eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Cyfrowy Powiat"Ogłoszenie z dnia 2023-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby projektu pn. „Cyfrowy Powiat”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Ostródzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana III Sobieskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.ostroda.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e5f1ba17-ff89-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby projektu pn. „Cyfrowy Powiat”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5f1ba17-ff89-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00279852

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053754/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa "Cyfrowy Powiat"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przedsięwzięcie jest realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Projektu: "Cyfrowy Powiat" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU; Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240949

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AN.272.14.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 62160,84 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby projektu pn. „Cyfrowy Powiat”, w zakresie części 1 – Dostawa komputerów (1 komputer stacjonarny; 2 monitory; 1 komputer przenośny), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – dalej OPZ (zał. nr 4a do SWZ); formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 5a do SWZ) oraz projektem umowy (zał. nr 3 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

30213100-6 - Komputery przenośne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.5.) Wartość części: 17848,40 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby projektu pn. „Cyfrowy Powiat”, w zakresie części 2 - Dostawa dysku sieciowego NAS - 1 szt. , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – dalej OPZ (zał. nr 4b do SWZ); formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 5b do SWZ) oraz projektem umowy (zał. nr 3 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 48823000-3 - Serwery plików

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30234100-9 - Dysk magnetyczny

4.5.5.) Wartość części: 8701,14 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby projektu pn. „Cyfrowy Powiat”, w zakresie części 3 - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych - 2 szt., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – dalej OPZ (zał. nr 4c do SWZ); formularzem kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 5c do SWZ) oraz projektem umowy (zał. nr 3 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30216110-0 - Skanery komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30232110-8 - Drukarki laserowe

30121200-5 - Urządzenia fotokopiujące

4.5.5.) Wartość części: 35611,30 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 2 – wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.
W postępowaniu wpłynęły dwie oferty i obie podlegają odrzuceniu jn.:
Oferta nr 1 – złożona przez Prime Computers Dariusz Leszczyński 50-229 Wrocław, ul. Kraszewskiego 15A . Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 1 pkt 5 ustawy Pzp – treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań opisu przedmiotu zamówienia określonych w załączniku nr 4 do SWZ, tj.:
- zaoferowany monitor nie posiada wbudowanych głośników stereo, Wykonawca nie wykazał też, że zaoferowany monitor jest wyposażony w przyczepianą listwę z głośnikami;
- zaoferowany laptop nie posiada zintegrowanej karty sieciowej 1 Gbps.
Oferta nr 6 – złożona przez Grupę E Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Piwna 38. Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 1 pkt 5 ustawy Pzp – treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań opisu przedmiotu zamówienia określonych w załączniku nr 4 do SWZ, tj.:
- zaoferowany laptop nie posiada zintegrowanej karty sieciowej 1 Gbps.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28929,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 31278,90 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7366,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9225,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7366,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 190866798

7.3.3) Ulica: ul. Jagiellońska 8

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-371

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7366,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28659,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 37000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28659,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Faxiko Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 510254898

7.3.3) Ulica: ul. Kopernika 31

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-513

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28659,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.