eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27Ogłoszenie z dnia 2021-12-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 639815948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Elizy Orzeszkowej 27

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 614262455

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zol@zolgniezno.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zolgniezno.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7346d01d-4db6-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00312282

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004177/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DAT 372.3.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 253706,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie. Zgodnie z załącznikiem nr 1a formularz asortymentowo – cenowy do SWZ
2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych w innej postaci.
3. Zamawiający dopuszcza tylko zakup produktów zarejestrowanych jako leki, a nie akceptuję suplementów diety.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania leków w innych opakowaniach handlowych przeliczając do pełnych opakowań w górę.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu zamiennika danego produktu leczniczego w przypadku gdy na rynku nie można uzyskać zaoferowanego w ofercie produktu lub wstrzymano bądź zakończono produkcję danego leku (o tych samych parametrach i właściwościach) z zastrzeżeniem, iż cena jednostkowa zamiennika nie przekracza ceny leku (odpowiednika) podanego w ofercie za zgodą osoby upoważnionej przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że zamiennik zaoferowanego produktu leczniczego winien posiadać równoważność farmaceutyczną, przez co należy rozumieć
sytuację, w której porównywane leki zawierają taką samą ilość środka leczniczego w takiej samej (lub zasadniczo podobnej - np. tabletki, kapsułki) postaci leku, odpowiadającej tym samym porównywalnym normom i które przeznaczone są do podawania taką sama drogą. Z uwagi na fakt, że równoważność farmaceutyczna nie warunkuje równoważności terapeutycznej, gdyż różnice w zakresie substancji uzupełniających i procesu produkcyjnego mogą powodować różnice w rozpuszczaniu oraz biodostępności, a w konsekwencji w działaniu środka farmaceutycznego Zamawiający wymaga również by zaoferowane produkty lecznicze winny posiadać równoważność terapeutyczną. Pod pojęciem równoważności terapeutycznej należy rozumieć sytuację w której dwa środki są równoważne farmaceutycznie i po ich podaniu w takiej samej dawce ich efekty zarówno w zakresie skuteczności jak i bezpieczeństwa są takie same, jak można było oczekiwać na podstawie odpowiednich badań. Powyższa procedura zakupu powinna być zrealizowane w terminie do 48h.
6. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać aktualne świadectwo rejestracji, atest, świadectwo jakości, deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a ponadto właściwe oznakowanie opakowań zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7. Ilości wymienione w załączniku Nr 1a są wielkościami szacunkowymi, w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Z tytułu nie wykorzystanej części umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za wykonane dostawy leków
8. Wielkości zapotrzebowania uzależnione będą od bieżących potrzeb Zamawiającego.
9. Okres ważności leków nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
10. Zmiana cen dopuszczalna jest tylko w przypadku:
a) obniżenia ceny urzędowej leku
b) zmiany stawki podatku VAT
c) obniżenia ceny producenta lub wykonawcy
10. W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dokonać wymiany na towar wolny od wad i uszkodzeń
11. Termin i miejsce dostawy leków:
a) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego - 24 godz.
b) w przypadku „leku na ratunek” - 8 godz.
c) miejsce dostawy: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gnieźnie, ul. E. Orzeszkowej 27 – Dział Farmacji Szpitalnej
d) Terminy dostaw: od poniedziałku do piątku w godzinach od 735 do 1400.
12. Prawo opcji
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji.
W sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania większego zakresu dostaw (danego asortymentu) – max do 20 % wielkości zamówienia, po stawkach (cenach) i na warunkach (terminach dostaw) określonych w ofercie Wykonawcy, Prawo opcji przysługuje Zamawiającemu w trakcie obowiązywania umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 253706,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 253706,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 253706,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Urtica Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8942556799

7.3.3) Ulica: Krzemieniecka 120

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-613

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 274031,23 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-12-16 do 2022-12-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.