eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › "Przebudowa/budowa przejść dla pieszych: przebudowa na drodze pow. Nr 2912 E w Brzezinach, ul. Rejtana, Nr 2911 E w m. Witkowice, Nr 2940 E w Rogowie ul. Dworcowa, budowa Nr 5101 E w m. Osiny"Ogłoszenie z dnia 2021-11-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Przebudowa/budowa przejść dla pieszych: przebudowa na drodze pow. Nr 2912 E w Brzezinach, ul. Rejtana, Nr 2911 E w m. Witkowice, Nr 2940 E w Rogowie ul. Dworcowa, budowa Nr 5101 E w m. Osiny"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BRZEZIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750731786

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 46874 11 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-brzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-brzeziny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.powiat-brzeziny.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Przebudowa/budowa przejść dla pieszych: przebudowa na drodze pow. Nr 2912 E w Brzezinach, ul. Rejtana, Nr 2911 E w m. Witkowice, Nr 2940 E w Rogowie ul. Dworcowa, budowa Nr 5101 E w m. Osiny"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1d694f7-275d-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00286812

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004423/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 "Przebudowa/budowa przejść dla pieszych: przebudowa na drodze pow. Nr 2912 E w Brzezinach, ul. Rejtana, Nr 2911 E w m. Witkowice, Nr 2940 E w Rogowie, ul. Dworcowa, budowa Nr 5101 w m. Osiny"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00223750/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DR.272.5.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 526988,52 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych na drodze powiatowej Nr 2912 E w Brzezinach, ul. Rejtana w rejonie skrzyżowania z drogą miejską (ul. Piłsudskiego), w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2911 E z drogą gminną w miejscowości Witkowice, na drodze powiatowej Nr 2940 E na ul. Dworcowej w Rogowie oraz budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 5101 E w miejscowości Osiny.

1) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2912 E w Brzezinach, ul. Rejtana w rejonie skrzyżowania z drogą miejską (ul. Piłsudskiego).

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych oraz wprowadzenie nowych elementów oznakowania pionowego i poziomego.
Zamierzeniem projektu jest przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych zlokalizowanego na poziomie jezdni na przejście wzniesione (zlokalizowane na progu o wysokości 10 cm) wraz z docelową organizacją ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego a w szczególności pieszych.
Należy wykonać przejście dla pieszych wyniesione na poziomie istniejących chodników z elementów segmentowych o wysokości 0,10 m. Wyniesienie będzie miało charakter progu zwalniającego wyspowego o szerokości 7,00 m w tym skosy najazdowe o szerokości 1,00 m każdy, na którym będzie zlokalizowane przejście dla pieszych o szerokości 4,00 m. Oznakowanie na poziomie P-10 oraz P-25 należy wykonać jako grubowarstwowe w kolorze białym.
W istniejących chodnikach przy krawężnikach na wysokości przebudowywanego zjazdu o długości 5,00 m należy zamontować pas ostrzegawczy o szerokości 0,35 m z płytek fakturowych dla osób z dysfunkcją wzroku.

2) Przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2911 E z drogą gminną w miejscowości Witkowice.

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych, wprowadzenie nowych elementów oznakowania pionowego i poziomego oraz budowę chodników w celu skomunikowania przejścia dla pieszych z przystankiem komunikacji zbiorowej i drogą gminną.

Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych będzie polegała na:
- zastąpieniu istniejącego oznakowania poziomego (P-10) oznakowaniem grubowarstwowym w kolorze białym,
- zastąpieniu istniejących znaków D-6 nowymi znakami D-6 na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej.
- ustawienie obustronnego znaku D-6 ze światłami ostrzegawczymi nad przejściem dla pieszych.

Przewiduje się budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm kolor czerwony na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm i warstwie odsączającej z piasku. Chodnik obramowany będzie od strony jezdni dróg krawężnikiem betonowym na ławie betonowej a od strony zieleńców i rowów odwadniających obrzeżem betonowym 8*30 na ławie betonowej.

Konstrukcja warstw chodnika:
-warstwa ścieralna gr. 8 cm kostka betonowa kolor czerwony
-podbudowa zasadnicza gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
-warstwa odsączająca gr. 10 cm z piasku

W chodnikach przy krawężnikach na wysokości przebudowywanego zjazdu na długości 4,00 m należy zamontować pas ostrzegawczy o szerokości 0,35 m z płytek fakturowanych dla osób z dysfunkcją wzroku.
W związku z tym, że istniejące pobocza mają szerokość 1,00 m a szerokość projektowanego chodnika po stronie wschodniej ma wynosić 2,00 m a po stronie zachodniej 2,50 m przewiduje się wykonanie w istniejących rowach muru oporowego betonowego prefabrykowanego typu L o wysokości 1,00 m. Prefabrykaty ustawić na ławie betonowej gr. 10cm z betony C8/10.
Obramowanie chodnika krawężnikiem betonowym 15*30 na ławie betonowej C12/15. Strona wschodnia – krawężnik wystający ze światłem 10 cm. Na wysokości przejścia dla pieszych zatopiony na długości 5,00 m ze skosami o długości 1,00 m. Na łuku drogi gminnej zatopiony. Światło krawężnika zatopionego 2 cm.
Strona zachodnia – krawężnik na całej długości zatopiony. Światło krawężnika zatopionego 2 cm.
Obramowanie chodnika obrzeżem 8*30 na ławie betonowej C8/10.
Należy wymienić rury DN600 na długości 2,00 m z przestawieniem ścianek czołowych po stronie wschodniej i zachodniej ze skrzyżowaniem strona południowa oraz wymienić rury DN400 (strona północna) na długości 2,00 m pod istniejącym przystankiem komunikacji miejskiej.
Na chodnikach na wysokości rowu pomiędzy obrzeżami a murem oporowym należy zamontować bariery U-12a.

3) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2940 E na ul. Dworcowej w Rogowie.

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych, zastąpienie istniejącego oznakowania poziomego (P-10) oznakowaniem grubowarstwowym w kolorze białym, zastąpienie istniejących znaków D-6 nowymi znakami D-6 na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej ze światłami ostrzegawczymi zasilanymi hybrydowo z akumulatorów żelowych zamontowanych na maszcie.

Pas ostrzegawczy w istniejących odcinkach:

W projektowanych chodnikach przy krawężnikach na wysokości przebudowywanego zjazdu na długości 4,00 m należy zamontować pas ostrzegawczy o szerokości 0,60 m z płytek fakturowanych dla osób z dysfunkcją wzroku.
Oświetlenie przebudowywanego przejścia dla pieszych:
Projektowane przejście dla pieszych jest oświetlone poprzez istniejące oświetlenie uliczne.
Wprowadzono oznakowanie pionowe i poziome przystanków komunikacji zbiorowej.
Z uwagi na sąsiedztwo dworca PKP oraz przystanki komunikacji publicznej, zaprojektowano miejsca parkingowe oznakowane znakami pionowymi i oznakowaniem poziomym.
Projektuje się przebudowę istniejących chodników o nawierzchni z kostki betonowej, na nową nawierzchnię z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm i warstwie odsączającej z piasku. Chodnik obramowany będzie od strony jezdni drogi krawężnikiem betonowym na ławie betonowej obrzeżem betonowym 8*30 na ławie betonowej.
Konstrukcja warstw chodnika:
-warstwa ścieralna gr 8cm-kostka betonowa
-podbudowa zasadnicza gr 10cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm
-warstwa odsączająca gr 10cm z piasku
W projektowanych chodnikach przy krawężnikach na wysokości przebudowywanego zjazdu na długości 4,00m należy zamontować pas ostrzegawczy o szerokości 0,60m z płytek fakturowanych dla osób z dysfunkcją wzroku. Krawężnik wyniesiony 2cm ponad nawierzchnię jezdni.
Krawężnik betonowy:
Projektuje się przestawienie istniejącego krawężnikiem betonowym 15*30 na ławie betonowej C12/15, z regulacją wysokościową. Krawężnik wystający ze światłem 10cm. Na wysokości przejścia dla pieszych zatopiony na długości 5,00 m ze skosami o długości 1,00m.
Obrzeże:
Projektuje się obramowanie chodnika obrzeżem 8*30 na ławie betonowej C8/10.
Projektuje się ułożenie nowej warstwy ścieralnej gr 5 cm z AC 11S w miejsce istniejącej, którą należy sfrezować. Pochylenie podłużne i poprzeczne bez zmian.

4) Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 5101 E w miejscowości Osiny.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę przejścia dla pieszych, która polegała będzie na wykonaniu:
- nowego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Sokolskiego,
-wprowadzenia nowych elementów oznakowania pionowego i poziomego,
-wymianę oznakowania poziomego w rejonie skrzyżowania i projektowanego przejścia dla pieszych z oznakowania cienkowarstwowego na grubowarstwowe,
-przebudowę chodnika po stronie zachodniej i wschodniej jezdni,
-dostosowanie wysokości chodnika do poziomu przejścia dla pieszych,
-montaż pasa ostrzegawczego z płytek fakturowanych dla osób z dysfunkcją wzorku.
Budowa istniejącego przejścia dla pieszych polegała będzie na:
- przejście dla pieszych
- likwidacji istniejącego przejścia dla pieszych,
- nowej lokalizacji przejścia dla pieszych,
- oznakowania poziomego (P-10) grubowarstwowego w kolorze białym,
- oznakowania pionowego znakami D-6 na tle folii pryzmatycznej odblaskowo – fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej
- pas ostrzegawczy w istniejących chodnikach
W chodnikach przy krawężnikach na wysokości budowanego przejścia dla pieszych na długości 4,00 m należy zamontować pas ostrzegawczy o szerokości 0,60 m z płytek fakturowanych dla osób z dysfunkcją wzroku.
- oświetlenie przebudowywanego przejścia dla pieszych
Projektowane przejście dla pieszych jest oświetlone poprzez oświetlenie uliczne.
Przebudowa chodnika
W celu połączenia projektowanego przejścia dla pieszych z istniejącym chodnikiem, po stronie wschodniej projektuje się przebudowę istniejącego chodnika o nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 oraz przyległego zjazdu z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm. Chodnik obramowany obrzeżem betonowym 8 ⃰ 30 na ławie betonowej.
Konstrukcja warstw chodnika:
- warstwa ścieralna gr. 7 cm płyta betonowa 50x50x7
- podsypka cementowo – piaskowa gr 5 cm
Konstrukcja warstw zjazdu przyległego do projektowanego przejścia:
- warstwa ścieralna gr 8 cm kostka betonowa
- podsypka cementowo – piaskowa gr 5 cm
- podbudowa gr 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 526988,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 526988,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 526988,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe "BUD-DROG" Stanisława Polus

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7731006446

7.3.3) Ulica: ul. Zawiła 23

7.3.4) Miejscowość: Koluszki

7.3.5) Kod pocztowy: 95-040

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 526988,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.