eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecinek › Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno-Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007481 - II etap.Ogłoszenie z dnia 2023-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno-Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007481 – II etap.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SZCZECINECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warcisława IV 16

1.5.2.) Miejscowość: Szczecinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.szczecinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatszczecinecki.bip.net.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2f8f32a7-feb6-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno-Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007481 – II etap.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f8f32a7-feb6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00282071

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037062/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007482 - II etap

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238585

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.1.16.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3251975,08 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 358IZ na odcinku Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektów inżynierskich w kilometrażu od 9+905 do 10+905 z poboczem. W ramach realizowanej inwestycji wykonane zostaną:
• poszerzenie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej do 6,0 m;
• dwie zatoki autobusowe z chodnikami
• obustronne pobocza o szerokości 1,0m
• zjazdy zwykłe do posesji przyległych
• przebudowa przepustu drogowego JNI01007481 Ø1200
• kanał technologiczny
• oznakowanie poziome i pionowe
• karczowanie pni i nasadzenia zastępcze w ilości 100 sztuk
• pozostałe, opisane szczegółowo w dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2700295,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2949266,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2700295,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "Pol-Dróg Gdańsk" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5840202978

7.3.3) Ulica: Wawelska

7.3.4) Miejscowość: Piła

7.3.5) Kod pocztowy: 64-920

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2700295,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.