eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji węzła CWU wraz z zasobnikami CWU oraz niezbędnymi zmianami instalacyjnymi w kotłowni PCR im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji węzła CWU wraz z zasobnikami CWU oraz niezbędnymi zmianami instalacyjnymi w kotłowni PCR im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192587795

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 1-3

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-759

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pcrsopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcrsopot.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji węzła CWU wraz z zasobnikami CWU oraz niezbędnymi zmianami instalacyjnymi w kotłowni PCR im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03ad754d-f3b6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234595

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pcr_sopot

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pcr_sopot

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4.1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pcr_sopot tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy.
4.2 Korzystanie z Platformy jest bezpłatne dla Wykonawców.
4.3 Ofertę wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków w postępowaniu, należy przesłać w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności poprzez „Formularz” umieszczony na Platformie Zakupowej na stronie postępowania, gdzie Wykonawca załącza ofertę wraz z załącznikami oraz ewentualnie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający nie dopuszcza składania ofert z wykorzystaniem opcji „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. W przypadku awarii w działaniu Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/pcr_sopot Zamawiający również dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z wyłączeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na adres: zamowienia@pcrsopot.pl
4.4 Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, przy czym dokumenty przesłane przez Wykonawcę (w szczególności stanowiące oświadczenie woli) muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4.5 Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
4.6 Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdz.I.4 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a. Administratorem danych osobowych Wykonawcy, a w wypadku Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi - w stosunku do danych osobowych zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych ujawnionych przez Wykonawcę jest Zamawiający - Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684944, nr NIP 585-14-79-028, REGON: 192587795, tel. (58) 555-75-20, tel./fax. (58) 551-14-26.
b. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pcrsopot.pl lub na wskazany powyżej adres Administratora Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych należy kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z korzystaniem przez Wykonawcę lub osoby, których dane osobowe zostały ujawnione przez Wykonawcę z praw związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.
c. Dane osobowe Wykonawcy lub dane osobowe osób ujawnione przez Wykonawcę będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz po udzieleniu zamówienia w celu zawarcia i realizacji umowy. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt b), c) i f) RODO.
d. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz realizacji umowy w przypadku jej zawarcia. Konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożliwość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie podpisania oraz realizacji zawartej z Wykonawcą umowy i wynikających z niej obowiązków.
e. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy lub danych osobowych osób ujawnionych przez Wykonawcę będą: Zamawiający, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, podmioty uprawione do sprawdzania lub kontroli działalności Zamawiającego, w tym uczestniczące w postępowaniach przewidzianych w ramach środków ochrony prawnej opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w przypadku zawarcia z Wykonawcą umowy odbiorcami danych będą także podmioty świadczące obsługę prawną Zamawiającego, podmioty świadczące na jego rzecz usługi finansowo-księgowe oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, zwłaszcza uprawione do kontroli działalności Zamawiającego.
f. Zamawiający nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Wykonawcy lub danych osobowych osób ujawnionych przez Wykonawcę do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej, chyba że takie zobowiązanie będzie wynikać z przepisów prawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): g. Dane osobowe Wykonawcy lub dane osobowe osób ujawnione przez Wykonawcę będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku zawarcia umowy przez okres realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnym i podatkowym. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przechowywane przez okres wymagany na podstawie przepisów określających postępowanie z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe Wykonawcy lub dane osobowe osób ujawnione przez Wykonawcę będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących określających postępowanie z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją.
h. Dane osobowe Wykonawcy lub dane osobowe osób ujawnione przez Wykonawcę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
i. Wykonawca lub osoby, których dane osobowe zostały ujawnione przez Wykonawcę mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przepisów RODO, w tym art. 18 RODO, przenoszenia danych w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO oraz prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 RODO.
j. Wykonawca lub osoby, których dane osobowe zostały ujawnione przez Wykonawcę mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
k. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
l. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4-TP-23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Zakres prac obejmuje:
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne:
- odcięcie instalacji na czas modernzacji,
- włączenie w istniejące instalacje,
- montaż rurociągów z rur stalowych,
- montaż armatury,
- montaż armatury na rurociągach: odcinającej, kontrolno-pomiarowej,
- płukanie instalacji c.o., cwu,
- próby szczelności i instalacji grzewczych,
- próba szczelności „na gorąco” z wykonaniem regulacji obiegów grzewczych,
- usunięcie ewentualnych usterek,
- izolacja termiczna i oznakowanie rurociągów,
- demontaż istniejących instalacji,
- demontaż istniejących zasobników wody,
- demontaż istniejących pomp,
- demontaż istniejących wymienników ciepła,
- montaż zasobników C.W.U.,
- montaż pomp obiegowych,
- montaż wymienników ciepła,
- montaż rozdzielacza sinusoidalnego,
- montaż instalacji sterowania automatyką kotłowni,
Roboty instalacyjne:
- transport i składowanie materiałów,
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i rozdzielnic,
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych i automatyki kotłowni,
- montaż nowej rozdzielnicy elektrycznej kotłowni,
- montaż nowej rozdzielni z automatyką kotłowni,
- montaż wyłącznika p.poż. w rozdzielnicy zasilającej kotłownie łącznie z instalacją sterowniczą wyłącznika,
- układanie przewodów w korytach elektrycznych,
- montaż opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz osprzętu elektrycznego,
- przeprowadzenie prób i badań oraz potwierdzenie ich.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną budynku kotłowni. Wniosek o umożliwienie wizji lokalnej (zawierający numer kontaktowy) należy przesłać poprzez stronę postępowania na platformie lub na adres email Zamawiającego: zamowienia@pcrsopot.pl. Zamawiający skontaktuje się w celu ustalenia odpowiedniego terminu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres prowadzenia prac modernizacyjnych w kotłowni

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają łącznie następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże że:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 350.000,00 zł;
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże:
- należytego wykonania (tj. rozpoczęcia i zakończenia) przez Wykonawcę minimum dwóch zamówień polegających na wykonaniu robót budowlanych zawierających w swoim zakresie budowę lub modernizację kotłowni o wartości zamówienia minimum 300 000,00 brutto każde, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - to w tym okresie;
- dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia łącznie:
d1) osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia, która posiada uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji kierownika robót branży sanitarnej - osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i posiadająca doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych jako kierownik robót;
d2) osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia, która posiada uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji kierownika robót branży elektrycznej - osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych i posiadająca doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych jako kierownik robót.

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI.1 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SWZ
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1, 5 i 7 ustawy Pzp – wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. potwierdzające spełnianie warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej w postaci posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości minimum 350.000,00 zł sumy gwarancyjnej ubezpieczenia: Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 350.000,00 zł sumy gwarancyjnej ubezpieczenia
2. potwierdzające spełnianie warunku zdolności technicznej lub zawodowej w postaci:
1) należytego wykonania, (tj. rozpoczęcie i zakończenie) przez Wykonawcę minimum dwóch zamówień polegających na wykonaniu robót budowlanych zawierających w swoim zakresie budowę lub modernizację kotłowni o wartości zamówienia minimum 300 000,00 zł brutto każde, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - to w tym okresie: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
2)dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia w postaci dysponowania przez Wykonawcę łącznie:
2.1) osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia, która posiada uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji kierownika robót branży sanitarnej - osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i posiadająca doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych jako kierownik robót;
2.2) osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia, która posiada uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji kierownika robót branży elektrycznej - osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych i posiadająca doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych jako kierownik robót:
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony FORMULARZ OFERTY
– stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wypełnione KOSZTORYSY OFERTOWE sporządzone na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót stanowiących Załącznik nr 8a i 8b
3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w wysokości, terminie i formie wskazanej w SWZ.
4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. VI.1.9)
Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Wysokość wadium dla całości zamówienia wynosi 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych, 00/100)
2 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2.
3.W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a/ pieniądzu - na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
55 1020 1853 0000 9702 0094 4959
z dopiskiem: „Wadium - postępowanie 4-TP-23”
b/ gwarancjach bankowych,
c/ gwarancjach ubezpieczeniowych,
d/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U.2020.299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

I. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego oferta winna zawierać ponadto:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej. Z treści pełnomocnictwa muszą jednoznacznie wynikać czynności do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony oraz umocowanie do reprezentacji wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonają poszczególni wykonawcy występujący wspólnie.

II. OFERTA PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE (SPÓŁKI CYWILNE, KONSORCJA, ITP.):
1. Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiały spełniać następujące wymagania:
1.1. W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wymagane dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI.1.1) SWZ, składa każdy z Wykonawców.
1.3. Oferta będzie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów.
1.4. Wykonawcy składający wspólną ofertę, o których mowa w pkt. 3.1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy o zamówienie publiczne.
2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana- Zamawiający może zażądać - przed podpisaniem umowy - kopii umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, o których mowa powyżej w następujących przypadkach:
a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
b) zmiana dotycząca terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
c) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy,
d) zmiany dotyczące terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w czasie zawarcia umowy warunków technicznych wynikłych z wykonania odkrywek, rozbiórek elementów budynku lub ujawnienia konfiguracji przebiegu instalacji elektrycznej, sanitarnej, wod-kan i wentylacyjnej, mających wpływ na konstrukcję budynku i poprawne działanie instalacji,
e) zmiany dotyczące terminu realizacji umowy, w wyniku udzielenia zamówień dodatkowych wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem niniejszej umowy,
f) przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego,
g) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii, jeśli jest to uzasadnione dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
h) zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego. Jeśli taka osoba zgodnie
z SWZ należy do wymaganego personelu Wykonawcy, Wykonawca nie później niż
z datą zmiany musi zapewnić nową osobę, spełniającą stawiane w SWZ wymagania,
i) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa,
j) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy,
oraz w pozostałych wypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp, przy czym wszystkie zmiany w umowie zostają potwierdzone aneksem w formie pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformazakupowa.pl (zwanej dalej „Platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pcr_sopot na stronie dotyczącej postępowania nr 4-TP-23.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z uwagi na czas wykonania na zamówienie zasobników CWU. Zamawiający przewiduje termin całkowitej realizacji zamówienia na okres 8 tygodni, przy czym same roboty modernizacyjne w kotłowni wynosić mają maksymalnie 6 tygodni.

2. Podstawy wykluczenia z postępowania wynikające z Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023, poz. 129)
1) Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
2) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.