, minimum 2 lata doświadczenia z uprawnieniami
-wykazać pełnienie samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 29.04.2019 r. Dz. U. z 2019 r., poz. 831 z późn. zm.) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku inspektora nadzoru robót drogowych / kierownika budowy / kierownika robót drogowych na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.) o wartości robót minimum 500 000 PLN (brutto) wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.

UWAGA!
Osoby, skierowane do realizacji zamówienia, powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku gdy wskazane osoby, nie wykazują biegłą i fachową znajomością języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: . W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca przedłoży:
a) wykaz osób, o których mowa w rozdz. IX SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób, oraz wskazaniem kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami; załącznik nr 4 do SWZ,
b) Aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej:
- Wykonawca załącza kopię opłaconej aktualnej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zawodowej związanej z rodzajem wykonywanej działalności zawodowej.
c) wykaz usług o których mowa w rozdz. IX SWZ potwierdzających, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedno zamówienie na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (załącznik nr 5)

2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. W zakresie nieuregulowanym Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zmawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r., poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452).
4. Zamawiający może żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy stosuje się odpowiednio (ust. 3 SWZ).
6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz wskazania nazw tychże podwykonawców.
7. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5) Pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
6. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
8. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust 5 pkt. 6, Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
9. ust. 8 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
10. ust. 6–8 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku:
1) zaistnienia ustawowej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację przedmiotu umowy
2) zmiany terminu wykonania umowy na skutek konieczności zmiany terminu realizacji umowy na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego z wykonawcą prac budowlanych lub z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
3) zmiany osób zdolnych do wykonania zamówienia, określonych w § 3 pkt. 7, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, oraz że proponowana przez Wykonawcę osoba posiada uprawnienia i doświadczenie nie gorsze, niż osoba, której zmiana dotyczy. Zmiana jest dopuszczalna za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą propozycję Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz za pomocą ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres skrzynki ePUAP Starostwa Powiatowego: 23f0tg2rlj)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.