eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27Ogłoszenie z dnia 2021-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 639815948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Elizy Orzeszkowej 27

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 614262455

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zol@zolgniezno.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zolgniezno.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7346d01d-4db6-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00283037

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004177/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
2) poczty elektronicznej: zolad@zolgniezno.com.pl lub https://epuap.gov.pl/wps/portal
[Adres ESP (skrytki ePUAP: /ZOLGniezno/SkrytkaESP]
- z zastrzeżeniem, iż oferta, wraz z załącznikami mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub https://epuap.gov.pl/wps/portal
[Adres ESP (skrytki ePUAP: /ZOLGniezno/SkrytkaESP]

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Opis sposobu przygotowywania oferty
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub https://epuap.gov.pl/wps/portal
[Adres ESP (skrytki ePUAP: /ZOLGniezno/SkrytkaESP ].
Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim i złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/.
Zasady rejestracji na Platformie: W celu złożenia oferty bądź komunikowania się z Zamawiającym za pośrednictwem platformy miniPortal, Wykonawca musi mieć założone konto na platformie ePuap. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku" oraz do „Formularza do komunikacji". Dalsze postepowanie opisane jest w instrukcji obsługi platformy pod adresem : https://miniportal.uzp.gov.pl/lnstrukcje
Sposób przygotowania i złożenia oferty za pośrednictwem Platformy
1) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
2) Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek" za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania kompletnej oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla "wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
3) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, o świadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania w przypadku oferty w systemie został opisany w Instrukcji korzystania z Platformy. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAT 372.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie. Zgodnie z załącznikiem nr 1a formularz asortymentowo – cenowy do SWZ
2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych w innej postaci.
3. Zamawiający dopuszcza tylko zakup produktów zarejestrowanych jako leki, a nie akceptuję suplementów diety.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania leków w innych opakowaniach handlowych przeliczając do pełnych opakowań w górę.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu zamiennika danego produktu leczniczego w przypadku gdy na rynku nie można uzyskać zaoferowanego w ofercie produktu lub wstrzymano bądź zakończono produkcję danego leku (o tych samych parametrach i właściwościach) z zastrzeżeniem, iż cena jednostkowa zamiennika nie przekracza ceny leku (odpowiednika) podanego w ofercie za zgodą osoby upoważnionej przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że zamiennik zaoferowanego produktu leczniczego winien posiadać równoważność farmaceutyczną, przez co należy rozumieć
sytuację, w której porównywane leki zawierają taką samą ilość środka leczniczego w takiej samej (lub zasadniczo podobnej - np. tabletki, kapsułki) postaci leku, odpowiadającej tym samym porównywalnym normom i które przeznaczone są do podawania taką sama drogą. Z uwagi na fakt, że równoważność farmaceutyczna nie warunkuje równoważności terapeutycznej, gdyż różnice w zakresie substancji uzupełniających i procesu produkcyjnego mogą powodować różnice w rozpuszczaniu oraz biodostępności, a w konsekwencji w działaniu środka farmaceutycznego Zamawiający wymaga również by zaoferowane produkty lecznicze winny posiadać równoważność terapeutyczną. Pod pojęciem równoważności terapeutycznej należy rozumieć sytuację w której dwa środki są równoważne farmaceutycznie i po ich podaniu w takiej samej dawce ich efekty zarówno w zakresie skuteczności jak i bezpieczeństwa są takie same, jak można było oczekiwać na podstawie odpowiednich badań. Powyższa procedura zakupu powinna być zrealizowane w terminie do 48h.
6. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać aktualne świadectwo rejestracji, atest, świadectwo jakości, deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a ponadto właściwe oznakowanie opakowań zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7. Ilości wymienione w załączniku Nr 1a są wielkościami szacunkowymi, w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Z tytułu nie wykorzystanej części umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za wykonane dostawy leków
8. Wielkości zapotrzebowania uzależnione będą od bieżących potrzeb Zamawiającego.
9. Okres ważności leków nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
10. Zmiana cen dopuszczalna jest tylko w przypadku:
a) obniżenia ceny urzędowej leku
b) zmiany stawki podatku VAT
c) obniżenia ceny producenta lub wykonawcy
10. W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dokonać wymiany na towar wolny od wad i uszkodzeń
11. Termin i miejsce dostawy leków:
a) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego - 24 godz.
b) w przypadku „leku na ratunek” - 8 godz.
c) miejsce dostawy: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gnieźnie, ul. E. Orzeszkowej 27 – Dział Farmacji Szpitalnej
d) Terminy dostaw: od poniedziałku do piątku w godzinach od 735 do 1400.
12. Prawo opcji
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji.
W sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania większego zakresu dostaw (danego asortymentu) – max do 20 % wielkości zamówienia, po stawkach (cenach) i na warunkach (terminach dostaw) określonych w ofercie Wykonawcy, Prawo opcji przysługuje Zamawiającemu w trakcie obowiązywania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania większego zakresu dostaw leków – max do 20 % wielkości zamówienia, po stawkach (cenach) i na warunkach (terminach dostaw) określonych w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie.
3. Prawo opcji obowiązuje w okresie obowiązywania umowy na przedmiotowe zamówienie. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w formie pisemnego oświadczenia a Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zamówienia w zakresie z niego wynikającym.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-12-16 do 2022-11-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 9.2.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania,
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
9.2.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
a) cena – waga kryterium 60%,
b) termin realizacji reklamacji – waga kryterium 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi zezwolenie na prowadzenie działalności farmaceutycznej lub inny dokument uprawniający do obrotu hurtowego produktami leczniczymi na terenie Polski oraz posiada zezwolenie na obrót środkami psychotropowymi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań określonych w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy:
a)zmiany adresu siedziby, numeru telefonów, formy prawnej Wykonawcy lub Zamawiającego.
b)zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Wykonawcy, jak i Zamawiającego,
c)zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
d)wydłużenia czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości,
e)wydłużenia czasu trwania umowy w sytuacji skorzystania zamawiającego z prawa opcji,
f)wydłużenia czasu trwania umowy spowodowane okolicznościami niezależnymi od stron zawartej umowy
g) gdy producent produktu zakończył produkcję lub wycofa ze sprzedaży (rynku) produkt zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia dostawy – Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia innego leku o lepszych właściwościach, parametrach technicznych i jakościowych niż podanych w niniejszej specyfikacji ,
h) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wprowadzenia do obrotu lub zaproponowania przez Wykonawcę nowego produktu, odpowiadającego produktowi będącemu przedmiotem zamówienia, pod warunkiem, że nowy produkt spełnia wszystkie wymagania produktu objętego ofertą w zakresie jego zgodności z SWZ i nie powoduje wzrostu ceny ofertowej – co wykonawca powinien szczegółowo udokumentować,
i) w przypadku gdy obniżeniu ulegnie urzędowa cena danego produktu – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny wynagrodzenia umownego za dany lek o różnicę między ceną urzędową, która obwiązywała w dniu składania ofert, a wartością ceny urzędowej po zmianie.
j) gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT – zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości wynagrodzenia umownego, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto , cena netto pozostanie bez zmian,
k) zmiany ceny w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkość opakowania) wprowadzonej przez producenta produktu w trakcie realizacji niniejszej umowy – z zachowaniem zasady proporcjonalności,
l) obniżenia ceny produktów w przypadku akcji promocyjnych prowadzonych przez Wykonawcę lub producenta,
m) w przypadku gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą:
- wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
- modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnych.

2. Warunki dokonania zmian:
a) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej,
b) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia wniosku o zmianę postanowień umowy.
3. Wniosek o którym mowa w pkt 2 lit. b) musi zawierać:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy w przypadku nie zrealizowania umowy w terminie 12 miesięcy w ramach maksymalnego zakresu prawa opcji. W tej sytuacji umowa może zostać przedłużona do czasu wykorzystania pełnej wartości wynikającej z prawa opcji.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-06 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.