eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa oraz wywóz kontenerów i worków Big Bag na odpady wraz z utylizacją zgodnie z ich klasyfikacją w BDO.Ogłoszenie z dnia 2023-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dostawa oraz wywóz kontenerów i worków Big Bag na odpady wraz z utylizacją zgodnie z ich klasyfikacją w BDO.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdańskie Nieruchomości

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192817769

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 74

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-254

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-467b0c4b-f25e-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oraz wywóz kontenerów i worków Big Bag na odpady wraz z utylizacją zgodnie z ich klasyfikacją w BDO.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-467b0c4b-f25e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00279197

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060126/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Usuwanie odpadów z terenów zewnętrznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TZ.250.35.2023.MD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na dostawie kontenerów i worków Big Bag, odbiorze i transporcie załadowanych odpadami kontenerów, worków Big Bag oraz odpadów na paletach wraz z utylizacją zgodnie z ich klasyfikacją w BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).
1) Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie:
Zadanie (Część) 1:
Zakres usługi obejmuje podstawienie kontenerów o pojemności od 3,5m3 do 28 m3, worków Big Bag o pojemności 1m3 do miejsc administrowanych i wskazanych przez Zamawiającego, odbiór i transport załadowanych odpadami kontenerów, worków Big Bag oraz odpadów na paletach (dostarczonych przez Zamawiającego) wraz z utylizacją odpadów.
Przewidziany rodzaj wywozu odpadów zgodnie z klasyfikacją odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, wraz z określeniem rodzaju i wielkości pojemnika do podstawienia:
 kod odpadu 020103- odpadowa masa roślinna- Big Bag 1 m3 lub kontener 7 m3
 kod odpadu 160103- zużyte opony - kontener 7 m3,
 kod odpadu 160119- tworzywa sztuczne - Big Bag 1 m3 lub kontener 7 m3
 kod odpadu 170904- zmieszane odpady budowlane (wełna, karton-gips, wiadra plastikowe po gładzi szpachlowo- gipsowej, worki po cemencie, złom, taśmy samoprzylepne, siatki elewacyjne) - Big Bag 1 m3 lub kontener od 3,5 do 28 m3,
 kod odpadu 170107 - zmieszane odpady budowlane (beton, cegła, ceramika budowlana, kafle, tynki, gładzie, zaprawy, cement, i-tong, pustaki, gazobeton) Big Bag 1 m3 lub kontener 7 m3,
 kod odpadu 200307 odpady wielkogabarytowe kontener od 7 do 28 m3,
 kod odpadu 170101 - gruz betonowy Big Bag 1 m3 lub kontener 5 m3,
 kod odpadu 170102 - gruz ceglany Big Bag 1 m3 lub kontener 5 m3
 kod odpadu 170380- odpadowa papa Big Bag 1 m3 lub kontener 3,5 m3,
 kod odpadu 170202- szkło budowlane Big Bag 1m3 lub 3,5 m3,
 kod odpadu 170203- tworzywa sztuczne budowlane - Big Bag 1 m3 lub kontener 7 m3
 kod odpadu 170201- drewno budowlane: płyta meblowa, OSB, sklejka, meble nietapicerowane, drewno rozbiórkowe itp. Big Bag 1m3 lub kontener od 7 do 28 m3,
 kod odpadu 150110 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone- odbiór na paletach.
 kod odpadu 160303- nieorganiczne odpady zawierające substancje
niebezpieczne odbiór na paletach
 Kod odpadu 200102 – szkło butelki - Big Bag 1 m3 lub kontener 7 m3
 Kod odpadu 200110- odzież - Big Bag 1 m3 lub kontener 7 m3
 Kod odpadu 080112- farby emulsyjne – odbiór na paletach.
 Kod odpadu 200121- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć Big Bag 1 m3 lub kontener do 7m3
 Kod odpadu 200113, rozpuszczalniki, kwasy – odbiór na paletach
 Kod odpadu 200127- żywice, kleje- odbiór na paletach.
Dopuszcza się odbiór, wywóz i utylizację niewielkich ilości odpadów (do 0,5 Mg danego odpadu łącznie i nie więcej niż 10 razy w okresie trwania niniejszej umowy) przyjmowanych przez zakład utylizacji odpadów, z którym Wykonawca ma podpisaną umowę, o kodach odpadu według klasyfikacji BDO innych niż wyżej. wymienione.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.5.5.) Wartość części: 271094,44 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres usługi obejmuje podstawienie kontenerów o pojemności 7 m3 lub Big Bagów 1m3 do miejsc administrowanych i wskazanych przez Zamawiającego, odbiór i transport załadowanych odpadami kontenerów, worków Big Bag) wraz z utylizacją odpadów.
Przewidziany rodzaj wywozu odpadów zgodnie z klasyfikacją odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami wraz z określeniem rodzaju pojemnika do podstawienia:
 kod odpadu 160214- zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213- 7 m3 lub Big Bag 1m3

4.5.3.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.5.5.) Wartość części: 64600,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres usługi obejmuje podstawienie kontenerów o pojemności 5 m3 lub Big Bagów 1m3 do miejsc administrowanych i wskazanych przez Zamawiającego, ich odbiór i transport załadowanych odpadami kontenerów lub Big Bagów wraz z utylizacją odpadów.
Przewidziany rodzaj wywozu odpadów zgodnie z klasyfikacją odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami wraz z określeniem rodzaju pojemnika do podstawienia:
 kod odpadu 170504- gleba, ziemia w tym kamienie - Big Bag 1 m3 lub kontener 5 m3
Wykonawca będzie odbierał kontenery, worki Big Bag własnym transportem z miejsc administrowanych wskazanych przez Zamawiającego,

4.5.3.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.5.5.) Wartość części: 18518,52 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.