eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji węzła CWU wraz z zasobnikami CWU oraz niezbędnymi zmianami instalacyjnymi w kotłowni PCR im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2023-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji węzła CWU wraz z zasobnikami CWU oraz niezbędnymi zmianami instalacyjnymi w kotłowni PCR im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192587795

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 1-3

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-759

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pcrsopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcrsopot.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pcr_sopot

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


spółka prawa handlowego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji węzła CWU wraz z zasobnikami CWU oraz niezbędnymi zmianami instalacyjnymi w kotłowni PCR im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03ad754d-f3b6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00279301

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234595

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 4-TP-23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Zakres prac obejmuje:
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne:
- odcięcie instalacji na czas modernzacji,
- włączenie w istniejące instalacje,
- montaż rurociągów z rur stalowych,
- montaż armatury,
- montaż armatury na rurociągach: odcinającej, kontrolno-pomiarowej,
- płukanie instalacji c.o., cwu,
- próby szczelności i instalacji grzewczych,
- próba szczelności „na gorąco” z wykonaniem regulacji obiegów grzewczych,
- usunięcie ewentualnych usterek,
- izolacja termiczna i oznakowanie rurociągów,
- demontaż istniejących instalacji,
- demontaż istniejących zasobników wody,
- demontaż istniejących pomp,
- demontaż istniejących wymienników ciepła,
- montaż zasobników C.W.U.,
- montaż pomp obiegowych,
- montaż wymienników ciepła,
- montaż rozdzielacza sinusoidalnego,
- montaż instalacji sterowania automatyką kotłowni,
Roboty instalacyjne:
- transport i składowanie materiałów,
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i rozdzielnic,
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych i automatyki kotłowni,
- montaż nowej rozdzielnicy elektrycznej kotłowni,
- montaż nowej rozdzielni z automatyką kotłowni,
- montaż wyłącznika p.poż. w rozdzielnicy zasilającej kotłownie łącznie z instalacją sterowniczą wyłącznika,
- układanie przewodów w korytach elektrycznych,
- montaż opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz osprzętu elektrycznego,
- przeprowadzenie prób i badań oraz potwierdzenie ich.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną budynku kotłowni. Wniosek o umożliwienie wizji lokalnej (zawierający numer kontaktowy) należy przesłać poprzez stronę postępowania na platformie lub na adres email Zamawiającego: zamowienia@pcrsopot.pl. Zamawiający skontaktuje się w celu ustalenia odpowiedniego terminu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do oferty z najniższą ceną.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.